071 - Облік і оподаткування

БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ОБЛІКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (Бакалавр)

БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ОБЛІКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ – система сучасних методів і методик формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень

 

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців у сфері бізнес-аналізу. У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок щодо організації і проведення бізнес-аналізу, а також вміння, що дозволяють їм: вести бухгалтерський облік на різних підприємствах як за національними стандартами обліку, так і за міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності, складати та аналізувати звітність, використовувати комп’ютерні програми щодо ведення обліку, проведення бізнес-аналізу, узагальнювати інформацію і  формувати різні види аналітичної звітності, застосувати сучасні методи і методики формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень тощо

Шифр: 071.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (НЕБЮДЖЕТНА): «БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ОБЛІКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ»

 

Назва освітньо-професійної програми:

БІЗНЕС-АНАЛІТИКА СУЧАСНИХ ОБЛІКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 

Контакти:

Кафедра економічного аналізу та обліку, 61002, м. Харків, вул.Кирпичова, 2, корп.У1, 9 поверх, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, EAO@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Якименко-Терещенко Наталія Василівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Аудит
 • Облік за видами економічної діяльності
 • Управлінський і податковий облік
 • Контроль і прогнозування ризиків в діяльності підприємства
 • Програмне забезпечення бухгалтерського обліку
 • Основи інформатизації обліково-аналітичної діяльності
 • Блокчейн та фінансовий інтернет
 • Бази даних в обліковій діяльності
 • Основи бізнес-аналізу
 • Моделювання бізнес-процесів і систем
 • Автоматизовані системи бюджетування і контролю
 • Основи проектування облікових інформаційних систем
Характеристика спеціалізації:

Спрямована на підготовку фахівців у сфері бізнес-аналізу облікових інформаційних систем. У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок щодо організації і проведення бухгалтерського обліку на різних підприємствах як за національними стандартами обліку, так і за міжнародними стандартами обліку; складання та аналізу фінансової звітності; застосування сучасних методів і методик формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень тощо. Додатково студенти отримують практичні навички щодо формування та використовування великих масивів обліково-аналітичної інформації при прийнятті управлінських рішень щодо удосконалення облікових інформаційних систем підприємств; вміють застосовувати методи та інструменти бізнес-аналізу для оцінки економічних, облікових, фінансових процесів на підприємствах при прийнятті управлінських рішень; розвивають навички моделювання та аналізу бізнес-процесів підприємства, а також отримують необхідні компетенції в напряму ідентифікації проблем у галузі облікових інформаційних систем на основі розуміння основ їх проектування, адаптування та експлуатації з урахуванням особливостей діяльності підприємства.

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати на посадах: аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, аналітик консолідованої інформації, аналітик систем, менеджер з бухгалтерського обліку, менеджер із допоміжної діяльності у сфері фінансів, бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; консультант з податків і зборів; відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи); спеціаліст-бухгалтер, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з податків і зборів; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань, агент податковий, асистент бухгалтера-експерта; бухгалтер; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, фахівець з фінансово-економічної безпеки, державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податковий тощо.

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні) усіх галузей і форм власності; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу

Медіаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/ekonomichnogo-analizu-ta-obliku/

https://www.instagram.com/accounting_education_ntu.khpi/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

https://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «БИЗНЕС-АНАЛИТИКА УЧЕТНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Название образовательно-профессиональной программы:

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА УЧЕТНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

 

Контакты:

Кафедра экономического анализа и учета, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, EAO@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

Якименко-Терещенко Наталья Васильевна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Бухгалтерський учет
 • Финансовый учет
 • Аудит
 • Учет за видами экономической деятельности
 • Управленческий и налоговый учет
 • Контроль и прогнозирование рисков в деятельности предприятия
 • Программное обеспечение бухгалтерского учета
 • Основы информатизации учетно-аналитической деятельности
 • Блокчейн и финансовый интернет
 • Базы данных в учетной деятельности
 • Основы бизнес-анализа
 • Моделирование бизнес-процессов и систем
 • Автоматизированные системы бюджетирования и контроля
 • Основы проектирования учетных информационных систем
Характеристика специализации:

Направлена ​​на подготовку специалистов в сфере бизнес-анализа учетных информационных систем. В ходе обучения студенты приобретают знания и практические навыки по организации и ведению бухгалтерского учета на различных предприятиях как по национальным, так и по международным стандартам учета; составления и анализа финансовой отчетности; применение современных методов и методик формирования учетно-аналитической информации для целей принятия управленческих решений и т.д. Дополнительно студенты получают практические навыки по формированию и использованию больших массивов учетно-аналитической информации при принятии управленческих решений по совершенствованию учетных информационных систем предприятий; умеют применять методы и инструменты бизнес-анализа для оценки экономических, учетных, финансовых процессов на предприятиях при принятии управленческих решений; развивают навыки моделирования и анализа бизнес-процессов предприятия, а также получают необходимые компетенции в направлении идентификации проблем в области учетных информационных систем на основе понимания основ их проектирования, адаптации и эксплуатации с учетом особенностей деятельности предприятия.

Возможности трудоустройства:

Выпускники могут работать на должностях аналитик по вопросам финансово-экономической безопасности, аналитик консолидированной информации, аналитик систем, менеджер по бухгалтерскому учету, менеджер по вспомогательной деятельности в сфере финансов, бухгалтер-эксперт; бухгалтер-ревизор; консультант по налогам и сборам; ответственный работник банка (филиала банка, другого финансового учреждения) специалист-бухгалтер, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист по налогам и сборам; консультант по экономическим вопросам; обозреватель по экономическим вопросам, агент налоговый, ассистент бухгалтера-эксперта; бухгалтер; учетчик по регистрации бухгалтерских данных, специалист по финансово-экономической безопасности, государственный налоговый инспектор; ревизор-инспектор налоговый и т.д.

Медиаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/ekonomichnogo-analizu-ta-obliku/

https://www.instagram.com/accounting_education_ntu.khpi/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

https://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

071 Облік і оподаткування

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ОБЛІКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *