181 - Харчові технології

Технології продуктів бродіння і виноробства (Бакалавр)

Технології продуктів бродіння і виноробства – це технології для розробки, масового випуску та зберігання всіх видів продукції, що виробляється підприємствами бродильної промисловості.

Сферою діяльності фахівців з технології продуктів бродіння та виноробства є лікеро-горілчана, виноробна, пивоварна та безалкогольна галузі харчової промисловості.

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра спрямована на формування загальних і професійних компетентностей, необхідних для організації діяльності підприємств харчової промисловості та вирішення практичних завдань із забезпечення якості харчових продуктів

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 181.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Технології продуктів бродіння і виноробства.
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра технології жирів і продуктів бродіння, м. Харків, вул. Кирпичова,2, технічний корпус,

тел. 057-707-63-64, 057-707-63-29, 1930tg@gmail.com, elpiven33@gmail.com

Завідувач кафедри Гладкий Федір Федорович, доктор технічний наук, професор.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Матеріалознавство бродильних виробництв і виноробства. Основи біотехнології. Контроль якості та безпека продуктів бродіння та напоїв. Технологічне обладнання бродильних виробництв і виноробства. Науково-практичні основи бродильних виробництв. Технологія води і водопідготовки харчових виробництв. Технологія галузі. Технологічні розрахунки, облік і звітність в галузі.
Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Технологія продуктів бродіння і виноробства» включає сукупність засобів, прийомів, способів и методів переробки зернової сировини, винограду та інших плодів з метою отримання вин, пива, алкогольних напоїв, переробки різноманітної природньої та синтетичної сировини з метою отримання безалкогольних напоїв.
Можливості працевлаштування Випускники працюють на пивоварних заводах і малих пивоварнях, спиртових, лікеро-горілчаної, виноробних заводах та інших підприємствах бродильної галузі України:

–       ВАТ «САН ІнБев Україна»

–       ДП «Артемівський спиртовий завод»

–       ДП «Харківський завод шампанських вин»

–       ВАТ «Артемівськ Вайнері»

–       ВАТ  «Завод Березівські мінеральні води»

–       ТОВ ЛГЗ «Прайм»

–       ДП «Харківпаб»

–       ВАТ «Східно-українська компанія «Малтюроп»

–       Ресторан пивоварня «AltBier»

–       Чеська пивоварня «Старгород» та багато інших підприємств

Медіаконтент: 1)    Майстер-клас «Смаколик».

https://vimeo.com/245190972

2) Телепроект «Світ освіти» про майстер-клас з виготовлення косметики. https://vimeo.com/240470203

3) ІІ школа-семінар «Практичні питання роботи лабораторій харчових підприємств».

https://www.youtube.com/watch?v=njkbAu7S4_c&t=198s

4) Ювілей кафедри: 85 років. https://www.youtube.com/watch?v=KgOZsd_P3PA

5) Ювілей кафедри: 80 років.

https://www.youtube.com/watch?v=j20CMiHt6bE

О специализации Технологии продуктов брожения и виноделия – это технологии для разработки, массового выпуска и хранения всех видов продукции, выпускаемой предприятиями бродильной промышленности.

Сферой деятельности специалистов по технологии продуктов брожения и виноделия являются ликероводочная, винодельческая, пивоваренная и безалкогольная отрасли пищевой промышленности

Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для организации деятельности предприятий пищевой промышленности и решения практических задач по обеспечению качества пищевых продуктов.
Название образовательной программы / специализации Технологии продуктов брожения и виноделия.
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра технологии жиров и продуктов брожения. г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, технический корпус,

тел. 057-707-63-64, 057-707-63-29, 1930tg@gmail.com, elpiven33@gmail.com

Заведующий кафедрой Гладкий Федор Федорович, доктор технический наук, профессор.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Материаловедение бродильных производств и виноделия. Основы биотехнологии. Контроль качества и безопасность продуктов брожения и напитков. Общие технологии жиров и жирозаменителей. Технологическое оборудование бродильных производств и виноделия. Научно-практические основы бродильных производств. Технология воды и водоподготовки пищевых производств. Технология отрасли. Технологические расчеты, учет и отчетность в области.
Характеристика специализации Специализация «Технологии продуктов брожения и виноделия» включает совокупность средств, приемов, способов и методов переработки зернового сырья, винограда и других плодов с целью получения вин, пива, алкогольных напитков, переработки разнообразной естественной и синтетического сырья с целью получения безалкогольных напитков.
Возможности трудоустройства Выпускники работают на пивоваренных заводах и малых пивоварнях, спиртовых, ликероводочных, винодельческих заводах и других предприятиях бродильной отрасли Украины:

– ОАО «САН ИнБев Украина»

– ГП «Артемовский спиртовой завод»

– ГП «Харьковский завод шампанских вин»

– ОАО «Артемовск Вайнери»

– ОАО «Завод Березовские минеральные воды»

– ООО ЛВЗ «Прайм»

– ГП «Харьковпаб»

– ОАО «Восточно-украинская компания «Малтюроп»

– Ресторан пивоварня «AltBier»

– Чешская пивоварня “Старгород”.

Медиаконтент 1) Мастер-класс «Вкусняшка».

https://vimeo.com/245190972

2) Телепроект «Мир образования» о мастер-класс по изготовлению косметики.

https://vimeo.com/240470203

3) II школа-семинар «Практические вопросы работы лабораторий пищевых предприятий».

https://www.youtube.com/watch?v=njkbAu7S4_c&t=198s

4) Юбилей кафедры: 85 лет. https://www.youtube.com/watch?v=KgOZsd_P3PA

5) Юбилей кафедры: 80 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=j20CMiHt6bE

Specialization Technologies of fermentation products and winery are technologies for development, mass production and storage of all types of products produced by enterprises of the fermentation industry.The field of activity of fermentation and winery specialists are distillery, winery, brewing and non-alcoholic branches of the food industry.
Brief description of the educational program / specialization The educational and professional program for bachelor’s degree is designed for training of general and professional competencies required for operation of enterprises of food industry and solving practical problems in food quality assurance.
Educational program / specialization Technology of Fermentation Products and Winery.
Contacts Department of Technology of Fat and Fermentation Products, Technical Building, 2 Kirpicheva Str., Kharkiv,

tel. 057-707-63-64, 057-707-63-29, 1930tg@gmail.com, elpiven33@gmail.com

Head of the department Gladkyi Fedir Fedorovych, Doctor of Engineering, Professor.
Educational and qualification levels of graduates Bachelor
Main special educational disciplines Material engineering of fermentation products and winery. Fundamentals of Biotechnology. Quality control and safety of fermentation products and beverages. Technological equipment of fermentation and winery facilities. Scientific and practical basics of fermentation productions. Technology of water and water treatment. Technology of the Industry. Technological calculations, accounting and reporting in the industry.
Additional characteristics of specialization Specialization “Technology of fermentation products and winery” includes a set of tools, techniques, methods and methods for processing grain raw materials, grapes and other fruits for the purpose of obtaining wines, beer, alcoholic beverages, processing of various natural and synthetic raw materials for the purpose of obtaining soft drinks.
Employment Opportunities Graduates work at large and small breweries, liquor, wineries and other enterprises of the Ukrainian fermentation industry:

– OJSC SUN InBev Ukraine

– State Enterprise “Artemivsky Alcohol Plant”

– State enterprise “Kharkov factory of champagne wines”

– OJSC “Artemivsk Weineri”

– JSC “Plant Berezivsky mineral water”

– LLC “LG” Prime

– “KharkivPab” SE

– OJSC “Eastern Ukrainian company” Maltyurop ”

– AltBier brewery restaurant

– “Stargorod”, the Czech brewery

and many others

Media: 1)    Master-Class «Tasty».

https://vimeo.com/245190972

2) TV Project «World of Education» about the master-class concerned cosmetics production. https://vimeo.com/240470203

3) ІІ school-seminar «Practical issues of working in laboratories of food engineering».

https://www.youtube.com/watch?v=njkbAu7S4_c&t=198s

4) Department’s Anniversary: 85 years. https://www.youtube.com/watch?v=KgOZsd_P3PA

5) Department’s Anniversary: 80 years.

https://www.youtube.com/watch?v=j20CMiHt6bE

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

18 Виробництво та технології

Спеціальність:

181 Харчові технології

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Біологія, Математика, Українська мова та література, Хімія

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Технології жирів та продуктiв бродiння

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Технології продуктів бродіння і виноробства (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *