073 - Менеджмент

Управління підприємницькою діяльністю (Бакалавр)

Управління підприємницькою діяльністю – це спеціалізація спеціальності 073 «Менеджмент», що входить до галузі знань 07 Управління та адміністрування. Спеціалізація 073.06 «Управління підприємницькою діяльністю» орієнтована на отримання поглиблених знань в області економіки і управління, ведення сучасного бізнесу у конкретному середовищі, аналізу економічних результатів суб’єкта підприємницької діяльності.

Фахівці з «Управління підприємницькою діяльністю» здобувають сучасні ґрунтовні знання для організації бізнесу та постійного розвитку і вдосконалення підприємницької діяльності у конкурентному середовищі; можуть займати керівні посади на підприємствах (установах), у фірмах, компаніях і об’єднаннях різних форм власності.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 073.06B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 073.06 «Управління підприємницькою діяльністю»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Організації виробництва і управління персоналом»,

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.

Телефон: (057) 707-62-53

E-mail: kaf.opup@gmail.com

Інтернет-сайт: http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm

Завідувач кафедри Доктор економічних наук, професор Перерва Петро Григорович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни – Бізнес-комунікації та бізнес-культура

– Комерційна логістика

– Економіка і організація підприємницької діяльності

– Ризик і прийняття управлінських рішень в підприємницькій діяльності

– Управління ресурсами в підприємницькій діяльності

– Управління потенціалом підприємства

– Міжнародне підприємництво

– Менеджмент підприємств малого та середнього бізнесу

– Економіко-математичні методи та моделі в підприємницькій діяльності

– Антикризове управління в підприємницькій діяльності

Характеристика спеціалізації Фахівець-менеджер підготовлений для власної підприємницької діяльності, для кваліфікованої праці експертом і консультантом з питань організації діяльності і управління.

Фахівець з менеджменту підготовлений для організаційно-управлінської і господарської діяльності в різних галузях економіки, здатний працювати в умовах конкуренції підприємств різних форм власності.

Можливості працевлаштування Випускники програми можуть продовжити навчання в аспірантурі.

Основними видами професійної діяльності випускників є:

– організаційно-управлінська;

– виробничо-економічна;

– планово-економічна;

– соціально-управлінська;

– маркетингова;

– зовнішньоекономічна;

– аналітична;

– підприємницька.

Об’єкти професійної діяльності випускників: державні і муніципальні підприємства, установи і організації, акціонерні товариства, підприємства усіх форм власності, сфера управління і бізнесу.

Займані посади: керівники усіх ланок і структурних підрозділів державних, муніципальних і приватних підприємств, керівники інноваційних фірм.

Попит на цю спеціальність обумовлений розвитком економіки і зростанням кількості підприємств на ринку, оскільки будь-яка фірма, підприємство, організація потребують найрізноманітніших форм управління : процесами, людьми, ресурсами.

Медіаконтент http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/ru/glavnaya/http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm
О специализации Entrepreneurship management is a specialization of specialty 073 “Management”, which is included in the field of knowledge 07 management and administration. Specialization 073.06 “Business Entrepreneurship Management” is aimed at obtaining in-depth knowledge in the field of economics and management, conducting a modern business in a specific environment, analyzing the economic results of a subject of entrepreneurial activity.
Короткое описание образовательной программы / специализации Specialists in “Business Entrepreneurship Management” receive modern fundamental knowledge for business organization and continuous development and improvement of entrepreneurial activity in a competitive environment; may hold leading positions in enterprises (institutions), in firms, companies and associations of various forms of ownership.
Название образовательной программы / специализации 073.06 “Management of entrepreneurial activity”
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Department of Organization of Production and Personnel Management

Address: NTU “KhPI”, st. Kirpicheva, 2, Kharkov, 61002.

Telephone: (057) 707-62-53

E-mail: kaf.opup@gmail.com

Web site: http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm

Заведующий кафедрой Doctor of Economics, professor Petr Pererva
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Master
Основные специальные учебные дисциплины – Business communication and business culture

– Commercial logistics

– Economics and organization of entrepreneurial activity

– Risk and management decision making in entrepreneurial activity

– Resource management in entrepreneurship

– Management of enterprise potential

– International business

– Management of small and medium-sized businesses

– Economic-mathematical methods and models in entrepreneurial activity

– Anticrisis management in entrepreneurial activity

Характеристика специализации The specialist-manager is trained for his own business, for skilled work as an expert and consultant on the organization of activities and management. A management specialist is prepared for organizational, managerial and economic activities in various branches of the economy, able to work in the conditions of competition between enterprises of various forms of ownership.
Возможности трудоустройства Graduates of the program can continue their postgraduate education.

The main types of professional activity of graduates are:

– organizational and managerial;

– production and economic;

– planning and economic;

– social and managerial;

– marketing;

– foreign economic;

– analytical;

– entrepreneurial

Objects of professional activity of graduates: state and municipal enterprises, institutions and organizations, joint-stock companies, enterprises of all forms of ownership, sphere of management and business.

Occupied positions: managers of all units and structural divisions of state, municipal and private enterprises, heads of innovative firms.

Demand for this specialty is conditioned by the development of the economy and the growth of the number of enterprises in the market, as any firm, enterprise, organization will require a variety of forms of management: processes, people, resources.

Media
http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/ru/glavnaya/http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm

 

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Організації виробництва і управління персоналом"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Управління підприємницькою діяльністю (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *