131 - Прикладна механіка

Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів (Магістр)

Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів – це створення і дослідження нових конструкційних матеріалів та матеріалів електронної техніки, наноматеріалів, методів отримання полікристалічних та монокристалічних матеріалів, комп’ютерний дизайн матеріалів, технологія впровадження.

Інженер-матеріалознавець знає: властивості матеріалів, особливості їх будови, тонкощів різних видів обробки, комп’ютерного моделювання, керування всіма процесами, що відбуваються на різних етапів обробки.

 

Програма розроблена для студентів, що прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної діяльності в розв’язанні задач та проблем матеріалознавства пов’язаних з розробкою, застосуванням, виробництвом та випробуванням металевих, неметалевих та композиційних матеріалів, технології виготовлення, обробки, керування їх структурою та властивостями. Програма дає можливість отримати базові знання з фундаментальних дисциплін та дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

Шифр: 132.01M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Освітня програма другого (магістерського) рівня / 132-01 «Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна, Інженерний корпус, ІІ поверх

707-64-35, 707-65-85

сайт http://www.kpi.kharkiv.edu/MiTOM/,

е-mail: materialscience010907@ukr.net

Завідувач кафедри Завідуючий кафедри професор, доктор фізико-математичних наук Соболь Олег Валентинович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Освітньо-кваліфікаційні рівень – магістр з матеріалознавства;

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основні спеціальні навчальні дисципліни:

1. Основи наукових досліджень; 2. Фізичні основи, прилади та методи сучасного матеріалознавства; 3. Основи міцності матеріалів; 4. Матеріалознавство керамічних композиційних матеріалів; 5. Матеріалознавство нерознімних з’єднань та їх діагностика; 6. Сучасні тенденції розвитку та наукові школи матеріалознавства; 7. Теоретичні основи спеціальних методів термічної обробки; 8. Спец. задачі та методи рентгеноструктурного аналізу; 9. Нові функціональні матеріали; 10. Основи технології термічної обробки металопродукції; 11. Спец. задачі та методи електронно-мікроскопічного аналізу;   10. Сучасні проблеми і методи математичного та комп’ютерного моделювання; 12. Наноматеріали.

Характеристика спеціалізації Програма спеціалізації «Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів» яка здійснюється на базовій кафедрі «Матеріалознавство» передбачає: – ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку з фундаментальних природничих та гуманітарних наук та спеціалізованих знань сучасного рівня в питаннях інженерії структури та властивостей металів, сплавів, композицій та функціональних покриттів; – використання сучасних комп’ютерних технологій для аналізу структури, моделювання впливів та автоматизації промислових процесів; – набуття теоретичного та практичного досвіду з розробки технологій термічної, хіміко-термічної та альтернативних методів обробки матеріалів; – вивчення структур та властивостей чорних, кольорових та благородних металів і сплавів, знання з матеріалознавства ювелірної та художньо-декоративної галузі; – вивчення сучасного наноматеріалознавства, що є базовим для новітніх технологій; – набуття знань та практичних навичок щодо методів комп’ютерного моделювання, конструювання та прогнозування усіх процесів, які відбуваються протягом найрізноманітніших етапів створення новітніх матеріалів; – математичне моделювання з використанням сучасних комп’ютерних технологій та досконале володіння комп’ютерною технікою; – оволодіння іноземною мовою у сфері професіональної комунікації.

Загальна площа випускаючої кафедри Матеріалознавства складає 621 м2. Кафедра має 10 навчальних приміщення та 8 спеціалізованих лабораторії, комп’ютерний багатофункціональний клас з виходом у глобальну мережу.

Можливості працевлаштування Можливості працевлаштування. Випускники спеціалізації – це професіонали з прикладного матеріалознавства та комп’ютерних технологій управління і проектування, які здійснюють професійну діяльність на посадах керівників дослідницько-технологічних підрозділів, менеджерів виробництва, експертів структури та якості матеріалів, маркетологів щодо розробки та фахового супроводу автоматизованого технологічного обладнання, науковців та викладачів, як на підприємствах України так і за її межами.
Медіаконтент: https://www.youtube.com/channel/UCz25x-Jps0Mb8Hh5f-JP0OA?spfreload=5,

https://www.facebook.com/Department.of.Materials.Science/,

https://www.slideshare.net/

О специализации Прикладное материаловедение и компьютерная инженерия материалов – это создания и исследования новых конструкционных материалов и материалов электронной техники, наноматериалов, методов получения поликристаллических и монокристаллических материалов, компьютерный дизайн материалов, технология внедрения.

Инженер-материаловед знает: свойства материалов, особенности их строения, тонкости разных видов обработки, компьютерное моделирования, управление всеми процессами, которые происходят на разных этапах обработки.

Короткое описание образовательной программы / специализации Программа разработана для студентов, которые хотят стать специалистами в сфере инженерной деятельности в решении задач и проблем материаловедения связанных с разработкой, применением, производством и испытанием металлических, неметаллических и композиционных материалов, технологии изготовления, обработки, управление их структурой и свойствами. Программа дает возможность получить базовые знания из фундаментальных дисциплин и дисциплин общепрофессиональной и специальной подготовки.
Название образовательной программы / специализации Образовательная программа второго (уровня) магистр / 132-01 «Прикладное материаловедение и компьютерная инженерия материалов»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) ул. Кирпичёва, 2, Харьков, 61002, Украина, Инженерный корпус, ІІ этаж

707-64-35, 707-65-85

сайт http://www.kpi.kharkiv.edu/MiTOM/,

е-mail: materialscience010907@ukr.net

Заведующий кафедрой Заведующий кафедры профессор, доктор физико-математических наук Соболь Олег Валентинович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Образовательно-квалификационные уровень – магистр материаловедения;
Основные специальные учебные дисциплины Основные специальные учебные дисциплины:               1. Основы научных исследований; 2. Физические основы, приборы и методы современного материаловедения; 3. Основы прочности материалов; 4. Материаловедение керамических композиционных материалов; 5. Материаловедение неразъемных соединений и их диагностика; 6. Современные тенденции развития и научные школы материаловедения; 7. Теоретические основы специальных методов термической обработки; 8. Спец. задачи и методы рентгеноструктурного анализа; 9. Новые функциональные материалы; 10. Основы технологии термической обработки металлопродукции; 11. Спец. задачи и методы электронно-микроскопического анализа; 10. Современные проблемы и методы математического и компьютерного моделирования; 12. Наноматерилы.
Характеристика специализации Программа специализации “Прикладное материаловедение и компьютерная инженерия материалов” осуществляется на базовой кафедре “Материаловедение” предусматривает: – основательную теоретическую и практическую подготовку по фундаментальным естественным и гуманитарным наукам и получению знаний современного уровня в вопросах инженерии структуры и свойств металлов, сплавов, композиций и функциональных покрытий; – использование современных компьютерных технологий для анализа структуры, моделирование влияний и автоматизации промышленных процессов; – обретение теоретического и практического опыта по разработке технологий термической, химико-термической и альтернативных методов обработки материалов; – изучение структур и свойств черных, цветных и благородных металлов и сплавов, знание по материаловедению в ювелирной и художественно-декоративной области; – изучение современного наноматериловедения, что является базовым для новейших технологий; – получение знаний и практических навыков относительно методов компьютерного моделирования, конструирования и прогнозирования всех процессов, которые происходят на протяжении разных этапов создания новейших материалов; – математическое моделирование с использованием современных компьютерных технологий и совершенное владение компьютерной техникой; – овладение иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации.

Общая площадь выпускающей кафедры Материаловедения составляет 621 м2. Кафедра имеет 10 учебных помещений и 8 специализированных лабораторий, компьютерный многофункциональный класс с выходом в глобальную сеть.

Возможности трудоустройства Возможности трудоустройства. Выпускники данной специализации – это профессионалы в области прикладного материаловедения и компьютерных технологий управления и проектирования, которые осуществляют профессиональную деятельность на должностях руководителей исследовательско-технологических подразделений, менеджеров производства, экспертов структуры и качества материалов, маркетологов относительно разработки и профессионального сопровождения автоматизированного технологического оборудования, научных работников и преподавателей, как на предприятиях Украины так и за ее пределами.
Медиаконтент https://www.youtube.com/channel/UCz25x-Jps0Mb8Hh5f-JP0OA?spfreload=5,

https://www.facebook.com/Department.of.Materials.Science/,

https://www.slideshare.net/

Specialization Applied material science and computer engineering of materials – is the program that includes the creation and research of new structural materials and materials of electronic technology, nanomaterials, methods of obtaining polycrystalline and monocrystalline materials, computer design materials, technology implementation.

Engineer-material scientist knows: properties of materials, features of their structure, peculiar properties of various types of processing, computer modeling, management of all processes occurring at different stages of processing.

 

Brief description of the educational program / specialization The program is designed for students who seek to become specialists in the field of engineering in solving tasks and problems of materials science related to the development, application, production and testing of metal, non-metal and composite materials, technology of manufacturing, processing, management of their structure and properties. The program provides an opportunity to get basic knowledge of fundamental disciplines and disciplines of general and professional training.
Educational program / specialization Secondary (master) level educational program / 132-01 “Applied Material Science and Materials Computer Engineering ”

 

Contacts street Kirpichova, 2, Kharkov, 61002, Ukraine, Engineering Corps, 2nd floor
707-64-35, 707-65-85
site http://www.kpi.kharkiv.edu/MiTOM/,е-mail: materialscience010907@ukr.net
Head of the department The head of the department is Professor, Doctor of Sciences (Physics and Mathematics) Sobol Oleg

 

Educational and qualification levels of graduates Educational and qualification level – Master of Materials Science;

 

Main special educational disciplines Basic special educational disciplines: 1. Fundamentals of scientific research; 2. Physical bases, devices and methods of modern materials science; 3. Bases of strength of materials; 4. Material science of ceramic composite materials; 5. Material science of fixed bonding compounds and their diagnostics; 6. Contemporary trends of development and scientific schools of materials science; 7. Theoretical foundations of special methods of thermal processing; 8. Special tasks and methods of X-ray diffraction analysis; 9. New functional materials; 10. Fundamentals of technology of heat treatment of metal products; 11. Special tasks and methods of electron microscopic analysis; 10. Modern problems and methods of mathematical and computer simulation; 12. Nanomaterials.

 

Additional characteristics of specialization Program specialization “Applied Materials and Materials Computer Engineering ” which is carried out at the basic department ” Materials Science” includes: – thorough theoretical and practical training in fundamental sciences and humanities and specialized knowledge of modern engineering in terms of structure and properties of metals, alloys, compositions and functional coatings; – use of modern computer technologies for analysis of structure, modeling of influences and automation of industrial processes; – acquisition of theoretical and practical experience in the development of technologies of thermal, chemical-thermal and alternative methods of materials processing; – study of the structures and properties of black, nonferrous and noble metals and alloys, knowledge of materials science in the jewelry and decorative arts industry; – study of modern nanomaterials, which is the basis for the latest technologies; – acquisition of knowledge and practical skills in the methods of computer modeling, designing and forecasting of all processes occurring during the most diverse stages of creating the latest materials; – mathematical modeling using modern computer technologies and perfect computer skills; – mastering a foreign language in the field of professional communication.

The total area of  the graduating Department of Materials Science is 621 m2. The department has 10 training rooms and 8 specialized laboratories, computer multifunctional class with access to the global network.

 

Employment Opportunities Employment Opportunities. Graduates of specialization are professionals in applied materials science and computer technology management and design who carry out professional activities on the positions of managers of research and technological departments, production managers, experts in the structure and quality of materials, marketers in the development and professional support of automated process equipment, scientists and teachers, both at enterprises of Ukraine and abroad.

 

Media https://www.youtube.com/channel/UCz25x-Jps0Mb8Hh5f-JP0OA?spfreload=5,

https://www.facebook.com/Department.of.Materials.Science/,

https://www.slideshare.net/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Матеріалознавства"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *