161 - Хімічні технології та інженерія

Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить (Магістр)

Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить – це освітня програма (спеціалізація), яка за змістом підготовки є інтеграцією знань щодо сучасних хімічних технологій створення екологічно-чистих композиційних полімерних матеріалів із комплексом заданих властивостей та унікальних автоматизованих технологій одержання захисно-декоративних покрить.

 

Про освітню програму / спеціалізацію: метою є підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців у галузі технологій одержання прогресивних екологічно-чистих лакофарбових матеріалів та покрить на їх основі з урахуванням сучасного досвіду та наукових досягнень. Освітня програма орієнтована на успішну діяльність у сфері: одержання нових композиційних матеріалів із заданими властивостями, проектування високотехнологічних виробництв, сертифікаційних лабораторій та галузевого менеджменту.

Шифр: 161.08M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація 161.08 Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра технології полімерних композиційних матеріалів та покриттів.

Контактні телефони: 7076106 завідувач кафедри, 7076929 викладацька.

E-mail: Завідувача кафедри: arnoldkarat@ukr.net, karateev@kpi.kharkov.ua

Відповідальний за профорієнтаційну роботу: gigurina@ukr.net

Завідувач кафедри Завідувач кафедри – доктор хімічних наук, професор Каратєєв Арнольд Михайлович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Освітній рівень випускників: другий (магістерський) рівень

Випускникам надається кваліфікація: магістр хімічних технологій та інженерії

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основні спеціальні навчальні дисципліни: Стандартизація та сертифікація продукції в галузі; Основи наукових досліджень; Матеріали та речовини для сучасних технологій; Рециклінг та ресурсозбереження в галузі; Природоохоронні технології в галузі; Сучасні технології в галузі; Хімія, технологія та проектування екологічних плівкоутворювальних систем; Міжнародний досвід та підходи до контролю якості лакофарбової продукції; Питання оптимізації рецептур та технологічних процесів у виробництві сучасних лакофарбових матеріалів; Хімія та технологія лакофарбових покрить, проектування виробництв їх одержання; Екологічноповноцінні лакофарбові матеріали
Характеристика спеціалізації За спеціалізацією «Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить» на основі базових знань з хімічної технології (бакалаврський рівень) відбувається підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців у галузі сучасних хімічних технологій створення полімерних композиційних матеріалів (сучасних екологічно чистих лакофарбових матеріалів) із комплексом заданих властивостей та унікальних автоматизованих технологій одержання захисно-декоративних покрить.

Зміст підготовки передбачає одержання знань щодо шляхів прогнозованого керування властивостями, вибору та обґрунтування сучасних підходів до складання рецептур; із залучанням інноваційних інженерних технологій розробки високотехнологічних процесів виробництва екологічно-чистих лакофарбових матеріалів та одержання полімерних покрить широкого спектра застосування (протикорозійний захист виробів у машино-, літако-, ракетобудуванні; захисно-декоративне оздоблення у будівництві, архітектурі, меблевій промисловості, поліграфії тощо); здійснювання планування та організації науково-дослідної роботи; сучасних фізико-хімічних методів досліджень та володіння прийомами інтерпретації експериментальних даних, їх опису та представлення у вигляді наукових публікацій.

За умови роботи на підприємстві або в науковій установі за фахом із гарантією можливості подальшого працевлаштування, студенти можуть навчатися за індивідуальним графіком.

Можливості працевлаштування Випускники працюють на чисельних підприємствах, які об’єднані в Асоціацію виробників лакофарбової продукції України, у тому числі на виробництвах європейських відомих компаній (Тикурилла, Файдаль, Ескаро та інш.); на підприємствах, які пов’язані з машинобудуванням,  літакобудуванням та виробництвом матеріалів будівельного призначення; на станціях технічного обслуговування автомобілів; наукових і проектних організаціях; лабораторіях метрологічного контролю та сертифікації; у комерційних структурах, спрямованих на менеджмент лакофарбової продукції; у сферах малого бізнесу.
Медіаконтент: https://youtu.be/fyTxJEvrIqw
https://youtu.be/FNjW47beyao
https://youtu.be/sDq-MFZQVmshttps://www.facebook.com/groups/105820576861041/about/
О специализации Технология лакокрасочных материалов и полимерных покрытий – это образовательная программа (специализация), которая по содержанию подготовки является интеграцией знаний о современных химических технологиях создания экологически чистых композиционных полимерных материалов с комплексом заданных свойств и уникальных автоматизированных технологий получения защитно-декоративных покрытий.
Короткое описание образовательной программы / специализации Об образовательной программе/специализации: целью является подготовка высококвалифицированных специалистов и ученых в области технологий получения прогрессивных экологически чистых лакокрасочных материалов и покрытий на их основе с учетом современного опыта и научных достижений. Образовательная программа ориентирована на успешную деятельность в сфере: получения новых композиционных материалов с заданными свойствами, проектирования высокотехнологичных производств, сертификационных лабораторий и отраслевого менеджмента.
Название образовательной программы / специализации Специальность 161 Химические технологии и инженерия

Специализация 161.08 Технология лакокрасочных материалов и полимерных покрытий

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки)  Кафедра технологии полимерных композиционных материалов и покрытий

Контактные телефоны: 7076106 заведующий кафедрой, 7076929 преподавательская.

E-mail: заведующий кафедрою arnoldkarat@ukr.net, karateev@kpi.kharkov.ua

Ответственный за профориентационную работу: gigurina@ukr.net

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой – доктор химических наук, профессор Каратеев Арнольд Михайлович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Образовательный уровень выпускников: второй (магистерский) уровень

Выпускникам присваивается квалификация: магистр химических технологий и инженерии

Основные специальные учебные дисциплины Основные специальные учебные дисциплины: Стандартизация и сертификации продукции в отрасли; Основы научных исследований; Материалы и вещества для современных технологий; Рециклинг и ресурсосбережения в отрасли; Природоохранные технологии в отрасли; Современные технологии в отрасли; Химия, технология и проектирование экологических пленкообразующих систем; Международный опыт и подходы к контролю качества лакокрасочной продукции; Вопросы оптимизации рецептур и технологических процессов в производстве современных лакокрасочных материалов; Химия и технология лакокрасочных покрытий, проектирование производств их получения; Экологически полноценные лакокрасочные материалы.
Характеристика специализации По специализации «Технология лакокрасочных материалов и полимерных покрытий» на основе базовых знаний химической технологии (бакалаврский уровень) происходит подготовка профессиональных специалистов и ученых в области современных химических технологий создания полимерных композиционных материалов (современных экологически чистых лакокрасочных материалов) с комплексом заданных свойств и уникальных автоматизированных технологий получения защитно-декоративных покрытий.

Содержание подготовки предусматривает получение знаний о путях прогнозированного управления свойствами, выбора и обоснования современных подходов к составлению рецептур; с вовлечением инновационных инженерных технологий разработки высокотехнологичных процессов производства экологически чистых лакокрасочных материалов и получения полимерных покрытий широкого спектра применения (противокоррозионная защита изделий в машино-, самолето-, ракетостроении; защитно-декоративная отделка в строительстве, архитектуре, мебельной промышленности, полиграфии т. д.); в осуществлении планирования и организации научно-исследовательской работы; современных физико-химических методов исследований и владение приемами интерпретации экспериментальных данных, их описания и представления в виде научных публикаций.

При работе на предприятии или в научном учреждении по специальности с гарантией возможности дальнейшего трудоустройства, студенты могут учиться по индивидуальному графику.

Возможности трудоустройства Выпускники работают на многочисленных предприятиях, объединенных в Ассоциацию производителей лакокрасочной продукции Украины, в том числе на производствах европейских известных компаний (Тикурилла, Файдаль, Эскаро и др.); на предприятиях, связанных с машиностроением, самолётостроением и производством материалов строительного назначения; на станциях технического обслуживания автомобилей; научных и проектных организациях; лабораториях метрологического контроля и сертификации; в коммерческих структурах, направленных на менеджмент лакокрасочной продукции; в сферах малого бизнеса.
Медиаконтент https://youtu.be/fyTxJEvrIqw
https://youtu.be/FNjW47beyao
https://youtu.be/sDq-MFZQVmshttps://www.facebook.com/groups/105820576861041/about/
Specialization The technology of paint and varnish materials and polymer coatings is an educational program (specialty), which, according to the content of training, is the integration of knowledge about modern chemical technologies for creation of environmentally friendly composite polymer materials with a set of specified properties and unique automated technologies for production of protective- decorative coatings.
Brief description of the educational program / specialization About the educational program / specialty: the goal is training of highly qualified specialists and researchers in the field of technologies for obtaining advanced environmentally friendly paint and varnish materials and coatings based on them, taking into account modern experience and scientific achievements. The educational program is focused on successful activities in the following field: obtaining of new composite materials with the specified properties, designing of high-tech production lines, certification laboratories and branch management.
Educational program / specialization Specialty 161 Chemical Technologies and Engineering

Specialization 161.08 Technology of paint and varnish materials and polymer coatings

Contacts Department of Technology of Polymer Composite Materials and Coatings

Contact telephones: 7076106 Head of the department, 7076929 staff room.

E-mail: head of the department arnoldkarat@ukr.net, karateev@kpi.kharkov.ua

Responsible for career-oriented work: gigurina@ukr.net

 

Head of the department Head of the Department is Arnold M. Karateev, Doctor of Chemical Sciences, Professor
Educational and qualification levels of graduates Educational level of graduates: the second (master) level

Graduates are awarded the following qualification: Master of Chemical Technologies and Engineering

Main special educational disciplines The main special academic disciplines: Standardization and certification of products in the industry; Fundamentals of scientific research; Materials and substances for modern technologies; Recycling and resource-saving in the industry; Environmental technologies in the industry; Modern technologies in the industry; Chemistry, technology and designing of ecological film-forming systems; International experience and approaches to quality control of paint and varnish products; The issues of optimization for formulations and technological processes in the production of modern coating materials; Chemistry and technology of coatings, designing of production lines for their obtaining; Eco- friendly coating materials.
Additional characteristics of specialization Based on the knowledge of chemical technology (Bachelor’s level), specialization “Technology of paint and varnish materials and polymer coatings” ensures training of professional specialists and researchers in the field of modern chemical technologies for creating polymer composite materials (modern environmentally friendly paint and varnish materials) with a set of the specified properties and unique automated technologies for obtaining protective and decorative coatings.

The content of the training includes obtaining of the knowledge about the ways of predicted property management, selecting and grounding modern approaches to formulations; with involvement of the innovative engineering technologies for development of high-tech processes for production of eco-friendly paint and varnish materials, as well as  production of polymer coatings for a wide range of applications (anticorrosive protection of products in machinery, aircraft and rocket industries, protective and decorative finishing in construction, architecture, furniture production and printing industry, etc.); in the planning and organization of research work; modern physical and chemical research methods and mastering of methods for interpretation of the experimental data, their description and representation in the form of research publications.

The students can study according to individual schedule when working at an enterprise or in a research institution in their profile with the guarantee of the opportunity for further employment.

Employment Opportunities The graduates work at numerous enterprises united by of Ukrainian Paint and Coatings Association, including the famous European companies (Tikkurila, Feidal, Eskaro, etc.); at the enterprises associated with mechanical engineering, aircraft building and manufacturing of materials of construction purposes; at the car service stations; research and design organizations; laboratories of metrological control and certification; in commercial companies targeted to management of paint and varnish products; in small business.
Media: https://youtu.be/fyTxJEvrIqw
https://youtu.be/FNjW47beyao
https://youtu.be/sDq-MFZQVmshttps://www.facebook.com/groups/105820576861041/about/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра технології полімерних і композиційних матеріалів та покриттів

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *