132 - Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів (Бакалавр)

Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів – це створення і дослідження нових конструкційних матеріалів та матеріалів електронної техніки, наноматеріалів, методів отримання полікристалічних та монокристалічних матеріалів, комп’ютерний дизайн матеріалів, технологія впровадження.

Інженер-матеріалознавець знає: властивості матеріалів, особливості їх будови, тонкощів різних видів обробки, комп’ютерного моделювання, керування всіма процесами, що відбуваються на різних етапів обробки.

 

Програма розроблена для студентів, що прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в матеріалознавстві включаючи підготовку з програмної інженерії матеріалів,  створення нових функціональних матеріалів. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки, містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних дисциплін і загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 132.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Освітня програма першого (бакалаврського) рівня / 132-01 «Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна, Інженерний корпус, ІІ поверх

707-64-35, 707-65-85

сайт http://www.kpi.kharkiv.edu/MiTOM/,

е-mail: materialscience010907@ukr.net

Завідувач кафедри Завідуючий кафедри професор, доктор фізико-математичних наук Соболь Олег Валентинович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Освітньо-кваліфікаційні рівень – бакалавр з матеріалознавства;

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основні спеціальні навчальні дисципліни: 1. Металознавство; 2. Автоматизація виробничих процесів і обладнання; 3. Теорія та технологія термічної обробки; 4. Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів; 5. Експертиза структури та фізико-механічних властивостей матеріалів;                            6. Комп’ютерна інженерія матеріалів; 7. Структурна інженерія поверхні та наноматеріали; 8. Вакуумно-плазмова технологія в матеріалознавстві;                  9. Комп’ютерне матеріалознавство.
Характеристика спеціалізації Програма спеціалізації «Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів» яка здійснюється на базовій кафедрі «Матеріалознавство» передбачає: – ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку з фундаментальних природничих та гуманітарних наук та спеціалізованих знань сучасного рівня в питаннях інженерії структури та властивостей металів, сплавів, композицій та функціональних покриттів; – використання сучасних комп’ютерних технологій для аналізу структури, моделювання впливів та автоматизації промислових процесів; – набуття теоретичного та практичного досвіду з розробки технологій термічної, хіміко-термічної та альтернативних методів обробки матеріалів; – вивчення структур та властивостей чорних, кольорових та благородних металів і сплавів, знання з матеріалознавства ювелірної та художньо-декоративної галузі; – вивчення сучасного наноматеріалознавства, що є базовим для новітніх технологій; – набуття знань та практичних навичок щодо методів комп’ютерного моделювання, конструювання та прогнозування усіх процесів, які відбуваються протягом найрізноманітніших етапів створення новітніх матеріалів; – математичне моделювання з використанням сучасних комп’ютерних технологій та досконале володіння комп’ютерною технікою; – оволодіння іноземною мовою у сфері професіональної комунікації.

Загальна площа випускаючої кафедри Матеріалознавства складає 621 м2. Кафедра має 10 навчальних приміщення та 8 спеціалізованих лабораторії, комп’ютерний багатофункціональний клас з виходом у глобальну мережу.

Можливості працевлаштування Можливості працевлаштування. Випускники спеціалізації – це професіонали з прикладного матеріалознавства та комп’ютерних технологій управління і проектування, які здійснюють професійну діяльність на посадах керівників дослідницько-технологічних підрозділів, менеджерів виробництва, експертів структури та якості матеріалів, маркетологів щодо розробки та фахового супроводу автоматизованого технологічного обладнання, науковців та викладачів, як на підприємствах України так і за її межами.
Медіаконтент: https://www.youtube.com/channel/UCz25x-Jps0Mb8Hh5f-JP0OA?spfreload=5,

https://www.facebook.com/Department.of.Materials.Science/,

https://www.slideshare.net/

О специализации Прикладное материаловедение и компьютерная инженерия материалов – это создания и исследования новых конструкционных материалов и материалов электронной техники, наноматериалов, методов получения поликристаллических и монокристаллических материалов, компьютерный дизайн материалов, технология внедрения.

Инженер-материаловед знает: свойства материалов, особенности их строения, тонкости разных видов обработки, компьютерное моделирования, управление всеми процессами, которые происходят на разных этапах обработки.

Короткое описание образовательной программы / специализации Программа разработана для студентов, которые хотят стать специалистами в сфере инженерной и научной деятельности в материаловедении включая подготовку из программной инженерии материалов, создание новых функциональных материалов. Программа сбалансирована относительно социально-гуманитарной и фундаментальной подготовки. Это дает возможность получить базовые знания по фундаментальным дисциплинам и общепрофессиональной и специальной подготовки.
Название образовательной программы / специализации Образовательная программа первого (бакалаврского) уровня / 132-01 «Прикладное материаловедение и компьютерная инженерия материалов»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) ул. Кирпичёва, 2, Харьков, 61002, Украина, Инженерный корпус, ІІ этаж

707-64-35, 707-65-85

сайт http://www.kpi.kharkiv.edu/MiTOM/,

е-mail: materialscience010907@ukr.net

Заведующий кафедрой Заведующий кафедры профессор, доктор физико-математических наук Соболь Олег Валентинович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Образовательно-квалификационные уровень – бакалавр материаловедения;
Основные специальные учебные дисциплины Основные специальные учебные дисциплины:                 1. Металловедение; 2. Автоматизация производственных процессов и оборудования; 3. Теория и технология термической обработки; 4. Механические свойства и конструкционная прочность материалов; 5. Экспертиза структуры и физико-механических свойств материалов; 6. Компьютерная инженерия материалов; 7. Структурная инженерия поверхности и наноматериалы; 8. Вакуумно- плазменная технология в материаловедении;                  9. Компьютерное материаловедение.
Характеристика специализации Программа специализации «Прикладное материаловедение и компьютерная инженерия материалов» осуществляется на базовой кафедре «Материаловедение» предусматривает: – основательную теоретическую и практическую подготовку по фундаментальным естественным и гуманитарным наукам и получение специализированных знаний современного уровня в вопросах инженерии структуры и свойств металлов, сплавов, композиций и функциональных покрытий; – использование современных компьютерных технологий для анализа структуры, моделирование влияний и автоматизации промышленных процессов; – обретение теоретического и практического опыта по разработке технологий термической, химико-термической и альтернативных методов обработки материалов; – изучение структур и свойств черных, цветных и благородных металлов и сплавов, знание по материаловедению в ювелирной и художественно-декоративной области; – изучение современного наноматериаловедения, что является базовым для новейших технологий; – обретение знаний и практических навыков относительно методов компьютерного моделирования, конструирование и прогнозирование всех процессов, которые происходят на протяжении разных этапов создания новейших материалов; – математическое моделирование с использованием современных компьютерных технологий и совершенное владение компьютерной техникой; – овладение иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации.

Общая площадь выпускающей кафедры Материаловедения составляет 621 м2. Кафедра имеет 10 учебных помещений и 8 специализированных лабораторий, компьютерный многофункциональный класс с выходом в глобальную сеть.

Возможности трудоустройства Возможности трудоустройства. Выпускники данной специализации – это профессионалы в области прикладного материаловедения и компьютерных технологий управления и проектирования, которые осуществляют профессиональную деятельность на должностях руководителей исследовательско-технологических подразделений, менеджеров производства, экспертов структуры и качества материалов, маркетологов относительно разработки и профессионального сопровождения автоматизированного технологического оборудования, научных работников и преподавателей, как на предприятиях Украины так и за ее пределами.
Медиаконтент https://www.youtube.com/channel/UCz25x-Jps0Mb8Hh5f-JP0OA?spfreload=5,

https://www.facebook.com/Department.of.Materials.Science/,

https://www.slideshare.net/

Specialization Applied material science and computer engineering – is the program that includes the creation and research of new structural materials and materials of electronic technology, nanomaterials, methods of obtaining polycrystalline and monocrystalline materials, computer design materials, technology implementation.
Material scientist knows: the properties of materials, the features of their structure, the intricacies of different types of processing, computer simulation, management of all processes occurring at different stages of processing.

 

Brief description of the educational program / specialization The program is designed for students who seek to become specialists in the field of engineering and scientific activities in materials science, including preparation of materials programming engineering, the creation of new functional materials. The program is balanced in terms of social and humanitarian and fundamental training, contains a sufficient sample component in the specialization. This gives you the opportunity to get basic knowledge of basic disciplines and general professional and special training.

 

Educational program / specialization Educational program of the first (Bachelor) level / 132-01 “Applied Material Science and Materials Computer Engineering ”

 

Contacts street Kirpichova, 2, Kharkov, 61002, Ukraine, Engineering Corps, 2nd floor
707-64-35, 707-65-85
site http://www.kpi.kharkiv.edu/MiTOM/,

е-mail: materialscience010907@ukr.net

Head of the department The head of the department is Professor, Doctor of Sciences (Physics and Mathematics) Sobol Oleg

 

Educational and qualification levels of graduates Educational and qualification level – Bachelor of Materials Science;

 

Main special educational disciplines Basic special educational disciplines: 1. Metallurgy; 2. Automation of production processes and equipment; 3. Theory and technology of heat treatment; 4. Mechanical properties and structural strength of materials; 5. Expertise of structure and physical-mechanical properties of materials; 6. Materials computer engineering; 7. Structural surface engineering and nanomaterials; 8. Vacuum-plasma technology in materials science; 9. Computer Material Science.

 

Additional characteristics of specialization The program of specialization “Applied Material Science and Computer Engineering Materials”, which is carried out at the basic Department of Materials Science, provides: – a thorough theoretical and practical training on fundamental natural and humanitarian sciences and specialized knowledge of the modern level in the issues of engineering of the structure and properties of metals, alloys, compositions and functional coatings; – use of modern computer technologies for analysis of structure, modeling of influences and automation of industrial processes; – acquisition of theoretical and practical experience in the development of technologies of thermal, chemical-thermal and alternative methods of material processing; – study of the structures and properties of ferrous, nonferrous and noble metals and alloys, knowledge of materials science in the jewelry and decorative arts industry; – study of modern nanomaterials, which is the basis for the latest technologies; – acquisition of knowledge and practical skills in the methods of computer modeling, designing and forecasting of all processes occurring during the most diverse stages of creating the latest materials; – mathematical modeling using modern computer technologies and perfect computer skills; – mastering a foreign language in the field of professional communication.

The total area of  the graduating Department of Materials Science is 621 m2. The department has 10 training rooms and 8 specialized laboratories, computer multifunctional class with access to the global network.

 

Employment Opportunities Employment Opportunities. Graduates of specialization are professionals in applied materials science and computer technology management and design who carry out professional activities on the positions of managers of research and technological departments, production managers, experts in the structure and quality of materials, marketers in the development and professional support of automated process equipment, scientists and teachers, both at enterprises of Ukraine and abroad.

 

Media https://www.youtube.com/channel/UCz25x-Jps0Mb8Hh5f-JP0OA?spfreload=5,

https://www.facebook.com/Department.of.Materials.Science/,

https://www.slideshare.net/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

132 Матеріалознавство

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *