073 - Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (Магістр)

Менеджмент – це наука та мистецтво управління з використанням спеціальних методів, прийомів і засобів для досягнення цілей організації

 

Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері управління, який на високому рівні володіє компетентностями з управлінського консультування, управління проектами та стратегічними змінами, корпоративного управління тощо.

Шифр: 073.01М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Менеджмент організацій і адміністрування

 

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра менеджменту та оподаткування

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 4 поверх. кімната 401.

Телефон (057)707-65-39

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail dvk.khpi@gmail.com

Завідувач кафедри Краснокутська Наталія Станіславівна, д.е.н. проф.

Телефон (057)707-62-22

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Менеджмент організацій; управління стратегічними змінами; Інформаційні системи і технології в менеджменті; управління проектами; лідерство та управління конфліктами; фінансовий менеджмент; підприємницька діяльність; основи управлінського консультування; антикризове управління та інші.
Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування» спрямована на підготовку менеджерів із критичним і системним мисленням, які здатні обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту; створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; демонструвати лідерські якості; розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість тощо.

Мова навчання: українська або англійська.

Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати на посадах: консультантів з менеджменту; керівників організацій; керівників і фахівців фінансових, економічних та адміністративних підрозділів організації; керівників і менеджерів кадрових служб; керівників і менеджерів підрозділів з маркетингу, логістики; менеджерів з досліджень та розробок, зв’язків з громадськістю тощо.
Медіаконтент: Відео для абітурієнтів: https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

Сторінка кафедри у Fb: https://www.facebook.com/miontuKHPI

Презентація кафедри англ.. мовою:

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

О специализации Менеджмент – это наука и искусство управления с использованием специальных методов, приёмов и способов для достижения целей организации
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа «Менеджмент организаций и администрирование» рассчитана на тех, кто хочет стать профессионалом в сфере управления, который на высоком уровне владеет компетентностями в области  управленческого консультирования, управления проектами и стратегическими изменениями, корпоративного управления и т.д.
Название образовательной программы / специализации Менеджмент организаций и администрирование
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра менеджмента и налогообложения

Адреса: 61002, г. Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5, 4 поверх. комната 401.

Телефон (057)707-65-39

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail dvk.khpi@gmail.com

Заведующий кафедрой Краснокутская Наталья Станиславовна, д.е.н. проф.

Телефон (057)707-62-22

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр
Основные специальные учебные дисциплины Менеджмент организаций; управление стратегическими изменениями; информационные системы и технологии в менеджменте;  управление проектами; лидерство и управление конфликтами; финансовый менеджмент; предпринимательская деятельность; основы управленческого консультирования; антикризисное управление и другие.
Характеристика специализации Специализация «Менеджмент организаций и администрирование» направлена на подготовку менеджеров с критическим и системным мышлением, которые способны выбирать и использовать концепции , методы и инструментарий менеджмента; создавать и организовывать эффективные коммуникации в процессе управления; демонстрировать лидерские качества; разрабатывать проекты и управлять ими; проявлять инициативу и предприимчивость и т.д.

Язык обучения: украинский или английский.

Возможности трудоустройства Выпускники могут занимать должности: руководителей и специалистов финансовых, экономических и административных департаментов организации; руководителей и менеджеров кадровых служб; руководителей и менеджеров отделов маркетинга и логистики; консультантов по менеджменту; менеджеров по исследованиям и разработкам, менеджеров по связям с общественностью и др.
Медиаконтент: Видео для абитуриентов: https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

Страничка кафедры в Fb: https://www.facebook.com/miontuKHPI

Презентация кафедры англ. язык:

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

Specialization Management is a science and an art of designing organizations and steering them toward the accomplishment of organizational goals using special methods, techniques, and tools.
Brief description of the educational program / specialization The “Management of Organizations and Administration” master degree program is intended for those who want to become management professionals, having a high level of competence in management consulting, project management, strategic change management, corporate governance, etc.
Educational program / specialization Management of Organizations and Administration
Contacts The Management and Taxation Department

Address:

Building U-5

79/2 Pushkinska St., Room 401

Kharkiv 61002

Phone (057)707-65-39

Web site: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail dvk.khpi@gmail.com

Head of the department Krasnokutska Nataliia Stanislavivna, D.Sc. (Econ.), professor

Phone (057)707-62-22

Educational and qualification levels of graduates The second (master) level

 

Main special educational disciplines Management of organizations; strategic change management; information systems and technology in management; project management; leadership and conflict management; financial management; entrepreneurship; fundamentals of management consulting; crisis management, etc.
Additional characteristics of specialization The “Management of Organizations and Administration” master degree program is designed to train future managers equipped with critical thinking and systems view of management, who will be able to select and use concepts, methods, and tools of management; to create and maintain effective organizational communications , to demonstrate leadership skills; to develop and manage projects; to take initiatives and exhibit entrepreneurial behavior, etc

Language of instruction: Ukrainian or English.

Employment Opportunities Graduates of the program will be able to hold positions of management consultants; heads and specialists of finance, economic, and administration departments in organizations; human resource directors and human resource managers; heads and managers of marketing departments, logistics departments; research and development managers; public relations managers; etc.
Media: Video for prospective students:

https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

The department’s page on Fb:

https://www.facebook.com/miontuKHPI

The department presentation in English:

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Менеджменту та оподаткування

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Менеджмент організацій і адміністрування (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *