Відображається 37-48 з 128 результатів

 • Інженерія радіоелектронних систем Магістр

  Інженерія радіоелектронних систем (Магістр)

  «Інженерія радіоелектронних систем» – це галузь науки і техніки, спрямована на створення пристроїв та систем, що ґрунтуються на використанні електромагнітних хвиль як носіїв інформації.

   

  Спеціалізація «Інженерія радіоелектронних систем» передбачає експериментальне та теоретичне дослідження процесів генерації, підсилення, обробки, каналізації, поширення, розсіяння електромагнітних хвиль, керування параметрами електромагнітних хвиль, що генеруються радіотехнічними засобами, випромінюються антенними системами різних конструкцій у хвилеводах та резонаторах, у вільному просторі, в геокосмосі, а також інших природних та штучних середовищах. Випускники є спеціалістами з  радіофізики та електроніки, здатні розробляти різноманітну радіоелектронну апаратуру, займатись обробкою складних сигналів, радіофізичним моніторингом довкілля. Фахівці з інженерії радіоелектронних систем можуть працювати за профілем на посадах наукових співробітників і інженерів наукових установ, менеджерами компаній, що спеціалізуються в галузі електроніки та засобів зв’язку, програмістами, системними адміністраторами комп’ютерних мереж тощо.

 • Інженерна екологія Магістр

  Інженерна екологія (Магістр)

  Інженерна екологія – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 101 “Екологія ”. Профілями підготовки ОП “Інженерна екологія” є розробка та впровадження методів й устаткування очищення викидів,скидів та переробки відходів; зменшення негативного впливу від діяльності промислових комплексів на всі складові навколишнього середовища, створення маловідходних виробництв та екологічно чистих виробничих процесів.

   

  Mетою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих професіоналів в галузі екології, які володіють дослідницькими навичками, мають уміння проводити дослідження техногенно змінених ландшафтів, наукового обґрунтування управлінських рішень з метою забезпечення екологічночистих та маловідходних виробничих процесів; складання математичних моделей природних екосистем та еколого-інженерних систем захисту довкілля, вміють аналізувати отримані дані та здатні генерувати нові ідеї.  Професіонали в галузі інженерної екології мають  уміння для створення нових і вдосконалення перспективних очисних технологій, з урахуванням таких світових  актуальних питань як: розширення сировинної бази, енергозберігаючих та маловідходних технологій і екологічної безпеки.

 • Інструментальне виробництво (Магістр)

  Інструментальне виробництво (Магістр)

  Спеціалізація готує фахівців, на базі випускників профільних технікумів, які в процесі навчання оволодівають глибокими знаннями в області використання комп’ютерних технологій, застосування автоматизованого обладнання стосовно сучасних методів виробництва високоякісної продукції на базі інтегрованих процесів механічної обробки матеріалів і широко застосовують в своїй діяльності навички роботи в CAD / CAM / CAE системах при вирішенні науково-технічних завдань предметної області інструментальне виробництво.

  Навчання за спеціалізацією дозволяє фахівцям отримати затребувану освіту і стати висококваліфікованим спеціалістом в області конструювання та оптимальної експлуатації ріжучих інструментів будь-якої складності із застосуванням сучасних обчислювальних і вимірювальних систем.

  Основними об’єктами діяльності таких фахівців є дослідження, розробка та впровадження інструментального забезпечення для виготовлення виробів с застосуванням системного підходу, тотальної комп’ютеризації і реалізації потенціалу технологій, створюваних на основі комплексного використання CAD/CAM/CAE/PDM систем з метою безперервного інформаційного забезпечення життєвого циклу наукомісткої продукції.

   

 • Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності Магістр Харків

  Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності (Магістр)

  Інтеграція технологічних процесів – це універсальна освітня програма, спрямована на підготовку інженерів, які за допомогою комп’ютерного моніторингу створюють енергоефективні виробництва з дотриманням екологічних і економічних вимог. Профілем підготовки освітньої програми є енергоаудит, що визначає раціональне використання матеріальних і енергетичних ресурсів в будь-якій галузі промисловості, в т.ч. хімічній, а також програмне забезпечення енергоефективності

   

  Метою спеціалізації є підготовка кваліфікованих універсальних інженерів, які забезпечують високоефективну роботу виробництв (фармацевтичних, харчових, хімічних, газо- та нафтохімічних і будь-яких інших), оптимізують використання вторинних енергоресурсів та нетрадиційних відновлюваних джерел енергії (вітрових електрогенераторів; сонячних установок; приливних, хвильових, водоспадних, геотермальних електростанцій; біопалива), створюють нові енергоефективні технології та енерготехнологічні системи, вдосконалюють і оптимізують використання енергетичних ресурсів на існуючих підприємствах і успішно керують виробництвом і персоналом

 • Інтегровані технології машинобудування (Магістр)

  Інтегровані технології машинобудування (Магістр)

  Спеціалізація готує фахівців, які володіють глибокими знаннями в області використання комп’ютерних технологій, застосування автоматизованого обладнання стосовно сучасних методів виробництва високоякісної продукції на базі інтегрованих процесів механічної обробки матеріалів і широко застосовують в своїй діяльності навички роботи в CAD / CAM / CAE системах при вирішенні науково-технічних завдань предметної області технології машинобудування.

  Навчання за спеціалізацією дозволяє фахівцям отримати затребувану освіту і стати висококваліфікованим спеціалістом в області сучасних комп’ютеризованих процесів механічної обробки матеріалів і високоефективних методів виробництва високоякісної продукції.

  Основними об’єктами діяльності таких фахівців є дослідження, розробка та впровадження у виробництво інтегрованих технологій виготовлення виробів с широким застосуванням системного підходу, тотальної комп’ютеризації і реалізації потенціалу технологій, створюваних на основі комплексного використання CAD / CAM / CAE / PDM систем з метою безперервного інформаційного забезпечення життєвого циклу наукомісткої продукції.

   

 • Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії (Магістр)
 • Інтелектуальний аналіз даних (Магістр)
 • Інформаційні технології проектування (Магістр)

  «Інформаційні технології проектування» – це спеціальність, яка унікально поєднує в собі комп'ютерні та інженерні дисципліни. Це дозволяє отримати поглиблені знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, потрібних для створення нових автоматизованих систем оптимального проектування в наукоємних галузях промисловості.

   

  Освітня програма підготовки магістрів розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері сучасних прикладних інформаційних технологій, що спрямовані на автоматизацію проектної діяльності в інженерії, соціально-економічній сфері та бажають отримати досвід дослідницької діяльності при вирішенні складних завдань щодо комп’ютерного моделювання складних об’єктів та процесів, обробки інформації та потоків даних. Освітня програма підготовки магістрів базується на сучасні наукові досягнення інформатики та обчислювальної техніки, враховує специфіку роботи в галузі інформаційних  технологій, забезпечує професійну підготовку розробників програмного забезпечення. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування у студентів необхідних компетенцій, заснованих на здатності до самостійного навчання у сфері інформаційних технологій та інженерного проектування, зокрема, в контексті проведення дослідницької роботи

 • Інформаційні технології у видавничій діяльності та медіаіндустрії (Магістр)
 • Інформаційно-аналітичні системи та технології (Магістр)
 • Інформаційно-вимірювальні системи (Магістр)

  Інформаційні вимірювальні системи (ІВС) – це комплекс вимірювальних, комп’ютерних та допоміжних технічних засобів для автоматичного отримання необхідної інформації безпосередньо від контрольованого об’єкта, візуалізації, реєстрації вихідних даних і обробки цієї інформації на ПЕОМ. ІВС призначені для автоматичного контролю, технічної діагностики та ін.

   

  Освітньо-професійна програма магістрів спрямована на підготовку фахівців з технічного та наукового забезпечення інформаційно-вимірювальних систем та метрології. Програма підготовки магістрів включає науково-технічні дисципліни, які формують світогляд студента в сфері метрології та суміжних сферах, наприклад, керування технологічними процесами та програмування обчислювальних засобів. В програмі передбачено поглиблене  вивчення технологій програмування для вимірювальних систем, структур і алгоритмів обробки даних, комп’ютерного моделювання, систем керування базами даних. Програма дає можливість отримати поглиблені знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, загально професійної та спеціальної підготовки. Доповнюють програму соціально-гуманітарні дисципліни, які  обираються студентом самостійно із запропонованих.

 • Комп’ютеризовані системи управління і автоматика (Магістр)

  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології — це спеціальність, за якою здійснюється підготовка фахівців та науковців у сферах використання комп’ютеризованих систем управління, технічних та програмних засобів автоматики і автоматизації технологічних процесів на виробничих підприємствах, на транспорті та у побуті. При проектуванні, реалізації та впровадженні сучасних засобів автоматики та автоматизації використовуються комп’ютерно-інтегровані технології.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями найвищого рівня та науковцями в області автоматизації технологічних та виробничих процесів з використанням найсучасніших інформаційних комп’ютерних технологій. Головною перевагою програми підготовки магістрів є поглиблене вивчення дисциплін, що пов’язані з основними науковими напрямами у сфері розробки та побудови систем автоматизованого та автоматичного управління, комп’ютеризованих та роботизованих електромеханічних пристроїв, систем прийняття рішень та штучного інтелекту. Навчальний процес орієнтовано на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала поряд із набуттям практичних знань і навичок з використання сучасної комп’ютерної техніки та електронних компонентів, необхідних мов програмування та необхідного фахового інструментарію.

  Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки.