076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Магістр)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Це творча організаційно-господарська діяльність з організації і функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, спрямованана досягнення високих економічних і соціальних результатів в умовах ринкової конкуренції. Формує цілісну систему відповідних професійних знань.

 

 

Посилання (магістр):

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2022 року

Вступ 2022
Шифр: 076.01М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ПІДПРИЄМНИЦТВО І КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Контакти:

Кафедра підприємництва, торгівлі та експертизи товарів, Математичний корпус НТУ «ХПІ» (1-й під’їзд, 3-й поверх), вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, Україна; телефон: +38 (057) 707-63-62, +38 (099)104-22-92; e-mail: ktpd343@gmail.com

Завідувач кафедри:

д.т.н., проф. Шапран Євген Миколайович

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників:

магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Бізнес-планування та управління проектами
 • Інтелектуальний і креативний бізнес
 • Електронна комерція та глобальне підприємництво
 • Основи наукових досліджень
 • Засоби індивідуалізації в підприємництві та торгівлі
 • Технологічне підприємництво та біржова діяльність
 • Спецкурс товарознавства
 • Управління якістю товарів та послуг в торгівлі
 • Міжнародне технічне регулювання
 • Комерційна логістика
 • Управління комерційним ризиком
 • Експертиза товарів та послуг
Характеристика конкурсної пропозиції:

Засвоєння знань, які передбачено магістерською навчальною програмою «Підприємництво і комерційна діяльність», формує у студентів систему теоретичних знань, прикладних умінь та навичок з використання основ прикладної економіки, методів організації продуктивної економічної діяльності, управління якістю товарів та послуг на рівні організації чи підприємства, спрямованих на досягнення успіху у розв’язанні конкретних економічних завдань, враховуючи виклики сучасного етапу розвитку економіки.

Перевагами фахівців зі вказаної конкурсної пропозиції є: можливість заснувати та забезпечити компетентний розвиток власного бізнесу у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах; можливість реалізації загальних функцій управління підприємством; органічне поєднання вивчення економіки і права, підприємництва, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низку соціальних дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування; прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції; функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень; оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління.

Студенти у процесі навчання отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів. Випускники магістратури – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій.

У студентів також є можливість навчатися у групах, де викладання всіх навчальних дисциплін ведеться англійською мовою.

Випускники магістратури отримують право навчатися в аспірантурі на конкурсній основі (бюджет та контракт).

 

Можливості працевлаштування:

Назва професійної кваліфікації відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (перелік не повний):

керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості; фахівець із якості;головний товарознавець; інспектор-товарознавець; інспектор державний з якості товару та торгівлі; інспектор з контролю якості продукції; менеджер (управитель) систем якості; фахівець з ефективності підприємництва; керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості; директор (керівник) малої торговельної фірми; завідувач підприємства роздрібної торгівлі; менеджер (управитель) в оптовій торгівлі; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами; фахівець з біржових операцій; молодший науковий співробітник (біржові операції); маклер біржовий; професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів; аукціоніст (ліцитатор).

Медіаконтент:

https://sites.google.com/view/business-khpi

https://web.kpi.kharkov.ua/business

https://www.instagram.com/kaf_business_and_trade/

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Контакты:

Кафедра предпринимательства, торговли и экспертизы товаров, Математический корпус НТУ «ХПИ» (1-й подъезд, 3-й этаж), ул. Кирпичева, 2, г. Харьков, 61002, Украина; телефон: +38 (057) 707-63-62, +38 (099)104-22-92; e-mail: ktpd343@gmail.com

Заведующий кафедрой:

д.т.н., проф. Шапран Евгений Николаевич

Образовательно-квалификационный уровень выпускников:

магистр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Бизнес-планирование и управление проектами
 • Интеллектуальный и креативный бизнес
 • Электронная коммерция и глобальное предпринимательство
 • Основы научных исследований
 • Средства индивидуализации в предпринимательстве и торговле
 • Технологическое предпринимательство и биржевая деятельность
 • Спецкурс товароведения
 • Управление качеством товаров и услуг в торговле
 • Международное техническое регулирование
 • Коммерческая логистика
 • Управление коммерческим риском
 • Экспертиза товаров и услуг
Характеристика конкурсного предложения:

Усвоение материала, предусмотренного магистерской учебной программой «Предпринимательство и коммерческая деятельность», формирует у студентов систему теоретических знаний, прикладных умений и навыков по использованию основ прикладной экономики, методов организации продуктивной экономической деятельности, управлению качеством товаров и услуг на уровне организации или предприятия, направленных на достижение успеха в решении конкретных экономических задач, учитывая вызовы современного этапа развития экономики.

Преимуществами специалистов по указанному конкурсному предложению являются: возможность открыть и обеспечить развитие собственного бизнеса в сфере производства и торговли, предоставлять качественные услуги и осуществлять операции на товарных биржах; возможность реализации общих функций управления предприятием; органическое сочетание изучения экономики и права, предпринимательства, менеджмента и информационно-компьютерных технологий, а также ряд социальных дисциплин, которые охватывают теорию и практику социально-экономических отношений и делового общения; принятие оперативных решений в пределах своей компетенции; функциональная и информационная подготовка проектов решений; оперативное управление первичными подразделениями – линейными (основная деятельность) или функциональными (подготовительная и вспомогательная деятельность), а также самостоятельными организациями, которые преимущественно не имеют аппарата управления.

Студенты в процессе обучения получают теоретические знания и практические навыки организации и эффективного ведения собственного дела и бизнес-проектов. Выпускники магистратуры – конкурентоспособные специалисты во многих сферах, ведь данная специальность имеет широкий спектр применения: от материального производства – в сферу услуг, от частного бизнеса – до транснациональных корпораций.

У студентов также есть возможность учиться в группах, где преподавание всех дисциплин ведется на английском языке.

Выпускники магистратуры получают право обучения в аспирантуре на конкурсной основе (бюджет и контракт).

Возможности трудоустройства:

Название профессиональной квалификации соответствует Национальному классификатору Украины «Классификатор профессий» ДК 003: 2010 (перечень не полный):

руководитель учреждения (структурного подразделения) по стандартизации, сертификации и качества; специалист по качеству; главный товаровед; инспектор-товаровед; инспектор государственный по качеству товаров и торговли; инспектор по контролю качества продукции; менеджер (управляющий) систем качества; специалист по эффективности предпринимательства; руководитель учреждения (структурного подразделения) по стандартизации, сертификации и качества; директор (руководитель) малой торговой фирмы; заведующий предприятием розничной торговли; менеджер (управляющий) в торговле; менеджер (управляющий) в розничной торговле бытовыми и непродовольственными товарами; специалист по биржевым операциям; младший научный сотрудник (биржевые операции); маклер биржевой; профессионал-организатор торговли на рынке ценных бумаг; аукционист (лицитатор).

Медиаконтент:

https://sites.google.com/view/business-khp-ru

https://web.kpi.kharkov.ua/business/ru/kafedra-2/

https://www.instagram.com/kaf_business_and_trade/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *