075 - Маркетинг

Рекламний бізнес (Магістр)

Рекламний бізнес – це  комплекс організаційних і технічних рекламних заходів, спрямованих на створення й підтримку необхідного рівня продажів, швидке реагування на зміну ринкової кон’юнктури, вживання необхідних заходів для нейтралізації діяльності конкурентів, забезпечення позитивного іміджу фірми та її торговельної марки, оскільки реклама – є важливою складовою бізнесу.

Спеціальність маркетинг (спеціалізація “Рекламний бізнес”) забезпечує формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для вирішення управлінських завдань, здійснення маркетингової діяльності на підприємствах рекламної галузі. Основними завданнями фахівця з маркетингу є дослідження ринку, його кон’юнктури, потреб та попиту, формування товарної (асортиментної), цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства на засадах маркетингу, успішне володіння основами рекламного бізнесу.

Особливості програми підготовки – наявність професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у сфері маркетингу, рекламного бізнесу.

 

Шифр: 075.01М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність 075 – «Маркетинг»

Спеціалізація 075-01 – «Рекламний бізнес»

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання)  

Кафедра економіки та маркетингу, ауд.901, корпус У1

Тел. 057 707 65 26;    057 707 62 68

kpikafeim@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/sklad-kafedri/

Завідувач кафедри д.е.н., проф. Яковлєв Анатолій Іванович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Блок обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки (16,72%); блок обов’язкових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (17,73%); блок вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки за спеціалізацією (32,22%); практика, дипломне проектування та атестація (33,33%).

Основні предмети: «Глобальна економіка», «Соціальна відповідальність», «Інноваційний розвиток підприємства», «Стратегічний маркетинг», «Логістичний менеджмент», «Рекламний менеджмент», «Маркетинговий менеджмент», «Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці», «Управління потенціалом підприємства», «Бренд-менеджмент», «Маркетинг відносин», «Електронна комерція», «Медіапланування», «Рекламний бізнес».

Характеристика спеціалізації Програма професійна прикладна.

Структура програми передбачає оволодіння базовими знаннями щодо системного аналізу маркетингової діяльності організації; сучасні маркетингові технології (у т.ч. інформаційні) дослідження ринку та прийняття управлінських рішень; методи формування маркетингових стратегій розвитку організації та забезпечення її конкурентоспроможності; формування ефективного комплексу маркетингу; використання основ маркетингового аудиту та контролінгу.

Програма реалізує підвищення рівня знань та навичок з управління маркетинговою діяльністю організації та підприємств. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку маркетологів, відповідно до вимог ринку праці, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом використання тренінгових методів навчання. Формує маркетологів з новим перспективним способом мислення, здатних застосовувати інноваційні стратегічні рішення щодо вимог ринку, які швидко змінюються в сучасній економіці. Виконується в активному дослідницькому середовищі.

Можливості працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; органи державного та муніципального управління; структури, у яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням маркетингових проблем.

Магістр з маркетингу може працювати як у сфері традиційного маркетингу, так і в галузі електронної комерції: інтернет-маркетингу, інтернет-біржах, інтернет-магазинах та ін.

Випускник спеціалізації «Рекламний бізнес» може працювати на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика, бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR- менеджера, директора з маркетингу, керівника рекламного агентства, керівника відділу маркетингу підприємства.

О специализации Рекламный бизнес – это комплекс организационных и технических рекламных мероприятий, направленных на создание и поддержание необходимого уровня продаж, быстрое реагирование на изменение рыночной конъюнктуры, принятие необходимых мер для нейтрализации деятельности конкурентов, обеспечение положительного имиджа фирмы и ее торговой марки, поскольку реклама – есть важной составляющей бизнеса.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специальность маркетинг (специализация “Рекламный бизнес”) обеспечивает формирование системы профессиональных знаний и практических навыков, необходимых для решения управленческих задач, осуществления маркетинговой деятельности на предприятиях рекламной отрасли. Основными задачами специалиста по маркетингу является исследование рынка, его конъюнктуры, потребностей и спроса, формирование товарной (ассортиментной), ценовой, сбытовой и коммуникационной политики предприятия на принципах маркетинга, успешное владение основами рекламного бизнеса.

Особенности программы подготовки – наличие профессионально-ориентированных дисциплин для работы в сфере маркетинга, рекламного бизнеса.

Название образовательной программы / специализации Специальность 075 – «Маркетинг»

Специализация 075-01 – «Рекламный бизнес»

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра экономики и маркетинга, ауд.901, корпус У1

Тел. 057 707 65 26;    057 707 62 68

kpikafeim@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/sklad-kafedri/

Заведующий кафедрой д.э.н., проф. Яковлев Анатолий Иванович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр
Основные специальные учебные дисциплины Блок обязательных дисциплин цикла общей подготовки (16,72%); блок обязательных дисциплин цикла профессиональной и практической подготовки (17,73%); блок выборочных дисциплин цикла профессиональной и практической подготовки по специализации (32,22%); практика, дипломное проектирование и аттестация (33,33%).

Основные предметы: «Глобальная экономика», «Социальная ответственность», «Инновационное развитие предприятия», «Стратегический маркетинг», «Логистический менеджмент», «Рекламный менеджмент», «Маркетинговый менеджмент», «Методология научных исследований в информационной экономике», «Управление потенциалом предприятия», «Бренд-менеджмент», «Маркетинг отношений», «Электронная коммерция», «Медиапланирование», «Рекламный бизнес».

Характеристика специализации Программа профессиональная прикладная.

Структура программы предполагает овладение базовыми знаниями по системному анализу маркетинговой деятельности организации; современные маркетинговые технологии (в т.ч. информационные) исследования рынка и принятия управленческих решений; методы формирования маркетинговых стратегий развития организации и обеспечения ее конкурентоспособности; формирование эффективного комплекса маркетинга; использование основ маркетингового аудита и контроллинга.

Программа реализует повышение уровня знаний и навыков по управлению маркетинговой деятельностью организации и предприятий. Ориентирована на глубокую специальную подготовку маркетологов, в соответствии с требованиями рынка труда, инициативных и способных к быстрой адаптации к современной бизнес-среды. Учитывает современные требования к решению практических вопросов путем использования тренинговых методов обучения. Формирует маркетологов с новым перспективным способом мышления, способных применять инновационные стратегические решения относительно требований рынка, быстро меняются в современной экономике. Выполняется в активной исследовательской среде.

Возможности трудоустройства Трудоустройство на предприятиях любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают как руководители или исполнители маркетинговых служб; органы государственного и муниципального управления; структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; научно-исследовательские организации, связанные с решением маркетинговых проблем.

Магистр по маркетингу может работать как в сфере традиционного маркетинга, так и в области электронной коммерции: интернет-маркетинга, интернет-биржах, интернет-магазинах и др.

Выпускник специализации «Рекламный бизнес» может работать на должностях маркетолога, маркетолога-аналитика, бренд-менеджера, менеджера по продажам, менеджера по рекламе, PR- менеджера, директора по маркетингу, руководителя рекламного агентства, руководителя отдела маркетинга предприятия.

 

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

075 Маркетинг

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра економіки та маркетингу

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Рекламний бізнес (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *