051 - Економіка

Управління персоналом та економіка праці (Магістр)

Управління персоналом – це діяльність з управління людьми задля досягнення оптимальних економічних результатів організації (підприємства, установи).

Управління персоналом включає такі функції: визначення потреби в кадрах, виходячи із стратегії діяльності організації; аналіз ринку праці і управління зайнятістю; підбір, відбір і адаптація кадрів; планування і контроль ділової кар’єри співробітників організації і їх професійного і адміністративного зростання; управління трудовою мотивацією; регулювання взаємостосунків керівництва з персоналом; управління конфліктами.

 

Метою освітньої програми є підготовка магістрів, які володіють сучасним науково обґрунтованим економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для управління персоналом та розв’язання завдань економіки праці з використанням фундаментальних і спеціальних підходів та методів до підвищення ефективності управління підприємствами на основі аналізу, планування, контролінгу їх діяльності, раціоналізації трудових процесів, оптимізації використання персоналу.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері управління персоналом та економіки. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-економічного світогляду майбутнього професіонала в сфері управління персоналом та економіки праці.

Шифр: 051.03M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Управління персоналом і економіка праці
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра організації виробництва і управління персоналом, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, к. 1001, вул. Кирпичова, 2
м. Харків, Україна, 61002, телефон: (057) 707-68-53,
(057) 707-62-53
Завідувач кафедри доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників другий (магістерський) рівень вищої освіти
Основні спеціальні навчальні дисципліни Технологія управління персоналом, організація праці менеджера, дослідження та регулювання ринку праці, стратегічне управління персоналом підприємства, управління розвитком персоналу, управління проектами, управління потенціалом підприємства, моделювання в управлінні соціально-економічними системами, соціальна відповідальність бізнесу, стратегія працевлаштування, інформаційні системи в управлінні персоналом та економіці праці, основи наукових досліджень
Характеристика спеціалізації Особливість спеціалізації полягає в органічному поєднанні економіки і менеджменту на всіх рівнях організації суспільної праці. Сьогодні це універсальні фахівці, які поєднують в собі глибоке розуміння економічних процесів і лідерські якості, уміння працювати з людьми і формувати ефективну стратегію розвитку персоналу.

Студенти отримують необхідні знання і практичні навички призначені для: виконання господарсько-економічних та управлінських функцій, аналітично-дослідних робіт, обґрунтування та прийняття стратегічних і тактичних рішень, формування кадрового потенціалу підприємства, розвитку систем управління персоналом та підвищення ефективності функціонування підприємства.

Можливості працевлаштування Майбутня діяльність випускників зв’язана з престижними, високооплачуваними посадами у різних сферах економіки: економісти (економіст з планування, економіст-демограф, економіст-статистик, економіст з праці); менеджери (HR-менеджер, коучер, івент-менеджер, тренінг-менеджер, адміністратор офісу, мотиваційний спікер, менеджер освітніх і соціально-політичних проектів); керівники HR-відділів (департаментів), керівник відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, керівник відділу професійного підбору і навчання (тренінгу) персоналу; професіонали в галузі праці і зайнятості (аналітик ринку праці та з питань професійної зайнятості, експерт із соціальної відповідальності бізнесу, інженер-нормувальник праці); професійні агенти із зайнятості та трудових контактів (рекрутер, спеціаліст з аутсорсингу персоналу, спеціаліст з лізингу персоналу); фахівці із соціального захисту населення (фахівець соціального страхування, фахівець з вирішення трудових конфліктів, соціальний працівник); викладачі і наукові співробітники.
О специализации Управление персоналом – это деятельность по управлению людьми для достижения оптимальных экономических результатов организации (предприятия, учреждения).

Управление персоналом включает следующие функции: определение потребности в кадрах, исходя из стратегии деятельности организации; анализ рынка труда и управление занятостью; подбор, отбор и адаптация кадров; планирование и контроль деловой карьеры сотрудников организации и их профессионального и административного роста; управление трудовой мотивацией; регулирования взаимоотношений руководства с персоналом; управления конфликтами.

Короткое описание образовательной программы / специализации Целью образовательной программы является подготовка магистров, владеющих современным научно обоснованным экономическим мышлением, теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для управления персоналом и решения задач экономики труда с использованием фундаментальных и специальных подходов и методов к повышению эффективности управления предприятиями на основе анализа, планирования , контроллинга их деятельности, рационализации трудовых процессов, оптимизации использования персонала.

Образовательно-профессиональная программа подготовки магистра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области управления персоналом и экономики. Главным преимуществом программы подготовки магистра является ориентация на формирование максимально широкого научно-экономического мировоззрения будущего профессионала в области управления персоналом и экономики труда.

Название образовательной программы / специализации Управление персоналом и экономика труда
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра организации производства и управления персоналом, Учебно-научный институт экономики, менеджмента и международного бизнеса, НТУ «ХПИ», корпус У-1, 10-й этаж, к. 1001, ул. Кирпичева, 2
г. Харьков, Украина, 61002, телефон: (057) 707-68-53,
(057) 707-62-53
Заведующий кафедрой доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников второй (магистерский) уровень высшего образования
Основные специальные учебные дисциплины Технология управления персоналом, организация труда менеджера, исследование и регулирование рынка труда, стратегическое управление персоналом предприятия, управление развитием персонала, управление проектами, управление потенциалом предприятия, моделирование в управлении социально-экономическими системами, социальная ответственность бизнеса, стратегия трудоустройства, информационные системы в управлении персоналом и экономике труда, основы научных исследований
Характеристика специализации Особенность специализации заключается в органическом сочетании экономики и менеджмента на всех уровнях организации общественного труда. Сегодня это универсальные специалисты, которые сочетают в себе глубокое понимание экономических процессов и лидерские качества, умение работать с людьми и формировать эффективную стратегию развития персонала.

Студенты получают необходимые знания и практические навыки предназначенные для: выполнения хозяйственно-экономических и управленческих функций, аналитически-исследовательских работ, обоснования и принятия стратегических и тактических решений, формирование кадрового потенциала предприятия, развития систем управления персоналом и повышения эффективности функционирования предприятия.

Возможности трудоустройства Будущая деятельность выпускников связана с престижными, высокооплачиваемыми должностями в различных сферах экономики: экономисты (экономист по планированию, экономист-демограф, экономист-статистик, экономист по труду); менеджеры (HR-менеджер, коучер, ивент-менеджер, тренинг-менеджер, администратор офиса, мотивационный спикер, менеджер образовательных и социально-политических проектов); руководители HR-отделов (департаментов), руководитель отдела переподготовки и повышения квалификации персонала, руководитель отдела профессионального подбора и обучения (тренинга) персонала; профессионалы в области труда и занятости (аналитик рынка труда и по вопросам профессиональной занятости, эксперт по социальной ответственности бизнеса, инженер-нормировщик труда); профессиональные агенты по занятости и трудовым контактам (рекрутер, специалист по аутсорсингу персонала, специалист по лизингу персонала); специалисты по социальной защите населения (специалист социального страхования, специалист по решению трудовых конфликтов, социальный работник) преподаватели и научные сотрудники.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Організації виробництва і управління персоналом"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Управління персоналом та економіка праці (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *