051 - Економіка

«Економіка» (магістр)

Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 відгук)

Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, та здатні вирішувати дослідницькі і управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, забезпечити набуття студентами компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності.

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЕКОНОМІКА»

 

 

Посилання (магістр):

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

Вступ 2021
Шифр: 051.04M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЕКОНОМІКА»

Назва спеціалізації:

економіка бізнесу, економіка підприємства, управління персоналом та економіка праці, економічна кібернетика

Контакти (спеціалізації економіка бізнесу, економіка підприємства):

Кафедра економіки та маркетингу, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, тел. (057) 707-65-26; (057) 707-62-68,

e-mail: kpikafeim@gmail.com

Завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор, Сисоєв Володимир Вікторович

 

Контакти (спеціалізація управління персоналом та економіка праці):

кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, к. 1001, вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002; тел.: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53; е-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

 

Контакти (економічна кібернетика):

Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Україна, 61002, м.Харків, НТУ”ХПІ”, вул. Кирпичова 2, Навчальний корпус У-2, 6 поверх, аудиторії 601- 605, +38 (057) 707 65 53  , vza@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

Доктор економічних наук, професор Заруба Віктор Яковлевич

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр, доктор філософії (PhD)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • управлінні потенціалом підприємства
 • технологія управління персоналом
 • моделювання в управлінні соціально-економічними системами
 • стратегічне управління підприємством
 • економіка бізнесу
 • управління розвитком персоналу
 • дослідження та регулювання ринку праці
 • моделі в управлінні підприємством
 • корпоративні інформаційні системи
Характеристика конкурсної пропозиції:

Освітньо-професійна програма  підготовки магістра «Економіка» спрямована на підготовку конкурентоздатних на ринку праці, висококваліфікованих професіоналів з економіки, які здані вести поглиблений економічний аналіз та здійснювати наукову роботу в галузі економіки і уміти використовувати отримання результати на практиці, професійно володіють прийомами і методами ефективного ведення бізнесу, формування трудових колективів, досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах, а також забезпечення його конкурентоспроможності в умовах реалізації концепції розвитку цифрової економіки. Конкурсна пропозиція пропонує абітурієнтам бюджетну та контрактну форму навчання для майбутніх професіоналів в сфері бізнесу, економіки підприємства, управління підприємством та економіки праці, економічної кібернетики.

Можливості працевлаштування:

Фахівець-економіст магістерського рівня вищої освіти має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: економіст-аналітик з дослідження мікро- та макроекономічного середовища; консультант з ефективної організації підприємницької діяльності та ринкового аналізу; фахівець з політико-економічного консультування, проектування та моделювання інституціональних змін; керівник або фахівець економічних, фінансових, маркетингових, виробничо-економічних, кадрових, аналітичних та інформаційних служб підприємств різних організаційно-правових форм і різних галузей, органів державної та муніципальної влади; науково-педагогічні посади в науково-дослідницьких установах, аналітичних та експертних центрах, установах системи вищої та середньої професійної освіти.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/spetsialnosti-2

http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/ekonomichna-kibernetyka

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/abituriyentu

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ЭКОНОМИКА»

Название специализаций:

экономика бизнеса, экономика предприятия, управление персоналом и экономика труда, экономическая кибернетика

 

Контакты (специализации – экономика бизнеса, экономика предприятия):

Кафедра экономики и маркетинга, 61002, г.. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корпус У1, 9 этаж, ауд. 902, тел. 057707 65 26; 057707 62 68

e-mail: kpikafeim@gmail.com

Заведующий кафедрой: доктор экономических наук, профессор, Сысоев Владимир Викторович

 

Контакты (специализация – управление персоналом и экономика труда):

кафедра менеджмента инновационного предпринимательства и международных экономических отношений; корпус У-1, к. 1001, ул. Кирпичева 2, г. Харьков, Украина, 61002; тел .: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53; е-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой: доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич

 

Контакты  (экономическая кибернетика):

Кафедра экономической кибернетики и маркетингового менеджмента, Украина, 61002, г.Харьков, НТУ “ХПИ”, ул. Кирпичева 2 Учебный корпус У-2, 6 этаж, аудитории 601- 605, +38 (057) 707 65 53, vza@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой: Доктор экономических наук, профессор Заруба Виктор Яковлевич

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

магистр, доктор философии (PhD)

Основные специальные учебные дисциплины:

• управление потенциалом предприятия

• организация труда менеджера

• моделирование в управлении социально-экономическими системами

• стратегическое управление предприятием

• экономика бизнеса

• управление развитием персонала

• исследования и регулирования рынка труда

• интеллектуальный анализ данных

• корпоративные информационные системы

Характеристика конкурсного предложения:

Образовательно-профессиональная программа подготовки магистра «Экономика» направлена ​​на подготовку конкурентоспособных на рынке труда, высококвалифицированных специалистов по экономике, которые сданы вести углубленный экономический анализ и осуществлять научную работу в области экономики и уметь использовать получения результаты на практике, профессионально владеющих приемами и методами эффективного ведения бизнеса, формирования трудовых коллективов, достижения предприятием наилучших результатов при наименьших затратах, а также обеспечение его конкурентоспособности способности в условиях реализации концепции развития цифровой экономики. Конкурсное предложение предлагает абитуриентам бюджетную и контрактную форму обучения для будущих профессионалов в сфере бизнеса, экономики предприятия, управления предприятием и экономики труда, экономической кибернетики.

Возможности трудоустройства:

Профессионал-экономист магистерского уровня высшего образования имеет высокий уровень теоретической подготовки, специальные знания, углубленную специализированную профессиональную подготовку, позволяющую занимать следующие должности: экономист-аналитик по исследованию микро- и макроэкономической среды; консультант по эффективной организации предпринимательской деятельности и рыночного анализа; специалист по политико-экономического консультирования, проектирования и моделирования институциональных изменений; руководитель или специалист Финансовый маркетинговых, производственно-экономических, кадровых, аналитических и информационных служб предприятий различных организационно-правовых форм и различных отраслей, органов государственной и муниципальной власти; научно-педагогические должности в научно-исследовательских учреждениях, аналитических и экспертных центрах, учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования.

Медиаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/ekonomichna-kibernetyka

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/abituriyentu

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/spetsialnosti-z-2016

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

1 відгук для «Економіка» (магістр)

 1. Оцінено в 5 з 5

  Аліна

  В минулому році, я перейшла в ХПІ з іншого ВНЗ на спеціальність “Управління персоналом та економіка праці”. Дуже задоволена викладачами та якістю навчання. Щиро дякую за підтримку і допомогу. Попереду останній крок, 6ий курс. Та бажаю абітурієнтам зробити правильний вибір!

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *