133 - Галузеве машинобудування

Транспортні засоби високої прохідності (Магістр)

Транспортні засоби високої прохідності – це єдина в Україні освітньо-професійна (наукова) програма, що дає класичну вищу інженерну освіту в галузі розробки, виготовлення, експлуатації та ремонту колісних і гусеничних машин від позашляховиків до військової техніки на сучасному рівні з використанням САПР.

 

Освітньо-професійна (наукова) програма «Транспортні засоби високої прохідності» побудована на застосуванні сучасних інструментів 3D-моделювання та інформаційних технологій і дозволяє випускникам успішно працювати не тільки в науковій сфері, вищій школі, на підприємствах з дослідження, розробки і виготовлення цієї техніки, а й на підприємствах, що займаються експлуатацією та ремонтом автомобілів, будівельно-дорожніх, сільськогосподарських та військових машин. З цією спеціалізацією Ви легко зможете працевлаштуватися і у великих містах і в маленьких населених пунктах.

Шифр: 133.02M Галузь знань, Спеціальність: , Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 133.02 – Транспортні засоби високої прохідності
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова.

Адреса: Україна, м. Харків-2, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», Адміністративний корпус, 2 під’їзд, 2 поверх.

Телефон: 707-63-55; email: vdo_khpi@ukr.net; сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/kgm/golovna/

Завідувач кафедри ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АН Вищої освіти України
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Керованість та стійкість руху транспортних засобів високої прохідності (ТЗВП), Автоматичне регулювання в ТЗВП, Спецпитання конструювання і розрахунку ТЗВП, Синтез планетарних передач, Ергономіка та обитаємість ТЗВП, Трьохмірне моделювання в транспортному машинобудуванні
Характеристика спеціалізації Освітньо-професійна (наукова) програма підготовки магістра з спеціалізації 133.02 – Транспортні засоби високої прохідності (ТЗВП) розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями в сферах розробки, виробництва, досліджень, продажу, експлуатації, обслуговування і ремонту ТЗВП та їхніх систем і агрегатів.

Випускник за цією освітньо-професійною (науковою) програмою підготовлений для проектно-конструкторської, організаційної, експлуатаційно-ремонтної діяльності в галузі виробництва та експлуатації ТЗВП як цивільного, так і військового призначення. Випускник за час навчання одержує: глибоку теоретичну, фундаментальну і прикладну інженерну підготовку; знання і навички в області сучасних спеціалізованих методик розрахунків та проектування вузлів і агрегатів ТЗВП, а також машини в цілому; знання і навички в роботі на сучасній обчислювальній техніці, в застосуванні її для інженерних розрахунків, САПР і в роботі з інформацією.

Можливості працевлаштування Освітньо-професійна (наукова) програма «Транспортні засоби високої прохідності» дозволяє випускникам успішно працювати не тільки на підприємствах з розробки і виготовлення цієї техніки, а й на підприємствах, що займаються дослідженням, випробуванням, експлуатацією та ремонтом автомобілів, будівельно-дорожніх, сільськогосподарських та військових машин. З цією спеціалізацією випускник легко зможе працевлаштуватися і у великих містах і в маленьких населених пунктах.

Одержані знання і кваліфікація магістра з галузевого машинобудування дозволяє випускнику: працювати в науково-дослідних організаціях, структурах вищої школи, складати технічні завдання і проектувати деталі, вузли, агрегати і ТЗВП в цілому; узагальнювати опит експлуатації ТЗВП, виявляти конструктивні дефекти та відхилення від технічних вимог; розробляти програми і методики випробувань ТЗВП і агрегатів в лабораторних та полігонних умовах; організовувати грамотну експлуатацію, діагностику і ремонт ТЗВП як в народному господарстві, так і в армії. Найвидатніші випускники за вказаною програмою досягли постів директорів заводів та головних конструкторів провідних конструкторських установ галузі.

О специализации Транспортные средства высокой проходимости – это единственная в Украине образовательно-профессиональная (научная) программа, которая дает классическое высшее инженерное образование в области разработки, изготовления, эксплуатации и ремонта колесных и гусеничных машин от внедорожников до военной техники на современном уровне с использованием САПР.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная (научная) программа «Транспортные средства высокой проходимости» построена на применении современных инструментов 3D-моделирования и информационных технологий и позволяет выпускникам успешно работать не только в научной сфере, высшей школе, на предприятиях по исследованию, разработке и изготовлению этой техники, а и на предприятиях, занимающихся эксплуатацией и ремонтом автомобилей, строительно-дорожных, сельскохозяйственных и военных машин. С этой специализации Вы легко сможете трудоустроиться и в больших городах и в маленьких населенных пунктах.
Название образовательной программы / специализации 133.02 – Транспортные средства высокой проходимости
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра информационных технологий и систем колесных и гусеничных машин им. А.А. Морозова.

Адрес: Украина, г. Харьков-2, ул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПИ», Административный корпус, 2 подъезд, 2 этаж.

Телефон: 707-63-55; email: vdo_khpi@ukr.net; сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/kgm/golovna/

Заведующий кафедрой ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитрий Олегович, доктор технических наук, профессор, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, академик АН Высшего образования Украины
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр
Основные специальные учебные дисциплины Управляемость и устойчивость движения транспортных средств высокой проходимости (ТСВП), Автоматическое регулирование в ТСВП, Спецвопросы конструирования и расчета ТСВП, Синтез планетарных передач, Эргономика и обитаемость ТСВП, Трехмерное моделирование в транспортном машиностроении.
Характеристика специализации Образовательно-профессиональная (научная) программа подготовки магистра по специализации 133.02 – Транспортные средства высокой проходимости разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в сферах разработки, производства, исследований, продажи, эксплуатации, обслуживания и ремонта ТСВП и их систем и агрегатов.

Выпускник по этой образовательно-профессиональной (научной) программе подготовлен для проектно-конструкторской, организационной, эксплуатационно-ремонтной деятельности в области производства и эксплуатации ТЗВП как гражданского, так и военного назначения. Выпускник за время обучения получает: глубокую теоретическую, фундаментальную и прикладную инженерную подготовку; знания и навыки в области современных специализированных методик расчетов и проектирования узлов и агрегатов ТСВП, а также машины в целом; знания и навыки в работе на современной вычислительной технике, в применении ее для инженерных расчетов, САПР и в работе с информацией.

Возможности трудоустройства Образовательно-профессиональная (научная) программа «Транспортные средства высокой проходимости» позволяет выпускникам успешно работать не только на предприятиях по разработке и изготовлению этой техники, но и на предприятиях, занимающихся исследованием, испытанием, эксплуатацией и ремонтом автомобилей, строительно-дорожных, сельскохозяйственных и военных машин. С этой специализацией выпускник легко сможет трудоустроиться и в больших городах и в маленьких населенных пунктах.

Полученные знания и квалификация магистра отраслевого машиностроения позволяют выпускнику: работать в научно-исследовательских организациях, структурах высшей школы, составлять технические задания и проектировать детали, узлы, агрегаты и ТСВП в целом; обобщать опыт эксплуатации ТСВП, выявлять конструктивные дефекты и отклонения от технических требований; разрабатывать программы и методики испытаний ТСВП и агрегатов в лабораторных и полигонных условиях; организовывать грамотную эксплуатацию, диагностику и ремонт ТСВП как в народном хозяйстве, так и в армии. Выдающиеся выпускники по указанной программе достигли постов директоров заводов и главных конструкторов ведущих конструкторских учреждений отрасли.

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних систем ім. О.О. Морозова "

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Транспортні засоби високої прохідності (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *