101 - Екологія

Інженерна екологія (Магістр)

Інженерна екологія – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 101 “Екологія ”. Профілями підготовки ОП “Інженерна екологія” є розробка та впровадження методів й устаткування очищення викидів,скидів та переробки відходів; зменшення негативного впливу від діяльності промислових комплексів на всі складові навколишнього середовища, створення маловідходних виробництв та екологічно чистих виробничих процесів.

 

Mетою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих професіоналів в галузі екології, які володіють дослідницькими навичками, мають уміння проводити дослідження техногенно змінених ландшафтів, наукового обґрунтування управлінських рішень з метою забезпечення екологічночистих та маловідходних виробничих процесів; складання математичних моделей природних екосистем та еколого-інженерних систем захисту довкілля, вміють аналізувати отримані дані та здатні генерувати нові ідеї.  Професіонали в галузі інженерної екології мають  уміння для створення нових і вдосконалення перспективних очисних технологій, з урахуванням таких світових  актуальних питань як: розширення сировинної бази, енергозберігаючих та маловідходних технологій і екологічної безпеки.

Шифр: 101.02M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Інженерна екологія
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Підготовку проводить кафедра «Хімічної техніки  та  промислової  екології».

Тел.: (057)707-61-55,

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/, email: kafedrahtpe@i.ua. Кафедра знаходиться в технічному корпусі на першому поверсі (в арці).

Завідувач кафедри Завідуючий кафедрою – доктор техн. наук, професор Шапорев Валерій Павлович. Тел. 707-66-81.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, магістр.

Випускникам надається кваліфікація:

на рівні бакалавра: організатор природокористування;

на рівні магістра: професіонал в галузі екології.

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основні спеціальні навчальні дисципліни: Обладнання захисту біосфери, Устаткування та основи проектування екологічно безпечних технологій з використанням САПР, Основи створення маловідходних технологій, Теорія та практика експерименттальних досліджень еко- і техногенних систем, Екологічна політика, Теорія систем в екології, Екологічний менеджмент, Екологічні засади сталого розвитку країни, Управління техногенною та екологічною безпекою, Методи наукових досліджень.
Характеристика спеціалізації Моделювання та прогнозування антропогенного навантаження, методів захисту навколишнього середовища,  створення маловідходних та неруйнучих «зелених» технологій на сьогодні є найактуальнішим питанням не тільки Україні, а й у всьому світі. Такою інноваційною діяльністю в галузі екології можуть ефективно займатися тільки професіонали в галузі інженерної екології. Наші випускники вільно володіють знаннями про методологію досліджень, впровадження наукових розробок,  методи і технології  збалансованого природокористування; про методи розробки перспективних і поточних планів і проектів з охорони та відновлення навколишнього середовища; екологічної інженерії, теорії та проектування екологічно безпечних  технологій. Випускники професіонали в галузі екології вміють використовувати знання методології і методів захисту довкілля для розробки технологічних заходів для мінімізації антропогенного тиску на компоненти біосфери; знання екологічної інженерії, теорії та проектування екологічно безпечних технологій та реакторних систем для вирішення природоохоронних задач; знання фізико-хімічної суті основних технологічних процесів, знання теоретичних основ технологічних процесів хімічної переробки деревини для розробки і проектування високоефективних виробництв.
Можливості працевлаштування Випускники спеціалізації «Інженерна екологія» високо цінуються у нашій країні та за її межами. Випускники кафедри можуть займати посади молодшого наукового співробітника, інженера, економіста-природокористувача, інженера з охорони навколишнього середовища, геохіміка, інженера-дослідника та ін., які можуть працювати у проектних, науково-дослідних інститутах, в державних органах управління природокористуванням, в санітарно-епідеміологічних станціях та відділах охорони природи в міських, районних та обласних виконкомах.
Медіаконтент: День еколога в ХПІ

 

О специализации Инженерная экология – это образовательная программа (специализация) специальности 101 “Экология”. Профилям подготовки ОП “Инженерная экология” является разработка и внедрение методов и оборудования очистки выбросов, сбросов и отходов; уменьшение негативного влияния от деятельности промышленных комплексов на все элементы окружающей среды, создания малоотходных экологически чистых  производств
Короткое описание образовательной программы / специализации Целью образовательной программы является подготовка высококвалифицированных специалистов в области экологии, которые обладают исследовательскими навыками, обладают умением проводить исследования техногенно измененных ландшафтов, научного обоснования управленческих решений с целью обеспечения экологически чистых и малоотходных производственных процессов; составление математических моделей природных экосистем и эколого-инженерных систем защиты окружающей среды, умеют анализировать полученные данные и способны генерировать новые идеи. Профессионалы в области инженерной экологии обладают умениями  для создания новых и совершенствования перспективных очистных технологий с учетом таких мировых актуальных вопросов как: расширение сырьевой базы, внедрение  энергосберегающих и малоотходных технологий и экологической безопасности.
Название образовательной программы / специализации Инженерная экология
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Подготовку проводит кафедра «Химической техники и промышленной экологии».

Тел .: (057) 707-61-55,

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/, email: kafedrahtpe@i.ua.

Кафедра находится в техническом корпусе на первом этаже (в арке).

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой – доктор техн. наук, профессор Шапорев Валерий Павлович. Тел. 707-66-81.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Выпускникам присваивается квалификация:

на уровне бакалавра: организатор природопользования;

на уровне магистра: профессионал в области экологии.

Основные специальные учебные дисциплины  Оборудование защиты биосферы, Оборудование и основы проектирования экологически безопасных технологий с использованием САПР, Основы создания малоотходных технологий, Теория и практика експерименттальних исследований эко- и техногенных систем, Экологическая политика, Теория систем в экологии, Экологический менеджмент, Экологические основы устойчивого развития страны, Управление техногенной и экологической безопасностью, Методы научных ислледований
Характеристика специализации Моделирование и прогнозирование антропогенной нагрузки, методов защиты окружающей среды, создания малоотходных и неразрушающих  «зеленых» технологий сегодня является актуальным вопросом не только в  Украине, но и во всем мире. Такой инновационной деятельностью в области экологии могут эффективно заниматься только профессионалы (магистры)  в области инженерной экологии. Наши выпускники свободно владеют знаниями о методологии исследований, внедрения научных разработок, методах и технологии сбалансированного природопользования; о методах разработки перспективных и текущих планов и проектов по охране и восстановлению окружающей среды; экологической инженерии, теории и проектирования экологически безопасных технологий. Выпускники профессионалы в области экологии умеют использовать знания методологии и методов защиты окружающей среды для разработки технологических мероприятий для минимизации антропогенного давления на компоненты биосферы; знания экологической инженерии, теории и проектирования экологически безопасных технологий и реакторных систем для решения природоохранных задач; знания физико-химической сущности основных технологических процессов, знание теоретических основ технологических процессов химической переработки древесины для разработки и проектирования высокоэффективных производств.
Возможности трудоустройства Выпускники специализации «Инженерная экология» высоко ценятся в нашей стране и за ее пределами. Выпускники кафедры могут занимать должности младшего научного сотрудника, инженера, экономиста-природопользователя, инженера по охране окружающей среды, геохимик, инженера-исследователя и др., которые могут работать в проектных, научно-исследовательских институтах, в государственных органах управления природопользованием, в санитарно эпидемиологических станциях и отделах охраны природы в городских, районных и областных исполкомах.
Медиаконтент День эколога в ХПИ

 

Specialization Engineering ecology is an educational program (specialization) of specialty 101 “Ecology”. Training profiles of Engineering Ecology EP are the development and implementation of methods and equipment for  emissions purification, discharges and waste; negative impact reduction from the activities of industrial complexes on all elements of the environment, the creation of low-waste environmentally friendly industries
Brief description of the educational program / specialization aim of the educational program is highly qualified specialists training in the area of environmental protection, which possess research skills, have the ability to conduct research on technologically altered landscapes, scientific substantiation of management decisions to ensure environmentally friendly and low-waste production processes; the compilation of mathematical models of natural ecosystems and environmental engineering systems of environmental protection, who are able to analyze the data obtained and are able to generate new ideas. Professionals in the area of engineering ecology have skills to create new and improve perspective purification technologies taking into account such topical issues as: expansion of raw materials base, introduction of energy saving and low-waste technologies and environmental safety.
Educational program / specialization Engineering ecology

 

Contacts Training provided by department of “Chemical Engineering and environmental protection “.

Tel: (057) 707-61-55,

web-site: http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/, email: kafedrahtpe@i.ua.

The department is located in the technical building on the first floor (in the arch).

Head of the department The head of the department is  doctor of technical sciences, Professor Shaporev Valery Pavlovich. Tel. 707-66-81.
Educational and qualification levels of graduates Graduates are given the following qualifications:

at the bachelor’s level:  organizer of nature management;

at the master’s level:  professional in  ecology area .

Main special educational disciplines Equipment for biosphere protection, Equipment and foundations for the design of environmentally friendly technologies using CAD, The fundamentals of low-waste technologies development, Theory and practice of experimental studies of eco- and technogenic systems, Environmental policy, Theory of systems in ecology, Environmental management, Ecological foundations for sustainable development of the country, Management of technogenic and ecological safety, Methods of scientific research
Additional characteristics of specialization Modeling and forecasting of anthropogenic load, methods of environmental protection, creation of low-waste and non-destructive “green” technologies is an actual issue today not only in Ukraine, but all over the world. Such innovative activity in the area of environmental protection can be effectively handled only by professionals (masters) in the area of engineering ecology. Our graduates have a working knowledge in methodology of research, the implementation of scientific developments, methods and technology of balanced nature management; in methods for the design of prospective and current plans and projects for the protection and restoration of the environment; environmental engineering, theory and design of environmentally friendly technologies. Our professionals are able to use knowledge of methodology and methods of environmental protection to develop technological measures to minimize anthropogenic pressure on the components of the biosphere; knowledge of environmental engineering, the theory and design of environmentally friendly technologies and reactor systems for solving environmental problems; knowledge of the physical and chemical essence of the basic technological processes, knowledge of the theoretical foundations of technological processes of chemical processing of wood for the development and designing highly efficient industries.
Employment Opportunities Graduates of the specialization “Engineering Ecology” are highly valued all over the world. Graduates of the department may occupy the positions of junior researcher, engineer, economist-nature user, environmental engineer, geochemist, research engineer, etc., who can work in design, scientific research institutes, in state environmental management bodies, in sanitary epidemiological stations and departments of nature protection in city, regional and regional executive committees.
Media Ecology day in KhPI https://www.youtube.com/watch?v=xiFY5q3RnSg

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Хімічної техніки та промислової екології

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інженерна екологія (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *