121 - Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення (Магістр)

«Інженерія програмного забезпечення» – це освітня програма зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», яка передбачає підготовку фахівців у двох напрямках: «Розподілені програмні системи і технології», «Програмне забезпечення інтелектуальних систем». Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

 

Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з проектування, розробки і дослідження програмних систем для різних предметних областей.

Шифр: 121.01M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Інженерія програмного забезпечення
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління (вул. Кірпічова, 2, корпус У2, 7 поверх, 707-64-74, сайт: http://asu.kh.ua/ e-mail: semit.department@gmail.com)
Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор Михайло Дмитрович Годлевський.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр інженерії програмного забезпечення
Основні спеціальні навчальні дисципліни Базові дисципліни освітньої програми: «Архітектура та технології розподілених програмних систем», «Моделі та методи підтримки прийняття рішень», «Моделі та технології забезпечення безпеки програмних систем», «Аналіз та моделювання проблемно-орієнтованих програмних систем». Дисципліни першого напрямку: «Шаблони проектування та інтеграції корпоративних застосувань», «Розподілені бази даних і сховища даних», «Хмарні технології та засновування». Дисципліни другого напрямку: «Основи проектування інтелектуальних систем», «Інтелектуальний аналіз даних та видобування знань», «Технології обробки великих даних».
Характеристика спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення» – це освітня програма зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», яка передбачає підготовку фахівців у двох напрямках: «Розподілені програмні системи і технології», «Програмне забезпечення інтелектуальних систем». Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з проектування, розробки і дослідження програмних систем для різних предметних областей.

Можлива участь у програмах подвійних дипломів з університетами Франції, Швеції, Австрії.

Можливості працевлаштування Після закінчення магістратури випускники працюють на наступних посадах: бізнес-аналітик (Business Analyst), архітектор (Architector, System Analyst), розробник ПЗ (Middle, Senior Developer), тестувальник (QA engineer), фахівець у галузі управління проектом з розробки ПЗ (Project Manager).
Медіаконтент: https://www.facebook.com/piitu.department/
О специализации «Инженерия программного обеспечения» – это образовательная программа специальности 121 «Инженерия программного обеспечения», которая предусматривает подготовку специалистов по двум направлениям: «Распределенные программные системы и технологии», «Программное обеспечение интеллектуальных систем».
Короткое описание образовательной программы / специализации Учебные планы образовательной программы составлены с учетом опыта ведущих европейских и американских университетов, а также потребностей ІТ-компаний и информационно-аналитических подразделений предприятий и организаций. Целью образовательной программы является подготовка специалистов по проектированию, разработке и исследованию программных систем для различных предметных областей.
Название образовательной программы / специализации Инженерия программного обеспечения.
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра программной инженерии и информационных технологий управления (ул. Кирпичева, 2, корпус У2, 7 этаж, 707-64-74, сайт: http://asu.kh.ua/ e-mail: semit.department@gmail.com)
Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор Михаил Дмитриевич Годлевский.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр инженерии программного обеспечения
Основные специальные учебные дисциплины «Архитектура и технологии распределенных программных систем», «Модели и методы поддержки принятия решений», «Модели и технологии обеспечения безопасности программных систем», «Анализ и моделирование проблемно-ориентированных программных систем». Дисциплины первого направления: «Шаблоны проектирования и интеграции корпоративных приложений», «Распределенные базы данных и хранилища данных», «Облачные технологии и приложения». Дисциплины второго направления: «Основы проектирования интеллектуальных систем», «Интеллектуальный анализ данных и извлечения знаний», «Технологии обработки больших данных».
Характеристика специализации «Инженерия программного обеспечения» – это образовательная программа специальности 121 «Инженерия программного обеспечения», которая предусматривает подготовку специалистов по двум направлениям: «Распределенные программные системы и технологии», «Программное обеспечение интеллектуальных систем».

Учебные планы образовательной программы составлены с учетом опыта ведущих европейских и американских университетов, а также потребностей ІТ-компаний и информационно-аналитических подразделений предприятий и организаций. Целью образовательной программы является подготовка специалистов по проектированию, разработке и исследованию программных систем для различных предметных областей.

Возможности трудоустройства После окончания магистратуры выпускники работают на должностях бизнес-аналитиков (Business Analyst), архитекторов (Architector, System Analyst), разработчиков ПО (Middle, Senior Developer), тестировщиков (QA engineer), специалистов в области управления проектом по разработке ПО (Project Manager).
Медиаконтент: https://www.facebook.com/piitu.department/
Specialization “Software Engineering” is an educational program of specialty 121 “Software Engineering”, which provides training of specialists in two areas: “Distributed software systems and technologies”, “Software for intelligent systems”.
Brief description of the educational program / specialization Educational plans of the educational program are based on the experience of leading European and American universities, as well as the needs of IT companies and information and analytical departments of enterprises and organizations. The goal of the educational program is to train specialists in the design, development and research of software systems for various subject areas.
Educational program / specialization Software Engineering
Contacts Software Engineering and Management of Information Technologies Department (61022, Kharkiv, 2, Kyrpychova street, building 2, 709 office, 707-64-74, site: http://asu.kh.ua/ e-mail: semit.department@gmail.com)
Head of the department Doctor of Science, Professor Godlevskyi Mykhailo Годлевский.
Educational and qualification levels of graduates Master of Software Engineering
Main special educational disciplines “Architecture and technologies of distributed software systems”, “Models and methods of decision support”, “Models and technologies for software systems security”, “Analysis and modeling of problem-oriented software systems”. Disciplines of the first direction: “Templates of designing and integration of corporate applications”, “Distributed databases and data warehouses”, “Cloud technologies and applications”. Disciplines of the second direction: “Basics of designing intelligent systems”, “Intellectual data analysis and knowledge extraction”, “Technologies for processing large data.”
Additional characteristics of specialization “Software Engineering” is an educational program of specialty 121 “Software Engineering”, which provides training of specialists in two areas: “Distributed software systems and technologies”, “Software for intelligent systems”.

Educational plans of the educational program are based on the experience of leading European and American universities, as well as the needs of IT companies and information and analytical departments of enterprises and organizations. The goal of the educational program is to train specialists in the design, development and research of software systems for various subject areas.

Possible participation in the programs of double diplomas with the universities of France, Sweden, Austria.

Employment Opportunities After graduation, graduates work on posts: Business Analyst, Architector, System Analyst, Middle, Senior Developer, QA engineer, Project Manager.
Media: https://www.facebook.com/piitu.department/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інженерія програмного забезпечення (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *