131 - Прикладна механіка

Стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції (Магістр)

Стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції – спеціалізація, що готує фахівців, здатних створювати на підприємствах сучасні системи якості на базі глибоких знань з питань стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення якості продукції

 

Навчання на спеціалізації дозвляє на базі бакалаврату будь-якого напряму підготовки за 1,4 роки отримати якісну затребувану сьогодні освіту у сфері нормативного забезпечення якості продукції та послуг, їх стандартизації та сертифікації. Об’єктами діяльності таких фахівців є технології управління установою (структурним підрозділом) з питань стандартизації, сертифікації та якості

Шифр: 131.07M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра  «Інтегровані технології машинобудування» ім. М. Ф. Семка

61002, м. Харків, вул. Кирпичова 2, лабораторний корпус (біля воріт дослідного заводу)

телефон/факс: (057) 706-41-43,

e-mail: shelkovoi@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Доктор технічних наук професор

Шелковий Олександр Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр професійного рівня
Основні спеціальні навчальні дисципліни Системи управління якістю

Сертифікація продукції та послуг

Маркетинг та моніторинг якості

Стандартизація продукції та послуг

Сертифікація персоналу

Кваліметрія, управління якістю, сертифікація та конкурентоспроможність продукції

Метрологічне забезпечення якості

Характеристика спеціалізації Головними завданнями у підготовці фахівців  зі стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції є опанування систем технічного регулювання і споживчої  політики, сумісних з аналогічними системами розвинутих країн, використання стандартів, технічних регламентів, процедур оцінки відповідності і ринкового нагляду, які б сприяли міжнародному обміну товарами і послугами, підвищенню якості на усіх рівнях виробництва. За час навчання магістри вивчають:

– методи стандартизації;

– положення про розробку нормативних документів різного рівня;

– сучасні показники оцінювання якості;

– міжнародні стандарти з якості;

– питання систем контролю і сертифікаційніх заходів;

– стратегічні задачі систем управління якістю, їхньої сертифікації і аудиту;

– засоби і методи метрологічного забезпечення якості;

– методи адаптації до конкурентної боротьби у ринкових умовах;

– принципи наукових досліджень і застосування у них комп’ютерних технологій і методів математичного моделювання;

– правила соціальної та екологічної безпеки діяльності;

– правові і соціальні аспекти проблеми якості;

–                   основні питання маркетингових досліджень, менеджменту, психології та інтелектуальної власності.

Випускники спеціалізації у повній мірі володіють знаннями та уміннями для вирішення теоретичних і практичних питань, пов’язаних з цілеспрямованим поліпшенням якості та конкурентоспроможності продукції

Можливості працевлаштування Фахівці із стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції мають можливість працевлаштування на підприємствах і установах різного рівня і форм власності у будь-яких галузях економічної діяльності
Медіаконтент: https://youtu.be/dGX3TClMBtE

https://www.slideshare.net/alexeinegociant/1-35318414?qid=046224b5-f321-4a81-8c7a-db35cb6f3eb7&v=&b=&from_search=2

https://www.slideshare.net/MKalinin/ss-26715661?qid=046224b5-f321-4a81-8c7a-db35cb6f3eb7&v=&b=&from_search=1

О специализации Стандартизация, сертификация и управление качеством продукции – специализация, которая готовит специалистов, способных создавать на предприятиях современные системы качества на базе глубоких знаний вопросов стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения качества продукции
Короткое описание образовательной программы / специализации Обучение на специализации позвляет на базе бакалаврата любого направления подготовки за 1,4 года получить качественное востребованное сегодня образование в сфере нормативного обеспечения качества продукции и услуг, их стандартизации и сертификации. Объектами деятельности таких специалистов являются технологии управления организацией (структурным подразделением) по вопросам стандартизации, сертификации и качества
Название образовательной программы / специализации Стандартизация, сертификация и управление качеством продукции
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Интегрированные технологии машиностроения» им. М. Ф. Семко

61002, г. Харьков, ул. Кирпичева 2, лабораторный корпус (у ворот опытного завода)

телефон / факс: (057) 706-41-43,

e-mail: shelkovoi@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор

Шелковой Александр Николаевич

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр профессионального уровня

 

Основные специальные учебные дисциплины Системы управления качеством

Сертификация продукции и услуг

Маркетинг и мониторинг качества

Стандартизация продукции и услуг

Сертификация персонала

Квалиметрия, управление качеством, сертификация и конкурентоспособность продукции

Метрологическое обеспечение качества

Характеристика специализации Главными задачами в подготовке специалистов по стандартизации, сертификации и управлению качеством продукции является освоение систем технического регулирования и потребительской политики, совместимых с аналогичными системами развитых стран, использование стандартов, технических регламентов, процедур оценки соответствия и рыночного надзора, которые способствовали бы международному обмену товарами и услугами, повышению качества на всех уровнях производства. За время обучения магистры изучают:

– методы стандартизации;

– положения о разработке нормативных документов различного уровня;

– современные показатели оценки качества;

– международные стандарты качества;

– вопросы систем контроля и сертификационных мероприятий;

– стратегические задачи систем управления качеством, их сертификации и аудита;

– средства и методы метрологического обеспечения качества;

– методы адаптации к конкурентной борьбе в рыночных условиях;

– принципы научных исследований и применения в них компьютерных технологий и методов математического моделирования;

– правила социальной и экологической безопасности деятельности;

– правовые и социальные аспекты проблемы качества;

– основные вопросы маркетинговых исследований, менеджмента, психологии и интеллектуальной собственности.

Выпускники специализации в полной мере владеют знаниями и умениями для решения теоретических и практических вопросов, связанных с целенаправленным улучшением качества и конкурентоспособности продукции

Возможности трудоустройства Специалисты по стандартизации, сертификации и управлению качеством продукции имеют возможность трудоустройства на предприятиях и учреждениях различного уровня и форм собственности в любых отраслях экономической деятельности
Медиаконтент https://youtu.be/dGX3TClMBtE

https://www.slideshare.net/alexeinegociant/1-35318414?qid=046224b5-f321-4a81-8c7a-db35cb6f3eb7&v=&b=&from_search=2

https://www.slideshare.net/MKalinin/ss-26715661?qid=046224b5-f321-4a81-8c7a-db35cb6f3eb7&v=&b=&from_search=1

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф. Семка"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *