035 – Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно). Перша – англійська, друга – німецька. (Бакалавр)

 

Переклад є однією з важливих форм міжкультурних взаємин. Провідну роль у комунікації переклад відіграє не лише у подоланні культурних бар’єрів, а й у донесенні до іншомовної аудиторії найсучасніших досягнень науки та техніки.

 

Освітньо-професійна програма розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері іноземної філології, глибоко володіти двома іноземними мовами (англійською та німецькою), мати фундаментальні знання в галузі перекладознавства та лінгвістики, а також вміння забезпечувати комунікацію та надання інформації двома європейськими мовами (англійською та німецькою) у різних галузях господарства, науки та техніки шляхом перекладу текстів різних типів іноземною та рідною мовами.

Артикул: 035.041B Категорія: Позначки: ,

Опис

Назва освітньої програми  Програма освітнього ступеня Бакалавр

за спеціальністю 035 Філологія
освітня програма Германські мови та літератури

(переклад включно)

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра ділової іноземної мови та перекладу

61002, м. Харків, вул. Кирпічова, 2,

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»,

корпус У-2, четвертий поверх, кімн. 409

Тел. (057) 707-60-62

e-mail: tihonravov@kpi.kharkov.ua

 

Завідувач кафедри Зав. кафедри Бадан Антоніна Анатоліївна

Професор НТУ «ХПІ», кандидат філологічних наук (10.02.04 – Германські мови)

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Перший бакалаврський рівень

Фахівець з філології

Германські мови та літератури (переклад включно)

Основні спеціальні навчальні дисципліни Блок дисциплін професійної підготовки за спеціальністю, блок дисциплін професійної підготовки за спеціалізацією, практична підготовка.

Основні предмети:

·  практичний курс іноземної мови (англійська та німецька),

·  вступ до мовознавства,

·  вводно-фонетичний курс (англійська та німецька мови),

·  лінгвокраїнознавство,

·  сучасна література англомовних країн,

·  сучасні проблеми термінознавства і прикладної лінгвістики,

·  анотування та реферування науково-технічних текстів,

·  історія англійської мови

·  теорія перекладу,

·  переклад ділового мовлення,

·  протокол перекладача та ділового етикету,

·  проблеми перекладу науково-технічної літератури,

·  порівняльна лексикологія,

·  порівняльна стилістика,

·  порівняльна граматика,

·  переклад патентної документації.

Характеристика освітньої програми Програма спрямована на розвиток професійно-профільованих знань, умінь й навичок в перекладознавстві та орієнована на занурення у аутентичне іншомовне середовище за допомогою сучасних мультимедійних технологій.

Підготовка фахівців за освітнім ступенем “Бакалавр” здійснюється на конкурсній основі на базі повної середньої освіти.

Навчальна програма для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” розрахована на 4 роки (240 кредитів ЕСTS), включає різні види навчальних занять (лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, заняття в мультимедійному класі) та передбачає проходження перекладацької практики, підготовку курсової роботи (англійська та німецька мови) та дипломної роботи.

Можливості працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Фахівці готуються для здійснення перекладу науково-технічної і ділової літератури, для роботи у бюро перекладів, організаціях промисловців та підприємців, професійних та суспільних організаціях, агентствах друку.

Випускники можуть працювати на посадах інженерно-технічного персоналу в галузі забезпечення комунікації та інформації, а саме: інженера-перекладача, перекладача-референта, гіда-перекладача, інокореспондента, секретаря-перекладача, проектного менеджера, консультанта, технічного письменника, співробітника із зв’язку з громадськістю в управлінських організаціях, виробничих, комерційних підприємствах та фірмах, в інформаційних та рекламних агентствах тощо.

Медіаконтент: 10-річчя кафедри

https://www.youtube.com/watch?v=fxLE3DAh8C0

Театр англійських мініатюр

https://www.youtube.com/watch?v=sPmXywqyi6o

Волонтер Корпусу Миру США проф. Конні Постеллі

https://www.youtube.com/watch?v=0lQEqaf8-K8

О образовательной программе Перевод является одной из важных форм межкультурных взаимоотношений. Ведущую роль в коммуникации перевод играет не только в преодолении культурных барьеров, но и в донесении до иноязычной аудитории самых современных достижений науки и техники.
Короткое описание образовательной программы Образовательно-профессиональная программа разработана для студентов, которые хотят стать специалистами в сфере иностранной филологии, глубоко овладеть двумя иностранными языками (английским и немецким), иметь фундаментальные знания в сфере переводоведения и лингвистики, а также уметь обеспечивать коммуникацию и предоставлять информацию двумя европейскими языками (английским и немецким) в разных областях промышленности, науки и техники посредством перевода текстов разных типов иностранным и родным языками.
Название образовательной программы Программа образовательного уровня Бакалавр

по специальности 035 Филология
образовательная программа Германские языки и литературы

(перевод включительно)

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра делового иностранного языка и перевода

61002, г. Харьков, ул. Кирпичёва, 2,

Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт»,

корпус У-2, четвертый этаж, комн. 409

Тел. (057) 707-60-62

e-mail: tihonravov@kpi.kharkov.ua

 

 

Заведующий кафедрой Зав. кафедрой Бадан Антонина Анатольевна

Профессор НТУ «ХПИ», кандидат филологических наук (10.02.04 – Германские языки)

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Первый бакалаврский уровень

Специалист филологии

Германские языки и литературы (перевод включительно)

Основные специальные учебные дисциплины Блок дисциплин профессиональной подготовки по специальности, блок дисциплин профессиональной подготовки по специализации, практическая подготовка.

Основные предметы:

·  практический курс иностранного языка (английский и немецкий),

·  введение в языкознание,

·  вводно-фонетический курс (английский и немецкий языки),

·  лингвострановедение,

·  современная литература англоязычных стран,

·  современные проблемы терминоведения и прикладной лингвистики,

·  аннотирование и реферирование научно-технических текстов,

·  история английского языка,

·  теория перевода,

·  перевод деловой речи,

·  протокол переводчика и деловой этикет,

·  проблемы перевода научно-технической литературы,

·  сравнительная лексикология,

·  сравнительная стилистика,

·  сравнительная грамматика,

·  перевод патентной документации.

Характеристика образовательной программы Программа направлена на развитие профессионально-профильных знаний, умений и навыков в переводоведении и ориентирована на погружение в аутентичную среду с помощью современных мультимедийных технологий.

Подготовка специалистов образовательного уровня “Бакалавр” осуществляется на конкурсной основе, на базе полного среднего образования.

Учебная программа на получение степени высшего образования “бакалавр” рассчитана на 4 года (240 кредитов ЕСTS), включает различные виды учебных занятий (лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа, занятия в мультимедийном классе) и предполагает прохождение переводческой практики, подготовку курсовой работы (английский и немецкий языки) и дипломной работы.

Возможности трудоустройства Трудоустройство на предприятиях любой организационно-правовой формы. Специалисты готовятся для осуществления перевода научно-технической и деловой литературы, для работы в бюро переводов, на предприятиях и в промышленности, в профессиональных и общественных организациях, агентствах печати.

Выпускники могут также работать на должностях инженерно-технического персонала в сфере обеспечения коммуникации и информации, а именно: инженера-переводчика, переводчика-референта, гида-переводчика, инокорреспондента, секретаря- переводчика, проектного менеджера, консультанта, технического писателя, сотрудника по связям с общественностью в управленческих организациях, на промышленных, коммерческих предприятиях и фирмах, в информационных и рекламных агентствах и т.д.

Медиаконтент: 10-летие кафедры

https://www.youtube.com/watch?v=fxLE3DAh8C0

Театр английских миниатюр

https://www.youtube.com/watch?v=sPmXywqyi6o

Волонтер Корпуса Мира США проф. Конни Постелли

https://www.youtube.com/watch?v=0lQEqaf8-K8

Specialization Translation is one of the most important forms of cross-cultural interaction. The leading role played by translation is not only in overcoming cultural barriers, but also in communicating the most advanced scientific and technological achievements to the foreign language audience.
Brief description of the educational program The educational and professional program is designed for students who wish to become specialists in foreign philology, have profound knowledge of two foreign languages (English and German), have fundamental knowledge in the field of translation studies and linguistics, as well as the ability to provide communication and information interchange in two European languages (English and German) in various fields of economy, science and technology by translating texts of different types into foreign and native languages.
Educational program Bachelor’s training program

specialty 035 Philology
еducational program Germanic languages and literature

(including translation)

Contacts Department of Business Foreign Languages and Translation

61002 Kharkiv, 2 Kyrpychov Street, NTU ”KhPI”, U-2 Building

room 409 (English Section)

tel. (057) 707-60-62

room 414 (German Section)

tel. (057) 707-65-90

e-mail: tihonravov@kpi.kharkov.ua

 

Head of the department Department Head Antonina Anatoliivna Badan

NTU ‘KhPI’ Professor, Candidate of Philology Science (10.02.04 – Germanic Languages)

Educational and qualification levels of graduates First Bachelor’s degree

Specialist in Philology

Germanic languages and literature (including translation)

Main special educational disciplines Block of professional training disciplines for specialty, block of professional training disciplines for specialization, practical training.

Main subjects:

·  Practical course of foreign language (English and German),

·  Introduction to linguistics,

·  Introductory phonetic course (English and German),

·  Country studies,

·  Contemporary literature of English-speaking countries,

·  Contemporary problems of terminology and applied linguistics,

·  Annotation and editing of scientific and technical literature,

·  History of English

·  Translation theory,

·  Translation of business communication,

·  Interpreter’s protocol and business etiquette,

·  Scientific and technical literature translation problems,

·  Comparative lexicology,

·  Comparative stylistics,

·  Comparative grammar,

·  Translation of patent documentation.

Additional characteristics of еducational program The program is aimed at the development of professional core knowledge, skills and abilities in translation studies and focused on immersion in an authentic, foreign language environment with the help of modern multimedia technologies.

Bachelor’s degree training is carried out on a competitive basis on the ground of complete secondary education.

Bachelor’s training program is designed for 4 years (240 credits of the ESTS), it includes different types of academic activities (lectures, practical classes, seminars, independent work, classes in the multimedia class) and includes translation practice, preparation of course papers (English and German) and graduation thesis.

 

Employment Opportunities Employment is possible at enterprises of any organizational and legal form. Specialists are trained in the translation of scientific, technical and business literature, to work in the translation agency, organizations of industrialists and entrepreneurs, professional and public organizations, and publishing houses. The graduates can work in engineering and technical field, in communication and information, such as translator engineer, translator interpreter, guide interpreter, correspondent, translator secretary, project manager, consultant, technical writer, public communications officer in management organizations, production, commercial enterprises and firms, in information and advertising agencies, and so on.

 

Media: 10th anniversary of the department

https://www.youtube.com/watch?v=fxLE3DAh8C0

The Theatre of English Miniatures

https://www.youtube.com/watch?v=sPmXywqyi6o

U.S. Peace Corps Volunteer prof. Connie Postelli

https://www.youtube.com/watch?v=0lQEqaf8-K8

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

03 Гуманітарні науки

Спеціальність:

035 Філологія

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Германські мови та літератури (переклад включно). Перша – англійська, друга – німецька. (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.