105 - Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини (Магістр)

«Прикладна фізика і наноматеріали» – це комплекс розділів і напрямків фізики та інших науково-технічних дисциплін, які спрямовані на дослідження фізичних явищ і процесів, вирішення проблеми наукових досліджень, розробку і практичне застосування технологій мікро- і наноелектроніки, наноматеріалів, розробку фізичних принципів приладобудування.

 

Метою освітньої програми є поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду у фундаментальній та професійній сфері, формування навичок самостійного планування та проведення науково-дослідницької роботи. А також підготовка фахівців в сфері інженерної та наукової діяльності, для наукових і проектно-конструкторських організацій, академічних інститутів, навчальних закладів та фірм, що спеціалізуються в області мікро- і наноелектроніки, приладобудування і в цілому прикладної фізики і матеріалознавства.

Шифр: 105.02М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Магістр / 105-02 Прикладна фізика і наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра фізики металів та напівпровідників, НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова 2, 61002 Харків, Україна.

Тел.: (057)7076194, (057)7076073

Email: starik@kpi.kharkov.ua ; malykhin@kpi.kharkov.ua

Сайт кафедри:  http://users.kpi.kharkov.ua/fmp/

Завідувач кафедри Доктор ф.-м.н., професор Малихін Сергій Володимирович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників 1 рівень:

·         Бакалавр з прикладної фізики (4 роки навчання),

·         Прискорена форма навчання бакалавр за спеціальністю «Прикладна фізика і наноматеріали»
2 рівень:

·         Магістр з прикладної фізики (1,4 роки навчання),

·         Магістр з прикладної фізики (1,9 року навчання).

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи наукових досліджень

Структура і властивості аморфних, нано- та квазікристалічних матеріалів
Фізика низьких температур і низькотемпературні методи досліджень
Фізика твердого тіла
Матеріали для атомної і термоядерної енергетики
Функціональні і інтелектуальні матеріали
Фізика поверхні твердих тіл
Технології матеріалів медичного призначення

Зондові методи дослідження наноматеріалів
Функціональні покриття і плівки
Дифракційні методи вивчення дефектної структури

Характеристика спеціалізації Підготовка фахівців для досліджень фізичних об’єктів і систем, фізичних процесів і явищ, технологічних процесів і розробки фізичних основ створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів, речовини, технологій.  А так же поглиблена комп’ютерна підготовка для управління технологічними процесами і синтезом.
Можливості працевлаштування Сферою діяльності бакалаврів з прикладної фізики є науково-дослідні установи, підприємства машинобудівної, приладобудівної, автомобільної, аерокосмічної та легкої промисловості, металургії, енергетики, будівництва, а також навчальні заклади різних рівнів акредитації.

Наші партнери в науці і в працевлаштуванні:

1. Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» Національної академії наук України, Харків

2. Інститут монокристалів НАН України, Харків.

3. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків.

4. Новокраматорський Машинобудівний завод, Краматорськ.

5. Інститут судово-медичної експертизи ім. Бакаріуса, Харків.

6. Компанія XADO Chemical Group.

7. Center for Nano-Wear, Yonsei University, Seoul, Korea.

8. Advanced Light Source, Berkeley National Laboratory, USA

О специализации «Прикладная физика и наноматериалы» – это комплекс разделов и направлений физики и других научно-технических дисциплин, которые направлены на исследование физических явлений и процессов, решение проблемы научных исследований, разработку и практическое применение технологий микро- и наноэлектроники, наноматериалов, разработку физических принципов приборостроения.
Короткое описание образовательной программы / специализации Целью образовательной программы является сочетание высокого уровня профессиональной подготовки с формированием у студента научного мировоззрения в фундаментальной и профессиональной сфере, формирование навыков самостоятельного планирования и проведения научно-исследовательской работы. А также подготовка специалистов в сфере инженерной и научной деятельности, для  научных и проектно-конструкторских организаций, академических институтов, учебных учреждений и фирм, специализирующихся в области микро- и наноэлектроники, приборостроения и в целом прикладной физики и материаловедения.
Название образовательной программы / специализации Магистр / 105-02 Прикладная физика и наноматериалы для электроники, энергетики и медицины

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра физики металлов и полупроводников, НТУ «ХПИ», ул. Кирпичева 2, 61002 Харьков, Украина.

Тел.: (057)7076194, (057)7076073

Email: starik@kpi.kharkov.ua ; malykhin@kpi.kharkov.ua

Сайт кафедры:  http://users.kpi.kharkov.ua/fmp/

Заведующий кафедрой Доктор ф.-м.н., профессор Малыхин Сергей Владимирович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников 1 уровень:

·         Бакалавр по прикладной физике (4 года обучения),

·         Ускоренная форма обучения бакалавр по специальности «Прикладная физика и наноматериалы»

2 уровень:

·         Магистр по прикладной физике (1,4 года обучения),

·         Магистр по прикладной физике (1,9 года обучения).

Основные специальные учебные дисциплины Основы научных исследований

Структура и свойства аморфных, нано- и квазикристаллических материалов

Физика низких температур и низкотемпературные методы исследований

Физика твердого тела

Материалы для атомной и термоядерной энергетики

Функциональные и интеллектуальные материалы

Физика поверхности твердых тел

Технологии материалов медицинского назначения

Зондовые методы исследования наноматериалов

Функциональные покрытия и пленки

Дифракционные методы изучения дефектной структуры

Характеристика специализации Подготовка специалистов для исследований физических объектов и систем, физических процессов и явлений, технологических процессов и разработки физических основ создания новых приборов, аппаратуры, оборудования, материалов, веществ, технологий. А так же углублённая компьютерная подготовка для управления технологическими процессами и синтезом.
Возможности трудоустройства Сферой деятельности бакалавров по прикладной физики является научно-исследовательские учреждения, предприятия машиностроительной, приборостроительной, автомобильной, аэрокосмической, легкой промышленности, металлургии, энергетики, строительства, а также учебные заведения разных уровней аккредитации.

Наши партнеры в науке и в трудоустройстве:

1.      Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» Национальной академии наук Украины, Харьков

2.      Институт монокристаллов НАН Украины, Харьков.

3.      Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, Харьков.

4.      Новокраматорский Машиностроительный завод, Краматорск.

5.      Институт судебно-медицинской экспертизы им. Бакариуса, Харьков.

6.      Компания XADO Chemical Group.

7.      Center for Nano-Wear, Yonsei University, Seoul, Korea.

8.      Advanced Light Source, Berkeley National Laboratory, USA

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

10 Природничі науки

Спеціальність:

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Фізика металів і напівпровідників"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *