172 - Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікаційні системи і мережі (Бакалавр)

Телекомунікації та радіотехніка – це сукупність методів та пристроїв, спрямованих на забезпечення користувачам необхідної якості телекомунікаційних послуг у галузі зв’язку. Узагальненим об’єктом діяльності є технології створення та функціонування пристроїв телекомунікації та радіотехніки.

 

Програма поєднує високий рівень професійної підготовки в галузі телекомунікацій та радіотехніки із формуванням наукового світогляду студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в області телекомунікацій. Вона ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів. Передбачено підготовку інженерних та наукових кадрів, які зможуть працювати із використанням сучасних телекомунікаційних систем та мереж.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 172.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації  

172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Системи інформації»

61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Вечірній корпус;

+ 380 (057) 70-76-618;         + 380 (057) 70-76-451;

e-mail: saa@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України

Серков Олександр Анатолійович.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Тип програми: Освітньо-професійна;

Обсяг: 240 кредитів ЄКТС 4,0 роки;

Рівень вищої освіти: перший;

Кваліфікація: Бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки;

Спеціалізація: Телекомунікаційні системи та мережі;

Ліцензія: Серія АЕ № 636487 від 17.06.2015 р.;

Сертифікат: РД-ІV №2158945 від 12.08.2013 р.,

термін дії до 1 липня 2023 р.;

Основні спеціальні навчальні дисципліни  Інформатика та програмування на язиках С, С++, С#, Java, Python; Основи електроніки; Теорія електричного зв’язку; Теорія інформації та кодування; Основи побудови приймально – передавальних пристроїв; Комп’ютерна схемотехніка; Системи мобільного зв’язку та їх програмне забезпечення; Теоретичні основи комунікації; Захист інформації в телекомунікаційних системах; Основи поштового зв’язку; Комп’ютерні системи та мережі; Лінії передачі; Телекомунікаційні та інформаційні мережі; Цифрова обробка сигналів; Системи радіо і телевізійного мовлення.
Характеристика спеціалізації Підготовка фахівців в області захисту інформації за технологіями академії CISCO та додатків для мобільних платформ IOS, Android та ін. Розробка телекомуніка-ційного програмного забезпечення на язиках програмування С, С ++, С #, Java та використання сучасних схемотехнічних і програмних засобів для мобільного, радіорелейного і супутникового зв’язку. Проектування, експлуатація та забезпечення надійності та живучості комунікаційних систем із вирішенням проблем захисту інформації технічними і програмними засобами.
Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності: в державних, сумісних та малих підприємствах, банківських структурах, фірмах і кампаніях, які використовують сучасні інформаційні технології, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку. Особам, що отримали диплом магістра за фахом, мають можливість навчання в аспірантурі на кафедрі.
Медіаконтент: web-сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/si1/
О специализации Телекоммуникации и радиотехника – это совокупность методов и устройств, направленных на обеспечение потребителей необходимым качеством телекоммуника-ционных услуг в области связи. Обобщенным объектом деятельности являются технологии создания и фукнкционирования устройств телекоммуникации и радиотехники.
Короткое описание образовательной программы / специализации Программа объединяет высокий уровень профессиональ-ной подготовки в области телекоммуникаций и радиотех-ники с формированием научного кругозора студентов, которые стремятся стать специалистами в сфере инженер-ной и научной деятельности в области телекоммуникаций и радиотехники. Она основана на принципах последова-тельности и индивидуализации обучения, фундаменталь-ности и целостности предоставления знаний, практической направленности, осознания места полученных компетент-ностей и симбиоза научного и системного подходов. Предусмотрена подготовка инженерных и научных кадров, которые могут работать с использованием современных  телекоммуникационных систем и сетей.
Название образовательной программы / специализации  

172 «Телекоммуникации и радиотехника».

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Системы информации»

61002, м. Харьков, ул. Кирпичёва, 2, Вечерний корпус;

+ 380 (057) 70-76-618;         + 380 (057) 70-76-451;

e-mail: saa@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой – доктор технических наук, профессор, Заслуженный изобретатель Украины

Серков Александр Анатольевич.

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Тип програмы: Образовательно-профессиональная;

Объем: 240 кредитов ЄКТС 4,0 года;

Уровень высшего образования: первый;

Квалификация: Бакалавр телекоммуникаций и радиотехники;

Специализация: Телекоммуникационные системы и сети;

Лицензия: Серия АЕ № 636487 от 17.06.2015 г.;

Сертификат: РД-ІV №2158945 от 12.08.2013 г.,

Срок действия до 1 июля 2023 г.

Основные специальные учебные дисциплины Информатика и программирование на языках С, С++, С#, Java, Python; Основы электроники; Теория электрической связи; Теория информации и кодирования; Основы построения приемно-передающих устройств; Компьютер-ная схемотехника; Системы мобільной связи и их программное обеспечение; Теоретические основы ком-муникации; Защита информации в телекоммуникаци-онных системах; Основы почтовой связи; Компьютерные системы и сети; Линии передачи; Телекоммуникацион-ные и информационные сети; Цифровая оброботка сигналов; Системы радио и телевизионного вещания.
Характеристика специализации Подготовка специалистов в области защиты информации по технологиям академии CISCO и приложениям для мобильных платформ IOS, Android. Разработка телеком-муникационного программного обеспечения на языках программирования С, С ++, С #, Java и использование современных схемотехнических и программных средств для мобильной, радиорелейной и спутниковой связи. Проектирование, эксплуатация и обеспечение надежнос-ти и живучести телекоммуникационных систем с решени-ем проблем защиты информации техническими и прог-раммными средствами.
Возможности трудоустройства Выпускники могут работать в любой сфере информаци-онной деятельности: в государственных, совместных и малых предприятиях, банковских структурах, фирмах и кампаниях, которые используют современные информа-ционные технологии, средства связи и компьютерную технику. Лицам, получившим диплом магистра по специальности, предоставляется возможность обучения в аспирантуре на кафедре.
Медиаконтент: web-сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/si1/
Specialization Telecommunication systems and networks are an aggregate of methods and devices aimed at providing consumers with the necessary quality of telecommunication services in the field of communication. The generalized object of the activity are technologies of creation and application of telecommunication systems and networks.
Brief description of the educational program / specialization The program combines a high level of professional training in the field of telecommunications and radio engineering with the formation of a scientific outlook in the social, humanitarian fundamental and professional spheres. It is based on the principles of the sequence and individualization of learning, the fundamental and integrity of providing knowledge, practical orientation, awareness of the place of the received competencies and the symbiosis of scientific and systemic approaches. It is foreseen training of engineering and scientific personnel who can work with the modern telecommunication systems and networks
Educational program / specialization  

172 «Telecommunications and Radio Engineering».

Contacts Information Systems Department

Evening building; Kirpichyov st., 2, Kharkiv, 61002

+ 380 (057) 70-76-618;         + 380 (057) 70-76-451;

e-mail: saa@kpi.kharkov.ua

Head of the department The head of the department is Doctor of Technical Sciences, Professor, Honored Inventor of Ukraine

Serkov Alexander Anatolievich.

Educational and qualification levels of graduates Program type: Educational and professional;

Volume: 240 credits ECTS 4,0 years;

Level of higher education: first;

Qualification: Bachelor of Telecommunications and Radio Engineering;

Specialization: Telecommunication systems and networks;

License: Series AE No. 636487 dated June 17, 2015;

Certificate: RD-ІV №2158945 dated August 12, 2013,

Valid until July 1, 2023

Main special educational disciplines Informatics and programming in C, C ++, C #, Java, Python; Fundamentals of electronics; The theory of electrical communication; Theory of information and coding; Basics of constructing receiving and transmitting devices; Computer-based circuitry; Mobile communication systems Software for Mobile communication systems; Theoretical bases of communication; Protection of information in telecommunication systems; Fundamentals of postal communication; Computer systems and networks; Transmission Lines; Telecommunication and information networks; Digital processing of signals; Radio and television broadcasting systems.
Additional characteristics of specialization Training specialists in the field of information protection on the CISCO Academy technologies and applications for mobile platforms IOS, Android. Development of telecommunication software in programming languages C, C ++, C #, Java and the use of modern circuitry and software for mobile, radio relay and satellite communications. Design, operation and maintenance of reliability and survivability of telecommunication systems with the solution of problems of information protection by hardware and software means.
Employment Opportunities Graduates can work in any sphere of informational activity: in state, joint and small enterprises, banking structures, firms and campaigns that use modern information technologies, communication facilities and computer equipment. Persons who received a master’s degree in the specialty are given the opportunity to study at the postgraduate course at the department.
Media: web-site: http://users.kpi.kharkov.ua/si1/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

17 Електроніка та телекомунікаці

Спеціальність:

172 Телекомунікації та радіотехніка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Системи інформації"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Телекомунікаційні системи і мережі (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *