172 - Телекомунікації та радіотехніка

Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах (Магістр)

Телекомунікації та радіотехніка — це спеціальність, за якою здійснюється підготовка фахівців та науковців з проектування, реалізації та обслуговування систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, систем стільникового та радіозв’язку.

 

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Засоби телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах», отримують глибокі системні знання та навички як в питаннях електроніки, схемотехніки, програмування, так і в області теорії інформації та кодування, криптографії та захисту даних, методів розробки та експлуатації систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, основ маршрутизації і адміністрування телекомунікаційних мереж, хмарних технологій та дистанційної обробки даних, особливості розробки та експлуатації мультисервісних мереж стільникового зв’язку 3-го і наступних поколінь. Головною перевагою програми підготовки магістрів є поглиблене вивчення теоретичних основ побудови телекомунікаційних та мережевих систем, систем з розподіленою інфраструктурою та багаторівневим доступом. Особлива увага приділяється теоретичним основам криптографії та захисту даних. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки.

Шифр: 172.02М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 172-02 Засоби телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Автоматика та управління в технічних системах»

Адреса: НТУ «ХПІ» вул. Політехнічна, 1, Електротехнічний корпус (ЕК), перший поверх, ліве крило, к. 51.

Сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/auts

Електронна адреса: kafedra.auts@kpi.kharkov.ua, auts@outlook.com, auts.hpi@gmail.com

Роб. тел.: 70-76-842

Завідувач кафедри Качанов Петро Олексійович, доктор технічних наук, професор
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр з засобів телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах.

Термін навчання – 1,5 роки (магістри фахового спрямування) або 2 роки (магістри наукового спрямування).

Передбачено підготовку на бюджетній та на контрактній основі на денній та заочній формі навчання. Ліцензований обсяг прийому – 50 місць, з них 12 за рахунок держбюджету.

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи наукових досліджень, Системне та програмне забезпечення, Проектування цифрових телекомунікаційних мереж, Проектування супутникових мереж

зв’язку, Електромагнітна сумісність, Методи моделювання систем, Основи побудови телекомунікаційних систем, Телекомунікаційні системи програмованих контролерів, Методи аналізу та автоматизованої обробки даних у телекомунікаційних системах, Інформаційні процеси в телекомунікаційних системах, Автоматизоване проектування телекомунікаційних систем

Характеристика спеціалізації Основні напрямки діяльності фахівця:

– засоби передачі інформації по каналах зв’язку в розподілених системах контролю і управління

– системи віддаленої обробки даних і хмарні технології

– розробка та експлуатація телекомунікаційної апаратури

– інтегральні цифрові мережі передачі всіх видів інформації (мова, дані, відео)

– проектування, розробка, налагодження локальних і глобальних комп’ютерних мереж

– системи радіочастотної ідентифікації (RFID) і “інтернет речей” (IoT)

– захист інформації від перешкод і несанкціонованого доступу в телекомунікаційних мережах

Кафедра має великий науковий і інженерний потенціал, сучасну матеріальну базу, веде наукові дослідження в декількох перспективних напрямах за профілем спеціальності, що дозволяє залучати студентів до інженерної та наукової діяльності вже на ранніх стадіях навчання. Протягом навчання у студентів є можливість прийняти участь у широкому переліку програм академічної мобільності та отримати диплом магістра обраного ВНЗ країн ЄС. Кращим із випускників програми навчання магістрів надається можливість почати кар’єру в науці і продовжити навчання в аспірантурі.

Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності: в державних, сумісних та малих підприємствах, банківських структурах, фірмах і кампаніях, які використовують сучасні інформаційні технології, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку. Студенти, що вивчаються за спеціалізацією «Засоби телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах» проходять практику, виконують дипломні проекти і працюють після закінчення університету на провідних підприємствах Харкова та України: Приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченко, групі підприємств ПАТ «ХАРТРОН», ВАТ НДІ радіотехнічних вимірювань, ХКБМ ім. А. А. Морозова, ДП Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації (ХНІКА), НТК «Інститут монокристалів», ТОВ НВФ «Діагностичні системи», НВО систем автоматичного управління та ін. Випускники нашої кафедри за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» наразі працюють на таких підприємствах: НВП «Хартрон-Аркос», СП “Экостар Украина”, NIX Solutions Ltd., ТОВ НВП «Вертикаль», НТК «Інститут монокристалів», ВО “ОВЕН”, CDMA Ukraine, Maxymiser-Украина (Oracle) та ін.
Медіаконтент: сайт кафедри (http://web.kpi.kharkov.ua/auts/ua/ )

профіль у Google+ (https://plus.google.com/u/0/109505230228226229940 )

Scholar кафедри (https://scholar.google.com.ua/citations?user=l523MQsAAAAJ&hl=ru )

сайт лабораторії (http://www.autslab.kh.ua/index.php )

О специализации Телекоммуникации и радиотехника — это специальность, по которой осуществляется подготовка специалистов высокого уровня и ученых по проектированию, реализации и обслуживанию систем передачи информации по волоконно-оптическим, радиорелейным и кабельным линиям связи, локальных и глобальных компьютерных сетей, систем сотовой и радиосвязи.
Короткое описание образовательной программы / специализации Студенты, которые обучаются по образовательной программе «Средства связи в информационно-компьютерных системах», получают глубокие системные знания и навыки как в вопросах электроники, схемотехники, программирования, так и в области теории информации и кодирования, криптографии и защиты данных, методов разработки и эксплуатации систем передачи информации по волоконно-оптическим, радиорелейным и кабельным линиям связи, локальных и глобальных компьютерных сетей, основ маршрутизации и администрирования телекоммуникационных сетей, облачных технологий и дистанционной обработки данных, особенностей разработки и эксплуатации мультисервисных сетей сотовой связи 3-го и последующих поколений. Главным преимуществом программы подготовки магистров является углубленное изучение теоретических основ построения телекоммуникационных и сетевых систем, систем с распределенной инфраструктурой и многоуровневым доступом. Особое внимание уделяется теоретическим основам криптографии и защиты данных. Программа сбалансирована по социально-гуманитарной и фундаментальной подготовке.
Название образовательной программы / специализации 172-02 Средства телекоммуникации в информационно-компьютерных системах
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Автоматика и управление в технических системах»

Адрес: НТУ «ХПИ» ул. Политехническая, 1, Электротехнический корпус (ЭК), первый этаж, левое крыло, к. 51.

Сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/auts

Электронный адрес: kafedra.auts@kpi.kharkov.ua, auts@outlook.com

Раб. тел.: 70-76-842

Заведующий кафедрой Качанов Петр Алексеевич, доктор технических наук, профессор
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр по средствам телекоммуникации в информационно-компьютерных системах.

Срок обучения — 1,5 года (магистры профессионального направления) или 2 года (магистры научного направления).

Предусмотрена подготовка на бюджетной и на контрактной основе на дневной и заочной форме обучения. Лицензированный объем приема — 50 мест, из них 12 за счет госбюджета.

Основные специальные учебные дисциплины Основы научных исследований, Системное и программное обеспечение, Проектирование цифровых телекоммуникационных сетей, Проектирование спутниковых сетей связи, Электромагнитная совместимость, Методы моделирования систем, Основы построения телекоммуникационных систем, Телекоммуникационные системы программируемых контроллеров, Методы анализа и автоматизированной обработки данных в телекоммуникационных системах, Информационные процессы в телекоммуникационных системах, Автоматизированное проектирование телекоммуникационных систем
Характеристика специализации Основные направления деятельности специалиста:

– средства передачи информации по каналам связи в распределенных системах контроля и управления

– системы удаленной обработки данных и облачные технологии

– разработка и эксплуатация телекоммуникационной аппаратуры

– интегральные цифровые сети передачи всех видов информации (речь, данные, видео)

– проектирование, разработка, настройка локальных и глобальных компьютерных сетей

– системы радиочастотной идентификации (RFID) и «интернет вещей» (IoT)

– защита информации от помех и несанкционированного доступа в телекоммуникационных сетях

Кафедра имеет большой научный и инженерный потенциал, современную материальную базу, ведет научные исследования в нескольких перспективных направлениях по профилю специальности, что позволяет привлекать студентов к инженерной и научной деятельности уже на ранних стадиях обучения. На протяжении обучения у студентов есть возможность принять участие в широком перечне программ академической мобильности и получить диплом магистра выбранного вуза страны ЕС. Лучшим из выпускников программы обучения магистров предоставляется возможность начать карьеру в науке и продолжить обучение в аспирантуре.

Возможности трудоустройства Выпускники могут работать в любой сфере информационной деятельности: в государственных, совместных и малых предприятиях, банковских структурах, фирмах и кампаниях, которые используют современные информационные технологии, средства связи и компьютерную технику. Студенты, которые обучаются по образовательной программе «Средства связи в информационно-компьютерных системах» проходят практику, выполняют дипломные проекты и работают после окончания университета на ведущих предприятиях Харькова и Украины: Приборостроительный завод им. Т. Шевченко, группе предприятий ОАО «Хартрон», ОАО НИИ радиотехнических измерений, ХКБМ им. А. А. Морозова, ГП Харьковский научно-исследовательский институт комплексной автоматизации (ХНИКА), НТК «Институт монокристаллов», ООО НПФ «Диагностические системы», НПО систем автоматического управления и др. Выпускники нашей кафедры по специальности «Телекоммуникации и радиотехника» сейчас работают на таких предприятиях: НПП «Хартрон-Аркос», СП “Экостар Украина”, NIX Solutions Ltd., ООО НПП «Вертикаль», НТК «Институт монокристаллов», ПО “ОВЕН” , CDMA Ukraine, Maxymiser-Украина (Oracle) и др.
Медиаконтент: сайт кафедры (http://web.kpi.kharkov.ua/auts/ua/ )

профиль в Google+ (https://plus.google.com/u/0/109505230228226229940 )

Scholar кафедры (https://scholar.google.com.ua/citations?user=l523MQsAAAAJ&hl=ru )

сайт лаборатории (http://www.autslab.kh.ua/index.php )

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

17 Електроніка та телекомунікаці

Спеціальність:

172 Телекомунікації та радіотехніка

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Автоматика та управління в технічних системах"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *