131 - Прикладна механіка

Зварювання та споріднені процеси та технології (Бакалавр)

Зварюванням називається процес одержання нероз’ємних з’єднань за допомогою встановлення міжатомних зв’язків між частками, що зварюються, при їхньому місцевому (загальному) нагріванні або пластичному деформуванні, або спільною дією того й іншого.

Суть зварювання полягає в зближенні елементарних часток, щоб між ними почали діяти міжатомні зв’язки, які забезпечують міцність з’єднання. Такому зближенню перешкоджає висока міцність і твердість металу: його атоми міцно утримуються у вузлах кристалічних ґрат.

 

Освітня програма підготовки бакалавра зі спеціальності  «Прикладна механіка» за спеціалізацією «Зварювання та споріднені процеси і технології»

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 131.11B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Освітня програма (ОП) підготовки бакалавра зі спеціальності «Прикладна механіка» за спеціалізацією «Зварювання та споріднені процеси і технології» є тимчасовим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей.
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) НТУ «ХПІ»

Навчальний корпус №1 (У1), 13-й поверх, к. 1302

м. Харьків, ул. Кирпичова 2, 61002

e-mail: svarka126@ukr.net

телефон: (057) 707-65-21

Завідувач кафедри Дмитрик Віталій Володимирович

Закінчив в 1974 році Український заочний політехнічний інститут і отримав кваліфікацію інженер-механік з технології та обладнання зварювального виробництва.

1983 р. кандидат технічних наук, доцент

2008 р. доктор технічних наук, професор

З 2011 року по теперішній час є завідувачем кафедри “ Зварювання ” в НТУ “ХПІ”

Автор понад 250 наукових публікацій, 20 авторських заявок і патентів, 27 методичних вказівок

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників За умови придбання виробничого досвіду та здачі екзаменів для підтвердження наявності відповідних обсягів професійних знань, умінь та навичок він може працювати на посаді інженера відповідних підрозділів наукових та технологічних лабораторій, та на підприємствах у якості майстра, або майстра виробничого навчання.

Студент, який пройшов підготовку за даною навчальною програмою и отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання навчального ступеню магістр.

Основні спеціальні навчальні дисципліни Розрахунок і проектування зварних конструкцій;  Технологічні процеси зварювального виробництва; Фізико-хімічні процеси в зварних з’єднаннях; Зварювання пластмас, пайка та склеювання конструкційних матеріалів; Теорія процесів зварювання; Атестація і сертифікація зварювального виробництва; Термічна обробка зварних з’єднань; Металографія зварних з’єднань; Контроль якості зварних з’єднань
Характеристика спеціалізації Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в матеріалознавстві включаючи удосконалену підготовку по зварюванню та спорідненим процесам і технологіям.
Можливості працевлаштування Випускник може працювати на посадах: технолог зварювального виробництва, спеціаліст зі зварювальних технологій конструкторських і технологічних відділів, дослідник зварювальних процесів, головний зварювальник, консультант по використанню і впровадженню зварювальних технологій та обладнання, інспектор з контролю якості зварювальної продукції.

Випускник може працювати на посадах інженера відповідних підрозділів наукових та технологічних лабораторій, та на підприємствах у якості майстра, або майстра виробничого навчання.

О специализации Сваркой называется процесс получения неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между частицами свариваемых при их местном (общем) нагреве или пластическом деформировании, или совместным действием того и другого.

Суть сварки заключается в сближении элементарных частиц, чтобы между ними начали действовать межатомные связи, которые обеспечивают прочность соединения. Такому сближению препятствует высокая прочность и твердость металла: его атомы прочно удерживаются в узлах кристаллической решетки.

Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа подготовки бакалавра по специальности «Прикладная механика» по специальности «Сварка и родственные процессы и технологии»
Название образовательной программы / специализации Образовательная программа подготовки бакалавра по специальности «Прикладная механика» за специальностью «Сварка и родственные процессы и технологии» является временным нормативным документом, в котором обобщается содержание образования, т.е. отражаются цели образовательной и профессиональной подготовки, определяется место специалиста в структуре хозяйства государства и требования к его компетентности и других социально важных свойств и качеств.
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки)

НТУ «ХПИ»

Учебный корпус №1(У1), 13-й этаж, к. 1302

г. Харьков, ул. Кирпичёва 2, 61002

e-mail: svarka126@ukr.net

телефон: (057) 707-65-21

Заведующий кафедрой Дмитрик Виталий Владимирович

Окончил в 1974 году Украинский заочный политехнический институт и получил квалификацию инженер-механик по технологии и оборудованию сварочного производства.

1983 г. кандидат технических наук, доцент

2008 г. доктор технических наук, профессор

С 2011 г. по настоящее время является заведующим кафедрой «Сварки» в НТУ «ХПИ»

Автор более 250 научных публикаций, 20 авторских заявок и патентов, 27 методических указаний

Образовательно-квалификационные уровни выпускников При приобретении производственного опыта и сдачи экзаменов для подтверждения наличия соответствующих объемов профессиональных знаний, умений и навыков он может работать на должности инженера соответствующих подразделений научных и технологических лабораторий, и на предприятиях в качестве мастера, или мастера производственного обучения.

Студент, который прошел подготовку по данной учебной программе и получил диплом бакалавра, может продолжить обучение в вузах Украины и за рубежом для получения учебного степени магистр.

Основные специальные учебные дисциплины Расчет и проектирование сварных конструкций; Технологические процессы сварочного производства; Физико-химические процессы в сварных соединениях; Сварка пластмасс, пайка и склеивание конструкционных материалов; Теория процессов сварки; Аттестация и сертификация сварочного производства; Термическая обработка сварных соединений; Металлография сварных соединений; Контроль качества сварных соединений
Характеристика специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области инженерной и научной деятельности в материаловедении включая усовершенствованную подготовку по сварке и родственным процессам и технологиям.
Возможности трудоустройства Выпускник может работать на должностях: технолог сварочного производства, специалист по сварочных технологий конструкторских и технологических отделов, исследователь сварочных процессов, главный сварщик, консультант по использованию и внедрению сварочных технологий и оборудования, инспектор по контролю качества сварочной продукции.

Выпускник может работать на должностях инженера соответствующих подразделений научных и технологических лабораторий, и на предприятиях в качестве мастера, или мастера производственного обучения.

Specialization Welding is the process of obtaining non-detachable joints by establishing interatomic bonds between the welded particles with their local (general) heating or plastic deformation, or by the joint action of both.

The essence of welding is the convergence of elementary particles, so that interatomic bonds interact with them, which ensure the strength of the connection. This convergence is hampered by the high strength and hardness of the metal: its atoms are firmly held in the nodes of crystalline lattices.

Brief description of the educational program / specialization Educational program of masters training of the specialty “Applied Mechanics”, the specialization is “Welding and Related Processes and Technologies”
Educational program / specialization The educational program (EP) for the preparation of a bachelor’s degree in Applied Mechanics specializing in “Welding and Related Processes and Technologies” is a provisional normative document summarizing the content of education, that is, reflecting the goals of education and training, determining the place of a specialist in the structure of the economy of the state and requirements for his competencies and other socially important properties and qualities.
Contacts NTU “KhPI”

Educational building №1 (U1), 13th floor, room 1302

Kharkiv,  street Kirpicheva 2, 61002

e-mail: svarka126@ukr.net

phone: (057) 707-65-21

 

Head of the department Dmytryk Vitaliy Vladimirovich

He graduated in 1974 from the Ukrainian Correspondence Polytechnic Institute and was qualified as an engineer-mechanic in welding technology and equipment.

1983 Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

2008 Doctor of Technical Sciences, Professor

From 2011 to the present time he is the head of the department “Welding” in NTU “KhPI”

The author of more than 250 scientific publications, 20 author’s applications and patents, 27 methodical instructions

 

Educational and qualification levels of graduates Under the condition of acquiring industrial experience and passing the examinations to confirm the availability of the appropriate levels of professional knowledge, skills and abilities, he can work as an engineer of the relevant departments of scientific and technological laboratories, and at the enterprises as a master or master of production training.

A student who has been trained in this curriculum and received a bachelor’s degree may continue to study at a university in Ukraine and abroad for a master’s degree.

Main special educational disciplines Calculation and design of welded structures; Technological processes of welding production; Physical-chemical processes in welded joints; Welding of plastics, soldering and bonding of structural materials; The theory of welding processes; Certification and certification of welding production; Thermal treatment of welded joints; Metallurgy of welded joints; Quality control of welded joints
Additional characteristics of specialization The bachelor’s educational and professional program is designed for students who seek to become specialists in engineering and scientific activities in materials science, including advanced training in welding and related processes and technologies
Employment Opportunities A graduate can work in positions like welding engineer, specialist in welding technology of design and technology departments, welding process researcher, chief welder, consultant on the use and implementation of welding technologies and equipment, inspector for quality control of welding products.

A graduate can work as an engineer of the relevant departments of scientific and technological laboratories, and at the enterprises as a master or master of production training.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

131 Прикладна механіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Зварювання"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Зварювання та споріднені процеси та технології (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *