142 - Енергетичне машинобудування

Турбіни (Магістр)

Турбіни – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», яка надає знання щодо існуючих та перспективних конструкцій, сучасних принципів проектування та виробництва парових і газових турбін, а також регулювання, експлуатації, монтажу і ремонту турбоустановок.

 

Мета освітньої програми – підготовка магістрів, які є фахівцями в галузі турбінобудування. До програми «Турбіни» включені обов’язкові розділи щодо вивчення найсучасніших комп’ютерних технологій, які застосовуються у наукових дослідженнях, у процесах проектування та підготовки виробництва турбін різного призначення. Комп’ютерна підготовка дає можливість професійно користуватись сучасними продуктами AxStream, AutoCAD та SolidWorks. Саме у таких спеціалістах зацікавлені провідні енергомашинобудівні компанії світу та чекає творча робота з достойною заробітною платою.

Шифр: 142.07M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Турбіни
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра турбінобудування  ім. В.М.Маковського,

61002, м. Харків , вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»

+38-057-707-63-11, +38-057-707-63-14, +38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Усатий Олександр Павлович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Другий (магістерський) рівень

Кваліфікація: магістр з енергетичного машинобудування

Основні спеціальні навчальні дисципліни Спеціальні розділи теорії розрахунків енергетичного устаткування, Конструкційні особливості енергетичних установок, Енергозаощаджуючі технології в енергетиці, Основи надійності енергетичного устаткування, Основи наукових досліджень, Експлуатація енергетичного устаткування, Теплообмінні апарати, Регулювання парових і газових турбін,

Конструкції і технології виробництва газових турбін,

Розрахунок та проектування решіток турбомашин,

Монтаж і ремонт теплоенергетичного устаткування,

Газоперекачувальні станції та газові мережі

Характеристика спеціалізації Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в електричній інженерії  та вміти проектувати і досліджувати процеси в енергетичних установках, зокрема в парових і газових турбінах, компресорах і інш.

Комп’ютерна підготовка надає  необхідні навички програмування та уміння користуватися сучасними спеціалізованими комп’ютерними програмами для оптимального проектування енергетичних установок.

Професійна підготовка надає знання щодо особливостей проектування,  правил експлуатації в перехідних режимах та номінальному навантаженні, особливості  системи регулювання та елементів захисту турбоагрегату, монтажу та ремонту енергетичних установок.

Можливості працевлаштування Випускники, будучи фахівцями енергетичного профілю можуть працевлаштуватися на підприємствах України і в іноземних компаніях, що займаються проектуванням і виробництвом турбомашин:             ПАТ «Турбоатом», м. Харків, ДП НПКГ “Зоря”-“Машпроект”, м. Миколаїв, ПАТ «Турбогаз», м. Харків, електростанції. На підприємствах металургійної, хімічної, цукрової, целюлозно-паперової, газодобувної та газотранспортної, тепло і газопостачальних підприємств комунального господарства. На підприємствах з експлуатації турбін і компресорів. На підприємствах з ремонту турбомашин:Концерн «NICMAS», м. Полтава, «Харківенергоремонт», м. Харків.

 

Медіаконтент: https://www.facebook.com/turbine2018/
О специализации Турбины – это образовательная программа (специализация) специальности 142 «Энергетическое машиностроение», которая предоставляет знания о существующих и перспективных конструкций, современных принципах проектирования и производства паровых и газовых турбин, а также регулирования, эксплуатации, монтажа и ремонта турбоустановок.
Короткое описание образовательной программы / специализации Цель образовательной программы – подготовка магистров, которые являются специалистами в области турбиностроения. В программу «Турбины» включены обязательные разделы по изучению современных компьютерных технологий, применяемых в научных исследованиях, в процессах проектирования и подготовки производства турбин различного назначения. Компьютерная подготовка дает возможность профессионально пользоваться современными продуктами AxStream, AutoCAD и SolidWorks. Именно в таких специалистах заинтересованы ведущие энергомашиностроительные компании мира и ждет творческая работа с достойной заработной платой.
Название образовательной программы / специализации Турбины
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра турбиностроения им. В.М.Маковского,

61002, г. Харьков , ул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПИ»

+38-057-707-63-11, +38-057-707-63-14, +38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, старший научный сотрудник

Усатый Александр Павлович

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Второй (магистерский) уровень

Квалификация: магистр энергетического машиностроения

Основные специальные учебные дисциплины Специальные разделы теории расчетов энергетического оборудования, Конструкционные особенности энергетических установок, Энергосберегающие технологии в энергетике, Основы надежности энергетического оборудования, Основы научных исследований, Эксплуатация энергетического оборудования, теплообменные аппараты, Регулирование паровых и газовых турбин, Конструкции и технологии производства газовых турбин, Расчет и проектирование решеток турбомашин, Монтаж и ремонт теплоэнергетического оборудования, Газоперекачивающие станции и газовые сети.
Характеристика специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки магистра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области инженерной и научной деятельности в электрической инженерии и уметь проектировать и исследовать процессы в энергетических установках, в частности в паровых и газовых турбинах, компрессорах и др. Компьютерная подготовка предоставляет необходимые навыки программирования и умение пользоваться современными специализированными компьютерными программами для оптимального проектирования энергетических установок. Профессиональная подготовка предоставляет знания об особенностях проектирования, правилах эксплуатации при переходных режимах и номинальной нагрузке, особенностях системы регулирования и элементах защиты турбоагрегата, монтажа и ремонта энергетических установок.
Возможности трудоустройства Выпускники, будучи специалистами энергетического профиля могут трудоустроиться на предприятиях Украины и в иностранных компаниях, занимающихся проектированием и производством турбин и компрессоров: ОАО «Турбоатом», г. Харьков, ГП НПКГ “Заря” – “Машпроект”, г. Николаев, ОАО «Турбогаз» ., г. Харьков, электростанции. На предприятиях металлургической, химической, сахарной, целлюлозно-бумажной, газодобывающей и газотранспортной, тепло и газоснабжающих предприятий коммунального хозяйства. На предприятиях по эксплуатации турбин и компрессоров. На предприятиях по ремонту турбомашин: Концерн «NICMAS», г. Полтава, «Харьковэнергоремонт», г. Харьков.
Медиаконтент https://www.facebook.com/turbine2018/
Specialization “Turbines” is the educational program (specialization) of specialty 142 “Power Mechanical Engineering“, which provides knowledge of existing and perspective designs, modern principles of designing and manufacturing steam and gas turbines, as well as regulation, operation, installation and repair of turbines.
Brief description of the educational program / specialization The purpose of the educational program is training of qualified masters who are experts in the field of turbomachinery. The program “Turbines” includes mandatory sections on the study of modern computer technologies used in scientific research, in the design and preparation of production of turbines for various purposes. Computer training gives an opportunity to use professionally modern products AxStream, AutoCAD and SolidWorks. The leading energy engineering companies of the world are interested in such specialists and are waiting for the creative work with a decent salary.
Educational program / specialization Turbines
Contacts Turbomachinery  Department named after V.Makovsky,

61002, Kharkiv,  Kirpicheva st., 2, NTU “KhPI”

+38-057-707-63-11, +38-057-707-63-14, +38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Head of the department Doctor of Technical Sciences, Senior Researcher

Alexander Usaty

Educational and qualification levels of graduates Second (master) level

Qualification: Master of Power mechanical engineering

Main special educational disciplines Special sections of the theory of energy equipment calculations, design features of power plants, energy saving technologies in power engineering, fundamentals of reliability of power equipment, basics of scientific research, operation of power equipment, heat exchanging devices, regulation of steam and gas turbines, gas turbine design and technology, simulation and design of turbine blades, Installation and repair of heat power equipment, gas-pumping stations and gas networks.
Additional characteristics of specialization The educational and professional master’s program is designed for students who aspire to become specialists in the field of engineering and scientific activity in electrical engineering and be capable to design and study processes in power plants, particularly steam and gas turbines, compressors, etc.

Computer training provides the necessary programming skills and the ability to use modern specialized computer programs for the optimal design of power plants.

Professional training provides knowledge about design features, operation rules for cases of transient modes and nominal load, features of the regulation systems and protection elements of the turbine unit, installation and repair of power plants.

Employment Opportunities Graduates, being specialists in the energy profile, can find employment in Ukrainian enterprises and in foreign companies engaged in the design and manufacture of turbines and compressors: JSC Turboatom, Kharkiv, SE “Zorya – Mashproekt”, Nikolaev, OJSC Turbogaz “, Kharkiv, power stations. At the enterprises of metallurgical, chemical, sugar, pulp-and-paper, gas-producing and gas-transporting, heat and gas supplying utilities. At the enterprises for operation of turbines and compressors. At the enterprises on repair of turbomachines: Concern “NICMAS”, Poltava, “Kharkivenergoremont”, Kharkiv
Media: https://www.facebook.com/turbine2018/

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Турбінобудування"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Турбіни (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *