053 - Психологія

Психологія (Магістр)

Психологія – наука про загальні психічні закономірності взаємодії людини із середовищем. Психологія вивчає, яким образом зовнішній вплив переходить до внутрішнього, психічного відображення і стає регулятором нашої діяльності. А також вона вивчає загальні закономірності психічних процесів і своєрідність їхнього протікання.

 

Актуальність отримання освіти за спеціальністю «Психологія» обумовлена попитом психологів в різних сферах: системі освіти, охорони здоров’я, правоохоронних органах, на підприємствах, в системі соціальної допомоги та інше.  Студенти нашої кафедри щороку беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Психологія», Всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Замають призові місця на Регіональному конкурсі наукових робіт студентів. Також студенти нашої кафедри мають можливість брати участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, публікуватися в наукових виданнях кафедри.

 

Посилання (магістр):

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2022 року

Вступ 2022
Шифр: 053.01М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Опис

Назва освітньої програми 05 Соціальні та поведінкові науки

за спеціальністю 053 «Психологія»

освітня програма «Психологія»

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Адреса:
61002, м. Харкiв, вул. Кирпичова, 21.
Корпус У2, 2-й поверх,
Кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, НТУ «ХПI».Телефон:
+3 8 (057) 70-76-490;
+3 8 (057) 70-76-042.

e-mail :
ppusskpi@gmail.com
ppuss@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Романовський Олександр Георгійович – Завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Лауреат Державної премії України, Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Академік академії вищої школи України, Академік академії політичних наук України, Професор, доктор педагогічних наук, Кандидат технічних наук.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків; Студент, який пройшов підготовку за даною навчальною програмою і отримав диплом магістра може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання наукового ступеня доктора філософії.
Основні спеціальні навчальні дисципліни Магістратура з психології передбачає вивчення 16 дисциплін. Цикл загальної підготовки: Соціальна та психологічна безпека діяльності, Цивільний захист, Правові засади управлінської діяльності, Інтелектуальна власність

Цикл професійної підготовки: Професійна підготовка за спеціальністю

Психологія творчості, Проективні методи в психології, Теорія та практика вирішення конфліктів, Організаційна психологія, Основи наукових досліджень

Професійна підготовка за спеціалізацією: Основи PR, Психосоматика, Психологія лідерства в бізнесі, Геронтопсихологія, Основи коучінгу, Гендерна психологія, Етнопсихологія

Характеристика освітньої програми Об’єктом освітньої програми є психологічні аспекти діяльності та поведінки людини. Цілями навчання за програмою є формування загальних компетентностей (інструментальних, міжособистісних, системних) та професійних компетентностей (знання і розуміння, когнітивні уміння й навички, практичні навички), які дозволять ефективно виконувати функціональні обов’язки. Загалом програма сфокусована на формуванні теоретичної та практичної готовності до професійної діяльності майбутнього психолога. Особливостями програми є можливість проходження  комплексного тренінгу на базі Центра лідерства, можливість викладання певних предметів іноземною мовою.
Можливості працевлаштування Випускники за спеціальністю 053 «Психологія» спеціалізацією 053 «Психологія», які отримали освітній ступінь магістр, мають можливість працевлаштування в таких галузях народного господарства, як охорона здоров’я, фізична культура і соціальне забезпечення; освіта, наука і наукове обслуговування.
Медіаконтент: https://www.youtube.com/channel/UCONsXPjRGr4vNNcuXWr9nNg

https://www.facebook.com/ppuss

О образовательной программе Психология – наука об общих психических закономерностях взаимодействия человека со средой. Психология изучает, каким образом внешнее воздействие переходит к внутреннему, психического отражения и становится регулятором нашей деятельности. А также она изучает общие закономерности психических процессов и своеобразие их протекания.
Короткое описание образовательной программы Актуальность получения образования по специальности «Психология» обусловлена спросом на специалистов психологов в различных сферах: системе образования, здравоохранения, правоохранительных органах, на предприятиях, в системе социальной помощи и прочее. Студенты нашей кафедры ежегодно принимают участие во Всеукраинской олимпиаде по специальности «Психология», Всеукраинских конкурсах научных работ. И завоевывают призовые места на Региональном конкурсе научных работ студентов. Также студенты нашей кафедры имеют возможность участвовать во всеукраинских и международных конференциях и публиковаться в научных изданиях кафедры.
Название образовательной программы 05 Социальные и поведенческие науки

по специальности 053 «Психология»

образовательная программа «Психология»

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Адрес:
61002,
г. Харьков, ул. Кирпичова, 21.
Корпус У2, 2-й этаж,
Кафедра педагогики и психологии управления социальными системами им. академика И.А. Зязюна, НТУ «ХПИ».Телефон:
+3 8 (057) 70-76-490;
+3 8 (057) 70-76-042.

e-mail :

ppusskpi@gmail.com
ppuss@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой Романовский Александр Георгиевич

Заведующий кафедрой педагогики и психологии управления социальными системами, Лауреат Государственной премии Украины, Член-корреспондент Национальной академии педагогических наук Украины, Академик академии высшей школы Украины, Академик академии политических наук Украины, Профессор, доктор педагогических наук, Кандидат технических наук.

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр – это образовательная степень, получаемая на втором уровне высшего образования и присуждается высшим учебным заведением в результате успешного выполнения соискателем высшего образования соответствующей образовательной программы. Степень магистра приобретается по образовательно-профессиональной или по образовательно-научной программе. Объем образовательно-профессиональной программы подготовки магистра составляет 90-120 кредитов ЕКТС, объем образовательно-научной программы – 120 кредитов ЕКТС. Образовательно-научная программа магистра обязательно включает исследовательскую (научную) компонента в объеме не менее 30 процентов; Студент, который прошел подготовку по данной учебной программе и получил диплом магистра может продолжить обучение в вузах Украины и за рубежом для получения ученой степени доктора философии.
Основные специальные учебные дисциплины Магистратура по психологии предусматривает изучение 16 дисциплин.Цикл общей подготовки: Социальная и психологическая безопасность деятельности, Гражданская защита, Правовые основы управленческой деятельности, Интеллектуальная собственность

Цикл профессиональной подготовки: Профессиональная подготовка по специальности

Психология творчества, Проективные методы в психологии, Теория и практика разрешения конфликтов, Организационная психология, Основы научных исследований

Профессиональная подготовка по специализации: Основы PR, Психосоматика, Психология лидерства в бизнесе, Геронтопсихология, Основы коучинга, Гендерная психология, Этнопсихология.

Характеристика образовательной программы Объектом образовательной программы являются психологические аспекты деятельности и поведения человека. Целями обучения по программе является формирование общих компетенций (инструментальных, межличностных, системных) и профессиональных компетенций (знания и понимание, когнитивные умения и навыки, практические навыки), которые позволят эффективно выполнять функциональные обязанности. В целом программа сфокусирована на формировании теоретической и практической готовности к профессиональной деятельности будущего психолога.
Возможности трудоустройства Выпускники по специальности 053 «Психология» специализации 053 «Психология», которые получили образовательную степень магистр, имеют возможность трудоустройства в таких отраслях народного хозяйства, как здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение; образование, наука и научное обслуживание.
Медиаконтент https://www.youtube.com/channel/UCONsXPjRGr4vNNcuXWr9nNg

https://www.facebook.com/ppuss

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

053 Психологія

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Психологія (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *