Спеціальність Філологія

 

Оберіть освітню програму для того, щоб дізнатися більше про конкурсні пропозиції (КП) та профілізації.

В Вашому персональному електронному кабінеті Ви знайдете такі самі освітні програми:

Відображаються усі з 2 результатів

 • Германські мови та літератури (переклад включно). Перша – англійська, друга – німецька. (Магістр)

  Переклад є однією з важливих форм міжкультурних взаємин. Провідну роль у комунікації переклад відіграє не лише у подоланні культурних бар’єрів, а й у донесенні до іншомовної аудиторії найсучасніших досягнень науки та техніки.

   

  Програма передбачає засвоєння сучасних професійних вмінь та навичок, які будуть застосовані у перекладі науково-технічних та інших за жанром текстів іноземною та державною мовами в різних галузях науки, техніки, економіки, культури. Програма супроводжується сучасними мультимедійними технологіями, що інтегруються в навчальний процес та базується на урахуванні сучасних світових методик щодо викладання іноземних мов, а також забезпечує занурення в аутентичне мовне оточення та розвиток креативного індивідуального внеску студента в процес навчання.

 • Прикладна лінгвістика (Магістр)

  Прикладна лінгвістика – спеціальність, спрямована на розв’язання практичних завдань у галузі мовознавства, перекладознавства та інформаційних технологій. Прикладна лінгвістика орієнтована на студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері іноземної філології, глибоко володіти двома іноземними мовами (англійською та німецькою/французькою), мати глибокі знання в галузі перекладознавства та лінгвістики, а також бути фахівцями з питань комп’ютерної обробки текстів природною мовою, використання інформаційно-пошукових та інформаційно-довідкових систем, забезпечувати переклад та ефективний зв’язок з громадськістю. Програма навчання спрямована на розвиток діяльнісної іншомовної компетенції майбутніх випускників, в умовах якого формуються навички та вміння критичного та аналітичного мислення; активізується фахова комунікативна компетенція в міжкультурному середовищі; виникає інтерес до певних областей філології, перекладознавства, лінгвістики та інформаційних технологій для подальшого самостійного наукового дослідження.

   

  Зміст програми передбачає оволодіння знаннями щодо: розв’язання економічних та організаційних задач організації виробництва інформаційно-лінгвістичного забезпечення; володіння українською та іноземними мовами як засобу ділового спілкування; використання програмних й інформаційних засобів комп’ютерної лінгвістики для проектування та розробки лінгвістичного забезпечення; самостійного аналізу мовного/мовленнєвого матеріалу, реферування, узагальнення та коментування результатів наукових досліджень інших вчених; удосконалення лінгвістичного забезпечення складних організаційно-технічних систем; використання сучасних Web-технологій та мов Web-програмування; письмової та усної комунікації англійською мовою у сфері інформаційних технологій, здатність розробляти відповідну документацію та вести дискусію під час розробки програмного продукту; особливостей мовлення в різних сферах функціонування мови (у повсякденній, офіційній, науковій, публіцистичній сферах і в художній літературі) та різноманітних мовленнєвих ситуаціях; мовностилістичних засобів для повноцінної й ефективної передачі відповідної інформації; користування моделями та методами лінгвістичного забезпечення систем штучного інтелекту; використання сучасних програмних засобів для проектування та дослідження систем інтелектуального аналізу даних; процесу й технології тестування; використання можливості XML мови, правила створення XML-документа; використання технології створення RDF-сховища і методів їх реалізації; способів організації запитів до баз знань на основі SPARQL мови.

  Програма базується на сучасному знанні з урахуванням сучасного стану та перспектив розвитку інформаційних технологій.