011 - Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи (Магістр)

Педагогіка вищої школи – це наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як фахівців відповідно до вимог держави.

 

Освітня програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері педагогіки вищої школи. Актуальність підготовки магістрів за спеціалізацією «Педагогіка вищої школи» обумовлена активним входженням України до європейського освітнього простору, необхідністю впровадження інноваційних технологій навчання, відсутністю психолого-педагогічної підготовки у викладачів ВНЗ. В рамках освітньої програми вивчаються: система вищої освіти України і світу, загальні засади теорії навчання і виховання, управління освітнім процесом у вищих навчальних закладах України, сучасні навчальні технології з урахуванням новітніх тенденцій розвитку суспільства.

Артикул: 011.01M Категорія: Позначка:

Опис

Назва освітньої програми 01 Освіта/Педагогіка

за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

Освітня програма «Педагогіка вищої школи»

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Адреса:
61002,
м. Харків, вул. Кирпичова, 21.
Корпус У2, 2-й поверх,
Кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, НТУ «ХПІ».Телефон:
+3 8 (057) 70-76-490;
+3 8 (057) 70-76-042.e-mail :

ppusskpi@gmail.com
ppuss@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Романовський Олександр Георгійович

Завідувач кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами, Лауреат Державної премії України, Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Академік академії вищої школи України, Академік академії політичних наук України, Професор, доктор педагогічних наук, Кандидат технічних наук.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр – це освітній ступінь, який отримується на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладам у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Об’єм освітньо-професійної програми підготовки магістра складає 90-120 кредитів ЄКТС, об’єм освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програми магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненти в об’ємі не менш ніж 30 відсотків; Студент, який пройшов підготовку за даною навчальною програмою та отримав диплом магістра може продовжити навчання в вишах України за кордоном для отримання ученого ступеня доктора філософії.
Основні спеціальні навчальні дисципліни Магістратура  передбачає вивчення 16 дисциплін.Цикл загальної підготовки: Соціальна та психологічна безпека діяльності, Цивільний захист, Правові засади управлінської діяльності, Інтелектуальна власність

Цикл професійної підготовки: Основи наукових досліджень, Інформаційні технології в освіті, Педагогічний контроль в системі освіти, Педагогічне спілкування та риторика, Педагогічна етика, Філософія освіти.Професійна підготовка за спеціалізацією: Теорія і практика вищої професійної освіти, Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі, Моделювання професійної підготовки та діяльності фахівця, Педагогіка і психологія вищої школи, Психолого-педагогічні основи особистісно-професійного розвитку майбутнього фахівця, Педагогіка лідерства.

Характеристика освітньої програми Об’єктом освітньої програми є педагогічна діяльність викладача вищої школи. Цілями навчання за програмою є формування теоретичної, практичної та психологічної готовності до професійної діяльності майбутнього викладача вищої школи, формування максимально широкого науково-педагогічного світогляду майбутнього професіонала, формування загальних компетентностей (інструментальних, міжособистісних, системних) та професійних компетентностей (знання і розуміння, когнітивні уміння й навички, практичні навички), які дозволять ефективно виконувати функціональні обов’язки. Програма передбачає можливість викладання певних предметів іноземною мовою, не тільки  спрямована на розкриття сутності лідерства в освіті та професійній діяльності, але й збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання, сформувати професійні компетентності майбутнього фахівця і показати відповідні результати навчання.
Можливості працевлаштування Випускники спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізації 011.01 «Педагогіка вищої школи», які отримали освітній ступінь «магістр», мають можливість працевлаштування на посадах викладача-стажиста, асистента, викладача, методиста в галузі вищої освіти у ВНЗ України та за кордоном
Медіаконтент: https://www.youtube.com/channel/UCONsXPjRGr4vNNcuXWr9nNg

https://www.facebook.com/ppuss

О образовательной программе Педагогика высшей школы – это наука про закономерности обучения и воспитания студентов, а также их научную и профессиональную подготовку как специалистов согласно требованиям государства.
Короткое описание образовательной программы Образовательная программа подготовки магистра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области педагогики высшей школы. Актуальность подготовки магистров по специализации «Педагогика высшей школы» обусловлена ​​активным вхождением Украины в европейское образовательное пространство, необходимостью внедрения инновационных технологий обучения, отсутствием психолого-педагогической подготовки у преподавателей вузов. В рамках образовательной программы изучаются: система высшего образования Украины и мира, общие принципы теории обучения и воспитания, управления образовательным процессом в высших учебных заведениях Украины, современные обучающие технологии с учетом новейших тенденций развития общества.
Название образовательной программы 01 Образование/Педагогика

по специальности 011 «Образовательные, педагогические науки»

образовательная программа «Педагогика высшей школы»

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Адрес:
61002,
г. Харьков, ул. Кирпичова, 21.
Корпус У2, 2-й этаж,
Кафедра педагогики и психологии управления социальными системами им. академика И.А. Зязюна, НТУ «ХПИ».Телефон:
+3 8 (057) 70-76-490;
+3 8 (057) 70-76-042.e-mail :

ppusskpi@gmail.com
ppuss@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой Романовский Александр Георгиевич

Заведующий кафедрой педагогики и психологии управления социальными системами, Лауреат Государственной премии Украины, Член-корреспондент Национальной академии педагогических наук Украины, Академик академии высшей школы Украины, Академик академии политических наук Украины, Профессор, доктор педагогических наук, Кандидат технических наук.

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр – это образовательная степень, получаемая на втором уровне высшего образования и присуждается высшим учебным заведением в результате успешного выполнения соискателем высшего образования соответствующей образовательной программы. Степень магистра приобретается по образовательно-профессиональной или по образовательно-научной программе. Объем образовательно-профессиональной программы подготовки магистра составляет 90-120 кредитов ЕКТС, объем образовательно-научной программы – 120 кредитов ЕКТС. Образовательно-научная программа магистра обязательно включает исследовательскую (научную) компонента в объеме не менее 30 процентов; Студент, который прошел подготовку по данной учебной программе и получил диплом магистра может продолжить обучение в вузах Украины и за рубежом для получения ученой степени доктора философии.
Основные специальные учебные дисциплины Магистратура предусматривает изучение 16 дисциплин.Цикл общей подготовки: Социальная и психологическая безопасность деятельности, Гражданская защита, Правовые основы управленческой деятельности, Интеллектуальная собственность

Цикл профессиональной подготовки: Основы научных исследований, Информационные технологии в образовании, Педагогический контроль в системе образования, Педагогическое общение и риторика, Педагогическая этика, Философия образования, Теория и практика высшего профессионального образования, Дидактические системы и образовательные технологии в высшей школе, Моделирование профессиональной подготовки и деятельности специалиста, Педагогика и психология высшей школы, Психолого-педагогические основы личностно-профессионального развития будущего специалиста, Педагогика лидерства.

Характеристика образовательной программы Объектом образовательной программы является педагогическая деятельность преподавателя высшей школы. Целями обучения по программе являются формирование теоретической, практической и психологической готовности к профессиональной деятельности будущего преподавателя высшей школы, формирование максимально широкого научно-педагогического мировоззрения будущего специалиста, формирование общих компетенций (инструментальных, межличностных, системных) и профессиональных компетенций (знания и понимание, когнитивные умения и навыки, практические навыки), которые позволят эффективно выполнять функциональные обязанности. Программа предусматривает возможность преподавания определенных предметов на иностранном языке, не только направлена ​​на раскрытие сущности лидерства в образовании и профессиональной деятельности, но и сбалансирована относительно социально-гуманитарной и фундаментальной подготовки и содержит достаточный выборочный компонент по специализации. Это дает возможность получить базовые знания, сформировать профессиональные компетентности будущего специалиста и показать соответствующие результаты обучения.
Возможности трудоустройства Выпускники специальности 011 «Образовательные, педагогические науки» специализации 011.01 «Педагогика высшей школы», которые получили образовательную степень «магистр», имеют возможность трудоустройства на должностях преподавателя-стажёра, ассистента, преподавателя, методиста в области высшего образования в вузах Украины и за границей.
Медиаконтент: https://www.youtube.com/channel/UCONsXPjRGr4vNNcuXWr9nNg

https://www.facebook.com/ppuss

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність:

011 Освітні, педагогічні науки

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Педагогіка вищої школи (Магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.