141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг (Бакалавр)

Відновлювальні джерела енергії – це: обладнання, що використовує природні ресурси, які мають невичерпні запаси енергії, а саме – енергію Сонця (фотоелектричні перетворювачі, геліоконцентратори та геліоустановки); енергію вітру (вітроенергетичні установки), енергію біомаси (біопаливо, біогаз); геотермальну енергію (теплові насоси), а також інші перспективні сучасні екологічно чисті енергетичні технології.

Техніка і електрофізика високих напруг – це: сучасні електрофізичні технології для використання у галузях промисловості та сільського господарства; засоби забезпечення електромагнітної безпеки електронних приладів, комп’ютерних систем та мереж зв’язку; блискавкозахисту літальних апаратів, атомних електростанцій і інших технічних об’єктів; створення та експлуатації новітнього високовольтного обладнання.

 

Освітня програма спрямована на оволодіння студентами сучасних знань і умінь щодо усіх видів відновлювальних джерел енергії, проектування енергетичних комплексів та удосконалення традиційних енергетичних систем за рахунок нових технологій.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019

Оберіть спеціалізацію:

Оберіть спеціалізацію:

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ “ЕНЕРГЕТИКА”

Назва освітньої програми / спеціалізації Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра інженерної електрофізики

61002, м. Харків, вул. Кірпічова, 2

НТУ «ХПІ», (математичний корпус, 2-й під’їзд, 3 поверх).

(097)89-230-88, (050)134-43-63, (057)70-76-052

Email: iefkafedra@gmail.com

Web site: http://web.kpi.kharkov.ua/ief

https://www.facebook.com/groups/1831919860386127

 

Завідувач кафедри Резинкін Олег Лук’янович, проф., д.т.н.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки,

магістр електроенергетики, електротехніки та електромеханіки,

доктор філософії (Ph.D)

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни
Основні спеціальні навчальні дисципліни
 • Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови.
 • Теоретичні основи електротехніки.
 • Електричні системи та мережі
 • Техніка високих напруг
 • Електрична частина станцій та підстанцій
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
 • Теоретичні основи теплотехніки
 • Електричні апарати
 • Високовольтні вимірювання
 • Система автоматизованого проектування (САПР)
 • Математична фізикаНадійність та діагностика електрообладнання
 • Акумулювання та передача енергії
 • Силова електроніка
 • Енергетичне обладнання установок електроенергетики
 • Основи проектування високовольтних імпульсних установок
 • Біоенергетичні комплекси
 • Вітрова енергетикаЕлектрофізичні технологічні установки

 

 

 

 

 

 

Характеристика спеціалізації Спеціалізація є однією із найбільш затребуваних і перспективних у електротехнічній та електроенергетичній галузях. Це зумовлено тим, що вона пов‘язана з розробкою, проектуванням, дослідженням обладнання як традиційної так і відновлюваної електроенергетики. Для забезпечення конкурентоспроможності фахівців з відновлювальних джерел енергії та імпульсної високовольтної техніки, навчальний процес на кафедрі організовано відповідно до потреб ринку праці – окрім загальних дисциплін електротехнічного напрямку, навчання відбувається із застосуванням сучасних засобів та методів програмування. Студенти навчаються проектувати, виготовляти та експлуатувати установки, що використовують енергію сонця, вітру, землі, біомаси, а також розробляти високовольтне імпульсне випробувальне і технологічне обладнання: магнітно-імпульсне та електрогідравлічне, установки для знезараження води та обробки рідких продуктів харчування, спрямованого впливу імпульсних електромагнітних полів на біологічні об’єкти, устаткування і методи діагностики та сертифікації електрообладнання стратегічних об’єктів, систем блискавкозахисту  та ін.
Можливості працевлаштування Перелік місць працевлаштування є широким і щорічно доповнюється. Наразі до нього входять, наприклад: Компанія «БУРЕНЕРГО», інжинірингова компанія «Золотий переріз», ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», НДКПІ «Молнія» НТУ «ХПІ», ПАТ«Завод «Південкабель», Державне підприємство Науково-дослідний інститут високих напруг, Інститут імпульсних процесів і технологій  НАН України, Акційне товариство  «Львівський ізоляційний завод», Державна установа «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України», ООО «Харківенергоприлад», Національний науковий центр «Інститут метрології», Корпорація Триол, ООО «Бост-теплосервіс», ООО «Спецтехніка-Україна», Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.И. Веркіна 
Національної академії наук України. 
Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/1831919860386127
О специализации Возобновляемые источники энергии – это: оборудование, которое использует природные ресурсы, которые имеют неисчерпаемые запасы энергии, а именно – энергию Солнца (фотоэлектрические преобразователи, гелиоконцентраторы и гелиоустановки) энергию ветра (ветроэнергетические установки), энергию биомассы (биотопливо, биогаз) геотермальную энергию (тепловые насосы), а также другие перспективные современные экологически чистые энергетические технологии.

Техника и электрофизика высоких напряжений – это: современные электрофизические технологии для использования в отраслях промышленности и сельского хозяйства; средства обеспечения электромагнитной безопасности электронных приборов, компьютерных систем и сетей связи; молниезащита летательных аппаратов, атомных электростанций и других технических объектов; создание и эксплуатация новейшего высоковольтного оборудования.

 

Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа направлена на овладение студентами современных знаний и умений по всем видам возобновляемых источников энергии, проектирование энергетических комплексов и совершенствование традиционных энергетических систем за счет новых технологий.
Название образовательной программы / специализации Возобновляемые источники энергии и техника и электрофизика  высоких напряжений
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра инженерной электрофизики

61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2

НТУ «ХПИ», (математический корпус, 2-й подъезд, 3 этаж). (097)89-230-88, (050)134-43-63, (057)70-76-052

Email: iefkafedra@gmail.com

Web site: http://web.kpi.kharkov.ua/ief

https://www.facebook.com/groups/1831919860386127

 

Заведующий кафедрой Резинкин Олег Лукьянович, проф., д.т.н.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр электроэнергетики, электротехники и электромеханики,

магистр электроэнергетики, электротехники и электромеханики,

доктор философии (Ph.D)

Основные специальные учебные дисциплины Вычислительная техника и алгоритмические языки

Теоретические основы электротехники

Электрические системы и сети

Техника высоких напряжений

Электрическая часть станций и подстанций

Основы релейной защиты и автоматизации энергосистем

Теоретические основы теплотехники

электрические аппараты

высоковольтные измерения

Система автоматизированного проектирования (САПР)

математическая физика

Надежность и диагностика электрооборудования

Аккумулирования и передачи энергии

силовая электроника

Энергетическое оборудование установок электроэнергетики

Основы проектирования высоковольтных импульсных установок

биоэнергетические комплексы

ветровая энергетика

Электрофизические технологические установки

Характеристика специализации Специализация является одной из наиболее востребованных и перспективных в электротехнической и электроэнергетической отраслях. Это обусловлено тем, что она связана с разработкой, проектированием, исследованием оборудования как традиционной, так и возобновляемой электроэнергетики. Для обеспечения конкурентоспособности специалистов по возобновляемым источникам энергии и импульсной высоковольтной техники, учебный процесс на кафедре организован в соответствии с потребностями рынка труда – кроме общих дисциплин электротехнического направления, обучение происходит с применением современных средств и методов программирования. Студенты учатся проектировать, изготавливать и эксплуатировать установки,  использующие энергию солнца, ветра, земли, биомассы. Разрабатывать высоковольтное импульсное испытательное и технологическое оборудование: магнитно-импульсные и электрогидравлические, установки для обеззараживания воды и жидких продуктов питания, направленного воздействия импульсных электромагнитных полей на биологические объекты, оборудование, методы диагностики и сертификации электрооборудования стратегических объектов, систем молниезащиты и др.
Возможности трудоустройства Перечень мест трудоустройства является широким и ежегодно дополняется. Сейчас в него входят, например: Компания «БУРЕНЕРГО», инжиниринговая компания «Золотое сечение», ННЦ «Харьковский физико-технический институт», НИПКИ «Молния» НТУ «ХПИ», ОАО «Завод« Южкабель», Государственное предприятие Научно-исследовательский институт высоких напряжений, Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Акционерное общество «Львовский изоляционный завод», Государственное учреждение «Институт технических проблем магнетизма Национальной академии наук Украины», ООО «Харьковэнергоприбор», Национальный научный центр «Институт метрологии », Корпорация Триол, ООО« Бост-теплосервис », ООО« Спецтехника-Украина », Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина Национальной академии наук Украины.
Медиаконтент https://www.facebook.com/groups/1831919860386127

 

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ “ЕНЕРГОМЕХАНІКА”

Назва освітньої програми / спеціалізації Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра інженерної електрофізики

61002, м. Харків, вул. Кірпічова, 2

НТУ «ХПІ», (математичний корпус, 2-й під’їзд, 3 поверх).

(097)89-230-88, (050)134-43-63, (057)70-76-052

Email: iefkafedra@gmail.com

Web site: http://web.kpi.kharkov.ua/ief

https://www.facebook.com/groups/1831919860386127

 

Завідувач кафедри Резинкін Олег Лук’янович, проф., д.т.н.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки,

магістр електроенергетики, електротехніки та електромеханіки,

доктор філософії (Ph.D)

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни
Основні спеціальні навчальні дисципліни
 • Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови.
 • Теоретичні основи електротехніки.
 • Електричні системи та мережі
 • Техніка високих напруг
 • Електрична частина станцій та підстанцій
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
 • Теоретичні основи теплотехніки
 • Електричні апарати
 • Високовольтні вимірювання
 • Система автоматизованого проектування (САПР)
 • Математична фізикаНадійність та діагностика електрообладнання
 • Акумулювання та передача енергії
 • Силова електроніка
 • Енергетичне обладнання установок електроенергетики
 • Основи проектування високовольтних імпульсних установок
 • Біоенергетичні комплекси
 • Вітрова енергетикаЕлектрофізичні технологічні установки

 

 

 

 

 

 

Характеристика спеціалізації Спеціалізація є однією із найбільш затребуваних і перспективних у електротехнічній та електроенергетичній галузях. Це зумовлено тим, що вона пов‘язана з розробкою, проектуванням, дослідженням обладнання як традиційної так і відновлюваної електроенергетики. Для забезпечення конкурентоспроможності фахівців з відновлювальних джерел енергії та імпульсної високовольтної техніки, навчальний процес на кафедрі організовано відповідно до потреб ринку праці – окрім загальних дисциплін електротехнічного напрямку, навчання відбувається із застосуванням сучасних засобів та методів програмування. Студенти навчаються проектувати, виготовляти та експлуатувати установки, що використовують енергію сонця, вітру, землі, біомаси, а також розробляти високовольтне імпульсне випробувальне і технологічне обладнання: магнітно-імпульсне та електрогідравлічне, установки для знезараження води та обробки рідких продуктів харчування, спрямованого впливу імпульсних електромагнітних полів на біологічні об’єкти, устаткування і методи діагностики та сертифікації електрообладнання стратегічних об’єктів, систем блискавкозахисту  та ін.
Можливості працевлаштування Перелік місць працевлаштування є широким і щорічно доповнюється. Наразі до нього входять, наприклад: Компанія «БУРЕНЕРГО», інжинірингова компанія «Золотий переріз», ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», НДКПІ «Молнія» НТУ «ХПІ», ПАТ«Завод «Південкабель», Державне підприємство Науково-дослідний інститут високих напруг, Інститут імпульсних процесів і технологій  НАН України, Акційне товариство  «Львівський ізоляційний завод», Державна установа «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України», ООО «Харківенергоприлад», Національний науковий центр «Інститут метрології», Корпорація Триол, ООО «Бост-теплосервіс», ООО «Спецтехніка-Україна», Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.И. Веркіна 
Національної академії наук України. 
Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/1831919860386127
О специализации Возобновляемые источники энергии – это: оборудование, которое использует природные ресурсы, которые имеют неисчерпаемые запасы энергии, а именно – энергию Солнца (фотоэлектрические преобразователи, гелиоконцентраторы и гелиоустановки) энергию ветра (ветроэнергетические установки), энергию биомассы (биотопливо, биогаз) геотермальную энергию (тепловые насосы), а также другие перспективные современные экологически чистые энергетические технологии.

Техника и электрофизика высоких напряжений – это: современные электрофизические технологии для использования в отраслях промышленности и сельского хозяйства; средства обеспечения электромагнитной безопасности электронных приборов, компьютерных систем и сетей связи; молниезащита летательных аппаратов, атомных электростанций и других технических объектов; создание и эксплуатация новейшего высоковольтного оборудования.

 

Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа направлена на овладение студентами современных знаний и умений по всем видам возобновляемых источников энергии, проектирование энергетических комплексов и совершенствование традиционных энергетических систем за счет новых технологий.
Название образовательной программы / специализации Возобновляемые источники энергии и техника и электрофизика  высоких напряжений
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра инженерной электрофизики

61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2

НТУ «ХПИ», (математический корпус, 2-й подъезд, 3 этаж). (097)89-230-88, (050)134-43-63, (057)70-76-052

Email: iefkafedra@gmail.com

Web site: http://web.kpi.kharkov.ua/ief

https://www.facebook.com/groups/1831919860386127

 

Заведующий кафедрой Резинкин Олег Лукьянович, проф., д.т.н.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр электроэнергетики, электротехники и электромеханики,

магистр электроэнергетики, электротехники и электромеханики,

доктор философии (Ph.D)

Основные специальные учебные дисциплины Вычислительная техника и алгоритмические языки

Теоретические основы электротехники

Электрические системы и сети

Техника высоких напряжений

Электрическая часть станций и подстанций

Основы релейной защиты и автоматизации энергосистем

Теоретические основы теплотехники

электрические аппараты

высоковольтные измерения

Система автоматизированного проектирования (САПР)

математическая физика

Надежность и диагностика электрооборудования

Аккумулирования и передачи энергии

силовая электроника

Энергетическое оборудование установок электроэнергетики

Основы проектирования высоковольтных импульсных установок

биоэнергетические комплексы

ветровая энергетика

Электрофизические технологические установки

Характеристика специализации Специализация является одной из наиболее востребованных и перспективных в электротехнической и электроэнергетической отраслях. Это обусловлено тем, что она связана с разработкой, проектированием, исследованием оборудования как традиционной, так и возобновляемой электроэнергетики. Для обеспечения конкурентоспособности специалистов по возобновляемым источникам энергии и импульсной высоковольтной техники, учебный процесс на кафедре организован в соответствии с потребностями рынка труда – кроме общих дисциплин электротехнического направления, обучение происходит с применением современных средств и методов программирования. Студенты учатся проектировать, изготавливать и эксплуатировать установки,  использующие энергию солнца, ветра, земли, биомассы. Разрабатывать высоковольтное импульсное испытательное и технологическое оборудование: магнитно-импульсные и электрогидравлические, установки для обеззараживания воды и жидких продуктов питания, направленного воздействия импульсных электромагнитных полей на биологические объекты, оборудование, методы диагностики и сертификации электрооборудования стратегических объектов, систем молниезащиты и др.
Возможности трудоустройства Перечень мест трудоустройства является широким и ежегодно дополняется. Сейчас в него входят, например: Компания «БУРЕНЕРГО», инжиниринговая компания «Золотое сечение», ННЦ «Харьковский физико-технический институт», НИПКИ «Молния» НТУ «ХПИ», ОАО «Завод« Южкабель», Государственное предприятие Научно-исследовательский институт высоких напряжений, Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Акционерное общество «Львовский изоляционный завод», Государственное учреждение «Институт технических проблем магнетизма Национальной академии наук Украины», ООО «Харьковэнергоприбор», Национальный научный центр «Институт метрологии », Корпорация Триол, ООО« Бост-теплосервис », ООО« Спецтехника-Украина », Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина Национальной академии наук Украины.
Медиаконтент https://www.facebook.com/groups/1831919860386127

 

О специализации Возобновляемые источники энергии – это: оборудование, которое использует природные ресурсы, которые имеют неисчерпаемые запасы энергии, а именно – энергию Солнца (фотоэлектрические преобразователи, гелиоконцентраторы и гелиоустановки) энергию ветра (ветроэнергетические установки), энергию биомассы (биотопливо, биогаз) геотермальную энергию (тепловые насосы), а также другие перспективные современные экологически чистые энергетические технологии.

Техника и электрофизика высоких напряжений – это: современные электрофизические технологии для использования в отраслях промышленности и сельского хозяйства; средства обеспечения электромагнитной безопасности электронных приборов, компьютерных систем и сетей связи; молниезащита летательных аппаратов, атомных электростанций и других технических объектов; создание и эксплуатация новейшего высоковольтного оборудования.

 

Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа направлена на овладение студентами современных знаний и умений по всем видам возобновляемых источников энергии, проектирование энергетических комплексов и совершенствование традиционных энергетических систем за счет новых технологий.
Название образовательной программы / специализации Возобновляемые источники энергии и техника и электрофизика  высоких напряжений
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра инженерной электрофизики

61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2

НТУ «ХПИ», (математический корпус, 2-й подъезд, 3 этаж). (097)89-230-88, (050)134-43-63, (057)70-76-052

Email: iefkafedra@gmail.com

Web site: http://web.kpi.kharkov.ua/ief

https://www.facebook.com/groups/1831919860386127

 

Заведующий кафедрой Резинкин Олег Лукьянович, проф., д.т.н.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр электроэнергетики, электротехники и электромеханики,

магистр электроэнергетики, электротехники и электромеханики,

доктор философии (Ph.D)

Основные специальные учебные дисциплины Вычислительная техника и алгоритмические языки

Теоретические основы электротехники

Электрические системы и сети

Техника высоких напряжений

Электрическая часть станций и подстанций

Основы релейной защиты и автоматизации энергосистем

Теоретические основы теплотехники

электрические аппараты

высоковольтные измерения

Система автоматизированного проектирования (САПР)

математическая физика

Надежность и диагностика электрооборудования

Аккумулирования и передачи энергии

силовая электроника

Энергетическое оборудование установок электроэнергетики

Основы проектирования высоковольтных импульсных установок

биоэнергетические комплексы

ветровая энергетика

Электрофизические технологические установки

Характеристика специализации Специализация является одной из наиболее востребованных и перспективных в электротехнической и электроэнергетической отраслях. Это обусловлено тем, что она связана с разработкой, проектированием, исследованием оборудования как традиционной, так и возобновляемой электроэнергетики. Для обеспечения конкурентоспособности специалистов по возобновляемым источникам энергии и импульсной высоковольтной техники, учебный процесс на кафедре организован в соответствии с потребностями рынка труда – кроме общих дисциплин электротехнического направления, обучение происходит с применением современных средств и методов программирования. Студенты учатся проектировать, изготавливать и эксплуатировать установки,  использующие энергию солнца, ветра, земли, биомассы. Разрабатывать высоковольтное импульсное испытательное и технологическое оборудование: магнитно-импульсные и электрогидравлические, установки для обеззараживания воды и жидких продуктов питания, направленного воздействия импульсных электромагнитных полей на биологические объекты, оборудование, методы диагностики и сертификации электрооборудования стратегических объектов, систем молниезащиты и др.
Возможности трудоустройства Перечень мест трудоустройства является широким и ежегодно дополняется. Сейчас в него входят, например: Компания «БУРЕНЕРГО», инжиниринговая компания «Золотое сечение», ННЦ «Харьковский физико-технический институт», НИПКИ «Молния» НТУ «ХПИ», ОАО «Завод« Южкабель», Государственное предприятие Научно-исследовательский институт высоких напряжений, Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Акционерное общество «Львовский изоляционный завод», Государственное учреждение «Институт технических проблем магнетизма Национальной академии наук Украины», ООО «Харьковэнергоприбор», Национальный научный центр «Институт метрологии », Корпорация Триол, ООО« Бост-теплосервис », ООО« Спецтехника-Украина », Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина Национальной академии наук Украины.
Медиаконтент https://www.facebook.com/groups/1831919860386127

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Інженерна електрофізика"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *