142 - Енергетичне машинобудування

Енергетика (Магістр)

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЕНЕРГЕТИКА» ЦЕ:

 • Двигуни внутрішнього згоряння
 • Енергогенеруючі технології та установки
 • Теплові процеси в енергетичному обладнанні
 • Турбомашини: проектування, монтаж, експлуатація, ремонт
 • Кріогенна та холодильна техніка

 

Посилання (магістр):

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

Вступ 2021
Шифр: 142.04M-1 Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЕНЕРГЕТИКА»

Назва спеціалізації:

Двигуни внутрішнього згоряння.

Контакти:

Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, НТУ “ХПІ”, Лабораторний корпус, 2 поверх, вул.Кирпичова, 2, м.Харків, Україна, 61002, +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48, dvs@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

Пильов Володимир Олександрович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Перспективні конструкції ДВЗ;
 • Спеціальні розділи теорії розрахунків енергетичного устаткування;
 • Прогресивні технології виготовлення ДВЗ;
 • Енергозаощаджуючі технології в енергетиці;
 • Екологізація ДВЗ;
 • Системи та керування ДВЗ;
 • Параметрична оптимізація в ДВЗ;
 • Основи наукових досліджень;
 • П’ять дисциплін професійного і наукового спрямування за вибором.
Характеристика спеціалізації:

Кафедра готує фахівців за відповідними спеціалізаціями для виробничо-технічної, проектно-конструкторської, організаційно-керівної, науково-дослідної та педагогічної інноваційної діяльності, в напрямах розробки, виробництва, забезпечення екологічних норм, а також експлуатації та ремонту усіх типів ДВЗ з урахуванням новітніх тенденцій розвитку світового моторобудування. В навчальний процес висококваліфікованими викладачами кафедри впроваджено оригінальні методики. Вони орієнтовані на активізацію творчої діяльності студентів. Термін навчання за освітньо-професійною програмою – 1 рік 4 місяці. За освітньо-науковою програмою (1 рік 9 місяців) передбачено отримання двох дипломів: НТУ «ХПІ» та Варшавської політехніки. В кожному з університетів навчання відбувається протягом двох семестрів.

Можливості працевлаштування:

Існують значні потреби у фахівцях спеціалізацій кафедри в Україні та за кордоном: на заводах, в КБ, НДІ, на підприємствах з ремонту і обслуговування ДВЗ, в салонах з продажу автотехніки, на автобазах, тепловозних депо, машино-тракторних станціях, на суднах, підприємствах з добичі та транспортування нафти та газу тощо. При кафедрі діє аспірантура.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

www.facebook.com/KafDVS/

Назва спеціалізації:

Енергогенеруючі технології та установки

Контакти:

Кафедра парогенераторобудування, вул. Фрунзе, 21, Харків, 61002, Україна, телефон: 057 707 66 10, e-mail: LabSGB@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

Єфімов Олександр В’ячеславович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Сучасні інформаційні технології в енергетиці;
 • Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень;
 • Спецпитання тепломасообмінних процесів;
 • Динаміка теплогідравлічних процесів;
 • Методи імітаційного моделювання в САПР;
 • Основне і допоміжне устаткування енергоблоків АЕС;
 • Фізичне та математичне моделювання теплогідравлічних процесів;
 • Використання конденсаційних технологій в системах теплопостачання;
 • Сучасні технології спалювання низькосортного палива;
 • Спеціальні розділи теорії розрахунків енергетичного устаткування;
 • Конструкційні особливості енергетичних установок;
 • Енергозаощаджуючі технології в енергетиці;
 • Основи надійності енергетичного устаткування;
 • Автоматизація процесів в котлах і реакторах;
 • Захист довкілля на теплових електричних станціях і атомних електричних станціях; Енерготехнологічні та утилізаційні котли;
 • Сучасний стан та перспективи розвитку котло- і реакторобудування;
 • Допоміжні системи котлів і реакторів;
 • Енергетичні та промислові котли;
 • Експлуатація котлів і реакторів
Характеристика спеціалізації:

Подальший розвиток енергетики України, як основної галузі її економіки, неможливий без  організації високого рівня виробництва та експлуатації нових високоекономічних, безпечних і екологічних котельних, реакторних, парогенераторних та інших енергогенеруючих установок різного профілю із широким діапазоном технічних характеристик. Для рішення цих проблем потрібні висококваліфіковані фахівці. Тому метою освіти за  спеціалізацією «Енергогенеруючі технології та установки» є підготовка таких фахівців, що мають високий рівень професійної підготовки і володіють необхідними знаннями.  Основна увага приділяється математичному та комп’ютерному моделюванню процесів, інженерії та інжинірингу енергогенеруючих технологій та установок.   Знання та навички, що здобуваються в процесі підготовки, відповідають, а іноді, випереджають галузеві потреби сучасного енергетичного машинобудування України, що надає можливість працевлаштування у промислово розвинутих країнах ЄС, США,  КНР. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього високо кваліфікованого інженера-енергетика. Програма збалансована щодо загальної, соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки.

Можливості працевлаштування:

Науково-дослідні, конструкторські, технологічні та виробничі підрозділи енергомашинобудівнихфирм в України та за кордоном (Areva, Siemens, Westinghouse ECта подібні). Науково-дослідні установи НАН та галузевих міністерств України, країн ЕС, США, КНР. Університети України, країн ЕС, США, КНР. Теплові та атомні електростанції в Україні(НАЕК “ЕНЕРГОАТОМ”, Харківська ТЕЦ-5 та інші), країнах ЕС та Близького Сходу, КНР. Державні підприємства та приватні фірми, що займаються проектуванням, реалізацією та монтажем побутових енергогенеруючих установок (міськгаз, міські теплові мережі, будівельні супермаркети, та інші). Випускники мають право працювати за такими посадами: Інженер-енергетик; Інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування; Інженер-конструктор ; Молодший науковий співробітник; Науковий співробітник; Інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби; Інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій; Інженер з ремонту; Інженер з керування й обслуговування систем;  Інженер з налагодження й випробувань; Інженер з організації експлуатації та ремонту; Інженер з підготовки виробництва; Інженер-дослідник; Інженер-технолог; Асистент; Викладач вищого навчального закладу; Викладач професійно-технічного навчального закладу

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/pgs/uk/kafedra-parogeneratorobuduvannya

Назва спеціалізації:

Теплові процеси в енергетичному обладнанні

Контакти:

Кафедра турбінобудування, адреса: ул. Кирпичова,2, Харків, 61002, Україна,
НТУ «ХПІ», телефон: 057 707 60 88, 057 707 63 11, e-mail: alpaus@ukr.net turbine_ntu_khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Усатий Олександр Павлович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Спеціальні розділи теорії розрахунків енергетичного устаткування
 • Конструкційні особливості енергетичних установок
 • Енергозаощаджуючі технології в енергетиці
 • Основи надійності енергетичного устаткування
 • Основи наукових досліджень
 • Теорія пограничного шару
 • Вентиляція і кондиціювання повітря
 • Тепловий стан елементів енергетичного обладнання
 • Газоперекачувальні станції та газові мережі
 • Регулювання парових і газових турбін
 • Цифрові технології проектування і виробництва турбомашин (AxSTREAM)
 • Теплофізичні процеси у конденсаційних установках
Характеристика спеціалізації:

«Теплові процеси в енергетичному обладнанні» – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» яка надає знання щодо складних теплових процесів в теплотехнічному та енергетичному обладнанні і принципів їх моделювання з використанням сучасних комп’ютерних технологій і програм. Метою освітньої програми є підготовка кваліфікованих магістрів, які є фахівцями у галузі енергетики та теплоенергетики і мають знання щодо конструкцій теплоенергетичного обладнання та особливостей теплофізичних процесів в ньому, вміння моделювати теплофізичні процеси, проектувати теплоенергетичні установки різного призначення: теплообмінні апарати енергетичних установок, систем теплопостачання, конденсаційні установки та установки кондиціювання і вентиляції повітря. Комп’ютерна підготовка дає можливість професійно користуватись сучасними програмами: AutoCAD, SolidWorks, AxSTREAM, AxCYCLED, TurboOptProject.  Саме такі спеціалісти потрібні провідним компаніям світу та мають можливість отримати роботу з достойною заробітною платою.

Можливості працевлаштування:

Наші випускники працюють в наступних компаніях:

SoftInWay (США), АТ «Турбоатом», НТУ «ХПІ», «Нафтогаз України», НТУ «КПІ» ім. І. Сикорського, ПАТ «Турбогаз», «TDM», «Nicmas», НАН України, електростанціях, підприємствах  металургії, газового транспорту, комунального господарства та інші.

Медіаконтент:

Сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/turbine/ru/

ФБ: https://www.facebook.com/turbine2018/?ref=bookmarks

http://www.softinway.com/…/the-national-technical-universi…/

Назва спеціалізації:

Турбомашини: проектування, монтаж, експлуатація, ремонт

Контакти:

Кафедра турбінобудування, адреса: ул. Кирпичова,2, Харків, 61002, Україна,
НТУ «ХПІ», телефон: 057 707 60 88, 057 707 63 11, e-mail: alpaus@ukr.net turbine_ntu_khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Усатий Олександр Павлович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр, доктор філософії (phd)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Спеціальні розділи теорії розрахунків енергетичного устаткування
 • Конструкційні особливості енергетичних установок
 • Енергозаощаджуючі технології в енергетиці
 • Основи надійності енергетичного устаткування
 • Основи наукових досліджень
 • Експлуатація енергетичного устаткування
 • Конструкції і технології виробництва газових турбін
 • Теплообмінні апарати
 • Газоперекачувальні станції та газові мережі
 • Регулювання парових і газових турбін
 • Цифрові технології проектування і виробництва турбомашин (AxSTREAM)
 • Монтаж і ремонт теплоенергетичного устаткування
Характеристика спеціалізації:

«Турбомашини: проектування, монтаж, експлуатація, ремонт»  – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», яка надає знання щодо існуючих та перспективних конструкцій, сучасних принципів проектування та виробництва парових і газових турбін, а також регулювання, експлуатації, монтажу і ремонту турбоустановок. Мета освітньої програми – підготовка магістрів, які є фахівцями в галузі турбінобудування. До програми «Турбомашини: проектування, монтаж, експлуатація, ремонт» включені обов’язкові розділи щодо вивчення найсучасніших комп’ютерних технологій, які застосовуються у наукових дослідженнях, у процесах проектування та підготовки виробництва, монтажу, експлуатації та ремонту турбомашин різного призначення. Комп’ютерна підготовка дає можливість професійно користуватись сучасними продуктами AxSTREAM, AxCYCLED, AutoCAD, SolidWorks, TurboOptProject та інш. В освітню програму введені додаткові розділи, які пов’язані з монтажем, експлуатацією та ремонтом турбомашин, що підвищує конкурентну спроможність наших випускників на ринку праці.

Саме у таких спеціалістах зацікавлені провідні вітчизняні та міжнародні енергомашинобудівні компанії та компанії, що пов’язані з найсучаснішими методами оптимального проектуванням турбомашин різного призначення, їх монтажем,  експлуатацією та ремонтом. В цих компаніях їх чекає творча робота з достойною заробітною платою.

Можливості працевлаштування:

Наші випускники працюють в наступних компаніях:

SoftInWay (США), АТ «Турбоатом», НТУ «ХПІ», «Нафтогаз України», НТУ «КПІ» ім. І. Сикорського, ПАТ «Турбогаз», «TDM», «Nicmas», НАН України, електростанціях, підприємствах  металургії, газового транспорту, комунального господарства та інших.

Медіаконтент:

Сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/turbine/ru/

ФБ: https://www.facebook.com/turbine2018/?ref=bookmarks

http://www.softinway.com/…/the-national-technical-universi…/

Назва спеціалізації:

«Кріогенна та холодильна техніка»

Контакти:

Кафедра технічноїкріофізики

61002, м. Харків, вул. Кірпічова, 2, НТУ «ХПІ»,

Корпус У2, 6 поверх, кімн. 609 – 616.

Тел.: 7076-330, 7076-730

Vadim.v.starikov@gmail.com

 

Завідувач кафедри:

Стариков Вадим Володимирович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Енергозаощаджуючі технології в енергетиці;
 • Спеціальні низькотемпературні технології і системи;
 • Кріобіологічні технології та обладнання;
 • Інформаційні технології низькотемпературної техніки;
 • Системи кондиціонування та життєзабеспечення;
 • Розрахунок та проектування холодильного обладнання;
 • Нанотехнології в низькотемпературній техніці;
 • Основи наукових досліджень;
 • П’ять дисциплін професійного і наукового спрямування за вибором.
Характеристика спеціалізації:
Кріогенна та холодильна техніка – це техніка та технології для створення та використання наднизьких кріогенних температур (0 – 150 К) та помірного холоду (150 – 300 К). Метою програми є підготовка фахівців, здатних моделювати, розраховувати, проектувати, експлуатувати, виготовляти, монтувати, налагоджувати і ремонтувати устаткування та впроваджувати енергоефективні, енергозберігаючі та нанотехнології для кріогенної та холодильної техніки, систем кондиціонування та життєзабезпечення, кріобіології та кріомедицини, наукових досліджень.

політехніки. В кожному з університетів навчання відбувається протягом двох семестрів.

Можливості працевлаштування:

Гарантоване працевлаштування (вже на старших курсах):

Наукові організації:  ФТІНТ, ІРЕХФТІІнститут кріобіології та кріомедицини

Промислові підприємства: фабрики морозива “Холодопром” і “Полюс“, Харківський м’ясокомбінат № 2Кисневий завод,  Харківський автогенний завод.

Комерційні фірми: “Кріокон“, “Інсолар“, “Ютам-Харків“, АТ “РОСС“, ТОВ “Європейське торгове обладнання”ДП “Електроніка”АТЗТ НВП “Холод”, ТОВ”Ексергія”, «Фриос»«Данфосс», “Кріотехніка, “Конвент-Плюс,“Експрес-клімат“, UBC group, “ТандемПлюс“, Компанія «ЄВРОКЛИМА»

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/krio

www.facebook.com/tkf.khpi.ua

https://www.youtube.com/watch?v=D8EUHPsK8Cg

https://www.youtube.com/watch?v=tpPe3MuYtZ0

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Енергетика (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *