144 - Теплоенергетика

Теплові процеси в енергетичному обладнанні (Магістр)

Теплові процеси в енергетичному обладнанніце освітня програма (спеціалізація) спеціальності 144 «Теплоенергетика» яка надає знання щодо складних теплових процесів в теплотехнічному та енергетичному обладнанні і принципів їх моделювання з використанням сучасних комп’ютерних технологій і програм.

 

Метою освітньої програми є підготовка кваліфікованих магістрів, які є фахівцями у галузі теплоенергетики і мають знання щодо конструкцій теплоенергетичного обладнання та особливостей теплофізичних процесів в ньому, вміння моделювати теплофізичні процеси, проектувати теплоенергетичні установки різного призначення: теплообмінні апарати теплоенергетичних установок, систем теплопостачання, конденсаційні установки та установки кондиціювання і вентиляції повітря. Комп’ютерна підготовка дає можливість професійно користуватись сучасними програмами: AutoCAD, SolidWorks, AxStream, TurboOptProject.  Саме такі спеціалісти потрібні провідним компаніям світу та мають можливість отримати роботу з достойною заробітною платою.

Шифр: 144.02M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Теплові процеси в енергетичному обладнанні
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра турбінобудування  ім. В.М.Маковського,

61002, м. Харків , вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»

+38-057-707-63-11, +38-057-707-63-14, +38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Усатий Олександр Павлович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Другий (магістерський) рівень

Кваліфікація: магістр з теплоенергетики

Основні спеціальні навчальні дисципліни Тепловий стан елементів енергетичного обладнання, Основи наукових досліджень, Системи теплоенергозабезпечення та когенераційні установки, Енергоефективні теплотехнології і використання ВЕР, Екологія енергетики, Газові турбіни та газотурбінні установки, Вентиляція і кондиціювання повітря,

Котельні установки промпідприємств, Теорія пограничного шару, Інформаційні технології проектування турбомашин,

Теплофізичні процеси у конденсаційних установках, Основи наукових досліджень.

Характеристика спеціалізації Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в теплоенергетиці. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала.

Комп’ютерна підготовка надає  необхідні навички програмування та уміння користуватися сучасними комп’ютерними програмами для моделювання складних теплофізичних процесів.

Професійна підготовка надає знання щодо складних теплофізичних процесів в теплоенергетичних установках, процесів вентиляції та кондиціювання,  знання з проектування теплотехнічних та енергетичних установок, вміння аналізувати теплофізичні процеси та обирати оптимальний варіант конструкції теплоенергетичного обладнання.

Можливості працевлаштування Випускники, будучи фахівцями широкого профілю, знаходять застосування своїм знанням в енергетиці, металургії, хімічної технології, машинобудуванні, харчовій промисловості, транспорті, комунальному господарстві. Фахівці з теплоенергетики затребувані на теплоенергетичних підприємствах, наукових і науково-дослідних інститутах, конструкторських і проектних організаціях, теплових і атомних станціях України.
Медіаконтент: https://www.facebook.com/turbine2018/

https://www.youtube.com/watch?v=lxKt4URdB4Q

https://www.youtube.com/watch?v=_4s5qCC94i8

О специализации Тепловые процессы в энергетическом оборудовании – это образовательная программа (специализация) специальности 144 «Теплоэнергетика», которая предоставляет знания о сложных тепловых процессах в теплотехническом и энергетическом оборудовании и принципах их моделирования с использованием современных компьютерных технологий и программ.
Короткое описание образовательной программы / специализации Целью образовательной программы является подготовка квалифицированных магистров, которые являются специалистами в области теплоэнергетики и имеют знания по конструкциям теплоэнергетического оборудования и особенностям теплофизических процессов в нем, умения моделировать теплофизические процессы, проектировать теплоэнергетические установки различного назначения: теплообменные аппараты теплоэнергетических установок, систем теплоснабжения, конденсационные установки и установки кондиционирования и вентиляции воздуха. Компьютерная подготовка дает возможность профессионально пользоваться современными программами: AutoCAD, SolidWorks, AxStream, TurboOptProject. Именно такие специалисты нужны ведущим компаниям мира и имеют возможность получить работу с достойной заработной платой.
Название образовательной программы / специализации Тепловые процессы в энергетическом оборудовании
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра турбиностроения им. В.М.Маковского,

61002, г. Харьков , ул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПИ»

+38-057-707-63-11, +38-057-707-63-14, +38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, старший научный сотрудник

Усатый Александр Павлович

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Второй (магистерский) уровень

Квалификация: магистр теплоэнергетики

Основные специальные учебные дисциплины Тепловое состояние элементов энергетического оборудования, Основы научных исследований, Системы теплоэнергообеспечения и когенерационные установки, Энергоэффективные теплотехнологии и использования ВЭР, Экология энергетики, Газовые турбины и газотурбинные установки, вентиляция и кондиционирование воздуха,

Котельные установки промпредприятий, Теория пограничного слоя, Информационные технологии проектирования турбомашин,

Теплофизические процессы в конденсационных установках, Основы научных исследований.

Характеристика специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки магистра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области инженерной и научной деятельности в теплоэнергетике. Главным преимуществом программы подготовки магистра является ориентация на формирование максимально широкого научно-технического мировоззрения будущего профессионала.

Компьютерная подготовка предоставляет необходимые навыки программирования и умение пользоваться современными компьютерными программами для моделирования сложных теплофизических процессов.

Профессиональная подготовка предоставляет знания о сложных теплофизических процессах в теплоэнергетических установках, процессах вентиляции и кондиционирования, знания по проектированию теплотехнических и энергетических установок, умение анализировать теплофизические процессы и выбирать оптимальный вариант конструкции теплоэнергетического оборудования.

Возможности трудоустройства Выпускники, будучи специалистами широкого профиля, находят применение своим знаниям в энергетике, металлургии, химической технологии, машиностроении, пищевой промышленности, транспорте, коммунальном хозяйстве. Специалисты по теплоэнергетике востребованы на теплоэнергетических предприятиях, научных и научно-исследовательских институтах, конструкторских и проектных организациях, тепловых и атомных станциях Украины.

 

Медиаконтент https://www.facebook.com/turbine2018/

https://www.youtube.com/watch?v=lxKt4URdB4Q

https://www.youtube.com/watch?v=_4s5qCC94i8

Specialization Thermal processes in power equipment is the educational program (specialization) of specialty 144 “Heat power engineering”, which provides knowledge of complex thermal processes in heat engineering and power equipment and the principles of their modeling using modern computer technologies and programs.
Brief description of the educational program / specialization The purpose of the educational program is training of qualified masters who are experts in the field of heat power engineering and have knowledge of the designs of heat and power equipment and the features of the thermophysical processes in it, the ability to simulate thermophysical processes, design heat-and-power installations for various purposes: heat exchangers for heat power plants, heat supply systems, condensing units and installation of air conditioning and ventilation. Computer training gives an opportunity to use professionally modern programs: AutoCAD, SolidWorks, AxStream, TurboOptProject. The leading energy engineering companies of the world are interested in such specialists and are waiting for the creative work with a decent salary.
Educational program / specialization Thermal processes in power equipment
Contacts Turbomachinery  Department named after V.Makovsky,

61002, Kharkiv,  Kirpicheva st., 2, NTU “KhPI”

+38-057-707-63-11, +38-057-707-63-14, +38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Head of the department Doctor of Technical Sciences, Senior Researcher

Alexander Usaty

Educational and qualification levels of graduates Second (master) level

Qualification: Master of Heat power engineering

Main special educational disciplines Thermal state of elements of power equipment, Heat and power supply systems and cogeneration plants, Energy-efficient thermal technologies and use of secondary energy resources, Energy ecology, Gas turbines and gas turbine units, ventilation and air conditioning, Boiler installations of industrial enterprises, Boundary layer theory, Information technologies for designing turbomachines, Thermophysical processes in condensing units, Fundamentals of scientific research.
Additional characteristics of specialization The educational and professional master’s program is designed for students who aspire to become specialists in the field of engineering and scientific activity in heat power engineering. The main advantage of the master’s program is the orientation toward the formation of the widest possible scientific and technical worldview of the future professional.

Computer training provides the necessary programming skills and the ability to use modern computer programs for modeling complex thermophysical processes.

Professional training provides knowledge of complex thermal and physical processes in heat and power plants, ventilation and conditioning processes, knowledge of the design of heat and power plants, the ability to analyze thermal physics processes and choose the best option for the design of heat and power equipment.

Employment Opportunities Graduates, being specialists of a wide profile, can find application of their knowledge in power engineering, metallurgy, chemical technology, machine building, food industry, transport, municipal services. Specialists in heat power engineering are in demand at thermal power plants, scientific and research institutes, design and design organizations, thermal and nuclear power plants in Ukraine.

 

Media: https://www.facebook.com/turbine2018/

https://www.youtube.com/watch?v=lxKt4URdB4Q

https://www.youtube.com/watch?v=_4s5qCC94i8

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Турбінобудування"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Теплові процеси в енергетичному обладнанні (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *