131 - Прикладна механіка

Зварювання та споріднені процеси та технології (Магістр)

Зварювання як високопродуктивний процес виготовлення нероз’ємних з’єднань знаходить широке застосування при виготовленні металургійного, хімічного та енергійного обладнання, різних трубопроводів, у машинобудуванні, у виробництві будівельних та інших конструкції.

Зварювання – такий же необхідний технологічний процес, як і обробка металів, різанням, лиття, кування. Великі технологічні можливості зварювання забезпечили її широке застосування при виготовленні і ремонті суден, автомобілів, літаків, турбін, котлів, реакторів, мостів та інших конструкцій. Перспективи зварювання, як в науковому, так і в технічному плані безмежні.          Її застосування сприяє вдосконаленню машинобудування та розвитку ракетобудування, атомної енергетики, радіо електроніки.

 

Освітня програма підготовки магістрів зі спеціальності  «Прикладна механіка» за спеціалізацією «Зварювання та споріднені процеси і технології»

Шифр: 131.11M Галузь знань, Спеціальність: , Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Освітня програма підготовки магістрів зі спеціальності  «Прикладна механіка» за спеціалізацією «Зварювання та споріднені процеси і технології» розроблена для підготовки студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної на наукової діяльності в системах формоутворення металевих виробів прикладної механіки.
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) НТУ «ХПІ»

Навчальний корпус №1 (У1), 13-й поверх, к. 1302

м. Харьків, ул. Кирпичова 2, 61002

e-mail: svarka126@ukr.net

телефон: (057) 707-65-21

Завідувач кафедри Дмитрик Віталій Володимирович

Закінчив в 1974 році Український заочний політехнічний інститут і отримав кваліфікацію інженер-механік з технології та обладнання зварювального виробництва.

1983 р. кандидат технічних наук, доцент

2008 р. доктор технічних наук, професор

З 2011 року по теперішній час є завідувачем кафедри “ Зварювання ” в НТУ “ХПІ”

Автор понад 250 наукових публікацій, 20 авторських заявок і патентів, 27 методичних вказівок

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Студент, який пройшов підготовку за даною навчальною програмою і отримав диплом магістра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання третього освітньо-наукового рівня вищої школи за даною галуззю знань.
Основні спеціальні навчальні дисципліни Здатність до зварювання конструкційних матеріалів; Зварювання спеціальних сталей і кольорових металів; Моделювання систем іі процесів у зварюванні; Зварювальні технології ремонту елементів машин і конструкцій; Механізація, автоматизація та роботизація зварювальних процесів; Спеціальні методи зварювання
Характеристика спеціалізації Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в матеріалознавстві включаючи удосконалену підготовку по зварюванню та спорідненим процесам і технологіям.
Можливості працевлаштування Випускник може працювати на посадах: інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер з комплектації устаткування, завідувач відділу відповідних підрозділів машинобудівних підприємств, відділу головного металурга та механіка.
О специализации Сварка как высокопроизводительный процесс изготовления неразъемных соединений находит широкое применение при изготовлении металлургического, химического и энергичного оборудования, различных трубопроводов, в машиностроении, в производстве строительных и других конструкции.

Сварка – такой же необходимый технологический процесс, как и обработка металлов, резкой, литье, ковка. Большие технологические возможности сварки обеспечили ее широкое применение при изготовлении и ремонте судов, автомобилей, самолетов, турбин, котлов, реакторов, мостов и других конструкций. Перспективы сварки, как в научном, так и в техническом плане безграничны. Ее применение способствует совершенствованию машиностроения и развития ракетостроения, атомной энергетики, радио электроники.

Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа подготовки магистров по специальности «Прикладная механика» по специальности «Сварка и родственные процессы и технологии»
Название образовательной программы / специализации Образовательная программа подготовки магистров по специальности «Прикладная механика» по специальности «Сварка и родственные процессы и технологии» разработана для подготовки студентов, которые стремятся стать специалистами в области инженерной на научной деятельности в системах формообразования металлических изделий прикладной механики.
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки)

НТУ «ХПИ»

Учебный корпус №1(У1), 13-й этаж, к. 1302

г. Харьков, ул. Кирпичёва 2, 61002

e-mail: svarka126@ukr.net

телефон: (057) 707-65-21

Заведующий кафедрой Дмитрик Виталий Владимирович

Окончил в 1974 году Украинский заочный политехнический институт и получил квалификацию инженер-механик по технологии и оборудованию сварочного производства.

1983 г. кандидат технических наук, доцент

2008 г. доктор технических наук, профессор

С 2011 г. по настоящее время является заведующим кафедрой «Сварки» в НТУ «ХПИ»

Автор более 250 научных публикаций, 20 авторских заявок и патентов, 27 методических указаний

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Студент, который прошел подготовку по данной учебной программе и получил диплом магистра, может продолжить обучение в вузах Украины и за рубежом для получения третьего научно-образовательного уровня высшей школы по данной областью знаний.
Основные специальные учебные дисциплины Способность к сварке конструкционных материалов; Сварка специальных сталей и цветных металлов; Моделирование систем ИИ процессов в сварке; Сварочные технологии ремонта элементов машин и конструкций; Механизация, автоматизация и роботизация сварочных процессов; Специальные методы сварки
Характеристика специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки магистров разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области инженерной и научной деятельности в материаловедении включая усовершенствованную подготовку по сварке и родственным процессам и технологиям.
Возможности трудоустройства Выпускник может работать на должностях: инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер по комплектации оборудования, заведующий отделом соответствующих подразделений машиностроительных предприятий, отдела главного металлурга и механика.
Specialization Welding as a high-performance process for the manufacture of non-detachable compounds is widely used in the manufacture of metallurgical, chemical and energetic equipment, various pipelines, in engineering, in the manufacture of construction and other structures.

Welding is the same necessary technological process, as well as metal processing, cutting, casting, forging. Large technological welding capabilities ensured its wide application in the manufacture and repair of ships, cars, airplanes, turbines, boilers, reactors, bridges and other structures. Prospects for welding, both in scientific and technical terms, are endless. Its application contributes to the improvement of machine building and the development of rocket science, nuclear energy, radio electronics.

Brief description of the educational program / specialization Educational program of masters training of the specialty “Applied Mechanics”, the specialization is “Welding and Related Processes and Technologies”
Educational program / specialization The educational program of master’s degree of Applied Mechanics of specializing in Welding and Related Processes and Technologies is designed for the preparation of students who seek to become specialists in the field of engineering on scientific activity in systems of forming the metal products of applied mechanics.
Contacts NTU “KhPI”

Educational building №1 (U1), 13th floor, room 1302

Kharkiv,  street Kirpicheva 2, 61002

e-mail: svarka126@ukr.net

phone: (057) 707-65-21

Head of the department Dmytryk Vitaliy Vladimirovich

He graduated in 1974 from the Ukrainian Correspondence Polytechnic Institute and was qualified as an engineer-mechanic in welding technology and equipment.

1983 Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

2008 Doctor of Technical Sciences, Professor

From 2011 to the present time he is the head of the department “Welding” in NTU “KhPI”

The author of more than 250 scientific publications, 20 author’s applications and patents, 27 methodical instructions

Scientific directions:

-physicochemical processes in the metal of welded joints of steam pipelines, long-term operation under conditions of creep and low cycle fatigue;
-damage of steam pipelines;
-structure and properties of welded joints of power equipment from heat-resistant and heat-resistant steels

Educational and qualification levels of graduates A student who has been trained in this curriculum and received a master’s degree may continue to study at higher educational establishments in Ukraine and abroad to obtain a third educational-scientific level of higher education in this field of knowledge
Main special educational disciplines Ability to weld structural materials; Welding of special steels and non-ferrous metals; Simulation of systems and processes in welding; Welding technology for the repair of machine elements and structures; Mechanization, automation and rotation of welding processes; Special welding methods
Additional characteristics of specialization The educational and professional master’s degree program is designed for students who seek to become specialists in engineering and scientific activities in materials science, including advanced training in welding and related processes and technologies..
Employment Opportunities The graduate can work in positions: engineer-designer, engineer-technologist, equipment engineer, head of the department of the relevant departments of machine-building enterprises, department of the chief metallurgist and mechanics.

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Зварювання"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Зварювання та споріднені процеси та технології (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *