281 - Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент (Магістр)

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері публічного управління та адміністрування в управлінській діяльності на підприємствах та в організаціях різної спрямованості. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-управлінського світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і професійної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ: “АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

 

 

Посилання (магістр):

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

Вступ 2021
Шифр: 281.01M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Опис

Назва освітньої програми  28 Публічне управління та адміністрування

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

освітня програма та конкурсна пропозиція «Адміністративний менеджмент»

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Адреса:
61002,
м. Харків, вул. Кирпичова, 21.
Корпус У2, 2-й поверх,
Кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, НТУ «ХПІ».Телефон:
+3 8 (057) 70-76-490;
+3 8 (057) 70-76-042.e-mail :ppusskpi@gmail.com
ppuss@kpi.kharkov.ua 
Завідувач кафедри Романовський Олександр Георгійович

Завідувач кафедри педагогіки та психології управління соціальными системами, Лауреат Державної премії України, Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Академік академії вищої школи України, Академік академії політичних наук України, Професор, доктор педагогічних наук, Кандидат технічних наук.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр – це освітній ступінь, який отримується на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладам у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Об’єм освітньо-професійної програми підготовки магістра складає 90-120 кредитів ЄКТС, об’єм освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програми магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненти в об’ємі не менш ніж 30 відсотків; Студент, який пройшов підготовку за даною навчальною програмою та отримав диплом магістра може продовжити навчання в вишахУкраїни за кордоном для отримання ученого ступеня доктора філософії.
Основні спеціальні навчальні дисципліни Магістратура  передбачає вивчення 16 дисциплін.Цикл загальної підготовки: Соціальна та психологічна безпека діяльності, Цивільний захист, Правові засади управлінської діяльності, Інтелектуальна власність

Цикл професійної підготовки: Теорія організації, Кадровий менеджмент та кадрова політика підприємства, Техніка адміністративної діяльності, Менеджмент організацій, Філософія управління, Основи наукових досліджень.

Професійна підготовка за спеціалізацією: Маркетинг та реклама, Психологія тімбілдінгу, Ризик-менеджмент, Психологія управлінської діяльності лідера, Основи державного управління, Технологія управління.

Характеристика освітньої програми  Об’єктом освітньої програми є професійно-управлінська діяльність менеджера з публічного управління та адміністрування. Цілями навчання за програмою є формування максимально широкого науково-управлінського світогляду майбутнього професіонала з публічного управління та адміністрування.
Можливості працевлаштування Випускники спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації 281.01 «Адміністративний менеджмент», які отримали освітній ступінь «магістр», мають можливість працевлаштування в органах державного управління та місцевого самоврядування, а також в громадських, публічних та міжнародних організаціях, незалежно від спрямування їх професійної діяльності тощо; підприємницьких організаціях різноманітних форм власності, а також інших організаційних утвореннях.
Медіаконтент: https://www.youtube.com/channel/UCONsXPjRGr4vNNcuXWr9nNg

https://www.facebook.com/ppuss

О образовательной программе Публичное управление и администрирование – это деятельность, связанная с решением стратегических задач государственных органов, предприятий, учреждений, организаций с учетом комплекса внешних и внутренних факторов влияния и тенденций развития в конкурентной среде, а также в определенной отрасли общественного производства и государства в целом.
Короткое описание образовательной программы Образовательно-профессиональная программа подготовки магистра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области публичного управления и администрирования в управленческой деятельности на предприятиях и в организациях различной направленности. Главным преимуществом программы подготовки магистра является ориентация на формирование максимально широкого научно-управленческого мировоззрения будущего профессионала. Программа сбалансирована относительно социально-гуманитарной и профессиональной подготовки и содержит достаточный выборочный компонент по специализации. Это дает возможность получить базовые знания по дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки.
Название образовательной программы 28 Публичное управление и администрирование

по специальности 281 «Публичное управление и администрирование»

образовательная программа и конкурсное предложение «Административный менеджмент»

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Адрес:
61002,
г. Харьков, ул. Кирпичова, 21.
Корпус У2, 2-й этаж,
Кафедра педагогики и психологии управления социальными системами им. академика И.А. Зязюна, НТУ «ХПИ».Телефон:
+3 8 (057) 70-76-490;
+3 8 (057) 70-76-042.e-mail :ppusskpi@gmail.com
ppuss@kpi.kharkov.ua
Заведующий кафедрой Романовский Александр Георгиевич

Заведующий кафедрой педагогики и психологии управления социальными системами, Лауреат Государственной премии Украины, Член-корреспондент Национальной академии педагогических наук Украины, Академик академии высшей школы Украины, Академик академии политических наук Украины, Профессор, доктор педагогических наук, Кандидат технических наук.

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр – это образовательная степень, получаемая на втором уровне высшего образования и присуждается высшим учебным заведением в результате успешного выполнения соискателем высшего образования соответствующей образовательной программы. Степень магистра приобретается по образовательно-профессиональной или по образовательно-научной программе. Объем образовательно-профессиональной программы подготовки магистра составляет 90-120 кредитов ЕКТС, объем образовательно-научной программы – 120 кредитов ЕКТС. Образовательно-научная программа магистра обязательно включает исследовательскую (научную) компонента в объеме не менее 30 процентов; Студент, который прошел подготовку по данной учебной программе и получил диплом магистра может продолжить обучение в вузах Украины и за рубежом для получения ученой степени доктора философии.
Основные специальные учебные дисциплины Магистратура предусматривает изучение 16 дисциплин.Цикл общей подготовки: Социальная и психологическая безопасность деятельности, Гражданская защита, Правовые основы управленческой деятельности, Интеллектуальная собственность

Цикл профессиональной подготовки: Теория организации, Кадровый менеджмент и кадровая политика предприятия, Техника административной деятельности, Менеджмент организаций, Философия управления, Основы научных исследований.

Профессиональная подготовка по специализации: Маркетинг и реклама, Психология тимбилдинга, Риск-менеджмент, Психология управленческой деятельности лидера, Основы государственного управления, Технология управления.

Характеристика образовательной программы Объектом образовательной программы является профессионально-управленческая деятельность менеджера по публичному управлению и администрированию.Целями обучения по программе является формирование максимально широкого научно-управленческого мировоззрения будущего профессионала по публичному управлению и администрированию.
Возможности трудоустройства Выпускники специальности 281 «Публичное управление и администрирование» специализации 281.01 «Административный менеджмент», которые получили образовательный степень «магистр», имеют возможность трудоустройства в органах государственного управления и местного самоуправления, а также в общественных, публичных и международных организациях, независимо от направления их профессиональной деятельности и т.д.; предпринимательских организациях различных форм собственности, а также других организационных образованиях.
Медиаконтент: https://www.youtube.com/channel/UCONsXPjRGr4vNNcuXWr9nNg

https://www.facebook.com/ppuss

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність:

281 Публічне управління та адміністрування

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Адміністративний менеджмент (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *