035 – Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно). Перша – англійська, друга – німецька. (Магістр)

Переклад є однією з важливих форм міжкультурних взаємин. Провідну роль у комунікації переклад відіграє не лише у подоланні культурних бар’єрів, а й у донесенні до іншомовної аудиторії найсучасніших досягнень науки та техніки.

 

Програма передбачає засвоєння сучасних професійних вмінь та навичок, які будуть застосовані у перекладі науково-технічних та інших за жанром текстів іноземною та державною мовами в різних галузях науки, техніки, економіки, культури. Програма супроводжується сучасними мультимедійними технологіями, що інтегруються в навчальний процес та базується на урахуванні сучасних світових методик щодо викладання іноземних мов, а також забезпечує занурення в аутентичне мовне оточення та розвиток креативного індивідуального внеску студента в процес навчання.

Артикул: 035.041М Категорія: Позначка:

Опис

Назва освітньої програми Програма освітнього ступеня Магістр

за спеціальністю 035 Філологія
освітня програма Германські мови та літератури

(переклад включно)

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра ділової іноземної мови та перекладу

61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»,

корпус У-2, четвертий поверх, кімн. 409

Тел. (057) 707-60-62

e-mail: tihonravov@kpi.kharkov.ua

 

Завідувач кафедри Зав. кафедри Бадан Антоніна Анатоліївна

Професор НТУ «ХПІ», кандидат філологічних наук (10.02.04 – Германські мови)

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Другий магістерський рівень

Магістр з філології

Германські мови та літератури (переклад включно)

Основні спеціальні навчальні дисципліни Блок дисциплін професійної підготовки за спеціальністю, блок дисциплін професійної підготовки за спеціалізацією, практична підготовка.

Основні предмети:

·  практикум з мовної комунікації (англійська та німецька мови),

·  теорія та практика перекладу (українсько-англійський та українсько-німецький переклад),

·  використання інформаційних технологій в обробці науково-технічних перекладів,

·  методологія лінгвістичних та перекладознавчих досліджень,

·  семантико-стилістичні проблеми перекладу,

·  переклад як засіб міжкультурної комунікації,

·  соціолінгвістичні та прагматичні аспекти перекладу науково-технічної літератури та ділової документації,

·  редагування науково-технічних перекладів та ділової документації,

·  переклад науково-технічної документації в галузі електроніки та електротехніки,

·  практика перекладу термінології інформаційних банківських технологій,

·  техніка двостороннього послідовного перекладу мови ділового спілкування.

Характеристика освітньої програми Програма спрямована на розвиток професійно-профільованих знань, умінь й навичок в перекладознавстві та орієнована на занурення у аутентичне іншомовне середовище за допомогою сучасних мультимедійних технологій.

Підготовка фахівців за освітнім ступенем «Магістр» здійснюється на конкурсній основі після успішного закінчення підготовки випускника за програмою бакалавра або спеціаліста, здобутого за напрямом спеціальності 035 «Філологія» (спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)»), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Конкурсний відбір осіб на навчання за освітнім ступенем «Магістр» за напрямом спеціальності 035 «Філологія» здійснюється за рейтингом абітурієнтів фаховою атестаційною комісією. Підготовка фахівців за освітнім ступенем «Магістр» здійснюється за денною формою навчання.

Навчальна програма для здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» розрахована на 1 рік та 4 місяці (120 кредитів ЕСTS), включає різні види навчальних занять (лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, заняття в мультимедійному класі) та передбачає проходження переддипломної практики, участь у наукових конференціях та підготовку дипломної роботи.

Можливості працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Фахівці готуються для здійснення перекладу в якості референтів-перекладачів, секретарів-перекладачів, проектних менеджерів, технічних письменників в управлінських організаціях, державних установах, виробничих, комерційних підприємствах та фірмах, центрах міжнародних контактів, інформаційних та рекламних агентствах, а також в якості редакторів перекладу суспільно-політичної, науково-технічної та художньої літератури, гідами-перекладачами.

Фахівець підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності: перекладач науково-технічної літератури; письмовий та усний перекладач; перекладач-референт; перекладач-редактор; перекладач-консультант.

Медіаконтент: 10-річчя кафедри

https://www.youtube.com/watch?v=fxLE3DAh8C0

Театр англійських мініатюр

https://www.youtube.com/watch?v=sPmXywqyi6o

Волонтер Корпусу Миру США проф. Конні Постеллі

https://www.youtube.com/watch?v=0lQEqaf8-K8

О образовательной программе Перевод является одной из важных форм межкультурных взаимоотношений. Ведущую роль в коммуникации перевод играет не только в преодолении культурных барьеров, но и в донесении до иноязычной аудитории самых современных достижений науки и техники.
Короткое описание образовательной программы Программа предусматривает усвоение современных профессиональных умений и навыков, которые будут применяться в переводе научно-технических и других жанровых текстов иностранным и государственным языками в разных отраслях науки, техники, экономики, культуры. Программа сопровождается современными мультимедийными технологиями, которые интегрируются в учебный процесс, и основывается на современных мировых методиках в преподавании иностранных языков. Программа также обеспечивает углубленное погружение в аутентичное языковое окружение и способствует развитию креативного индивидуального участия студента в процессе обучения.
Название образовательной программы Программа образовательного уровня Магистр

по специальности 035 Филология
образовательная программа Германские языки и литературы

(перевод включительно)

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра делового иностранного языка и перевода

61002, г. Харьков, ул. Кирпичёва, 2,

Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт»,

корпус У-2, четвертый этаж, комн. 409

Тел. (057) 707-60-62

e-mail: tihonravov@kpi.kharkov.ua

 

 

Заведующий кафедрой Зав. кафедрой Бадан Антонина Анатольевна

Профессор НТУ «ХПИ», кандидат филологических наук (10.02.04 – Германские языки)

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Второй магистерский уровень

Магистр филологии

Германские языки и литературы (перевод включительно)

Основные специальные учебные дисциплины Блок дисциплин профессиональной подготовки по специальности, блок дисциплин профессиональной подготовки по специализации, практическая подготовка.

Основные предметы:

·  практикум по языковой коммуникации (английский и немецкий языки),

·  теория и практика перевода (украинско-английский и украинско-немецкий перевод),

·  использование информационных технологий в обработке научно-технических переводов,

·  методология лингвистических и переводческих исследований,

·  семантико-стилистические проблемы перевода,

·  перевод как средство межкультурной коммуникации,

·  социолингвистические и прагматические аспекты перевода научно-технической литературы и деловой документации,

·  редактирование научно-технических переводов и деловой документации,

·  перевод научно-технической документации в области электроники и электротехники,

·  практика перевода терминологии информационных банковских технологий,

·  техника двустороннего последовательного перевода языка делового общения.

Характеристика образовательной программы Программа направлена на развитие профессионально-профильных знаний, умений и навыков в переводоведении и ориентирована на погружение в аутентичную среду с помощью современных мультимедийных технологий.

Подготовка специалистов образовательного уровня “Магистр” осуществляется на конкурсной основе после успешного окончания подготовки выпускника по программе бакалавра или специалиста, полученного по направлению специальности 035 “Филология” (специализация “Германские языки и литературы (переклад включительно)”), при условии успешного прохождения дополнительных вступительных испытаний с учетом среднего бала диплома бакалавра.

Конкурсный отбор на обучение образовательного уровня “Магистр” по специальности 035 “Филология” осуществляется по рейтингу абитуриентов специализированной аттестационной комиссией.

Подготовка специалистов образовательного уровня “Магистр” осуществляется на дневной форме обучения.

Учебная программа для получения степени высшего образования “магистр” рассчитана на 1 год и 4 месяца (120 кредитов ЕСTS), включает разные виды учебных занятий (лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа, занятия в мультимедийном классе) и предполагает прохождение преддипломной практики, участие в научных конференциях и подготовку дипломной работы.

Возможности трудоустройства Трудоустройство на предприятиях любой организационно-правовой формы. Специалисты готовятся для осуществления перевода в качестве референтов-переводчиков, секретарей-переводчиков, проектных менеджеров, технических писателей в управленческих организациях, государственных учреждениях, на промышленных, коммерческих предприятиях и фирмах, в центрах международных контактов, информационных и рекламных агентствах, а также в качестве редакторов перевода общественно-политической, научно-технической и художественной литературы, гидов-переводчиков.

Специалист подготовлен для работы с такими видами экономической деятельности: переводчика научно-технической литературы; письменный и устный переводчик; переводчик-референт; переводчик-редактор; переводчик-консультант.

Медиаконтент: 10-летие кафедры

https://www.youtube.com/watch?v=fxLE3DAh8C0

Театр английских миниатюр

https://www.youtube.com/watch?v=sPmXywqyi6o

Волонтер Корпуса Мира США проф. Конни Постелли

https://www.youtube.com/watch?v=0lQEqaf8-K8

Specialization Translation is one of the most important forms of cross-cultural interaction. The leading role played by translation is not only in overcoming cultural barriers, but also in communicating the most advanced scientific and technological achievements to the foreign language audience.
Brief description of the educational program Програма передбачає засвоєння сучасних професійних вмінь та навичок, які будуть застосовані у перекладі науково-технічних та інших за жанром текстів іноземною та державною мовами в різних галузях науки, техніки, економіки, культури. Програма супроводжується сучасними мультимедійними технологіями, що інтегруються в навчальний процес та базується на урахуванні сучасних світових методик щодо викладання іноземних мов, а також забезпечує занурення в аутентичне мовне оточення та розвиток креативного індивідуального внеску студента в процес навчання.
Educational program Master’s training program

specialty 035 Philology
educational program Germanic languages and literature

(including translation)

Contacts Department of Business Foreign Languages and Translation

61002 Kharkiv, 2 Kyrpychov Street, NTU ”KhPI”, U-2 Building

room 409 (English Section)

tel. (057) 707-60-62

room 414 (German Section)

tel. (057) 707-65-90

e-mail: tihonravov@kpi.kharkov.ua

 

Head of the department Department Head Antonina Anatoliivna Badan

NTU ‘KhPI’ Professor, Candidate of Philology Science (10.02.04 – Germanic Languages)

Educational and qualification levels of graduates Second Master’s degree

Master of Philology

Germanic languages and literature (including translation)

Main special educational disciplines Block of professional training disciplines for specialty, block of professional training disciplines for specialization, practical training.

Main subjects:

·  Practical course of language communication (English and German),

·  Theory and practice of translation (Ukrainian-English and Ukrainian-German translation),

·  Information technologies for scientific and technical translation processing,

·  Methodology of linguistic and translation studies,

·  Semantic and stylistic translation problems,

·  Translation as a means of cross-cultural communication,

·  Sociolinguistic and pragmatic aspects of translation of scientific, technical and business documentation,

·  Editing of scientific, technical and business documentation translations,

·  Practice of translation (Terminology of electronics and electrical engineering),

·  Practice of translation (Terminology of bank information technologies),

·  Consecutive bilingual translation techniques for business communication.

Additional characteristics of educational program The program is aimed at the development of professional core knowledge, skills and abilities in translation studies and focused on immersion in an authentic, foreign language environment with the help of modern multimedia technologies.

Master’s training is carried out on a competitive basis after the successful graduation according to the Bachelor’s or Specialist’s training program in the specialty 035 “Philology” (specialization “German languages and literature (including translation)”), subject to the successful passing of additional entrance examinations and taking into account the average score of a bachelor’s degree.

Competitive selection of students of the Master’s level of the specialty 035 “Philology” is carried out by the rating of entrants by a professional attestation commission. Master’s program is designed for the full-time mode of study.

The Master’s degree program is designed for 1 year and 4 months (120 ECTS credits), includes various types of academic activities (lectures, practical classes, seminars, independent work, classes in the multimedia classroom) and includes translation practice, participation in scientific conferences and preparation of graduation thesis.

 

Employment Opportunities Employment is possible at enterprises of any organizational and legal form. Specialists are trained to act as translators or interpreters, translator secretaries, project managers, technical writers in management organizations, government agencies, manufacturing, commercial enterprises and firms, international contact centers, information and advertising agencies, as well as public editors of political, scientific, technical and fine literature, guides interpreters.

A specialist is trained to work on the following types of activity: translator of scientific and technical literature; translator and Interpreter; translator reviewer; translator editor; translator consultant.

 

Media: 10th anniversary of the department

https://www.youtube.com/watch?v=fxLE3DAh8C0

The Theatre of English Miniatures

https://www.youtube.com/watch?v=sPmXywqyi6o

U.S. Peace Corps Volunteer prof. Connie Postelli

https://www.youtube.com/watch?v=0lQEqaf8-K8

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

03 Гуманітарні науки

Спеціальність:

035 Філологія

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Германські мови та літератури (переклад включно). Перша – англійська, друга – німецька. (Магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.