Бакалавр

Спеціальності та спеціалізації

Галузь знань -- СпеціальністьСпеціальність -- Спеціалізація
Галузь знань Спеціальність
01 Освіта 017 Фізична культура і спорт
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
053 Психологія
054 Соціологія
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
10 Природничі науки 101 Екологія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
144 Теплоенергетика
145 Гідроенергетика
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології
185 Нафтогазова інженерія та технології
186 Видавництво та поліграфія
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека
27 Транспорт 273 Залізничний транспорт
274 Автомобільний транспорт
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини
Спеціальність Спеціалізація
017 Фізична культура і спорт
 • Фізична культура і спорт
035 Філологія
 • Германські мови та літератури (переклад включно)
 • Прикладна лінгвістика
051 Економіка
 • Економіка підприємства
 • Економічна кібернетика
 • Управління персоналом та економіка праці
053 Психологія
 • Психологія
054 Соціологія
 • Соціологія управління
071 Облік і оподаткування
 • Облік, аудит і оподаткування
 • Бізнес-аналітика
072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • Фінанси і банківська справа
 • Податкова справа
073 Менеджмент
 • Менеджмент підприємств та організацій
 • Менеджмент організацій і адміністрування
 • Менеджмент підприємницької діяльності
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Управління зовнішньоекономічною діяльностю
 • Міжнародний бізнес
 • Бізнес-адміністрування
 • Управління підприємницькою діяльністю
075 Маркетинг
 • Рекламний бізнес
 • Маркетинговий менеджмент
 • Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Товарознавство і торговельне підприємництво
101 Екологія
 • Інженерна екологія
 • Екологія та охорона навколишнього середовища
105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • Інженерія радіоелектронних систем
113 Прикладна математика
 • Комп’ютерна механіка
 • Комп’ютерне моделювання процесів та систем
 • Інтелектуальний аналіз даних
121 Інженерія програмного забезпечення
 • Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
 • Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології
 • Комп’ютерне проектування транспортних засобів
 • Комп’ютерне моделювання технічних систем
 • Інформаційні технології проектування
 • Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем
 • Інформаційно-аналітичні системи та технології
 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Управління проектами програмної інженерії
 • Управління проектами у сфері інформаційних технологій
 • Системи штучного інтелекту
 • Інженерія даних та знань
 • Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей
123 Комп’ютерна інженерія
 • Прикладні комп’ютерні системи
 • Системне програмування
 • Системне програмне забезпечення
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи
 • Комп’ютерні системи і компоненти
 • Комп’ютерні системи та мережі
124 Системний аналіз
 • Системний аналіз і управління
131 Прикладна механіка
 • Обладнання та технології ливарного виробництва
 • Обладнання та технології обробки тиском
 • Технології автоматизованого виробництва
 • Металорізальні верстати та системи
 • Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
 • Інженерія логістичних систем
 • Інструментальне виробництво
 • Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування
 • Комп’ютерне моделювання теплових та механічних процесів
 • Інтегровані технології машинобудування
132 Матеріалознавство
 • Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів
 • Нові функціональні матеріали та нанотехнології
 • Фізика та технології наноматеріалів
 • Зварювання та споріднені процеси і технології
133 Галузеве машинобудування
 • Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
 • Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні машини і механізми
 • Машини і механізми нафтогазових промислів
 • Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв
 • Автомобілі та трактори
 • Транспортні засоби високої прохідності
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Електронні та мікропроцесорні системи транспортних засобів
 • Електричний транспорт
 • Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг
 • Електричні машини
 • Електричні апарати
 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 • Електропобутова техніка
 • Мехатроніка та робототехніка
 • Електричні станції
 • Електричні системи і мережі
 • Електричні системи, мережі та електроустаткування
 • Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка
 • Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії
 • Технології кібербезпеки в електроенергетиці
 • Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
142 Енергетичне машинобудування
 • Енергогенеруючі технології та устаткування
 • Кріогенна та холодильна техніка
 • Двигуни внутрішнього згоряння
 • Експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння
 • Комп’ютерна інженерія турбомашин
144 Теплоенергетика
 • Теплові процеси в енергетичному обладнанні
 • Промислова та комунальна теплоенергетика
 • Енергетичний менеджмент та енергоефективність
145 Гідроенергетика
 • Гідроенергетика
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Комп’ютеризовані системи керування технологічними процесами
 • Автоматизація управління технологічною підготовкою виробництва в машинобудуванні
 • Автоматизація управління технологічними системами в машинобудуванні
 • Комп’ютерно-інформаційні технології в енергетиці
 • Комп’ютеризовані системи управління і автоматика
 • Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування
 • Комп’ютерно-інтегровані енергоефективні системи і програмне забезпечення
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики
 • Метрологія та вимірювальна техніка
 • Інформаційно-вимірювальні системи
153 Мікро- та наносистемна техніка
 • Мікро- та наносистемна техніка для сонячної енергетики
 • Фізична та біомедична електроніка
161 Хімічні технології та інженерія
 • Хімічні технології неорганічних речовин
 • Технічна електрохімія
 • Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі
 • Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 • Хімічні технології органічних речовин
 • Технології переробки нафти, газу і твердого палива
 • Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить
 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
 • Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів
 • Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів
162 Біотехнології та біоінженерія
 • Промислова біотехнологія
 • Промислова та аграрна біотехнологія
 • Фармацевтична біотехнологія
171 Електроніка
 • Промислова електроніка
 • Мультимедійні інформаційні технології і системи
172 Телекомунікації та радіотехніка
 • Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах
 • Телекомунікаційні системи та мережі
181 Харчові технології
 • Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел
 • Технології продуктів бродіння і виноробства
185 Нафтогазова інженерія та технології
 • Видобування нафти і газу
186 Видавництво та поліграфія
 • Інформаційні технології в медіаіндустрії
263 Цивільна безпека
 • Охорона праці
273 Залізничний транспорт
 • Локомотиви та локомотивне господарство
274 Автомобільний транспорт
 • Автомобілі та автомобільне господарство
292 Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародна економіка