073 - Менеджмент

Управління підприємницькою діяльністю (Магістр)

Управління підприємницькою діяльністю – це спеціалізація спеціальності 073 «Менеджмент», що входить до галузі знань 07 Управління та адміністрування. Спеціалізація 073.06 «Управління підприємницькою діяльністю» орієнтована на отримання поглиблених знань в області економіки і управління, ведення сучасного бізнесу у конкретному середовищі, аналізу економічних результатів суб’єкта підприємницької діяльності.

Магістри з «Управління підприємницькою діяльністю» здобувають сучасні ґрунтовні знання для організації бізнесу та постійного розвитку і вдосконалення підприємницької діяльності у конкурентному середовищі; можуть займати керівні посади на підприємствах (установах), у фірмах, компаніях і об’єднаннях різних форм власності.

 

Шифр: 073.06М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 073.06 «Управління підприємницькою діяльністю»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Організації виробництва і управління персоналом»,

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.

Телефон: (057) 707-62-53

E-mail: kaf.opup@gmail.com

Інтернет-сайт: http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm

Завідувач кафедри Доктор економічних наук, професор Перерва Петро Григорович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни – Креативне мислення і генерація ідей

– Європейська економічна інтеграція та інноваційна політика ЄС

– Організаційно-правові засади підприємництва

– Інноваційне підприємництво

– Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі

– Підприємництво та регіональний розвиток

Характеристика спеціалізації Магістр-менеджер підготовлений для власної підприємницької діяльності, для кваліфікованої праці експертом і консультантом з питань організації діяльності і управління.

Магістр з менеджменту підготовлений для організаційно-управлінської і господарської діяльності в різних галузях економіки, здатний працювати в умовах конкуренції підприємств різних форм власності.

Попит на цю спеціалізацію обумовлений розвитком економіки і зростанням кількості підприємств на ринку, оскільки будь-яка фірма, підприємство, організація потребують найрізноманітніших форм управління: процесами, людьми, ресурсами.

Окрім лекцій і практичних занять застосовуються тренінги, ділові ігри, комп’ютерне тестування. В навчальний процес впроваджені елементи дистанційного навчання. Практикуються виїзні заняття, що проходять на різних виставках, форумах, фестивалях і т.д.

Можливості працевлаштування Випускники програми можуть продовжити навчання в аспірантурі.

Основними видами професійної діяльності випускників є:

– організаційно-управлінська;

– виробничо-економічна;

– планово-економічна;

– соціально-управлінська;

– маркетингова;

– зовнішньоекономічна;

– аналітична;

– підприємницька.

Об’єкти професійної діяльності випускників: державні і муніципальні підприємства, установи і організації, акціонерні товариства, підприємства усіх форм власності, сфера управління і бізнесу.

Займані посади: керівники усіх ланок і структурних підрозділів державних, муніципальних і приватних підприємств, керівники інноваційних фірм.

Попит на цю спеціальність обумовлений розвитком економіки і зростанням кількості підприємств на ринку, оскільки будь-яка фірма, підприємство, організація потребують найрізноманітніших форм управління : процесами, людьми, ресурсами.

Медіаконтент http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/ru/glavnaya/

http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm

http://vstup.kpi.kharkov.ua/edprogram-cat/07-upravlinnia-ta-administruvannia/073-menedzhment/page/2/

О специализации Управление предпринимательской деятельностью – это специализация специальности 073 «Менеджмент», входящая в области знаний 07 управления и администрирования. Специализация 073.06 «Управление предпринимательской деятельностью» ориентирована на получение углубленных знаний в области экономики и управления, ведения современного бизнеса в конкретной среде, анализа экономических результатов субъекта предпринимательской деятельности.
Короткое описание образовательной программы / специализации Магистры по «Управление предпринимательской деятельностью» получают современные фундаментальные знания для организации бизнеса и постоянного развития и совершенствования предпринимательской деятельности в конкурентной среде; могут занимать руководящие должности на предприятиях (учреждениях), в фирмах, компаниях и объединениях различных форм собственности.
Название образовательной программы / специализации 073.06 «Управление предпринимательской деятельностью»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Организации производства и управления персоналом»,

Адрес: НТУ «ХПИ», ул. Кирпичева, 2, Харьков, 61002.

Телефон: (057) 707-62-53

E-mail: kaf.opup@gmail.com

Интернет-сайт: http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm

Заведующий кафедрой Доктор экономических наук, профессор Перерва Петр Григорьевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр
Основные специальные учебные дисциплины – Креативное мышление и генерация идей

– Европейская экономическая интеграция и инновационная политика ЕС

– Организационно-правовые основы предпринимательства

– Инновационное предпринимательство

– Управление человеческими ресурсами в международном бизнесе

– Предпринимательство и региональное развитие

Характеристика специализации Магистр-менеджер подготовлен для собственной предпринимательской деятельности, для квалифицированного труда экспертом и консультантом по вопросам организации деятельности и управления.

Магистр менеджмента подготовлен для организационно-управленческой и хозяйственной деятельности в различных отраслях экономики, способен работать в условиях конкуренции предприятий различных форм собственности.

Спрос на эту специализацию обусловлен развитием экономики и ростом количества предприятий на рынке, поскольку любая фирма, предприятие, организация потребует самых разнообразных форм управления: процессами, людьми, ресурсами.

Кроме лекций и практических занятий применяются тренинги, деловые игры, компьютерное тестирование. В учебный процесс внедрены элементы дистанционного обучения. Практикуются выездные занятия, проходящие на различных выставках, форумах, фестивалях и т.д.

Возможности трудоустройства Выпускники программы могут продолжить обучение в аспирантуре.

Основными видами профессиональной деятельности выпускников являются:

– организационно-управленческая;

– производственно-экономическая;

– планово-экономическая;

– социально-управленческая;

– маркетинговая;

– внешнеэкономическая;

– аналитическая;

– предпринимательская.

Объекты профессиональной деятельности выпускников: государственные и муниципальные предприятия, учреждения и организации, акционерные общества, предприятия всех форм собственности, сфера управления и бизнеса.

Занимаемые должности: руководители всех звеньев и структурных подразделений государственных, муниципальных и частных предприятий, руководители инновационных фирм.

Спрос на эту специальность обусловлен развитием экономики и ростом количества предприятий на рынке, поскольку любая фирма, предприятие, организация потребует самых разнообразных форм управления: процессами, людьми, ресурсами.

Медиаконтент: http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/ru/glavnaya/

http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm

http://vstup.kpi.kharkov.ua/edprogram-cat/07-upravlinnia-ta-administruvannia/073-menedzhment/page/2/

Specialization Entrepreneurship management is a specialization of specialty 073 “Management”, which is included in the field of knowledge 07 management and administration. Specialization 073.06 “Business Entrepreneurship Management” is aimed at obtaining in-depth knowledge in the field of economics and management, conducting a modern business in a specific environment, analyzing the economic results of a subject of entrepreneurial activity.
Brief description of the educational program / specialization Master’s in “Business Entrepreneurship Management” receive modern fundamental knowledge for business organization and continuous development and improvement of entrepreneurial activity in a competitive environment; may hold leading positions in enterprises (institutions), in firms, companies and associations of various forms of ownership.
Educational program / specialization 073.06 “Management of entrepreneurial activity”
Contacts Department of Organization of Production and Personnel Management

Address: NTU “KhPI”, st. Kirpicheva, 2, Kharkov, 61002.

Telephone: (057) 707-62-53

E-mail: kaf.opup@gmail.com

Web site: http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm

Head of the department Doctor of Economics, professor Petr Pererva
Educational and qualification levels of graduates Master
Main special educational disciplines Creative Thinking and Generation of Ideas

– European Economic Integration and EU Innovation Policy

– Organizational and legal basis of entrepreneurship

– Innovative entrepreneurship

– Human Resource Management in International Business

– Entrepreneurship and regional development

Additional characteristics of specialization The Master-manager is trained for his own business, for skilled work as an expert and consultant on the organization of activities and management.

The Master of Management is prepared for organizational, managerial and business activities in various branches of the economy, able to work in a competitive environment of enterprises of various forms of ownership.

The demand for this specialization is conditioned by the development of the economy and the growth of the number of enterprises in the market, since any firm, enterprise, or organization will require the most diverse forms of management: processes, people, resources.

In addition to lectures and practical classes, trainings, business games, computer testing are used. The educational process introduces the elements of distance learning. Practicing outdoor classes, held at various exhibitions, forums, festivals, etc.

Employment Opportunities Graduates of the program can continue their postgraduate education.

The main types of professional activity of graduates are:

– organizational and managerial;

– production and economic;

– planning and economic;

– social and managerial;

– marketing;

– foreign economic;

– analytical;

– entrepreneurial

Objects of professional activity of graduates: state and municipal enterprises, institutions and organizations, joint-stock companies, enterprises of all forms of ownership, sphere of management and business.

Occupied positions: managers of all units and structural divisions of state, municipal and private enterprises, heads of innovative firms.

Demand for this specialty is conditioned by the development of the economy and the growth of the number of enterprises in the market, as any firm, enterprise, organization will require a variety of forms of management: processes, people, resources.

Media: http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/ru/glavnaya/

http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm

http://vstup.kpi.kharkov.ua/edprogram-cat/07-upravlinnia-ta-administruvannia/073-menedzhment/page/2/

 

 

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Організації виробництва і управління персоналом"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Управління підприємницькою діяльністю (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *