071 - Облік і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування (Бакалавр)

(3 відгуків)

Освітня програма націлена на підготовку фахівців у галузі обліку, аудиту та оподаткування, здатних формулювати, узагальнювати та вирішувати практичні завдання у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних методів економічних наук, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані завдання у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування з урахуванням оволодіння системою компетентностей.

 

Артикул: 071.01B Категорія: Позначки: ,

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ»

Вид фінансування: бюджет/контракт

 

Контакти:

Кафедра обліку і фінансів

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 2 поверх, кімната 207.

Телефон: +38 (068) 057 71 02 (мобільний оператор: Київстар)

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main/

Е-mail: AF@khpi.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/af.khpi/

 

Завідувач кафедри:

Манойленко Олександр Володимирович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Бухгалтерський облік
 •  Фінансовий облік
 •  Управлінський облік
 • Аналіз господарської діяльності
 • Аудит
 • Програмне забезпечення бухгалтерського обліку
 •  Облік за видами економічної діяльності
 •  Звітність підприємств
 •  Оподаткування
 •  Облік та звітність у оподаткуванні
 •  Облік у зарубіжних країнах
 •  Контроль фінансово-господарської діяльності
 •  Економічна статистика
 •  Вступ до спеціальності
 • Економічний аналіз
 • Облік та оподаткування діяльності малих підприємств
 • Бюджетування податків та зборів на підприємстві
 • Облік та оподаткування діяльності бюджетних установ
 • Аудит оподаткування суб’єктів господарювання
 • Блок практичної підготовки

 

Характеристика спеціалізації:

Програма забезпечує формування базового рівня знань та навичок з обліку та оподаткування результатів діяльності підприємства чи організації. Орієнтована на спеціальну базову підготовку сучасних бухгалтерів, контролерів, податкових інспекторів, підприємців, економістів тощо. Формує фахівців з обліку та оподаткування з творчим мисленням, здатних використовувати існуючі методи відображення господарських операцій в обліковій системі, узагальнювати їх, формувати різні види звітності та аналізувати її, виконувати контрольні функції. Програма виконується в активному дослідному середовищі, мобільному. Здійснюється його погодження з базовими курсами сучасних міжнародних сертифікаційних програм.

 

Можливості працевлаштування:

Отримана кваліфікація дозволяє працювати у таких суб’єктах господарювання:

– Великих корпоративних підприємствах;

– Громадських та політичних організаціях;

– міжнародних фондах;

– Недержавних організаціях різних форм власності;

– облікових, економічних, фінансових, виробничих та аналітичних підрозділах та службах підприємств, організацій та установ різних галузей діяльності та всіх форм власності;

органи державного управління та місцевого самоврядування, фіскальні органи;

– органах фінансової системи країни, Державного казначейства, банках, біржах, страхових агентствах, контрольно-ревізійних управліннях, установах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та культури, недержавних та державних пенсійних фондах;

– консалтингових та науково-дослідних установах;

– приватних підприємствах малого та середнього бізнесу;

Отримана кваліфікація першого (бакалаврського) рівня дозволяє працювати на посадах:

– Менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку

– бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; консультант з податків та зборів

– Спеціаліст-бухгалтер

– Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

– Економіст з податків та зборів; консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань

– Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки

– помічник бухгалтера-експерта; бухгалтер

– Консультант з податків та зборів

– Державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податковий.

 

Медіаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main/

Facebook: https://www.facebook.com/af.khpi/ 

Instagram: https://instagram.com/accounting.finance.ntu.khpi

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Telegram: https://t.me/acctfin

Група про вступ 2022:  https://t.me/acctfin

Запитання і відповіді про конкурсну пропозицію: https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «УЧЕТ, АУДИТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

Вид финансирования: бюджет/контракт

 

Контакты:

Кафедра учета и финансов

Адрес: 61002, Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5, 4 этаж. комната 207.

Телефон: +38 (068) 057 71 02 (мобильный оператор: Киевстар)

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main/

Е-mail: AF@khpi.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/af.khpi/

 

Заведующий кафедрой:

Манойленко Александр Владимирович

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Бакалавр, магистр

 

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Бухгалтерский учет
 • Финансовый учет
 • Управленческий учет
 • Анализ хозяйственной деятельности
 • Аудит
 • Программное обеспечение бухгалтерского учета
 • Учет по видам экономической деятельности
 • Отчетность предприятий
 • Налогообложение
 • Учет и отчетность в налогообложении
 • Учет в зарубежных странах
 • Контроль финансово-хозяйственной деятельности
 • Экономическая статистика
 • Введение в специальность
 • Экономический анализ
 • Учет и налогообложение деятельности малых предприятий
 • Бюджетирование налогов и сборов на предприятии
 • Учет и налогообложение деятельности бюджетных учреждений
 • Аудит налогообложения субъектов хозяйствования
 • Блок практической подготовки
Характеристика специализации:

Программа обеспечивает формирование базового уровня знаний и навыков по учету и налогообложению результатов деятельности предприятия или организации. Ориентирована на базовую специальную подготовку современных бухгалтеров, контролеров, налоговых инспекторов, предпринимателей, экономистов и других. Формирует специалистов по учету и налогообложению с творческим мышлением, способных использовать существующие методы отражения хозяйственных операций в учетной системе, обобщать их, формировать различные виды отчетности и анализировать ее, выполнять контрольные функции. Программа выполняется в активной исследовательской среде, мобильной. Осуществляется его согласование с базовыми курсами современных международных сертификационных программ.

 

Возможности трудоустройства:

Полученная квалификация позволяет работать в следующих субъектах хозяйствования:

– крупных корпоративных предприятиях;

– публичных и политических организациях;

– международных фондах;

– негосударственных организациях разных форм собственности;

– учетных, экономических, финансовых, производственных и аналитических подразделениях и службах предприятий, организаций и учреждений разных областей деятельности и всех форм собственности;

органах государственного управления и местного самоуправления, фискальных органах;

– органах финансовой системы страны, Государственного казначейства, банках, биржах, страховых агентствах, контрольно-ревизионных управлениях, учреждениях социальной защиты, здравоохранения, образования и культуры, негосударственных и государственных пенсионных фондах;

– консалтинговых и научно-исследовательских учреждениях;

– частных предприятиях малого и среднего бизнеса;

Полученная квалификация первого (бакалаврского) уровня позволяет работать на должностях:

– Менеджер (управляющий) по бухгалтерскому учету

– Бухгалтер-эксперт; бухгалтер-ревизор; консультант по налогам и сборам

– Специалист-бухгалтер

– Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности

– Экономист по налогам и сборам; консультант по экономическим вопросам, обозреватель по экономическим вопросам

– Аналитик по вопросам финансово-экономической безопасности

– Ассистент бухгалтера-эксперта; бухгалтер

– Консультант по налогам и сборам

– Государственный налоговый инспектор; ревизор-инспектор налоговый.

 

Медиаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main/

Facebook: https://www.facebook.com/af.khpi/ 

Instagram: https://instagram.com/accounting.finance.ntu.khpi

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Telegram: https://t.me/acctfin

 

Группа абитуриентов 2022: https://t.me/acctfin

Вопросы и ответы о конкурсном предложении: https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

071 Облік і оподаткування

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

3 відгуки для Облік, аудит і оподаткування (Бакалавр)

 1. Коротких Наталія

  Я закінчив НТУ “ХПІ” за спеціальністю облік. Основне, що запам’яталося – це простота у відносинах з викладачами та керівництвом кафедри. Відкрите та щире ставлення викладачів до нас, студентів, сприяло формуванню дружньої атмосфери у колективі, спрощувало проблемні ситуації та заохочувало до здобуття знань.
  Значним плюсом у навчанні на кафедрі економічного аналізу та обліку є широкий спектр знань, які студенти отримують у ході навчання. Він дозволяє в подальшому, при виборі професії, працювати як за основною спеціальністю, так і за багатьма суміжними, пов’язаними з економікою.
  Моя чинна посада – головний економіст. Специфіка роботи вимагає знання широкого кола питань з різних сфер економіки та ринкових відносин – це і кон’юнктура ринку, ціноутворення, бухгалтерського, податкового та статистичного обліку, оплати праці, аналізу фінансового стану підприємства, аудиту, зовнішньоекономічна діяльність, тощо.
  Здобуттю цих знань я завдячую саме навчанню за обраною спеціальністю.

 2. Афоніна Тетяна

  В 2018 році я стала випускницею НТУ “ХПІ”і отримала диплом із відзнакою за спеціальністю “Облік і аудит”.
  Навчання на кафедрі економічного аналізу та обліку для мене було цікавим, насиченим і ефективним. Хочу подякувати викладацькому складу за теоретичну базу, яку я отримала. Бо із здобутим багажем знань, разом із своєю наполегливістю і великим бажанням мені вдалось працевлаштуватись на посаду помічника аудитора у компанію, що є однією з провідних мереж незалежних аудиторських та консалтингових компаній України.

 3. Дуже рекомендую!

  З великим задоволенням закінчив у минулому році бакалаврат. Сподобалися всі викладачі своїм професіоналізмом, особливо хочу відзначити Брік С.В. та Мардус Н.Ю., які с повагою та порозумінням відносяться до своїх студентів.
  Усім, кого цікавить єкономічна освіта, рекомендую вчитися саме тут.

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.