051 - Економіка

Економіка (магістр)

(1 відгук)

Підготовка висококваліфікованих фахівців з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, знаннями і навичками, що забезпечують ефективне вирішення ними дослідницьких і управлінських завдань та проблем функціонування економічних систем.

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЕКОНОМІКА»

 

Артикул: 051.04M Категорія: Позначка:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЕКОНОМІКА»

Назва спеціалізації:

Економіка

Контакти :

кафедра економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова 2

Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53, (067) 940-16-81

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

Е-mail: economics@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр, доктор філософії (PhD)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Економічна ефективність управлінських рішень в діяльності підприємства
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Управління потенціалом підприємства
 • Управління проектами
 • Управління стратегічними змінами
 • Технологія управління персоналом
 • Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
 • Інформаційні системи і технології в економіці
 • Бізнес комунікації іноземною мовою
 • Основи наукових досліджень
 • Дослідження та регулювання ринку праці
 • Управління розвитком персоналу
 • Криптовалюти і блокчейн технології в сучасній економіці
 • Цифрова інфраструктура економічного зростання
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Транснаціоналізація світової економіки
 • Інноваційний бізнес та маркетинг інтелектуальної власності
 • Економічна оцінка прав інтелектуальної власності
 • Стратегія працевлаштування
Характеристика конкурсної пропозиції:

Освітньо-професійна програма «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти спрямована на підготовку конкурентоздатних на ринку праці, висококваліфікованих професіоналів з економіки, які здатні вести поглиблений економічний аналіз та здійснювати наукову роботу в галузі економіки і вміти використовувати отримання результати на практиці, професійно володіють прийомами і методами ефективного ведення бізнесу, в тому числі на міжнародному рівні, формування трудових колективів, досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах, а також забезпечення його конкурентоспроможності в умовах реалізації концепції розвитку цифрової економіки.

Конкурсна пропозиція пропонує бюджетну та контрактну форму навчання за наступними вибірковими блоками дисциплін: «Економіка та організація бізнесу», «Управління персоналом та економіка праці», «Економіка інформаційних технологій та електронна комерція», «Економіка та маркетинг інтелектуального бізнесу» і «Економіка міжнародних відносин».

Можливості працевлаштування:

Фахівець-економіст магістерського рівня вищої освіти має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: економіст-аналітик з дослідження мікро-, макроекономічного та міжнародного середовища; консультант з ефективної організації підприємницької діяльності та ринкового аналізу; фахівець з політико-економічного консультування, проектування та моделювання інституціональних змін; керівник або фахівець економічних, фінансових, маркетингових, виробничо-економічних, кадрових, міжнародних, аналітичних та інформаційних служб підприємств різних організаційно-правових форм і різних галузей, органів державної та муніципальної влади; науково-педагогічні посади в науково-дослідницьких установах, аналітичних та експертних центрах, установах системи вищої та середньої професійної освіти.

Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

https://www.instagram.com/kaf_eb_mev_khpi/

https://www.facebook.com/Kaf.MIPMEV.NTU.KhPI/?ref=pages_you_manage

https://www.youtube.com/channel/UChGklUX9jETk5oDsn47m2-Q

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ЭКОНОМИКА»

Название специализаций:

Экономика

 

Контакты:

кафедра экономики бизнеса и международных экономических отношений

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева 2

Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53, (067) 940-16-81

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

Е-mail: economics@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич

 

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

магистр, доктор философии (PhD)

Основные специальные учебные дисциплины:

Экономическая эффективность управленческих решений в деятельности предприятия

 • Управление конкурентоспособностью предприятия
 • Управление потенциалом предприятия
 • Управление проектами
 • Управление стратегическими изменениями
 • Технология управления персоналом
 • Моделирование в управлении социально-экономическими системами
 • Информационные системы и технологии в экономике
 • Бизнес коммуникации на иностранном языке
 • Основы научных исследований
 • Исследование и регулирование рынка труда
 • Управление развитием персонала
 • Криптовалюты и блокчейн технологии в современной экономике
 • Цифровая инфраструктура экономического роста
 • Международные стратегии экономического развития
 • Транснационализация мировой экономики
 • Инновационный бизнес и маркетинг интеллектуальной собственности
 • Экономическая оценка прав интеллектуальной собственности
 • Стратегия трудоустройства
Характеристика конкурсного предложения:

Образовательно-профессиональная программа «Экономика» второго (магистерского) уровня высшего образования направлена на подготовку конкурентоспособных на рынке труда, высококвалифицированных профессионалов по экономике, которые способны проводить углубленный экономический анализ и осуществлять научную работу в области экономики, умеют использовать полученные результаты на практике, профессионально владеющие приемами и методами эффективного ведения бизнеса, в том числе на международном уровне, формирования трудовых коллективов, достижения предприятием наилучших результатов при минимальных затратах, а также обеспечение его конкурентоспособности в условиях реализации концепции развития цифровой экономики.

Конкурсное предложение предлагает бюджетную и контрактную форму обучения по следующим выборочным блокам дисциплин: «Экономика и организация бизнеса», «Управление персоналом и экономика труда», «Экономика информационных технологий и электронная коммерция», «Экономика и маркетинг интеллектуального бизнеса» и «Экономика международных отношений».

Возможности трудоустройства:

Специалист-экономист магистерского уровня высшего образования имеет высокий уровень теоретической подготовки, специальные знания, углубленную специализированную профессиональную подготовку, позволяющую занимать следующие должности: экономист-аналитик по исследованию микро-, макроэкономической и международной среды; консультант по эффективной организации предпринимательской деятельности и рыночному анализу; специалист по политико-экономическому консультированию, проектированию и моделированию институциональных изменений; руководитель или специалист экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических, кадровых, международных, аналитических и информационных служб предприятий различных организационно правовых форм и различных отраслей, органов государственной и муниципальной власти; научно-педагогические должности в научно-исследовательских учреждениях, аналитических и экспертных центрах, учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

Медиаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

https://www.instagram.com/kaf_eb_mev_khpi/

https://www.facebook.com/Kaf.MIPMEV.NTU.KhPI/?ref=pages_you_manage

https://www.youtube.com/channel/UChGklUX9jETk5oDsn47m2-Q

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

1 відгук для Економіка (магістр)

 1. Аліна

  В минулому році, я перейшла в ХПІ з іншого ВНЗ на спеціальність “Управління персоналом та економіка праці”. Дуже задоволена викладачами та якістю навчання. Щиро дякую за підтримку і допомогу. Попереду останній крок, 6ий курс. Та бажаю абітурієнтам зробити правильний вибір!

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.