Показано 11 результатів

 • Германські мови та літератури (переклад включно). Перша – англійська. (Бакалавр)

  Германські мови та літератури (переклад включно). Перша – англійська. (Бакалавр)

  Переклад є однією з важливих форм міжкультурних взаємин. Провідну роль у комунікації переклад відіграє не лише у подоланні культурних бар’єрів, а й у донесенні до іншомовної аудиторії найсучасніших досягнень науки та техніки.

   

  Освітньо-професійна програма розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері іноземної філології, глибоко володіти двома іноземними мовами (англійською та німецькою), мати фундаментальні знання в галузі перекладознавства та лінгвістики, а також вміння забезпечувати комунікацію та надання інформації двома європейськими мовами (англійською та німецькою) у різних галузях господарства, науки та техніки шляхом перекладу текстів різних типів іноземною та рідною мовами.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Германські мови та літератури (переклад включно). Перша – англійська. (Магістр)

  Германські мови та літератури (переклад включно). Перша – англійська. (Магістр)

  Переклад є однією з важливих форм міжкультурних взаємин. Провідну роль у комунікації переклад відіграє не лише у подоланні культурних бар’єрів, а й у донесенні до іншомовної аудиторії найсучасніших досягнень науки та техніки.

   

  Програма передбачає засвоєння сучасних професійних вмінь та навичок, які будуть застосовані у перекладі науково-технічних та інших за жанром текстів іноземною та державною мовами в різних галузях науки, техніки, економіки, культури. Програма супроводжується сучасними мультимедійними технологіями, що інтегруються в навчальний процес та базується на урахуванні сучасних світових методик щодо викладання іноземних мов, а також забезпечує занурення в аутентичне мовне оточення та розвиток креативного індивідуального внеску студента в процес навчання.

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2019 року

  Вступ 2019
 • Менеджмент спортивно-оздоровчої діяльності (Магістр)

  Менеджмент спортивно-оздоровчої діяльності (Магістр)

  Менеджмент спортивно-оздоровчої діяльності – один з видів спеціального галузевого менеджменту, який має справу з управлінням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, тобто організаціями, продуктом діяльності яких є фізкультурно-спортивні послуги.

  Менеджмент спортивно-оздоровчої діяльності – з кожним роком займає більш значуще місце в світовому економічному просторі – постійно збільшується загальний об’єм світового ринку спортивної індустрії. Для успішного розвитку спортивної індустрії необхідні управлінці. Також важливо для залучення різних груп населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності впровадити ефективний менеджмент – створити мотивацію, підібрати кваліфікованих фахівців, створити зону економічного комфорту. Через це попит на менеджерів в сфері фізичної культури та спорту зростає з кожним роком. Представники цієї професії вміють відбирати та керувати командою.

   

  Метою освітньої програми є підготовка фахівців високого рівня з сучасним управлінським мисленням, системою спеціальних знань у галузі управління спортивними закладами, які володіють фундаментальними і практичними навичками з менеджменту спортивно-оздоровчої діяльності та вміють їх застосувати.

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2019 року

  Вступ 2019
 • Педагогіка вищої школи (Магістр)

  Педагогіка вищої школи (Магістр)

  Педагогіка вищої школи – це наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як фахівців відповідно до вимог держави.

   

  Освітня програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері педагогіки вищої школи. Актуальність підготовки магістрів за спеціалізацією «Педагогіка вищої школи» обумовлена активним входженням України до європейського освітнього простору, необхідністю впровадження інноваційних технологій навчання, відсутністю психолого-педагогічної підготовки у викладачів ВНЗ. В рамках освітньої програми вивчаються: система вищої освіти України і світу, загальні засади теорії навчання і виховання, управління освітнім процесом у вищих навчальних закладах України, сучасні навчальні технології з урахуванням новітніх тенденцій розвитку суспільства.

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2019 року

  Вступ 2019
 • Прикладна лінгвістика (Бакалавр)

  Прикладна лінгвістика – спеціальність, спрямована на розв’язання практичних завдань у галузі мовознавства, перекладознавства та інформаційних технологій. Прикладна лінгвістика орієнтована на студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері іноземної філології, глибоко володіти двома іноземними мовами (англійською та німецькою/французькою), мати фундаментальні знання в галузі перекладознавства та лінгвістики а також бути фахівцями з питань комп’ютерної обробки текстів природною мовою, використання інформаційно-пошукових та інформаційно-довідкових систем, забезпечувати переклад та ефективний зв’язок з громадськістю.

   

  Під час навчання за спеціалізацією «Прикладна лінгвістика» студенти отримують фундаментальні знання з англійської, німецької (французької) мов, теорії та практики перекладу, вступу до прикладної лінгвістики, математичних основ лінгвістики, основи програмування, структурної лінгвістики, математичного моделювання в лінгвістиці, автоматизованого перекладу. Студенти проходять виробничу практику на державних підприємствах і в комерційних організаціях, де отримують досвід у в галузі забезпечення комунікації та інформації комп’ютерної обробки текстів природною мовою, використання інформаційно-пошукових та інформаційно-довідкових систем, забезпечення перекладу та ефективного зв’язку з громадськістю.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Прикладна лінгвістика (Магістр)

  Прикладна лінгвістика – спеціальність, спрямована на розв’язання практичних завдань у галузі мовознавства, перекладознавства та інформаційних технологій. Прикладна лінгвістика орієнтована на студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері іноземної філології, глибоко володіти двома іноземними мовами (англійською та німецькою/французькою), мати глибокі знання в галузі перекладознавства та лінгвістики, а також бути фахівцями з питань комп’ютерної обробки текстів природною мовою, використання інформаційно-пошукових та інформаційно-довідкових систем, забезпечувати переклад та ефективний зв’язок з громадськістю. Програма навчання спрямована на розвиток діяльнісної іншомовної компетенції майбутніх випускників, в умовах якого формуються навички та вміння критичного та аналітичного мислення; активізується фахова комунікативна компетенція в міжкультурному середовищі; виникає інтерес до певних областей філології, перекладознавства, лінгвістики та інформаційних технологій для подальшого самостійного наукового дослідження.

   

  Зміст програми передбачає оволодіння знаннями щодо: розв’язання економічних та організаційних задач організації виробництва інформаційно-лінгвістичного забезпечення; володіння українською та іноземними мовами як засобу ділового спілкування; використання програмних й інформаційних засобів комп’ютерної лінгвістики для проектування та розробки лінгвістичного забезпечення; самостійного аналізу мовного/мовленнєвого матеріалу, реферування, узагальнення та коментування результатів наукових досліджень інших вчених; удосконалення лінгвістичного забезпечення складних організаційно-технічних систем; використання сучасних Web-технологій та мов Web-програмування; письмової та усної комунікації англійською мовою у сфері інформаційних технологій, здатність розробляти відповідну документацію та вести дискусію під час розробки програмного продукту; особливостей мовлення в різних сферах функціонування мови (у повсякденній, офіційній, науковій, публіцистичній сферах і в художній літературі) та різноманітних мовленнєвих ситуаціях; мовностилістичних засобів для повноцінної й ефективної передачі відповідної інформації; користування моделями та методами лінгвістичного забезпечення систем штучного інтелекту; використання сучасних програмних засобів для проектування та дослідження систем інтелектуального аналізу даних; процесу й технології тестування; використання можливості XML мови, правила створення XML-документа; використання технології створення RDF-сховища і методів їх реалізації; способів організації запитів до баз знань на основі SPARQL мови.

  Програма базується на сучасному знанні з урахуванням сучасного стану та перспектив розвитку інформаційних технологій.

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2019 року

  Вступ 2019
 • Психологія Бакалавр

  Психологія (Бакалавр)

  Психологія – наука про загальні психічні закономірності взаємодії людини із середовищем. Психологія вивчає, яким образом зовнішній вплив переходить до внутрішнього, психічного відображення і стає регулятором нашої діяльності. А також вона вивчає загальні закономірності психічних процесів і своєрідність їхнього протікання.

   

  Особливостями програми є можливість проходження  комплексного тренінгу на базі Центра лідерства,можливість викладання певних предметів іноземною мовою.

  Підписання Угоди про міжнародне співробітництво між Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та Університетом соціальної психології та гуманітарних наук (SWPS – Польща, м. Варшава) та з Балтійською Міжнародною Академією (м. Рига, Латвія) про спільну підготовку бакалаврів, дає можливість отримання подвійного диплома бакалаврського рівня за спеціальністю «Психологія »

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Психологія Магістр

  Психологія (Магістр)

  Психологія – наука про загальні психічні закономірності взаємодії людини із середовищем. Психологія вивчає, яким образом зовнішній вплив переходить до внутрішнього, психічного відображення і стає регулятором нашої діяльності. А також вона вивчає загальні закономірності психічних процесів і своєрідність їхнього протікання.

   

  Актуальність отримання освіти за спеціальністю «Психологія» обумовлена попитом психологів в різних сферах: системі освіти, охорони здоров’я, правоохоронних органах, на підприємствах, в системі соціальної допомоги та інше.  Студенти нашої кафедри щороку беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Психологія», Всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Замають призові місця на Регіональному конкурсі наукових робіт студентів. Також студенти нашої кафедри мають можливість брати участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, публікуватися в наукових виданнях кафедри.

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2019 року

  Вступ 2019
 • Соціологія забезпечення економічної діяльності (Магістр)

  Соціолог – це фахівець, який розуміє сутність і основні тенденцій розвитку інформаційного суспільства; здатний формувати позитивний імідж організації, створювати або модернізувати корпоративну культури, організовувати ефективну систему комунікацій, розробляти систему підбору та стимулювання персоналу, здійснювати соціологічне забезпечення впровадження інновацій, збирати, обробляти, аналізувати соціальну інформацію; здійснювати підготовку та проведення виборчих і рекламних кампаній, вивчати ринок праці та споживчий ринок.

   

  Протягом навчання за спеціалізацією «Соціологічне забезпечення економічної діяльності» студенти беруть участь у соціологічних дослідженнях, що спрямовані на вирішення проблем пов’язаних з питаннями соціально-адекватного управління в організаціях та соціальної відповідальності підприємств; з питаннями формування кадрового складу та безпеки організацій, а також з питаннями керування споживчою поведінкою та створення позитивного іміджу компанії. Вони засвоюють методи багатовимірного аналізу даних в соціології, вивчають правові засади управлінської діяльності та формують навички психодіагностики. Студенти проходять практику в маркетингових та консалтингових агентствах, громадських і політичних організаціях м. Харкова, в ході якої поєднують теоретичну і практичну складові професії соціолога.

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2019 року

  Вступ 2019
 • Соціологія управління (Бакалавр)

  Соціолог – це фахівець, який розуміє сутність і основні тенденцій розвитку інформаційного суспільства; здатний формувати позитивний імідж організації, створювати або модернізувати корпоративну культури, організовувати ефективну систему комунікацій, розробляти систему підбору та стимулювання персоналу, здійснювати соціологічне забезпечення впровадження інновацій, збирати, обробляти, аналізувати соціальну інформацію; здійснювати підготовку та проведення виборчих і рекламних кампаній, вивчати ринок праці та споживчий ринок.

   

  Під час навчання за спеціалізацією «Соціологія управління» студенти отримують фундаментальні знання з загальної соціологічної теорії, історії соціології, методології та методів соціологічного дослідження. Вони навчаються вирішувати складні практичні завдання у сфері організаційної поведінки, управління персоналом, проводять соціологічні, маркетингові дослідження, оцінюють ефективність рекламних кампаній як у рамках навчальних проектів, так й за запитом замовника. Студенти-соціологи проходять педагогічну та виробничу практику на державних підприємствах і в комерційних організаціях, де отримують досвід та навички комунікації з різними групами людей

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • 017-01-fizychna kul'tura i sport-04

  Фізична культура і спорт (Бакалавр)

  Фізична культура і спорт — сфера життєдіяльності людини, яка пов’язана з розвитком фізичної досконалості особистості, є важливим чинником підтримки й укріплення здоров’я людини, удосконалення її культури, способом спілкування, активного дозвілля, альтернативного шкідливим звичкам і пристрастям. Фізична культура і спорт інтенсивно впливають на всі сфери суспільного буття та сприяють мінімізації економічних витрат, є чинниками збільшення працездатного віку людини.

  Актуальність спеціальності «Фізична культура і спорт» та потреба в таких кадрах обумовлена незадовільним станом рівня здоров’я населення України, а також недостатньою фізкультурно-оздоровчою, спортивно-масовою, реабілітаційною роботою в усіх ланках виробничо-соціальної сфери, недостатньою пропагандою фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, нераціональним використанням оздоровчих можливостей навколишнього середовища.

   

  Навчання за освітньою програмою спеціалізація «Фізична культура і спорт» спрямована на оволодіння фундаментальними знаннями і практичними навичками, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в процесі професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019