172 - Телекомунікації та радіотехніка

Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах (Бакалавр)

Телекомунікації та радіотехніка — це спеціальність, за якою здійснюється підготовка фахівців з проектування, реалізації та обслуговування систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, систем стільникового та радіозв’язку.

 

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Засоби телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах», отримують глибокі системні знання та навички як в питаннях електроніки, схемотехніки, програмування, так і в області теорії інформації та кодування, криптографії та захисту даних, методів розробки та експлуатації систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, основ маршрутизації і адміністрування телекомунікаційних мереж, хмарних технологій та дистанційної обробки даних, особливості розробки та експлуатації мультисервісних мереж стільникового зв’язку 3-го і наступних поколінь. Головною перевагою програми підготовки бакалаврів є збалансоване поєднання теоретичної підготовки та набуття практичних умінь на базі сучасного обладнання та фахового програмного забезпечення. Програма має необхідний рівень соціально-гуманітарної підготовки фахівця та містить достатню вибіркову компоненту за спеціалізацією.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 172.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 172-02 Засоби телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Автоматика та управління в технічних системах»

Адреса: НТУ «ХПІ» вул. Політехнічна, 1, Електротехнічний корпус (ЕК), перший поверх, ліве крило, к. 51.

Сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/auts

Електронна адреса: kafedra.auts@kpi.kharkov.ua, auts@outlook.com, auts.hpi@gmail.com

Роб. тел.: 70-76-842

Завідувач кафедри Качанов Петро Олексійович, доктор технічних наук, професор
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр з засобів телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах.

Термін навчання – 4 роки.

Передбачено підготовку на бюджетній та на контрактній основі на денній та заочній формі навчання. Ліцензований обсяг прийому – 50 місць, з них 15 за рахунок держбюджету.

Основні спеціальні навчальні дисципліни Інформатика, Комп’ютерна графіка, Електроживлення систем зв’язку, Теорія електричних та магнітних кіл, Теорія цифрових автоматів, Теорія електричного зв’язку, Електротехніка та електроніка, Архітектура комп’ютерних мереж, Обчислювальна техніка та мікропроцесори, Теорія інформації та кодування, Конструювання та технологія виробництва систем телекомунікацій, Математичні основи телекомунікацій, Телекомунікаційні та інформаційні мережі, Елементи і пристрої систем телекомунікацій, Теорія імовірностей і математична статистика, Надійність і діагностування систем телекомунікацій, Захист інформації в телекомунікаційних системах, Цифрова обробка сигналів, Програмні засоби телекомунікаційних систем, Пристрої та засоби телекомунікаційних систем, Основи створення високонавантажених телекомунікаційних систем, Моделювання телекомунікаційних систем, Алгоритми і протоколи телекомунікаційних систем, Розподілені телекомунікаційні системи, Основи мобільних телекомунікацій
Характеристика спеціалізації Основні напрямки діяльності фахівця:

– засоби передачі інформації по каналах зв’язку в розподілених системах контролю і управління

– системи віддаленої обробки даних і хмарні технології

– розробка та експлуатація телекомунікаційної апаратури

– інтегральні цифрові мережі передачі всіх видів інформації (мова, дані, відео)

– проектування, розробка, налагодження локальних і глобальних комп’ютерних мереж

– системи радіочастотної ідентифікації (RFID) і “інтернет речей” (IoT)

– захист інформації від перешкод і несанкціонованого доступу в телекомунікаційних мережах

Кафедра має великий науковий і інженерний потенціал, сучасну матеріальну базу, веде наукові дослідження в декількох перспективних напрямах за профілем спеціальності, що дозволяє залучати студентів до інженерної та наукової діяльності вже на ранніх стадіях навчання. Кращі із випускників програми навчання бакалаврів запрошуються на вступ до магістратури, а пізніше їм надається можливість почати кар’єру в науці і продовжити навчання в аспірантурі.

Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності: в державних, сумісних та малих підприємствах, банківських структурах, фірмах і кампаніях, які використовують сучасні інформаційні технології, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку. Студенти, що вивчаються за спеціалізацією «Засоби телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах» проходять практику, виконують дипломні проекти і працюють після закінчення університету на провідних підприємствах Харкова та України: Приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченко, групі підприємств ПАТ «ХАРТРОН», ВАТ НДІ радіотехнічних вимірювань, ХКБМ ім. А. А. Морозова, ДП Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації (ХНІКА), НТК «Інститут монокристалів», ТОВ НВФ «Діагностичні системи», НВО систем автоматичного управління та ін. Випускники нашої кафедри за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» наразі працюють на таких підприємствах: НВП «Хартрон-Аркос», СП “Экостар Украина”, NIX Solutions Ltd., ТОВ НВП «Вертикаль», НТК «Інститут монокристалів», ВО “ОВЕН”, CDMA Ukraine, Maxymiser-Украина (Oracle) та ін.
Медіаконтент: сайт кафедри (http://web.kpi.kharkov.ua/auts/ua/ )

профіль у Google+ (https://plus.google.com/u/0/109505230228226229940 )

Scholar кафедри (https://scholar.google.com.ua/citations?user=l523MQsAAAAJ&hl=ru )

сайт лабораторії (http://www.autslab.kh.ua/index.php )

О специализации Телекоммуникации и радиотехника — это специальность, по которой осуществляется подготовка специалистов по проектированию, реализации и обслуживанию систем передачи информации по волоконно-оптическим, радиорелейным и кабельным линиям связи, локальных и глобальных компьютерных сетей, систем сотовой и радиосвязи.
Короткое описание образовательной программы / специализации Студенты, обучающиеся по образовательной программе «Средства связи в информационно-компьютерных системах», получают глубокие системные знания и навыки как по электронике, схемотехнике, программированию, так и в области теории информации и кодирования, криптографии и защиты данных, методов разработки и эксплуатации систем передачи информации по волоконно-оптическим, радиорелейным и кабельным линиям связи, локальных и глобальных компьютерных сетей, основ маршрутизации и администрирования телекоммуникационных сетей, облачных технологий и дистанционной обработки данных, особенности разработки и эксплуатации мультисервисных сетей сотовой связи 3-го и последующих поколений. Главным преимуществом программы подготовки бакалавров является сбалансированное сочетание теоретической подготовки и приобретения практических умений на базе современного оборудования и профессионального программного обеспечения. Программа имеет необходимый уровень социально-гуманитарной подготовки специалиста и содержит достаточное количество выборочных дисциплин по специальности.
Название образовательной программы / специализации 172-02 Средства телекоммуникации в информационно-компьютерных системах
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Автоматика и управление в технических системах»

Адрес: НТУ «ХПИ» ул. Политехническая, 1, Электротехнический корпус (ЭК), первый этаж, левое крыло, к. 51.

Сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/auts

Электронный адрес: kafedra.auts@kpi.kharkov.ua, auts@outlook.com

Раб. тел.: 70-76-842

Заведующий кафедрой Качанов Петр Алексеевич, доктор технических наук, профессор
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр по средствам телекоммуникации в информационно-компьютерных системах.

Срок обучения — 4 года.

Предусмотрены варианты подготовки на бюджетной и на контрактной основе на дневной и заочной форме обучения. Лицензированный объем приема — 50 мест, из них 15 за счет госбюджета.

Основные специальные учебные дисциплины Информатика, Компьютерная графика, Электропитание систем связи, Теория электрических и магнитных цепей, Теория цифровых автоматов, Теория электрической связи, Электротехника и электроника, Архитектура компьютерных сетей, Вычислительная техника и микропроцессоры, Теория информации и кодирования, Конструирование и технология производства систем телекоммуникаций, Математические основы телекоммуникаций, Телекоммуникационные и информационные сети, Элементы и устройства систем телекоммуникаций, Теория вероятностей и математическая статистика, Надежность и диагностирования систем телекоммуникаций, Защита информации в телекоммуникационных системах, Цифровая обработка сигналов, Программные средства телекоммуникационных систем, Устройства и средства телекоммуникационных систем, Основы создания высоконагруженных телекоммуникационных систем, Моделирование телекоммуникационных систем, Алгоритмы и протоколы телекоммуникационных систем, Распределенные телекоммуникационные системы, Основы мобильных телекоммуникаций
Характеристика специализации Основные направления деятельности специалиста:

– средства передачи информации по каналам связи в распределенных системах контроля и управления

– системы удаленной обработки данных и облачные технологии

– разработка и эксплуатация телекоммуникационной аппаратуры

– интегральные цифровые сети передачи всех видов информации (речь, данные, видео)

– проектирование, разработка, настройка локальных и глобальных компьютерных сетей

– системы радиочастотной идентификации (RFID) и “интернет вещей” (IoT)

– защита информации от помех и несанкционированного доступа в телекоммуникационных сетях

Кафедра имеет большой научный и инженерный потенциал, современную материальную базу, ведет научные исследования в нескольких перспективных направлениях по профилю специальности, что позволяет привлекать студентов к инженерной и научной деятельности уже на ранних стадиях обучения. Лучшие из выпускников программы обучения бакалавров приглашаются на поступление в магистратуру, а позже им предоставляется возможность начать карьеру в науке и продолжить обучение в аспирантуре.

Возможности трудоустройства Выпускники могут работать в любой сфере информационной деятельности: в государственных, совместных и малых предприятиях, банковских структурах, фирмах и кампаниях, которые используют современные информационные технологии, средства связи и компьютерную технику. Студенты, которые обучаются по образовательной программе «Средства связи в информационно-компьютерных системах» проходят практику, выполняют дипломные проекты и работают после окончания университета на ведущих предприятиях Харькова и Украины: Приборостроительный завод им. Т. Шевченко, группе предприятий ОАО «Хартрон», ОАО НИИ радиотехнических измерений, ХКБМ им. А. А. Морозова, ГП Харьковский научно-исследовательский институт комплексной автоматизации (ХНИКА), НТК «Институт монокристаллов», ООО НПФ «Диагностические системы», НПО систем автоматического управления и др. Выпускники нашей кафедры по специальности «Телекоммуникации и радиотехника» сейчас работают на таких предприятиях: НПП «Хартрон-Аркос», СП “Экостар Украина”, NIX Solutions Ltd., ООО НПП «Вертикаль», НТК «Институт монокристаллов», ПО “ОВЕН” , CDMA Ukraine, Maxymiser-Украина (Oracle) и др.
Медиаконтент: сайт кафедры (http://web.kpi.kharkov.ua/auts/ua/ )

профиль в Google+ (https://plus.google.com/u/0/109505230228226229940 )

Scholar кафедры (https://scholar.google.com.ua/citations?user=l523MQsAAAAJ&hl=ru )

сайт лаборатории (http://www.autslab.kh.ua/index.php )

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

17 Електроніка та телекомунікаці

Спеціальність:

172 Телекомунікації та радіотехніка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Автоматика та управління в технічних системах"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *