072 - Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і банківська справа (Магістр)

Освітня програма «Фінанси і банківська справа» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері фінансів, банківської справи та страхування і сформувати здатності до системного та інноваційного мислення для прийняття ефективних  управлінських рішень в сфері бізнесу.

 

Опис

Вид фінансування: бюджет/контракт

 

Контакти:

Кафедра обліку і фінансів

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 2 поверх, кімната 207.

Телефон: +38 (068) 057 71 02 (мобільний оператор: Київстар)

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main/

Е-mail: AF@khpi.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/af.khpi/

 

Завідувач кафедри:

Манойленко Олександр Володимирович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

фінансовий менеджмент; податковий менеджмент; страховий менеджмент; ринок фінансових послуг; міжнародні стандарти фінансової звітності; управління корпоративними фінансами; фінансовий менеджмент у банківських установах; управління інвестиційним капіталом; операційний менеджмент; фінансова інженерія; основи наукових досліджень та інші.

 

Характеристика спеціалізації:

Освітня програма «Фінанси і  банківська справа» спрямована на підготовку фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування на макро- та мікрорівнях, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання, наукові і прикладні проблеми при впровадженні інновацій в професійну діяльність у динамічному середовищі. Основні програмні компетентності: вміння використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання; застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування; використовувати сучасні фінансові технології в управлінні інвестиційними проектами, проводити аналіз ринкових та специфічних ризиків для обґрунтування інвестиційних рішень; здійснювати проектування, розробку та реалізацію інноваційних фінансових інструментів  на основі використання сучасних інформаційних технологій тощо.

Мова навчання: українська.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати на посадах: керівників фінансових, бухгалтерських, економічних підрозділів;  менеджерів у фінансовій діяльності; професіоналів, зайнятих роботою з цінними паперами; професіоналів з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій тощо.

 

Медіаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main/

Facebook: https://www.facebook.com/af.khpi/ 

Instagram: https://instagram.com/accounting.finance.ntu.khpi

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Telegram: https://t.me/acctfin

Група про вступ 2022:  https://t.me/acctfin

Запитання і відповіді про конкурсну пропозицію: https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Вид финансирования: бюджет/контракт

 

Контакты:

Кафедра учета и финансов

Адрес: 61002, Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5, 4 этаж. комната 207.

Телефон: +38 (068) 057 71 02 (мобильный оператор: Киевстар)

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main/

Е-mail: AF@khpi.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/af.khpi/

 

Заведующий кафедрой:

Манойленко Александр Владимирович

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Бакалавр, магистр

 

Основные специальные учебные дисциплины:

финансовый менеджмент; налоговый менеджмент; страховой менеджмент; рынок финансовых услуг; международные стандарты финансовой отчетности; управление корпоративными финансами; финансовый менеджмент в банковских учреждениях; управление инвестиционным капиталом; операционный менеджмент; финансовая инженерия; основы научных исследований и другие.

 

Характеристика специализации:

Образовательная программа «Финансы и банковское дело» направлена на подготовку специалистов в сфере финансов, банковского дела и страхования на макро- и микроуровнях, способных решать сложные специализированные и управленческие задачи, научные и прикладные проблемы при внедрении инноваций в профессиональной деятельность в динамической среде. Основные программные компетентности: умение использовать фундаментальные закономерности развития финансовых рынков, банковского дела и страхования в сочетании с исследовательскими и управленческими инструментами для профессиональной и научной деятельности; использование теоретического и методического инструментария для диагностики и моделирования финансовой деятельности хозяйствующих субъектов; применение управленческих навыков в области финансов, банковского дела и страхования; использование современных финансовых технологий в управлении инвестиционными проектами; проведение анализа рыночных и специфических рисков для обоснования инвестиционных решений; осуществление проектирования, разработки и реализации инновационных финансовых инструментов на основе использования современных информационных технологий.

Язык обучения: украинский.

 

Возможности трудоустройства:

Выпускники могут работать в должностях: руководителей финансовых, бухгалтерских, экономических подразделений; менеджеров в финансовой деятельности; профессионалов, занятых работой с ценными бумагами; профессионалов в вопросах обеспечения финансово-экономической безопасности предприятий, учреждений и организаций.

 

Медиаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main/

Facebook: https://www.facebook.com/af.khpi/ 

Instagram: https://instagram.com/accounting.finance.ntu.khpi

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Telegram: https://t.me/acctfin

Группа абитуриентов 2022: https://t.me/acctfin

Вопросы и ответы о конкурсном предложении: https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінанси і банківська справа (Магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.