141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг (Бакалавр)

Відновлювальні джерела енергії – це: обладнання, що використовує природні ресурси, які мають невичерпні запаси енергії, а саме – енергію Сонця (фотоелектричні перетворювачі, геліоконцентратори та геліоустановки); енергію вітру (вітроенергетичні установки), енергію біомаси (біопаливо, біогаз); геотермальну енергію (теплові насоси), а також інші перспективні сучасні екологічно чисті енергетичні технології.

Техніка і електрофізика високих напруг – це: сучасні електрофізичні технології для використання у галузях промисловості та сільського господарства; засоби забезпечення електромагнітної безпеки електронних приладів, комп’ютерних систем та мереж зв’язку; блискавкозахисту літальних апаратів, атомних електростанцій і інших технічних об’єктів; створення та експлуатації новітнього високовольтного обладнання.

 

Освітня програма спрямована на оволодіння студентами сучасних знань і умінь щодо усіх видів відновлювальних джерел енергії, проектування енергетичних комплексів та удосконалення традиційних енергетичних систем за рахунок нових технологій.

Найважливіше про освітню програму (конкурсну пропозицію)

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Сертифікати ЗНО:

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Інженерна електрофізика"

Детальніше про освітню програму (конкурсну пропозицію)

Назва освітньої програми / спеціалізації Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра інженерної електрофізики

61002, м. Харків, вул. Кірпічова, 2

НТУ «ХПІ», (математичний корпус, 2-й під’їзд, 3 поверх).

(097)89-230-88, (050)134-43-63, (057)70-76-052

Email: iefkafedra@gmail.com

Web site: http://web.kpi.kharkov.ua/ief

https://www.facebook.com/groups/1831919860386127

 

Завідувач кафедри Резинкін Олег Лук’янович, проф., д.т.н.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки,

магістр електроенергетики, електротехніки та електромеханіки,

доктор філософії (Ph.D)

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови.

Теоретичні основи електротехніки.

Електричні системи та мережі

Техніка високих напруг

Електрична частина станцій та підстанцій

Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем

Теоретичні основи теплотехніки

Електричні апарати

Високовольтні вимірювання

Система автоматизованого проектування (САПР)

Математична фізика

Надійність та діагностика електрообладнання

Акумулювання та передача енергії

Силова електроніка

Енергетичне обладнання установок електроенергетики

Основи проектування високовольтних імпульсних установок

Біоенергетичні комплекси

Вітрова енергетика

Електрофізичні технологічні установки

Характеристика спеціалізації Спеціалізація є однією із найбільш затребуваних і перспективних у електротехнічній та електроенергетичній галузях. Це зумовлено тим, що вона пов‘язана з розробкою, проектуванням, дослідженням обладнання як традиційної так і відновлюваної електроенергетики. Для забезпечення конкурентоспроможності фахівців з відновлювальних джерел енергії та імпульсної високовольтної техніки, навчальний процес на кафедрі організовано відповідно до потреб ринку праці – окрім загальних дисциплін електротехнічного напрямку, навчання відбувається із застосуванням сучасних засобів та методів програмування. Студенти навчаються проектувати, виготовляти та експлуатувати установки, що використовують енергію сонця, вітру, землі, біомаси, а також розробляти високовольтне імпульсне випробувальне і технологічне обладнання: магнітно-імпульсне та електрогідравлічне, установки для знезараження води та обробки рідких продуктів харчування, спрямованого впливу імпульсних електромагнітних полів на біологічні об’єкти, устаткування і методи діагностики та сертифікації електрообладнання стратегічних об’єктів, систем блискавкозахисту  та ін.
Можливості працевлаштування Перелік місць працевлаштування є широким і щорічно доповнюється. Наразі до нього входять, наприклад: Компанія «БУРЕНЕРГО», інжинірингова компанія «Золотий переріз», ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», НДКПІ «Молнія» НТУ «ХПІ», ПАТ«Завод «Південкабель», Державне підприємство Науково-дослідний інститут високих напруг, Інститут імпульсних процесів і технологій  НАН України, Акційне товариство  «Львівський ізоляційний завод», Державна установа «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України», ООО «Харківенергоприлад», Національний науковий центр «Інститут метрології», Корпорація Триол, ООО «Бост-теплосервіс», ООО «Спецтехніка-Україна», Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.И. Веркіна 
Національної академії наук України. 
Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/1831919860386127
О специализации Возобновляемые источники энергии – это: оборудование, которое использует природные ресурсы, которые имеют неисчерпаемые запасы энергии, а именно – энергию Солнца (фотоэлектрические преобразователи, гелиоконцентраторы и гелиоустановки) энергию ветра (ветроэнергетические установки), энергию биомассы (биотопливо, биогаз) геотермальную энергию (тепловые насосы), а также другие перспективные современные экологически чистые энергетические технологии.

Техника и электрофизика высоких напряжений – это: современные электрофизические технологии для использования в отраслях промышленности и сельского хозяйства; средства обеспечения электромагнитной безопасности электронных приборов, компьютерных систем и сетей связи; молниезащита летательных аппаратов, атомных электростанций и других технических объектов; создание и эксплуатация новейшего высоковольтного оборудования.

 

Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа направлена на овладение студентами современных знаний и умений по всем видам возобновляемых источников энергии, проектирование энергетических комплексов и совершенствование традиционных энергетических систем за счет новых технологий.
Название образовательной программы / специализации Возобновляемые источники энергии и техника и электрофизика  высоких напряжений
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра инженерной электрофизики

61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2

НТУ «ХПИ», (математический корпус, 2-й подъезд, 3 этаж). (097)89-230-88, (050)134-43-63, (057)70-76-052

Email: iefkafedra@gmail.com

Web site: http://web.kpi.kharkov.ua/ief

https://www.facebook.com/groups/1831919860386127

 

Заведующий кафедрой Резинкин Олег Лукьянович, проф., д.т.н.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр электроэнергетики, электротехники и электромеханики,

магистр электроэнергетики, электротехники и электромеханики,

доктор философии (Ph.D)

Основные специальные учебные дисциплины Вычислительная техника и алгоритмические языки

Теоретические основы электротехники

Электрические системы и сети

Техника высоких напряжений

Электрическая часть станций и подстанций

Основы релейной защиты и автоматизации энергосистем

Теоретические основы теплотехники

электрические аппараты

высоковольтные измерения

Система автоматизированного проектирования (САПР)

математическая физика

Надежность и диагностика электрооборудования

Аккумулирования и передачи энергии

силовая электроника

Энергетическое оборудование установок электроэнергетики

Основы проектирования высоковольтных импульсных установок

биоэнергетические комплексы

ветровая энергетика

Электрофизические технологические установки

Характеристика специализации Специализация является одной из наиболее востребованных и перспективных в электротехнической и электроэнергетической отраслях. Это обусловлено тем, что она связана с разработкой, проектированием, исследованием оборудования как традиционной, так и возобновляемой электроэнергетики. Для обеспечения конкурентоспособности специалистов по возобновляемым источникам энергии и импульсной высоковольтной техники, учебный процесс на кафедре организован в соответствии с потребностями рынка труда – кроме общих дисциплин электротехнического направления, обучение происходит с применением современных средств и методов программирования. Студенты учатся проектировать, изготавливать и эксплуатировать установки,  использующие энергию солнца, ветра, земли, биомассы. Разрабатывать высоковольтное импульсное испытательное и технологическое оборудование: магнитно-импульсные и электрогидравлические, установки для обеззараживания воды и жидких продуктов питания, направленного воздействия импульсных электромагнитных полей на биологические объекты, оборудование, методы диагностики и сертификации электрооборудования стратегических объектов, систем молниезащиты и др.
Возможности трудоустройства Перечень мест трудоустройства является широким и ежегодно дополняется. Сейчас в него входят, например: Компания «БУРЕНЕРГО», инжиниринговая компания «Золотое сечение», ННЦ «Харьковский физико-технический институт», НИПКИ «Молния» НТУ «ХПИ», ОАО «Завод« Южкабель», Государственное предприятие Научно-исследовательский институт высоких напряжений, Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Акционерное общество «Львовский изоляционный завод», Государственное учреждение «Институт технических проблем магнетизма Национальной академии наук Украины», ООО «Харьковэнергоприбор», Национальный научный центр «Институт метрологии », Корпорация Триол, ООО« Бост-теплосервис », ООО« Спецтехника-Украина », Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина Национальной академии наук Украины.
Медиаконтент https://www.facebook.com/groups/1831919860386127

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *