073 - Менеджмент

Бізнес-адміністрування (Магістр)

Бізнес-адміністрування  – це управління бізнесом з використанням спеціальних методів, прийомів і інструментарію менеджменту, економіки та права

 

Освітня програма «Бізнес-адміністрування» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері управління бізнесом і сформувати здатності до системного та інноваційного мислення для прийняття ефективних  управлінських рішень.

Шифр: 073.03М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Бізнес-адміністрування

 

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра менеджменту та оподаткування

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 4 поверх. кімната 401.

Телефон (057)707-65-39

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail dvk.khpi@gmail.com

Завідувач кафедри Краснокутська Наталія Станіславівна, д.е.н. проф.

Телефон (057)707-62-22

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Другий (магістерський) рівень

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Менеджмент організацій; управління стратегічними змінами; інформаційні системи і технології в менеджменті; управління проектами; лідерство та управління конфліктами; маркетинговий менеджмент; корпоративні фінанси; підприємництво та інновації; бізнес-етика та соціальна відповідальність та інші.
Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Бізнес-адміністрування» спрямована на підготовку менеджерів, які мають критичне і системне мислення і здатні до творчої професійної діяльності в умовах глобальної конкуренції. Основні програмні компетентності:  вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій управління бізнесом для прийняття рішень; здійснювати ефективні бізнес-комунікації; демонструвати лідерські якості; обґрунтовувати напрями підприємницької діяльності на інноваційній основі тощо.

Мова навчання: українська або англійська.

Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати на посадах: функціональних менеджерів підприємств і їх підрозділів; керівників і менеджерів кадрових служб; керівників малих підприємств; менеджерів з досліджень та розробок, зв’язків з громадськістю; менеджерів проектів; консультантів з економічних питань тощо.
Медіаконтент: Відео для абітурієнтів: https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

https://www.youtube.com/watch?v=XvVSQ7QUpkw

Сторінка кафедри у Fb: https://www.facebook.com/miontuKHPI

Презентація кафедри англ.. мовою:

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

О специализации Бизнес-администрирование – это управление бизнесом с использованием специальных методов, приемов и инструментария менеджмента, экономики и права
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа «Бизнес-администрирование» рассчитана на тех, кто хочет стать профессионалом в области управления бизнесом и сформировать способности к системному и инновационному мышлению для принятия эффективных управленческих решений.
Название образовательной программы / специализации Бизнес-администрирование

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра менеджмента и налогообложения

Адрес: 61002, Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5, 4 этаж. комната 401.

Телефон (057)707-65-39

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail dvk.khpi@gmail.com

Заведующий кафедрой Краснокутская Наталья Станиславовна, д.э.н. проф.

Телефон (057)707-62-22

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Второй (магистерский) уровень

 

Основные специальные учебные дисциплины Менеджмент организаций; управление стратегическими изменениями; информационные системы и технологии в менеджменте; управление проектами; лидерство и управление конфликтами; маркетинговый менеджмент; корпоративные финансы; предпринимательство и инновации; бизнес-этика и социальная ответственность и др.
Характеристика специализации Специализация «Бизнес-администрирование» направлена ​​на подготовку менеджеров, которые имеют критическое и системное мышление и способны к творческой профессиональной деятельности в условиях глобальной конкуренции. Основные программные компетентности: умение выбирать и использовать концепции, методы и инструментарий управления бизнесом для принятия решений; осуществлять эффективные бизнес-коммуникации; демонстрировать лидерские качества; обосновывать направления предпринимательской деятельности на инновационной основе и т.д.

Язык обучения: украинский или английский.

Возможности трудоустройства Выпускники могут занимать должности функциональных менеджеров предприятий и их подразделений; руководителей и менеджеров кадровых служб; руководителей малых и средних предприятий; менеджеров по исследованиям и разработкам, менеджеров по связям с общественностью; менеджеров проектов; консультантов по экономическим вопросам и т.д.
Медиаконтент: Видео для абитуриентов: https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

https://www.youtube.com/watch?v=XvVSQ7QUpkw

Страница кафедры в Fb: https://www.facebook.com/miontuKHPI

Презентация кафедры на англ. языке:

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

Specialization Business administration is management of a business using special methods, techniques, and tools of management, economics, and law
Brief description of the educational program / specialization The Business Administration master degree program is designed for those who want to become professionals in business management, to develop the ability to make effective managerial decisions based on systems approach and innovative thinking
Educational program / specialization Business Administration
Contacts The Management and Taxation Department

Address:

Building U-5

79/2 Pushkinska St., Room 401

Kharkiv 61002

Phone (057)707-65-39

Web site: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail dvk.khpi@gmail.com

Head of the department Krasnokutska Nataliia Stanislavivna, D.Sc. (Econ.), professor

Phone (057)707-62-22

Educational and qualification levels of graduates The second (master) level

 

Main special educational disciplines Management of organizations; strategic change management; information systems and technology in management; project management; leadership and conflict management; marketing management; corporate finance; entrepreneurship and innovation; business ethics and corporate social responsibility, etc.
Additional characteristics of specialization The Business Administration master degree program is designed to train future managers equipped with critical thinking and systems view of management and capable of finding creative solutions under increasing global competition.

The core program competencies: the ability to select and use concepts, methods, and tools of business management to make decisions; to organize effective business communications; to demonstrate leadership skills; to conduct feasibility studies for innovative business projects, etc.

Language of instruction: Ukrainian or English.

Employment Opportunities Graduates of the program will be able to hold positions of functional managers of firms or their divisions; human resource directors or human resource managers; directors of small enterprises; research and development managers; public relations managers; project managers; business consultants, etc.
Media: Videos for prospective students:

https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

https://www.youtube.com/watch?v=XvVSQ7QUpkw

The department’s page on Fb:

https://www.facebook.com/miontuKHPI

The department presentation in English:

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Менеджменту та оподаткування

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Бізнес-адміністрування (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *