172 - Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікаційні системи і мережі (Магістр)

Телекомунікаційні системи та мережі – це сукупність методів та пристроїв, спрямованих на забезпечення користувачам необхідної якості інфокомунікаційних послуг у галузі зв’язку. Узагальненим об’єктом діяльності є технології створення та функціонування телекомунікацій-них систем і мереж.

 

Програма поєднує високий рівень професійної підготовки в галузі телекомунікацій із формуванням наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Вона ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів. Передбачено підготовку інженерних та наукових кадрів, які зможуть працювати із використанням сучасних телекомунікаційних систем та мереж, включаючи мережі Internet.

Шифр: 172.01М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації  

172-01 «Телекомунікаційні системи та мережі».

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Системи інформації»

61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Вечірній корпус;

+ 380 (057) 70-76-618;         + 380 (057) 70-76-451;

e-mail: saa@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України

Серков Олександр Анатолійович.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Тип програми: Освітньо-професійна;

Обсяг: 90/120 кредитів ЄКТС 1,5 / 2,0 роки;

Рівень вищої освіти: другий;

Кваліфікація: Магістр з телекомунікацій та радіотехніки;

Спеціалізація: Телекомунікаційні системи та мережі;

Ліцензія: Серія АЕ № 636487 від 17.06.2015 р.;

Сертифікат: РД-ІV №2158945 від 12.08.2013 р.,

термін дії до 1 липня 2023 р.;

Основні спеціальні навчальні дисципліни Системи мобільного зв’язку та їх програмне забезпечення; Теоретичні основи комунікації; Захист інформації в телекомунікаційних системах; Основи поштового зв’язку; Основи побудови приймально – передавальних пристроїв; Інформаційні технології з обробки текстової, графічної та аудіо-, відеоінформації; Комп’ютерна схемотехніка; Комп’ютерні системи та мережі; Лінії передачі; Телекомунікаційні та інформаційні мережі; Цифрова обробка сигналів; Системи радіо і телевізійного мовлення.
Характеристика спеціалізації Розробка телекомунікаційного програмного забезпечення на язиках програмування С, С ++, С #, Java та використання сучасних схемотехнічних і програмних засобів для мобіль-ного, радіорелейного і супутникового зв’язку. Проектуван-ня, експлуатація та забезпечення надійності та живучості комунікаційних систем із вирішенням проблем захисту інформації технічними і програмними засобами. Підгото-вка фахівців в області захисту інформації за технологіями академії CISCO та додатків для мобільних платформ IOS, Android та ін.
Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності: в державних, сумісних та малих підприємствах, банківських структурах, фірмах і кампаніях, які використовують сучасні інформаційні технології, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку. Особам, що отримали диплом магістра за фахом, мають можливість навчання в аспірантурі на кафедрі.
Медіаконтент: web-сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/si1/
О специализации Телекоммуникационные системы и сети – это совокуп-ность методов и устройств, направленных на обеспечение потребителей необходимым качеством телекоммуника-ционных услуг в области связи. Обобщенным объектом деятельности являются технологии создания и фукнкцио-нирования телекоммуникационных систем и сетей.
Короткое описание образовательной программы / специализации Программа объединяет высокий уровень профессиональ-ной подготовки в области телекоммуникаций и радиотех-ники с формированием научного кругозора в социальной, гуманитарной фундаментальной и профессиональной сферах. Она основана на принципах последовательности и индивидуализации обучения, фундаментальности и целостности предоставления знаний, практической направленности, осознания места полученных компетент-ностей и симбиоза научного и системного подходов. Предусмотрена подготовка инженерных и научных кадров, которые могут работать с использованием современных  телекоммуникационных систем и сетей, включая сети Internet.
Название образовательной программы / специализации  

172-01 «Телекоммуникационные системы и сети».

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Системы информации»

61002, м. Харьков, ул. Кирпичёва, 2, Вечерний корпус;

+ 380 (057) 70-76-618;         + 380 (057) 70-76-451;

e-mail: saa@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой – доктор технических наук, профессор, Заслуженный изобретатель Украины

Серков Александр Анатольевич.

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Тип програмы: Образовательно-профессиональная;

Объем: 90/120 кредитов ЄКТС 1,5 / 2,0 года;

Уровень высшего образования: второй;

Квалификация: Магистр телекоммуникаций и радиотехники;

Специализация: Телекоммуникационные системы и сети;

Лицензия: Серия АЕ № 636487 от 17.06.2015 г.;

Сертификат: РД-ІV №2158945 от 12.08.2013 г.,

Срок действия до 1 июля 2023 г.

Основные специальные учебные дисциплины Системы мобильной связи и их программное обеспечение; Теоретические основы коммуникации; Защита информации в телекоммуникационных системах; Основы почтовой связи; Основы построения приемно-передающих устройств; Информационные технологии по обробітку текстовой, графической и аудио-, видеоинфор-мации; Компьютерная схемотехника; Компьютерные системы и сети; Линии передачи; Телекоммуникацион-ные и информационные сети; Цифровая оброботка сигналов; Системы радио и телевизионного вещания.
Характеристика специализации Разработка телекоммуникационного программного обеспечения на языках программирования С, С ++, С #, Java и использование современных схемотехнических и программных средств для мобильной, радиорелейной и спутниковой связи. Проектирование, эксплуатация и обеспечение надежности и живучести телекоммуникаци-онных систем с решением проблем защиты информации техническими и программными средствами. Подготовка специалистов в области защиты информации по технологиям академии CISCO и приложениям для мобильных платформ IOS, Android.
Возможности трудоустройства Выпускники могут работать в любой сфере инфор-мационной деятельности: в государственных, совместных и малых предприятиях, банковских структурах, фирмах и кампаниях, которые используют современные информа-ционные технологии, средства связи и компьютерную технику. Лицам, получившим диплом магистра по специальности, предоставляется возможность обучения в аспирантуре на кафедре.
Медиаконтент: web-сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/si1/
Specialization Telecommunication systems and networks are an aggregate of methods and devices aimed at providing consumers with the necessary quality of telecommunication services in the field of communication. The generalized object of the activity are technologies of creation and application of telecommunication systems and networks.
Brief description of the educational program / specialization The program combines a high level of professional training in the field of telecommunications and radio engineering with the formation of a scientific outlook in the social, humanitarian fundamental and professional spheres. It is based on the principles of the sequence and individualization of learning, the fundamental and integrity of providing knowledge, practical orientation, awareness of the place of the received competencies and the symbiosis of scientific and systemic approaches. It is foreseen training of engineering and scientific personnel who can work with the modern telecommunication systems and networks, including Internet.
Educational program / specialization  

172-01 «Telecommunication systems and networks».

Contacts Information Systems Department

Evening building; Kirpichyov st., 2, Kharkiv, 61002

+ 380 (057) 70-76-618;         + 380 (057) 70-76-451;

e-mail: saa@kpi.kharkov.ua

Head of the department The head of the department is Doctor of Technical Sciences, Professor, Honored Inventor of Ukraine

Serkov Alexander Anatolievich.

Educational and qualification levels of graduates Program type: Educational and professional;

Volume: 90/120 credits ECTS 1.5 / 2.0 years;

Level of higher education: second;

Qualification: Master of Telecommunications and Radio Engineering;

Specialization: Telecommunication systems and networks;

License: Series AE No. 636487 dated June 17, 2015;

Certificate: RD-IV №2158945 dated August 12, 2013,

Validity period until July 1, 2023.

Main special educational disciplines Mobile communication systems; Software for Mobile communication systems; Theoretical basis of communications; Protection of information in telecommunication systems; Fundamentals of postal communication; Basics of constructing receiving and transmitting devices; Information technologies for text, graphic and audio, video information; Computer circuit design; Computer systems and networks; Transmission Lines; Telecommunication and information networks; Digital processing of signals; Radio and television broadcasting systems.
Additional characteristics of specialization Development of telecommunication software in programming languages C, C++, C#, Java; Application of modern circuitry and software for mobile, radio relay and satellite communications. Design, operation and maintenance of reliability and survivability of telecommunication systems with the solution of problems of information protection by technical and software means. Training specialists in the field of information protection on the CISCO Academy technologies and applications for mobile platforms IOS, Android.
Employment Opportunities Graduates can work in any sphere of informational activity: in state, joint and small enterprises, banking structures, firms and campaigns that use modern information technologies, communication facilities and computer equipment. Persons who received a master’s degree in the specialty are given the opportunity to study at the postgraduate course at the department.
Media: web-site: http://users.kpi.kharkov.ua/si1/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

17 Електроніка та телекомунікаці

Спеціальність:

172 Телекомунікації та радіотехніка

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Системи інформації"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Телекомунікаційні системи і мережі (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *