153 - Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка для сонячної енергетики (Магістр)

Мікро- та наносистемна техніка – це новий напрямок в науці і техніці, народжений на стику декількох традиційних напрямків: механіки і мікромеханіки, електроніки і мікроелектроніки. Спеціаліст в області мікро- та наносистемної техніки займається розробкою, дослідженням і застосуванням електронних пристроїв з розмірами елементів від мікрометра до нанометра.

 

Прикладами систем мікро- та наноелектроніки є сенсори, наноструктурні елементи, сонячні батареї, тонкоплівкові прилади. Також це всілякі датчики різних фізичних величин: прискорення, зміни кута повороту (гіроскопи), температури. Уже зараз дуже багато людей користуються датчиками, розробленими фахівцями мікросистемної техніки, хоча більшість про це навіть не здогадується.

Шифр: 153.01М Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Мікро- та наносистемна техніка для сонячної енергетики
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики

61002 м. Харків, вул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПІ», каф. ФМЕГ

kaf.fmeg@gmail.com

+38 (057) 731-56-91

Завідувач кафедри Кандидат технічних наук, доцент

Зайцев Роман Валентинович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи наукових досліджень

Комп’ютерне моделювання фізичних та технологічних процесів мікро- та наноелектроніки

Проектування мікро- та наносистемної техніки

Вироби мікро- та наноелектроніки

Фізичні властивості та сучасні методи дослідження напівпровідникових приладових структур

Фізичне матеріалознавство напівпровідникових приладових структур

Фізичні основи технології для мікро- та наносистемної техніки

Напівпровідникові фотоелектричні перетворювачі

Розробка новітніх конструкційно-технологічних рішень та методи атестації перетворювачів енергії електромагнітного випромінення

Плівкові оптоелектронні приладові структури

Квантові обчислення та квантовий комп’ютер

Основи спінтроніки

Конструктивно-технологічні рішення напівпровідникових газових датчиків

Конструктивно-технологічні рішення елементів захисту електронних мікросхем від імпульсних перевантажень

Конструктивно-технологічні рішення наноструктурних сонячних елементів

Конструктивно-технологічні рішення гнучких сонячних елементів

Техніко-економічний аналіз ринку геліоенергетики

Автоматизовані та комбіновані геліосистеми

Оптичні елементи геліоенергетичних установок

Конструктивно-технологічні рішення органічних напівпровідникових сонячних елементів

 

Характеристика спеціалізації Об’єктами вивчення та діяльності фахівців з мікро- та наносистемної техніки є  фізичні процеси і явища на яких ґрунтується функціонування електронних приладів, мікро- та наносистем; властивості матеріалів мікро- і наноелектроніки, технологічні процеси, принцип дії електронних компонентів, типових схем функціональних пристроїв; матеріали і технології для виготовлення електронних приладів мікро- та наносистемної електронної техніки різноманітного, у тому числі фізичного та геліоенергетичного призначення; обчислювальна техніка та програмні засоби загального призначення.

Метою навчання є набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок та інших компетенцій, достатніх для спеціалізованих та практичних задач розробки, проектування, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та модернізації електронних приладів фізичного призначення, мікро- та наносистемної електронної техніки і геліоенергетики.

Теоретичний зміст предметної області засновано на фундаментальних положеннях теорії твердого тіла, теоретичних основ електротехніки, фізичних основ мікро- та наносистемної електроної техніки, теорії вірогідності та математичної статистики, обчислювальної математики, теорії інформації, обробки сигналів, математичного моделювання і оптимізації, теорії алгоритмів, програмування та інформаційних технологій.

Здобувач вищої освіти вчиться розробляти і використовувати мікро- та наносистемну електронну техніку різноманітного призначення, застосовувати комп’ютерну техніку, вимірювальні прилади, інші електронні технічні засоби.

 

Можливості працевлаштування Наші випускники працюють за спеціальністю на

державних підприємствах:

ВАТ «Турбоатом» (Харків), Інститут монокристалів (Харків), Полтавський алмазний завод, АТ «Електроважмаш» (Харків), Інститут фізики напівпровідників НАН України (Київ), “Прогресстех-Україна” (Київ) на посадах наукового співробітника, інженера, технолога. В

комерційних фірмах з виготовлення та ремонту

електронної техніки різноманітних

застосування на посадах інженера, конструктора і менеджера.

 

Медіаконтент: https://www.youtube.com/watch?v=QOvtkuqzfBU

https://www.youtube.com/watch?v=KouzkjzcCkM

https://www.youtube.com/watch?v=X4HlngYsmMk

https://www.youtube.com/watch?v=uLxjyYDCkRs

https://www.youtube.com/watch?v=arlRR0XV5es

https://www.youtube.com/watch?v=0DsWclIiNqA

https://www.youtube.com/watch?v=usyP8pDcDkc

https://www.facebook.com/khpi.micro.nano.system/

О специализации Микро- и наносистемная техника – это новое направление в науке и технике, рожденное на стыке нескольких традиционных направлений: механики и микромеханики, электроники и микроэлектроники. Специалист в области микро- и наносистемной техники занимается разработкой, исследованием и применением электронных устройств с размерами элементов от микрометра до нанометра.
Короткое описание образовательной программы / специализации Примерами систем микро- и наноэлектроники являются сенсоры, наноструктурные элементы, солнечные батареи, тонкопленочные приборы. Также это всевозможные датчики различных физических величин: ускорения, изменения угла поворота (гироскопы), температуры. Уже сейчас очень много людей пользуются датчиками, разработанными специалистами микросистемной техники, хотя большинство об этом даже не догадывается.
Название образовательной программы / специализации Микро- и наносистемная техника для солнечной энергетики
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра физического материаловедения для электроники и гелиоэнергетики

61002 г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПИ», каф. ФМЭГ

kaf.fmeg@gmail.com

+38 (057) 731-56-91

Заведующий кафедрой Кандидат технических наук, доцент

Зайцев Роман Валентинович

Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр
Основные специальные учебные дисциплины Основы научных исследований

Компьютерное моделирование физических и технологических процессов микро- и наноэлектроники

Проектирование микро- и наносистемной техники

Изделия микро- и наноэлектроники

Физические свойства и современные методы исследования полупроводниковых приборных структур

Физическое материаловедение полупроводниковых приборных структур

Физические основы технологии для микро- и наносистемной техники

Полупроводниковые фотоэлектрические преобразователи

Разработка новейших конструкционно-технологических решений и методы аттестации преобразователей энергии электромагнитного излучения

Пленочные оптоэлектронные приборные структуры

Квантовые вычисления и квантовый компьютер

Основы спинтроники

Конструктивно-технологические решения полупроводниковых газовых датчиков

Конструктивно-технологические решения элементов защиты электронных микросхем от импульсных перегрузок

Конструктивно-технологические решения наноструктурных солнечных элементов

Конструктивно-технологические решения гибких солнечных элементов

Технико-экономический анализ рынка гелиоэнергетики

Автоматизированные и комбинированные гелиосистемы

Оптические элементы гелиоэнергетических установок

Конструктивно-технологические решения органических полупроводниковых солнечных элементов

Характеристика специализации Объектами изучения и деятельности специалистов по микро- и наносистемной технике являются физические процессы и явления на которых основывается функционирование электронных приборов, микро- и наносистем; свойства материалов микро- и наноэлектроники, технологические процессы, принцип действия электронных компонентов, типичных схем функциональных приборов; материалы и технологии для изготовления электронных приборов микро- и наносистемной электронной техники различного, в том числе физического и гелиоэнергетичесого назначения; вычислительная техника и программные средства общего назначения.

Целью обучения является приобретение теоретических и практических знаний и умений, навыков и других компетенций, достаточных для специализированных и практических задач разработки, проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и модернизации электронных приборов физического назначения, микро- и наносистемной электронной техники и гелиоенергетики.

Теоретическое содержание предметной области основано на фундаментальных положениях теории твердого тела, теоретических основах электротехники, физических основах микро- и наносистемной электронной техники, теории вероятности и математической статистики, вычислительной математики, теории информации, обработки сигналов, математического моделирования и оптимизации, теории алгоритмов, программировании и информационных технологиях.

Соискатель высшего образования учится разрабатывать и использова микро- и наносистемную электронную технику различного назначения, применять компьютерную технику, измерительные приборы, другие электронные технические средства.

Возможности трудоустройства Наши выпускники работают по специальности на

государственных предприятиях:

ОАО «Турбоатом» (Харьков), Институт монокристаллов (Харьков), Полтавский алмазный завод, АО «Электротяжмаш» (Харьков), Институт физики полупроводников НАН Украины (Киев), “Прогресстех-Украина” (Киев) на должностях научного сотрудника, инженера, технолога. В

коммерческих фирмах по изготовлению и ремонту

электронной техники разнообразного

применения на должностях инженера, конструктора и менеджера.

Медиаконтент https://www.youtube.com/watch?v=QOvtkuqzfBU

https://www.youtube.com/watch?v=KouzkjzcCkM

https://www.youtube.com/watch?v=X4HlngYsmMk

https://www.youtube.com/watch?v=uLxjyYDCkRs

https://www.youtube.com/watch?v=arlRR0XV5es

https://www.youtube.com/watch?v=0DsWclIiNqA

https://www.youtube.com/watch?v=usyP8pDcDkc

https://www.facebook.com/khpi.micro.nano.system/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність:

153 Мікро- та наносистемна техніка

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Мікро- та наносистемна техніка для сонячної енергетики (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *