105 - Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини (Бакалавр)

«Прикладна фізика і наноматеріали» – це комплекс розділів і напрямків фізики та інших науково-технічних дисциплін, які спрямовані на дослідження фізичних явищ і процесів, вирішення проблеми наукових досліджень, розробку і практичне застосування технологій мікро- і наноелектроніки, наноматеріалів, розробку фізичних принципів приладобудування.

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцям у сфері інженерної та наукової діяльності та отримати практичні навички в області мікроелектроніки і нанотехнологій, в науковому приладобудуванні і напівпровідникової промисловості. Програма дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничих дисциплін, дисциплін загально-професійної та спеціальної підготовки.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 105.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Бакалавр / 105-02 Прикладна фізика і наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини

 

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра фізики металів та напівпровідників, НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова 2, 61002 Харків, Україна.

Тел.: (057)7076194, (057)7076073

Email: starik@kpi.kharkov.ua ; malykhin@kpi.kharkov.ua

Сайт кафедри:  http://users.kpi.kharkov.ua/fmp/

Завідувач кафедри Доктор ф.-м.н., професор Малихін Сергій Володимирович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників 1 рівень:

·         Бакалавр з прикладної фізики (4 роки навчання),

·         Прискорена форма навчання бакалавр за спеціальністю «Прикладна фізика і наноматеріали»
2 рівень:

·         Магістр з прикладної фізики (1,4 роки навчання),

·         Магістр з прикладної фізики (1,9 року навчання).

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи програмування

Основи комп’ютерної техніки

Електромагнітні системи

Електродинаміка

Квантова та фізична електроніка

Процедурне програмування

Методи математичної фізики

Професійна підготовка за спеціалізацією

Кристалографія

Числові методи

Фізика та хімія фазових перетворень

Фізика конденсованого стану

Технології тонких плівок

Дефекти кристалічної будови та теорія міцності

Вакуумна техніка та технології

Методи структурного аналізу

Електронно-оптичний аналіз

Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів

Атомна дифузія в твердих тілах

Механічні властивості матеріалів

Фізичні основи нанотехнологій

Спектральний та оптичний аналіз

Радіаційна стійкість матеріалів

Теоретична фізика

Рентгенофлюоресцентний аналіз

Матеріали для біології та медицини

Характеристика спеціалізації Підготовка фахівців для досліджень фізичних об’єктів і систем, фізичних процесів і явищ, технологічних процесів і розробки фізичних основ створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів, речовини, технологій.  А так же поглиблена комп’ютерна підготовка для управління технологічними процесами і синтезом.
Можливості працевлаштування Сферою діяльності бакалаврів з прикладної фізики є науково-дослідні установи, підприємства машинобудівної, приладобудівної, автомобільної, аерокосмічної та легкої промисловості, металургії, енергетики, будівництва, а також навчальні заклади різних рівнів акредитації.

Наші партнери в науці і в працевлаштуванні:

1. Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» Національної академії наук України, Харків

2. Інститут монокристалів НАН України, Харків.

3. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків.

4. Новокраматорський Машинобудівний завод, Краматорськ.

5. Інститут судово-медичної експертизи ім. Бакаріуса, Харків.

6. Компанія XADO Chemical Group.

7. Center for Nano-Wear, Yonsei University, Seoul, Korea.

8. Advanced Light Source, Berkeley National Laboratory, USA

О специализации «Прикладная физика и наноматериалы» – это комплекс разделов и направлений физики и других научно-технических дисциплин, которые направлены на исследование физических явлений и процессов, решение проблемы научных исследований, разработку и практическое применение технологий микро- и наноэлектроники, наноматериалов, разработку физических принципов приборостроения.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистам в сфере инженерной и научной деятельности и получить практические навыки в области микроэлектроники и нанотехнологий, в научном приборостроении и полупроводниковой промышленности. Программа дает возможность получить базовые знания по фундаментальным и естественнонаучным дисциплинам, дисциплинам обще-профессиональной и специальной подготовки.

 

Название образовательной программы / специализации Бакалавр / 105-02 Прикладная физика и наноматериалы для электроники, энергетики и медицины

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра физики металлов и полупроводников, НТУ «ХПИ», ул. Кирпичева 2, 61002 Харьков, Украина.

Тел.: (057)7076194, (057)7076073

Email: starik@kpi.kharkov.ua ; malykhin@kpi.kharkov.ua

Сайт кафедры:  http://users.kpi.kharkov.ua/fmp/

Заведующий кафедрой Доктор ф.-м.н., профессор Малыхин Сергей Владимирович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников 1 уровень:

·         Бакалавр по прикладной физике (4 года обучения),

·         Ускоренная форма обучения бакалавр по специальности «Прикладная физика и наноматериалы»

2 уровень:

·         Магистр по прикладной физике (1,4 года обучения),

·         Магистр по прикладной физике (1,9 года обучения).

Основные специальные учебные дисциплины Основы программирования

Основы компьютерной техники

Электромагнитные системы

Электродинамика

Квантовая и физическая электроника

Процедурное программирование

Методы математической физики

Профессиональная подготовка по специализации

Кристаллография

Численные методы

Физика и химия фазовых превращений

Физика конденсированного состояния

Технологии тонких пленок

Дефекты кристаллического строения и теория прочности

Вакуумная техника и технологии

Методы структурного анализа

Электронно-оптический анализ

Физические свойства и методы исследования материалов

Атомная диффузия в твердых телах

Механические свойства материалов

Физические основы нанотехнологий

Спектральный и оптический анализ

Радиационная стойкость материалов

Теоретическая физика

Рентгенофлюоресцентный анализ

Материалы для биологии и медицины

Характеристика специализации Подготовка специалистов для исследований физических объектов и систем, физических процессов и явлений, технологических процессов и разработки физических основ создания новых приборов, аппаратуры, оборудования, материалов, веществ, технологий. А так же углублённая компьютерная подготовка для управления технологическими процессами и синтезом.

 

Возможности трудоустройства Сферой деятельности бакалавров по прикладной физики является научно-исследовательские учреждения, предприятия машиностроительной, приборостроительной, автомобильной, аэрокосмической, легкой промышленности, металлургии, энергетики, строительства, а также учебные заведения разных уровней аккредитации.

Наши партнеры в науке и в трудоустройстве:

1.      Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» Национальной академии наук Украины, Харьков

2.      Институт монокристаллов НАН Украины, Харьков.

3.      Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, Харьков.

4.      Новокраматорский Машиностроительный завод, Краматорск.

5.      Институт судебно-медицинской экспертизы им. Бакариуса, Харьков.

6.      Компания XADO Chemical Group.

7.      Center for Nano-Wear, Yonsei University, Seoul, Korea.

8.      Advanced Light Source, Berkeley National Laboratory, USA

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

10 Природничі науки

Спеціальність:

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Фізика металів і напівпровідників"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *