281 - Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент (Магістр)

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері публічного управління та адміністрування в управлінській діяльності на підприємствах та в організаціях різної спрямованості. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-управлінського світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і професійної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ: “АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

 

 

Посилання (магістр):

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

Вступ 2021
Шифр: 281.01M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Опис

Назва освітньої програми / спеціалізації 28 Публічне управління та адміністрування

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

освітня програма та конкурсна пропозиція «Адміністративний менеджмент»

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Адреса:
61002,
м. Харків, вул. Кирпичова, 21.
Корпус У2, 2-й поверх,
Кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, НТУ «ХПІ».Телефон:
+3 8 (057) 70-76-490;
+3 8 (057) 70-76-042.e-mail :ppusskpi@gmail.com
ppuss@kpi.kharkov.ua

 

Завідувач кафедри Романовський Олександр Георгійович

Завідувач кафедри педагогіки та психології управління соціальными системами, Лауреат Державної премії України, Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Академік академії вищої школи України, Академік академії політичних наук України, Професор, доктор педагогічних наук, Кандидат технічних наук.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр – це освітній ступінь, який отримується на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладам у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Об’єм освітньо-професійної програми підготовки магістра складає 90-120 кредитів ЄКТС, об’єм освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програми магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненти в об’ємі не менш ніж 30 відсотків; Студент, який пройшов підготовку за даною навчальною програмою та отримав диплом магістра може продовжити навчання в вишахУкраїни за кордоном для отримання ученого ступеня доктора філософії.
Основні спеціальні навчальні дисципліни Магістратура  передбачає вивчення 16 дисциплін.Цикл загальної підготовки: Соціальна та психологічна безпека діяльності, Цивільний захист, Правові засади управлінської діяльності, Інтелектуальна власність

Цикл професійної підготовки: Теорія організації, Кадровий менеджмент та кадрова політика підприємства, Техніка адміністративної діяльності, Менеджмент організацій, Філософія управління, Основи наукових досліджень.

Професійна підготовка за спеціалізацією: Маркетинг та реклама, Психологія тімбілдінгу, Ризик-менеджмент, Психологія управлінської діяльності лідера, Основи державного управління, Технологія управління.

Характеристика спеціалізації Об’єктом освітньої програми є професійно-управлінська діяльність менеджера з публічного управління та адміністрування. Цілями навчання за програмою є формування максимально широкого науково-управлінського світогляду майбутнього професіонала з публічного управління та адміністрування.
Можливості працевлаштування Випускники спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації 281.01 «Адміністративний менеджмент», які отримали освітній ступінь «магістр», мають можливість працевлаштування в органах державного управління та місцевого самоврядування, а також в громадських, публічних та міжнародних організаціях, незалежно від спрямування їх професійної діяльності тощо; підприємницьких організаціях різноманітних форм власності, а також інших організаційних утвореннях.
Медіаконтент: https://www.youtube.com/channel/UCONsXPjRGr4vNNcuXWr9nNg

https://www.facebook.com/ppuss

Про специальность Публичное управление и администрирование – это деятельность, связанная с решением стратегических задач государственных органов, предприятий, учреждений, организаций с учетом комплекса внешних и внутренних факторов влияния и тенденций развития в конкурентной среде, а также в определенной отрасли общественного производства и государства в целом.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки магистра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области публичного управления и администрирования в управленческой деятельности на предприятиях и в организациях различной направленности. Главным преимуществом программы подготовки магистра является ориентация на формирование максимально широкого научно-управленческого мировоззрения будущего профессионала. Программа сбалансирована относительно социально-гуманитарной и профессиональной подготовки и содержит достаточный выборочный компонент по специализации. Это дает возможность получить базовые знания по дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки.
Название образовательной программы / специализации 28 Публичное управление и администрирование

по специальности 281 «Публичное управление и администрирование»

образовательная программа и конкурсное предложение «Административный менеджмент»

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Адрес:
61002,
г. Харьков, ул. Кирпичова, 21.
Корпус У2, 2-й этаж,
Кафедра педагогики и психологии управления социальными системами им. академика И.А. Зязюна, НТУ «ХПИ».Телефон:
+3 8 (057) 70-76-490;
+3 8 (057) 70-76-042.e-mail :ppusskpi@gmail.com
ppuss@kpi.kharkov.ua
Заведующий кафедрой Романовский Александр Георгиевич

Заведующий кафедрой педагогики и психологии управления социальными системами, Лауреат Государственной премии Украины, Член-корреспондент Национальной академии педагогических наук Украины, Академик академии высшей школы Украины, Академик академии политических наук Украины, Профессор, доктор педагогических наук, Кандидат технических наук.

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр – это образовательная степень, получаемая на втором уровне высшего образования и присуждается высшим учебным заведением в результате успешного выполнения соискателем высшего образования соответствующей образовательной программы. Степень магистра приобретается по образовательно-профессиональной или по образовательно-научной программе. Объем образовательно-профессиональной программы подготовки магистра составляет 90-120 кредитов ЕКТС, объем образовательно-научной программы – 120 кредитов ЕКТС. Образовательно-научная программа магистра обязательно включает исследовательскую (научную) компонента в объеме не менее 30 процентов; Студент, который прошел подготовку по данной учебной программе и получил диплом магистра может продолжить обучение в вузах Украины и за рубежом для получения ученой степени доктора философии.
Основные специальные учебные дисциплины Магистратура предусматривает изучение 16 дисциплин.Цикл общей подготовки: Социальная и психологическая безопасность деятельности, Гражданская защита, Правовые основы управленческой деятельности, Интеллектуальная собственность

Цикл профессиональной подготовки: Теория организации, Кадровый менеджмент и кадровая политика предприятия, Техника административной деятельности, Менеджмент организаций, Философия управления, Основы научных исследований.

Профессиональная подготовка по специализации: Маркетинг и реклама, Психология тимбилдинга, Риск-менеджмент, Психология управленческой деятельности лидера, Основы государственного управления, Технология управления.

Характеристика специализации Объектом образовательной программы является профессионально-управленческая деятельность менеджера по публичному управлению и администрированию.Целями обучения по программе является формирование максимально широкого научно-управленческого мировоззрения будущего профессионала по публичному управлению и администрированию.
Возможности трудоустройства Выпускники специальности 281 «Публичное управление и администрирование» специализации 281.01 «Административный менеджмент», которые получили образовательный степень «магистр», имеют возможность трудоустройства в органах государственного управления и местного самоуправления, а также в общественных, публичных и международных организациях, независимо от направления их профессиональной деятельности и т.д.; предпринимательских организациях различных форм собственности, а также других организационных образованиях.
Медиаконтент: https://www.youtube.com/channel/UCONsXPjRGr4vNNcuXWr9nNg

https://www.facebook.com/ppuss

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність:

281 Публічне управління та адміністрування

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Адміністративний менеджмент (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *