131 - Прикладна механіка

Технології автоматизованого виробництва (Магістр)

Машинобудування є основою науково-технічного прогресу в різних галузях народного господарства. Безперервне вдосконалення і розвиток машинобудування пов’язане з розробкою нових технологічних процесів і методів обробки, розширенням області ефективного використання відомих технологічних методів. Процес розвитку технології  автоматизованого виробництва   орієнтований на застосування комплексних технологічних процесів.   Головна тенденція розвитку технології  автоматизованого виробництва  – це максимальна інтенсифікація процесу формоутворення поверхонь з гарантованим забезпеченням якості  і створення умов для підвищення міцності й довговічності роботи не тільки окремих деталей, а й машини в цілому.

 

Спеціалізація відноситься до галузі науки і техніки, що включає сукупність засобів, прийомів, способів і методів людської діяльності, спрямованої на виготовлення конкурентоспроможної продукції машинобудування та містить: застосування сучасних методів проектування, математичного, фізичного та комп’ютерного моделювання; використання засобів інформатики для конструкторсько-технологічної підготовки виробництва та автоматизованого проектування  технологічних процесів механічної обробки та зборки; створення управляючих та інших технологічно орієнтованих систем; сервіс і технічна експлуатація технологічного обладнання; проведення маркетингових досліджень пов’язаних оптимізацією технології автоматизованого виробництва; досліджень орієнтованих на перспективні нанотехнології в машинобудуванні. Нині і в осяжному майбутньому знадобиться створення нових та удосконалення технологічних процесів та методів в тому числі з застосуванням CALS-технологій.

Шифр: 131.03M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Технології автоматизованого виробництва
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати», Головний аудиторний корпус, ауд. 102,  вул.. Кирпичова, 2, Харків, 707-66-25

prihodko.o.u@gmail.com

perm_a@i.ua

Завідувач кафедри Проф., д.т.н.  Пермяков Олександр Анатолійович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Другий (магістерський) рівень

Кваліфікація – магістр з прикладної механіки

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи наукових досліджень

Сучасні технології в прикладній механіці

Робочі  процеси сучасних виробництв

Моделювання та дизайн процесів, виробів, оснащення

Сертифікація та метрологічне забезпечення якості

Верстатні пристрої

CALS-технології в машинобудуванні

Прецизійне обладнання автоматизованого виробництва

Автоматизація складального виробництва

Спеціальні енергоефективні технології

Інтегровані виробничі системи

Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПК

Характеристика спеціалізації Випускники за спеціалізацією «Технології автоматизованого виробництва» отримують знання, що дозволяють їм проводити роботу з організації виробництва, проектування

технологічних процесів механічної обробки та зборки,  технологічного оснащення, управління якістю, випуску, сертифікації, ліцензуванню і реалізації машинобудівної продукції на внутрішньому і міжнародному ринку, можуть працювати на підприємствах будь-якої форми власності та напрямків діяльності, що мають металообробне та інше технологічне обладнання. Сфера діяльності випускника: комп’ютерне проектування  технологічних процесів механічної обробки та зборки; розробка та впровадження

програмного забезпечення для верстатів з ЧПК,

забезпечення комплексної механізації та автоматизації об`єктів машинобудівного виробництва. Посади, які можуть займати випускники: інженер-технолог; інженер з експлуатації та ремонту технологічного обладнання;  керівник виробництва, підприємства, організації.

Можливості працевлаштування Щільні науково-виробничі стосунки кафедри з ведучими промисловими підприємствами Харкова, України та зарубіжними підприємствами гарантують вигідне працевлаштування, а високий рівень освіти – швидкий та надійний кар’єрний зріст. Місця працевлаштування:

1)  Державне підприємство  Український науково-технічний центр  «Енергосталь»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю  «Технополіс Машинобудування»

3)Українсько-американське товариство з обмеженою відповідальністю  Фірма «КОДА»

4) Державне підприємство  «Завод ім. В.О.Малишева»

5) Державне підприємство  Харківський машинобудівний завод  «ФЭД»

6) Публічне акціонерне товариство Турбоатом

7) Державне підприємство  «Електроважмаш»

8) Акціонерне товариство  «ХАРП»

9)Публічне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод»

Обдаровані студенти мають можливість подальшого навчання в аспірантурі університету.

Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/299396823902378

https://www.youtube.com/channel/UCGrv0xaXObktLgPxXdllgMw/featured

О специализации Машиностроение является основой научно-технического прогресса в различных отраслях народного хозяйства. Непрерывное совершенствование и развитие машиностроения связано с разработкой новых технологических процессов и методов обработки, расширением области эффективного использования известных технологических методов. Процесс развития технологии автоматизированного производства ориентирован на применение комплексных технологических процессов. Главная тенденция развития технологии автоматизированного производства – это максимальная интенсификация процесса формообразования поверхностей с гарантированным обеспечением качества и создание условий для повышения прочности и долговечности работы не только отдельных деталей, но и машины в целом.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация относится к области науки и техники, которая включает совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности, направленной на изготовление конкурентоспособной продукции машиностроения и содержит: применение современных методов проектирования, математического, физического и компьютерного моделирования; использование средств информатики для конструкторско-технологической подготовки производства и автоматизированного проектирования технологических процессов механической обработки и сборки; создание управляющих и других технологически ориентированных систем; сервис и техническая эксплуатация технологического оборудования; проведение маркетинговых исследований связанных оптимизацией технологии автоматизированного производства; исследований ориентированных

 

на перспективные нанотехнологии в машиностроении. Сейчас и в обозримом будущем потребуется создание новых и совершенствование технологических процессов и методов в том числе с применением CALS-технологий.

Название образовательной программы / специализации Технологии автоматизированного производства
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Технология машиностроения и металлорежущие станки», Главный аудиторный корпус, ауд. 102,  ул.. Кирпичева, 2, Харьков, 707-66-25

prihodko.o.u@gmail.com

perm_a@i.ua

Заведующий кафедрой Проф., д.т.н.  Пермяков Александр Анатольевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Второй (магистерский) уровень

Квалификация – магистр прикладной механики

Основные специальные учебные дисциплины Основы научных исследований

Современные технологии в прикладной механике

Рабочие процессы современных производств

Моделирование и дизайн процессов, изделий, оснащение

Сертификация и метрологическое обеспечение качества

Станочные приспособления

CALS-технологии в машиностроении

Прецизионное оборудование автоматизированного производства

Автоматизация сборочного производства

Специальные энергоэффективные технологии

Интегрированные производственные системы

Системы автоматизированного программирования станков с ЧПУ

Характеристика специализации Выпускники по специальности «Технологии автоматизированного производства» получают знания, позволяющие им проводить работу по организации производства, проектирование

технологических процессов механической обработки и сборки, технологической оснастки, управление качеством, выпуска, сертификации, лицензированию и реализации машиностроительной продукции на внутреннем и международном рынке, могут работать на предприятиях любой формы собственности и направлений деятельности, имеющих металлообрабатывающее и другое технологическое оборудование. Сфера деятельности выпускника: компьютерное проектирование технологических процессов механической обработки и сборки; разработка и внедрение

программного обеспечения для станков с ЧПУ,

обеспечение комплексной механизации и автоматизации объектов машиностроительного производства. Должности, которые могут занимать выпускники: инженер-технолог; инженер по эксплуатации и ремонту технологического оборудования; руководитель производства, предприятия, организации.

Возможности трудоустройства Плотные научно-производственные отношения кафедры с ведущими промышленными предприятиями Харькова, Украины и зарубежными предприятиями гарантируют выгодное трудоустройство, а высокий уровень образования – быстрый и надежный карьерный рост. Места трудоустройства:1) Государственное предприятие Украинский научно-технический центр «Энергосталь»2) Общество с ограниченной ответственностью «Технополис Машиностроения»3) Украинско-американское общество с ограниченной ответственностью Фирма «КОДА»

4) Государственное предприятие «Завод им. В.А.Малышева»

5)Государственное предприятие Харьковский машиностроительный завод «ФЭД»

6) Публичное акционерное общество Турбоатом

7) Государственное предприятие «Электротяжмаш»

8) Акционерное общество «ХАРП»

9) Публичное акционерное общество «Харьковский тракторный завод»

Одаренные студенты имеют возможность дальнейшего обучения в аспирантуре университета.

Медиаконтент: https://www.facebook.com/groups/299396823902378

https://www.youtube.com/channel/UCGrv0xaXObktLgPxXdllgMw/featured

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Технології автоматизованого виробництва (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *