161 - Хімічні технології та інженерія

Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить (Бакалавр)

Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 161-Хімічні технології та інженерія. Профілями підготовки за ОП є хімічні технології виробництва полімерних композиційних матеріалів (сучасних екологічно-чистих лакофарбових матеріалів) та одержання декоративно-захисних покрить.

 

Про освітню програму/спеціалізацію: метою є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі сучасних технологій одержання лакофарбових матеріалів із комплексом заданих властивостей та захисно-декоративних покрить широкого спектру застосування, що є провідним напрямом хімічної промисловості. ОП орієнтована на успішну діяльність на сучасних підприємствах виробництва та застосування лакофарбових матеріалів, що забезпечує розвиток будівельних, машинобудівних та авіаційних технологій, архітектурного та промислового дизайну.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 161.08B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація 161.08 Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра технології полімерних композиційних матеріалів та покриттів.

Контактні телефони: 7076106 завідувач кафедри, 7076929 викладацька.

E-mail: Завідувача кафедри: arnoldkarat@ukr.net, karateev@kpi.kharkov.ua

Відповідальний за профорієнтаційну роботу: gigurina@ukr.net

Завідувач кафедри Завідувач кафедри – доктор хімічних наук, професор Каратєєв Арнольд Михайлович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Освітній рівень випускників: перший (бакалаврський) рівень

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр хімічних технологій та інженерії.

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основні спеціальні навчальні дисципліни: Хімія та фізика пігментів; Теоретичні основи хімії високомолекулярних сполук; Інструментальні методи хімічного аналізу; Основи фізики високомолекулярних сполук; Основи технології виробництва високомолекулярних сполук; Основи колориметрії; Хімічне матеріалознавство у галузі; Хімія та технологія плівкоутворювачів; Колоїдна хімія полімерних дисперсних систем; Обладнання виробництва плівкоутворювачів; Обладнання виробництва наповнених лакофарбових матеріалів; Основи фізико-хімії та технології наповнених лакофарбових матеріалів; Фізико-хімія формування полімерних покрить;

Відновлювальна сировина України; Композиційні полімерні матеріали у машинобудуванні; Художні та друкарські фарби

Характеристика спеціалізації За спеціалізацією «Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить» відбувається підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі сучасних технологій одержання лакофарбових матеріалів із комплексом заданих властивостей та захисно-декоративних покрить широкого спектра застосування (будівництво, архітектура, машино-, літакобудування, меблева промисловість, поліграфія тощо), що на даний час є провідним напрямом хімічної промисловості України.

Зміст підготовки передбачає одержання нашими випускниками фундаментальної освіти щодо хімічної технології високомолекулярних сполук; технології ефективного захисту виробів, зокрема, від корозії за допомогою тонких полімерних покрить; підходів до розробки покрить заданої кольорової гами. Випускники здатні до застосування цих знань у практичних рішеннях технологічних процесів виготовлення екологічно чистих лакофарбових матеріалів, підходи до направленого регулювання їх властивостей з метою одержання покрить із прогнозованими захисними властивостями.

За умови роботи на підприємстві за фахом із гарантією можливості подальшого працевлаштування, студенти можуть навчатися за індивідуальними графіками.

Можливості працевлаштування Випускники працюють на чисельних підприємствах, які об’єднані в Асоціацію виробників лакофарбової продукції України, у тому числі на виробництвах європейських відомих компаній (Тикурилла, Файдаль, Ескаро та інш.); на підприємствах, які пов’язані з машинобудуванням, літакобудуванням та виробництвом виробів електротехнічного призначення; на станціях технічного обслуговування автомобілів; у комерційних структурах, спрямованих на менеджмент лакофарбової продукції; у сферах малого бізнесу.
Медіаконтент: https://youtu.be/fyTxJEvrIqw
https://youtu.be/FNjW47beyao
https://youtu.be/sDq-MFZQVmshttps://www.facebook.com/groups/105820576861041/about/
О специализации Технология лакокрасочных материалов и полимерных покрытий – это образовательная программа (специализация) специальности 161-Химические технологии и инженерия. Профилями подготовки по ОП являются химические технологии производства полимерных композиционных материалов (современных экологически чистых лакокрасочных материалов) и получения декоративно-защитных покрытий.
Короткое описание образовательной программы / специализации Об образовательной программе/специализации: целью является подготовка высококвалифицированных специалистов в области современных технологий получения лакокрасочных материалов с комплексом заданных свойств и защитно-декоративных покрытий широкого спектра применения. ОП ориентирована на успешную деятельность на современных предприятиях производства и применения лакокрасочных материалов, что обеспечивает развитие строительных, машиностроительных и авиационных технологий, архитектурного и промышленного дизайна.
Название образовательной программы / специализации Специальность 161 Химические технологии и инженерия

Специализация 161.08 Технология лакокрасочных материалов и полимерных покрытий

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра технологии полимерных композиционных материалов и покрытий

Контактные телефоны: 7076106 заведующий кафедрой, 7076929 преподавательская.

E-mail: заведующий кафедрою arnoldkarat@ukr.net, karateev@kpi.kharkov.ua

Ответственный за профориентационную работу: gigurina@ukr.net

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой – доктор химических наук, профессор Каратеев Арнольд Михайлович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Образовательный уровень выпускников: первый (бакалаврский) уровень

Выпускникам присваивается квалификация: бакалавр химических технологий и инженерии.

Основные специальные учебные дисциплины Основные специальные учебные дисциплины: Химия и физика пигментов; Теоретические основы химии высокомолекулярных соединений; Инструментальные методы химического анализа; Основы физики высокомолекулярных соединений; Основы технологии производства высокомолекулярных соединений; Основы колориметрии; Химическое материаловедение в отрасли; Химия и технология пленкообразующих; Коллоидная химия полимерных дисперсных систем; Оборудование производства пленкообразующих; Оборудование производства наполненных лакокрасочных материалов; Основы физико-химии и технологии наполненных лакокрасочных материалов; Физико-химия формирования полимерных покрытий; Возобновляемое сырье Украины; Композиционные полимерные материалы в машиностроении; Художественные и печатные краски
Характеристика специализации По специализации «Технология лакокрасочных материалов и полимерных покрытий» происходит подготовка высококвалифицированных специалистов в области современных технологий получения лакокрасочных материалов с комплексом заданных свойств и защитно-декоративных покрытий широкого спектра применения (строительство, архитектура, машино-, самолетостроения, мебельная промышленность, полиграфия и т.д.), что в настоящее время является ведущим направлением химической промышленности Украины.

Содержание подготовки предусматривает получение нашими выпускниками фундаментального образования по химической технологии высокомолекулярных соединений; технологии эффективной защиты изделий, в частности, от коррозии, с помощью тонких полимерных покрытий; подходов к разработке покрытий заданной цветовой гаммы. Выпускники способны к применению этих знаний в практических решениях технологических процессов изготовления экологически чистых лакокрасочных материалов, подходах к направленному регулированию их свойств с целью получения покрытий с прогнозируемыми защитными свойствами.

При работе на предприятии по специальности с гарантией возможности дальнейшего трудоустройства, студенты могут учиться по индивидуальным графикам.

Возможности трудоустройства Выпускники работают на многочисленных предприятиях, объединенных в Ассоциацию производителей лакокрасочной продукции Украины, в том числе на производствах европейских известных компаний (Тикурилла, Файдаль, Эскаро и др.); на предприятиях, связанных с машиностроением, самолётостроением и производством изделий электротехнического назначения; на станциях технического обслуживания автомобилей; в коммерческих структурах, направленных на менеджмент лакокрасочной продукции; в сферах малого бизнеса.
Медиаконтент https://youtu.be/fyTxJEvrIqw
https://youtu.be/FNjW47beyao
https://youtu.be/sDq-MFZQVmshttps://www.facebook.com/groups/105820576861041/about/
Specialization The technology of paint and varnish materials and polymer

coatings is an educational program (specialization) of specialty 161 “Chemical Technologies and Engineering”. Profiles of training according to EP are chemical technologies for the production of polymer composite materials (modern environmentally friendly paint and varnish materials) and obtaining of decorative-protective coatings.

Brief description of the educational program / specialization About the educational program / specialization: the goal is training of highly qualified specialists in the field of modern technologies for the production of paint and varnish materials with a set of the specified properties and protective-decorative coatings for a wide range of applications. EP is focused on successful application at modern enterprises for production and use of coating materials, which ensures the development of construction, machine-building, aircraft industry technologies, as well as architectural and industrial design.
Educational program / specialization Specialty 161 Chemical Technology and Engineering

Specialization 161.08 Technology of paint and varnish materials and polymer coatings

Contacts Department of Technology of Polymer Composite Materials and Coatings

Contact telephones: 7076106 Head of the department, 7076929 staff room.

E-mail: head of the department arnoldkarat@ukr.net, karateev@kpi.kharkov.ua

Responsible for career guidance work:gigurina@ukr.net

Head of the department Head of the Department is Arnold M. Karateev, Doctor of Chemical Sciences, Professor
Educational and qualification levels of graduates Educational level of graduates: first (bachelor) level

Graduates are awarded the following qualification: Bachelor of Chemical Technologies and Engineering.

Main special educational disciplines The basic special academic disciplines are: Chemistry and physics of pigments; Theoretical foundations of polymer chemistry; Instrumental methods of chemical analysis; Fundamentals of polymer physics; Fundamentals of polymer technology; Basics of colorimetry; Chemical materials science in the industry; Chemistry and technology of film-forming materials; Colloid chemistry of polymer dispersed systems; Equipment for the production of film-forming materials; Equipment for the production of filled coating materials; Fundamentals of physical chemistry and technology of filled coating materials; Physical chemistry of formation of polymer coatings; Renewable raw materials of Ukraine; Composite polymer materials in mechanical engineering; Art and printing inks.
Additional characteristics of specialization Training of highly skilled specialists in “Technology of paint and varnish materials and polymer coatings” is provided in the field of modern technologies for the production of paint and varnish materials with a set of the specified properties and protective-decorative coatings for a wide range of applications (construction, architecture, machine-building, aircraft industry, furniture, printing, etc.), which is currently the key direction of the Ukrainian chemical industry.

The content of the training provides obtaining by our graduates of the fundamental education in chemical technology of polymers; technology of effective protection of products, in particular from corrosion, by thin polymer coatings; approaches to the development of coatings with the specified color spectrum. The graduates are capable of applying this knowledge in practical solutions for the technological processes for production of environmentally friendly paint and varnish materials, as well as in approaches to the directional control of their properties in order to obtain coatings with predictable protective properties.

The students can study in compliance with the individual schedules when working at the enterprise in their specialty with the guarantee of further employment.

Employment Opportunities The graduates work at numerous enterprises united by of Ukrainian Paint and Coatings Association, including famous European companies (Tikkurila, Feidal, Eskaro, etc.); at the enterprises associated with machine-building, aircraft engineering and manufacturing of electro-technical products; at the car service stations; in commercial organizations aimed at the management of paint and varnish products; as well as in small businesses.
Media: https://youtu.be/fyTxJEvrIqw
https://youtu.be/FNjW47beyao
https://youtu.be/sDq-MFZQVmshttps://www.facebook.com/groups/105820576861041/about/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Біологія, Математика, Українська мова та література, Хімія

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра технології полімерних і композиційних матеріалів та покриттів

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *