072 - Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і банківська справа (Магістр)

Фінанси і банківська справа – це важлива сфера діяльності, пов’язана із управлінням процесами руху грошових засобів як в межах національної економіки, так і в міжнародних економічних відносинах.

 

Освітня програма «Фінанси і банківська справа» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері управління фінансовими ресурсами та фінансовими відносинами і сформувати здатності вирішувати стратегічні аспекти складних спеціалізованих завдань на основі проведення досліджень та здійснення інновацій в умовах невизначеності та складності бізнес-середовища з глибоким використанням сучасних аналітичних та контрольних процедур.

Шифр: 072.01М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Фінанси і банківська справа
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 2 поверх. кімната 205.

Телефон (057)707-66-68

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/finance/golovna/

Е-mail: kafedra.finance.zed@gmail.com

Завідувач кафедри Міщенко Володимир Акимович, д.е.н. проф.

Телефон (057)707-61-62

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Другий (магістерський) рівень:

Магістр з обліку і оподаткування

Основні спеціальні навчальні дисципліни Фінансовий менеджмент, фінансова інженерія, управління корпоративними фінансами, фінансовий менеджмент у банківських установах, страховий менеджмент, податковий менеджмент, ринок фінансових послуг  та інші
Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Фінанси і банківська справа» спрямована на підготовку фахівців, які мають професійні компетентності у сфері управління фінансами бізнес-структур, ведення банківської справи, страхування, здійснення інвестиційної діяльності, управління фінансовими ризиками, застосування сучасних фінансових інструментів. Основні програмні компетентності складаються із здатностей: аналізувати, структурувати й обґрунтовувати рішення оперативних, тактичних та стратегічних фінансових проблем бізнес-структур; комплексно підходити до управління, враховуючи усі елементи (планування, аналіз, оцінку, регулювання, контроль) та напрями  фінансового менеджменту; використовувати сучасні фінансові технології; проводити аналіз ринкових та специфічних ризиків для обґрунтування фінансових рішень тощо.
Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати: керівниками фінансових, економічних та адміністративних підрозділів (департаментів) підприємств та банківських установ, страхових компаній; головними спеціалістами фінансових підрозділів та бухгалтерії підприємств та установ; консультантами консалтингових фірм тощо.
Медіаконтент: Відео для абітурієнтів: https://www.youtube.com/channel/UC0pq2HbEGQZg6iy8W1rWGyA

Сторінка кафедри у Fb: https://www.facebook.com/Кафедра менеджмента ВЭД и финансов

О специализации Финансы и банковское дело – это важная сфера деятельности, связанная с управлением  процессами движения денежных средств как в пределах национальной экономики, так и в международных экономических отношениях.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа «Финансы и банковское дело» рассчитана на тех, кто хочет стать профессионалом в сфере управления финансовыми ресурсами и финансовыми отношениями и сформировать способности решать стратегические аспекты сложных специализированых задач на основе проведения исследований и осуществления инноваций в условиях неопределенности и сложности бизнес-среды с использованием современных аналитических и контрольных процедур.
Название образовательной программы / специализации Финансы и банковское дело
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности и финансов

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5, 2 этаж, комната 205.

Телефон (057)707-66-68

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/finance/golovna/

Е-mail: kafedra.finance.zed@gmail.com

Заведующий кафедрой Мищенко Владимир Акимович, д.э.н. проф.

Телефон (057)707-61- 62

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Второй (магистерский) уровень:

Магистр по финансам и банковскому делу

Основные специальные учебные дисциплины Финансовый менеджмент, финансовая инженерия, управление корпоративными финансами, финансовый менеджмент в банковских учреждениях, страховой менеджмент, налоговый менеджмент, рынок финансовых услуг  и др.
Характеристика специализации Специализация «Финансы и банковское дело» направлена на подготовку специалистов, имеющих профессиональные компетенции в сфере управления финансами бизнес-структур, ведения банковского дела, страхования, осуществления инвестиционной деятельности, управления финансовыми рисками, использования современных финансовых инструментов. Основные программные компетентности состоят из способностей: анализировать, структурировать и обосновывать решения оперативных, тактических и стратегических финансовых проблем бизнес-структур; комплексно подходить к управлению, учитывая все элементы (планирование, анализ, оценку, регулирование, контроль) и направления  финансового менеджмента; использовать современные финансовые технологии; проводить анализ рыночных и специфических рисков для обоснования финансовых решений и др.
Возможности трудоустройства Выпускники могут работать: руководителями финансовых, экономических и административных подразделений (департаментов) предприятий и банковских учреждений, страховых компаний; главными специалистами финансовых отделов и   бухгалтерий предприятий и учреждений; консультантами консалтинговых фирм и т.п.
Медиаконтент: Видео для абитуриентов: https://www.youtube.com/channel/UC0pq2HbEGQZg6iy8W1rWGyA

Страница кафедры в Fb: https://www.facebook.com/Кафедра менеджмента ВЭД и финансов

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінанси і банківська справа (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *