131 - Прикладна механіка

Технології автоматизованого виробництва (Бакалавр)

Машинобудування є основою науково-технічного прогресу в різних галузях народного господарства. Безперервне вдосконалення і розвиток машинобудування пов’язане з

с розробкою нових технологічних процесів і методів обробки, розширенням області ефективного використання відомих технологічних методів. Процес розвитку технології  автоматизованого виробництва   орієнтований на застосування комплексних технологічних процесів.   Головна тенденція розвитку технології  автоматизованого виробництва  – це максимальна інтенсифікація процесу формоутворення поверхонь з гарантованим забезпеченням якості  і створення умов для підвищення міцності й довговічності роботи не тільки окремих деталей, а й машини в цілому.

 

Спеціалізація відноситься до галузі науки і техніки, що включає сукупність засобів, прийомів, способів і методів людської діяльності, спрямованої на виготовлення конкурентоспроможної продукції машинобудування та містить: застосування сучасних методів проектування, математичного, фізичного та комп’ютерного моделювання; використання засобів інформатики для конструкторсько-технологічної підготовки виробництва та автоматизованого проектування  технологічних процесів механічної обробки та зборки; створення управляючих та інших технологічно орієнтованих систем; сервіс і технічна експлуатація технологічного обладнання; проведення маркетингових досліджень пов’язаних оптимізацією технології автоматизованого виробництва. Нині і в осяжному майбутньому знадобиться створення нових та удосконалення технологічних процесів та методів.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 131.03B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Технології автоматизованого виробництва
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати», Головний аудиторний корпус, ауд. 102,  вул.. Кирпичова, 2, Харків, 707-66-25

prihodko.o.u@gmail.com

perm_a@i.ua

Завідувач кафедри Проф., д.т.н.  Пермяков Олександр Анатолійович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Перший (бакалаврський) рівень

Кваліфікація – бакалавр з прикладної механіки

Основні спеціальні навчальні дисципліни Інформатика

Технологія конструкційних матеріалів та прикладне матеріалознавство

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Інформаційні технології в машинобудуванні

Основи теорії різання матеріалів та ріжучий інструмент

Обладнання та транспорт механообробних цехів

Виробництво та проектування заготовок деталей машин

Технологія машинобудування

Металорізальні верстати

Високі технології в машинобудуванні

Технологія автоматизованого виробництва

Технологічна оснастка

Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва

Автоматичні лінії в машинобудуванні

Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні

Системи САМ/САЕ

Технології ремонту та обробки типових деталей

Технологічні процеси складання виробів машинобудування

Механізація та автоматизація технологічних процесів

Характеристика спеціалізації Випускники за спеціалізацією «Технології автоматизованого виробництва» отримують знання, що дозволяють їм проводити роботу з організації виробництва, проектування

технологічних процесів механічної обробки та зборки,  технологічного оснащення, управління якістю, випуску, сертифікації, ліцензуванню і реалізації машинобудівної продукції на внутрішньому і міжнародному ринку, можуть працювати на підприємствах будь-якої форми власності та напрямків діяльності, що мають металообробне та інше технологічне обладнання. Сфера діяльності випускника: комп’ютерне проектування  технологічних процесів механічної обробки та зборки; розробка та впровадження

програмного забезпечення для верстатів з ЧПК,

забезпечення комплексної механізації та автоматизації об`єктів машинобудівного виробництва. Посади, які можуть займати випускники: інженер-технолог; інженер з експлуатації та ремонту технологічного обладнання.

Можливості працевлаштування Щільні науково-виробничі стосунки кафедри з ведучими промисловими підприємствами Харкова, України та зарубіжними підприємствами гарантують вигідне працевлаштування, а високий рівень освіти – швидкий та надійний кар’єрний зріст. Місця працевлаштування:

1)  Державне підприємство  Український науково-технічний центр  «Енергосталь»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю  «Технополіс Машинобудування»

3)Українсько-американське товариство з обмеженою відповідальністю  Фірма «КОДА»

4) Державне підприємство  «Завод ім. В.О.Малишева»

5) Державне підприємство  Харківський машинобудівний завод  «ФЭД»

6) Публічне акціонерне товариство Турбоатом

7) Державне підприємство  «Електроважмаш»

8) Акціонерне товариство  «ХАРП»

9)Публічне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод»

Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/299396823902378

https://www.youtube.com/channel/UCGrv0xaXObktLgPxXdllgMw/featured

О специализации Машиностроение является основой научно-технического прогресса в различных отраслях народного хозяйства. Непрерывное совершенствование и развитие машиностроения связано с разработкой новых технологических процессов и методов обработки, расширением области эффективного использования известных технологических методов. Процесс развития технологии автоматизированного производства ориентирован на применение комплексных технологических процессов. Главная тенденция развития технологии автоматизированного производства – это максимальная интенсификация процесса формообразования поверхностей с гарантированным обеспечением качества и создание условий для повышения прочности и долговечности работы не только отдельных деталей, но и машины в целом.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация относится к области науки и техники, которая включает совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности, направленной на изготовление конкурентоспособной продукции машиностроения и содержит: применение современных методов проектирования, математического, физического и компьютерного моделирования; использование средств информатики для конструкторско-технологической подготовки производства и автоматизированного проектирования технологических процессов механической обработки и сборки; создание управляющих и других технологически ориентированных систем; сервис и техническая эксплуатация технологического оборудования; проведение маркетинговых исследований связанных оптимизацией технологии автоматизированного производства. Сейчас и в обозримом будущем потребуется создание новых и совершенствование технологических процессов и методов.
Название образовательной программы / специализации Технологии автоматизированного производства
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Технология машиностроения и металлорежущие станки», Главный аудиторный корпус, ауд. 102,  ул.. Кирпичева, 2, Харьков, 707-66-25

prihodko.o.u@gmail.com

perm_a@i.ua

Заведующий кафедрой Проф., д.т.н.  Пермяков Александр Анатольевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Первый (бакалаврский) уровеньКвалификация – бакалавр прикладной механики
Основные специальные учебные дисциплины Информатика

Технология конструкционных материалов и прикладное материаловедение

Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения

Информационные технологии в машиностроении

Основы теории резания материалов и режущий инструмент

Оборудование и транспорт механообрабатывающих цехов

Производство и проектирование заготовок деталей машин

Технология машиностроения

Металлорежущие станки

Высокие технологии в машиностроении

Технология автоматизированного производства

Технологическая оснастка

Автоматизированные системы технологической подготовки производства

Автоматические линии в машиностроении

Механосборочные участки и цеха в машиностроении

Системы САМ / САЕ

Технологии ремонта и обработки типовых деталей

Технологические процессы сборки изделий машиностроения

Механизация и автоматизация технологических процессов

Характеристика специализации Выпускники по специальности «Технологии автоматизированного производства» получают знания, позволяющие им проводить работу по организации производства, проектирование

технологических процессов механической обработки и сборки, технологической оснастки, управление качеством, выпуска, сертификации, лицензированию и реализации машиностроительной продукции на внутреннем и международном рынке, могут работать на предприятиях любой формы собственности и направлений деятельности, имеющих металлообрабатывающее и другое технологическое оборудование. Сфера деятельности выпускника: компьютерное проектирование технологических процессов механической обработки и сборки; разработка и внедрение

программного обеспечения для станков с ЧПУ,

обеспечение комплексной механизации и автоматизации объектов машиностроительного производства. Должности, которые могут занимать выпускники: инженер-технолог; инженер по эксплуатации и ремонту технологического оборудования.

Возможности трудоустройства Плотные научно-производственные отношения кафедры с ведущими промышленными предприятиями Харькова, Украины и зарубежными предприятиями гарантируют выгодное трудоустройство, а высокий уровень образования – быстрый и надежный карьерный рост. Места трудоустройства:1) Государственное предприятие Украинский научно-технический центр «Энергосталь»2) Общество с ограниченной ответственностью «Технополис Машиностроения»3) Украинско-американское общество с ограниченной ответственностью Фирма «КОДА»

4) Государственное предприятие «Завод им. В.А.Малышева»

5)Государственное предприятие Харьковский машиностроительный завод «ФЭД»

6) Публичное акционерное общество Турбоатом

7) Государственное предприятие «Электротяжмаш»

8) Акционерное общество «ХАРП»

9) Публичное акционерное общество «Харьковский тракторный завод»

Медиаконтент: https://www.facebook.com/groups/299396823902378

https://www.youtube.com/channel/UCGrv0xaXObktLgPxXdllgMw/featured

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

131 Прикладна механіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Технології автоматизованого виробництва (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *