Відображається 37-48 з 55 результатів

 • Мультимедійні інформаційні технології і системи вступ Магістратура

  ПРИКЛАДНА КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ (Магістр)

  Розробка та дослідження сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем, систем інтелектуальної обробки інформації та управління базами даних, систем автоматизованого проектування компонентів; програмування мобільних пристроїв і комп’ютерних ігор.

   

  КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ПРИКЛАДНА КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

   

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

  Вступ 2021
 • Прикладна лінгвістика (Магістр)

  Прикладна лінгвістика – спеціальність, спрямована на розв’язання практичних завдань у галузі мовознавства, перекладознавства та інформаційних технологій. Прикладна лінгвістика орієнтована на студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері іноземної філології, глибоко володіти двома іноземними мовами (англійською та німецькою/французькою), мати глибокі знання в галузі перекладознавства та лінгвістики, а також бути фахівцями з питань комп’ютерної обробки текстів природною мовою, використання інформаційно-пошукових та інформаційно-довідкових систем, забезпечувати переклад та ефективний зв’язок з громадськістю. Програма навчання спрямована на розвиток діяльнісної іншомовної компетенції майбутніх випускників, в умовах якого формуються навички та вміння критичного та аналітичного мислення; активізується фахова комунікативна компетенція в міжкультурному середовищі; виникає інтерес до певних областей філології, перекладознавства, лінгвістики та інформаційних технологій для подальшого самостійного наукового дослідження.

   

  Зміст програми передбачає оволодіння знаннями щодо: розв’язання економічних та організаційних задач організації виробництва інформаційно-лінгвістичного забезпечення; володіння українською та іноземними мовами як засобу ділового спілкування; використання програмних й інформаційних засобів комп’ютерної лінгвістики для проектування та розробки лінгвістичного забезпечення; самостійного аналізу мовного/мовленнєвого матеріалу, реферування, узагальнення та коментування результатів наукових досліджень інших вчених; удосконалення лінгвістичного забезпечення складних організаційно-технічних систем; використання сучасних Web-технологій та мов Web-програмування; письмової та усної комунікації англійською мовою у сфері інформаційних технологій, здатність розробляти відповідну документацію та вести дискусію під час розробки програмного продукту; особливостей мовлення в різних сферах функціонування мови (у повсякденній, офіційній, науковій, публіцистичній сферах і в художній літературі) та різноманітних мовленнєвих ситуаціях; мовностилістичних засобів для повноцінної й ефективної передачі відповідної інформації; користування моделями та методами лінгвістичного забезпечення систем штучного інтелекту; використання сучасних програмних засобів для проектування та дослідження систем інтелектуального аналізу даних; процесу й технології тестування; використання можливості XML мови, правила створення XML-документа; використання технології створення RDF-сховища і методів їх реалізації; способів організації запитів до баз знань на основі SPARQL мови.

  Програма базується на сучасному знанні з урахуванням сучасного стану та перспектив розвитку інформаційних технологій.

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

  Вступ 2021
 • Прикладна механіка (магістр)

  Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в прикладній механіці, системах формоутворення металевих виробів, металообробних, машинобудівних та логістичних системах, системах гідропневмоприводів, об’ємних гідромашин, енергетики.

   

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

  Вступ 2021
 • Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини Магістр

  Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій (Магістр)

  КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ, МЕДИЦИНИ, РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»

 • Програмне забезпечення інформаційних систем (Магістр)

  Програмне забезпечення інформаційних систем – це освітня програма спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», яка передбачає підготовку фахівців з розробки програмного забезпечення для спеціалізованих інформаційних систем з використанням сучасних технологій.

  Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

  Метою освітньої програми є підготовка фахівців, орієнтованих на розробку, впровадження та експлуатацію інформаційних систем рівня підприємства.

  КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС)»

   

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

  Вступ 2021
 • Енергетичний менеджмент та енергоефективність Магістр

  Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність. (Магістр)

  Освітня програма підготовки бакалавра/магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної діяльності в теплоенергетиці, теплотехнічних та енергоефективних системах. Програма дає можливість отримати базові знання з фундаментальних дисциплін, загально-професійної та спеціальної підготовки.

   

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

  Вступ 2021
 • Психологія Магістр

  Психологія (Магістр)

  Психологія – наука про загальні психічні закономірності взаємодії людини із середовищем. Психологія вивчає, яким образом зовнішній вплив переходить до внутрішнього, психічного відображення і стає регулятором нашої діяльності. А також вона вивчає загальні закономірності психічних процесів і своєрідність їхнього протікання.

   

  Актуальність отримання освіти за спеціальністю «Психологія» обумовлена попитом психологів в різних сферах: системі освіти, охорони здоров’я, правоохоронних органах, на підприємствах, в системі соціальної допомоги та інше.  Студенти нашої кафедри щороку беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Психологія», Всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Замають призові місця на Регіональному конкурсі наукових робіт студентів. Також студенти нашої кафедри мають можливість брати участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, публікуватися в наукових виданнях кафедри.

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

  Вступ 2021
 • Системи штучного інтелекту (Магістр)

  Системи штучного інтелекту (Магістр)

  Спеціальність спрямована на підготовку фахівців, що володіють сучасними математичними методами та інформаційними технологіями інтелектуального пошуку, аналізу, обробки і візуалізації даних, зокрема даних вимірювань та спостережень, текстів, сигналів та зображень з метою видобування знань, прогнозування і прийняття рішень, а також на здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з управління проектами в галузі інформаційних технологій, що передбачає проведення досліджень або виконання практичних завдань із застосуванням теоретичних положень і методів комп’ютерних наук та характеризується комплексністю і невизначеністю умов та вимог.

   

  КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

  «СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ»

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

  Вступ 2021
 • Системний аналіз (Магістр)

  Системний аналіз (Магістр)

  Системний аналіз – науковий метод пізнання, який є послідовністю дій по встановленню структурних зв’язків між змінними або постійними елементами досліджуваної системи, спирається на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних та математичних методів. Успіх застосування системного аналізу при вирішенні складних завдань багато в чому визначається можливостями сучасних інформаційних технологій.

  Спеціальність 124 “Системний аналіз” – це сукупність методів, заснованих на використанні спеціалізованого програмного забезпечення та орієнтованих на дослідження складних систем – технічних, економічних, екологічних тощо. Результатом системних досліджень є, як правило, вибір певної альтернативи: плану розвитку регіону, параметрів конструкції тощо. Тому витоки системного аналізу, його методичні концепції складають навчальні дисципліни, в яких вивчаються методи оптимізації та прийняття рішень.

   

  КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

  Вступ 2021
 • Соціологія забезпечення економічної діяльності (Магістр)

  Соціолог – це фахівець, який розуміє сутність і основні тенденцій розвитку інформаційного суспільства; здатний формувати позитивний імідж організації, створювати або модернізувати корпоративну культури, організовувати ефективну систему комунікацій, розробляти систему підбору та стимулювання персоналу, здійснювати соціологічне забезпечення впровадження інновацій, збирати, обробляти, аналізувати соціальну інформацію; здійснювати підготовку та проведення виборчих і рекламних кампаній, вивчати ринок праці та споживчий ринок.

   

  Протягом навчання за спеціалізацією «Соціологічне забезпечення економічної діяльності» студенти беруть участь у соціологічних дослідженнях, що спрямовані на вирішення проблем пов’язаних з питаннями соціально-адекватного управління в організаціях та соціальної відповідальності підприємств; з питаннями формування кадрового складу та безпеки організацій, а також з питаннями керування споживчою поведінкою та створення позитивного іміджу компанії. Вони засвоюють методи багатовимірного аналізу даних в соціології, вивчають правові засади управлінської діяльності та формують навички психодіагностики. Студенти проходять практику в маркетингових та консалтингових агентствах, громадських і політичних організаціях м. Харкова, в ході якої поєднують теоретичну і практичну складові професії соціолога.

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

  Вступ 2021
 • СУЧАСНЕ ПРОГРАМУВАННЯ, МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ “ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС” (Магістр)

  Розробка та дослідження сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем, систем інтелектуальної обробки інформації та управління базами даних, систем автоматизованого проектування компонентів; програмування мобільних пристроїв і комп’ютерних ігор.

   

  КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «СУЧАСНЕ ПРОГРАМУВАННЯ, МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ (ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС)»

   

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

  Вступ 2021
 • ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА (Магістр)

  Метою освітньої програми є забезпечення підготовки фахівців у галузі телекомунікацій, формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за освітнім ступенем «Магістр» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», направлених на здобуття студентом фундаментальних і спеціальних знань та системного підходу, вмінь та якостей соціальних особистостей, здатних формулювати, узагальнювати та розв’язувати практичні задачі у своїй професійній діяльності на базі високого рівня професійної підготовки та наукового світогляду. Спеціалізації спрямованні на підготовку фахівців, що володіють знаннями сучасних телекомунікаційних технологій, математичних методів та інформаційних технологій для створення телекомунікаційних систем та мереж з належним рівнем якості сервісів.

   

  КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА»

   

   

  Посилання (магістр):

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

  Вступ 2021