Магістр

Спеціальності та спеціалізації

Галузь знань Спеціальність
1 Освіта 11 Науки про освіту
17 Фізична культура і спорт
3 Гуманітарні науки 35 Філологія
5 Соціальні та поведінкові науки 51 Економіка
53 Психологія
54 Соціологія
6 Журналістика 61 Журналістика
7 Управління та адміністрування 71 Облік і оподаткування
72 Фінанси, банківська справа та страхування
73 Менеджмент
74 Публічне управління та адміністрування
75 Маркетинг
76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
10 Природничі науки 101 Екологія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
144 Теплоенергетика
145 Гідроенергетика
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології
185 Нафтогазова інженерія та технології
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека
27 Транспорт 273 Залізничний транспорт
274 Автомобільний транспорт