144 - Теплоенергетика

Теплові процеси в енергетичному обладнанні (Бакалавр)

Теплові процеси в енергетичному обладнанніце освітня програма (спеціалізація) спеціальності 144 «Теплоенергетика» з підготовки сучасних інженерів-теплоенергетиків з широким використанням комп’ютерних технологій і сучасних комп’ютерних програм для проектування теплоенергетичного обладнання. ОП «Теплові процеси в енергетичному обладнанні» надає знання щодо теплових процесів в теплотехнічному та енергетичному обладнанні, яке використовується у багатьох галузях промисловості.

 

Метою освітньої програми є підготовка фахівців-інженерів, які мають знання щодо конструкцій теплоенергетичного обладнання та особливостей теплофізичних процесів в ньому, вміння моделювати теплофізичні процеси, проектувати теплоенергетичні установки різного призначення: теплообмінні апарати енергетичних установок, систем теплопостачання, холодильні і теплонасосні установки та інші.  Виконання лабораторних робіт проходить в лабораторії з державним статусом «Національне надбання України».  Комп’ютерна підготовка дає можливість оволодіти сучасними програмами: AutoCAD, MathCAD, КОМПАС і ін., отримати уміння програмувати на мовах FORTRAN і C++ в середовищі Visual Studio і QT.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 144.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Теплові процеси в енергетичному обладнанні
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра турбінобудування  ім. В.М.Маковського,

61002, м. Харків , вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»

+38-057-707-63-11, +38-057-707-63-14, +38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Усатий Олександр Павлович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Перший (бакалаврський) рівень

Кваліфікація: бакалавр з теплоенергетики

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи програмування інженерних задач в енергетиці, Тепломасообмін, Газодинаміка турбомашин, Комп’ютерні технології в проектуванні, Теплові розрахунки в турбомашинах, Методи дослідження процесів теплообміну, Тепло і масообмінні процеси, апарати та установки, Системний аналіз в задачах теплофізики, Математичні методи і моделі в енергетиці, Вогнетехнічні процеси та установки, Теплові та атомні електричні станції.
Характеристика спеціалізації Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціалізацією «Теплові процеси в енергетичному обладнанні» розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в теплоенергетиці. В процесі навчання студентам надають фундаментальні знання з математики, фізики, термодинаміки, тепломасообміну, газодинаміки, математичного моделювання.

Комп’ютерна підготовка дозволяє студентам отримати необхідні навички програмування та уміння користуватися сучасним математичним забезпеченням для автоматизованого проектування складних технічних систем.

Професійна підготовка надає знання щодо процесів передачі теплоти  в теплообмінних апаратах енергетичних установок, вогнетехнічних процесів, процесів випаровування, ректифікації, сушіння, а також процесів що відбуваються в холодильних установках та теплових насосах, знання з проектування теплотехнічних та енергетичних установок, вміння аналізувати теплофізичні процеси та обирати оптимальний варіант конструкції теплоенергетичного обладнання.

Можливості працевлаштування Випускники, будучи фахівцями широкого профілю, знаходять застосування своїм знанням в енергетиці, металургії, хімічної технології, машинобудуванні, харчовій промисловості, транспорті, комунальному господарстві. Фахівці з теплоенергетики затребувані на теплоенергетичних підприємствах, наукових і науково-дослідних інститутах, конструкторських і проектних організаціях, теплових і атомних станціях України.

Можливість продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Медіаконтент: https://www.facebook.com/turbine2018/

https://www.youtube.com/watch?v=lxKt4URdB4Q

https://www.youtube.com/watch?v=_4s5qCC94i8

О специализации Тепловые процессы в энергетическом оборудовании – это образовательная программа (специализация) специальности 144 «Теплоэнергетика» по подготовке современных инженеров-теплоэнергетиков с широким использованием компьютерных технологий и современных компьютерных программ для проектирования теплоэнергетического оборудования. ОП «Тепловые процессы в энергетическом оборудовании» предоставляет знания о тепловых процессах в теплотехническом и энергетическом оборудовании, которое используется во многих отраслях промышленности.
Короткое описание образовательной программы / специализации Целью образовательной программы является подготовка специалистов-инженеров, которые обладают знаниями по конструкции теплоэнергетического оборудования и особенностям теплофизических процессов в нем, умениями моделировать теплофизические процессы, проектировать теплоэнергетические установки различного назначения: теплообменные аппараты энергетических установок, систем теплоснабжения, холодильные и теплонасосные установки и другие. Выполнение лабораторных работ проходит в лаборатории с государственным статусом «Национальное достояние Украины». Компьютерная подготовка дает возможность овладеть современными программами: AutoCAD, MathCAD, КОМПАС и др., Получить умение программировать на языках FORTRAN и C ++ в среде Visual Studio и QT.
Название образовательной программы / специализации Тепловые процессы в энергетическом оборудовании
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра турбиностроения им. В.М.Маковского,

61002, г. Харьков , ул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПИ»

+38-057-707-63-11, +38-057-707-63-14, +38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, старший научный сотрудник

Усатый Александр Павлович

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Первый (бакалаврский) уровень

Квалификация: бакалавр теплоэнергетики

Основные специальные учебные дисциплины Основы программирования инженерных задач в энергетике, Тепломассообмен, Газодинамика турбомашин, Компьютерные технологии в проектировании, Тепловые расчеты в турбомашинах, Методы исследования процессов теплообмена, Тепло и массообменные процессы, аппараты и установки, Системный анализ в задачах теплофизики, Математические методы и модели в энергетике, Огнетехнические процессы и установки, Тепловые и атомные электрические станции.
Характеристика специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра по специализации «Тепловые процессы в энергетическом оборудовании» разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области инженерной и научной деятельности в теплоэнергетике. В процессе обучения студентам предоставляют фундаментальные знания по математике, физике, термодинамике, тепломассообмену, газодинамики, математическому  моделированию.

Компьютерная подготовка позволяет студентам получить необходимые навыки программирования и умение пользоваться современным математическим обеспечением для автоматизированного проектирования сложных технических систем.

Профессиональная подготовка предоставляет знания о процессах передачи теплоты в теплообменных аппаратах энергетических установок, огнетехнических процессах, процессах испарения, ректификации, сушки, а также процессах происходящих в холодильных установках и тепловых насосах, знания по проектированию теплотехнических и энергетических установок, умение анализировать теплофизические процессы и выбирать оптимальный вариант конструкции теплоэнергетического оборудования.

Возможности трудоустройства Выпускники, будучи специалистами широкого профиля, находят применение своим знаниям в энергетике, металлургии, химической технологии, машиностроении, пищевой промышленности, транспорте, коммунальном хозяйстве. Специалисты по теплоэнергетике востребованы на теплоэнергетических предприятиях, научных и научно-исследовательских институтах, конструкторских и проектных организациях, тепловых и атомных станциях Украины.

Возможно  продолжение образования по второму (магистерскому) уровню  высшего образования.

Медиаконтент https://www.facebook.com/turbine2018/

https://www.youtube.com/watch?v=lxKt4URdB4Q

https://www.youtube.com/watch?v=_4s5qCC94i8

Specialization Thermal processes in power equipment is the educational program (specialization) of specialty 144 “Heat power engineering” for the training of modern heat and power engineers with extensive use of computer technologies and modern computer programs for designing heat power equipment. Educational program “Thermal processes in power equipment” provides knowledge of thermal processes in heat engineering and power equipment, which is used in many industries.
Brief description of the educational program / specialization The purpose of the educational program is to train engineers who have knowledge of the design of heat and power equipment and the characteristics of thermophysical processes in it, the ability to simulate thermophysical processes, design heat power plants for various purposes: heat exchangers for power plants, heat supply systems, refrigeration and heat pump systems and others. The laboratory works are performed in the laboratory with the state status “National property of Ukraine”. Computer training allows students to master modern programs: AutoCAD, MathCAD, COMPASS, etc., The students get the ability to program in languages ​​FORTRAN and C ++ in the environment of Visual Studio and QT.
Educational program / specialization Thermal processes in power equipment
Contacts Turbomachinery  Department named after V.Makovsky,

61002, Kharkiv,  Kirpicheva st., 2, NTU “KhPI”

+38-057-707-63-11, +38-057-707-63-14, +38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Head of the department Doctor of Technical Sciences, Senior Researcher

Alexander Usaty

Educational and qualification levels of graduates First (bachelor) level

Qualification: Bachelor of Heat power engineering

Main special educational disciplines Fundamentals of programming engineering problems in power engineering, Heat and mass transfer, Gas dynamics of turbomachines, Computer technologies in designing, Thermal calculations in turbomachines, Methods of research of heat exchange processes, Heat and mass transfer processes, apparatuses and installations, System analysis in problems of thermal physics, Mathematical methods and models in power engineering, Flames-technical processes and installations, Thermal and nuclear power plants.
Additional characteristics of specialization The educational and professional program for the training of a bachelor’s degree in the specialization “Thermal processes in power equipment” is designed for students who aspire to become specialists in the field of engineering and scientific activity in heat power engineering. In the process of teaching, students are given fundamental knowledge in mathematics, physics, thermodynamics, heat and mass transfer, gas dynamics, mathematical modeling.

Computer training allows students to acquire the necessary programming skills and the ability to use modern mathematical software for the automated design of complex technical systems.

Professional training provides knowledge about the processes of heat transfer in heat exchangers of power plants, the processes in flames-technical installation (furnace, combustion chamber, etc.), evaporation, rectification, drying processes, as well as the processes occurring in refrigeration and heat pumps, knowledge of design of heat and power plants, the ability to analyze thermal processes and choose the optimal version of the design of heat power equipment.

Employment Opportunities Graduates, being specialists of a wide profile, can find application of their knowledge in power engineering, metallurgy, chemical technology, machine building, food industry, transport, municipal services. Specialists in heat power engineering are in demand at thermal power plants, scientific and research institutes, design organizations, thermal and nuclear power plants in Ukraine.

It is possible to continue education on the second (master) level of higher education.

Media: https://www.facebook.com/turbine2018/

https://www.youtube.com/watch?v=lxKt4URdB4Q

https://www.youtube.com/watch?v=_4s5qCC94i8

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

144 Теплоенергетика

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Турбінобудування"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Теплові процеси в енергетичному обладнанні (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *