035 – Філологія

Прикладна лінгвістика (Бакалавр)

Прикладна лінгвістика – спеціальність, спрямована на розв’язання практичних завдань у галузі мовознавства, перекладознавства та інформаційних технологій. Прикладна лінгвістика орієнтована на студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері іноземної філології, глибоко володіти двома іноземними мовами (англійською та німецькою/французькою), мати фундаментальні знання в галузі перекладознавства та лінгвістики а також бути фахівцями з питань комп’ютерної обробки текстів природною мовою, використання інформаційно-пошукових та інформаційно-довідкових систем, забезпечувати переклад та ефективний зв’язок з громадськістю.

 

Під час навчання за спеціалізацією «Прикладна лінгвістика» студенти отримують фундаментальні знання з англійської, німецької (французької) мов, теорії та практики перекладу, вступу до прикладної лінгвістики, математичних основ лінгвістики, основи програмування, структурної лінгвістики, математичного моделювання в лінгвістиці, автоматизованого перекладу. Студенти проходять виробничу практику на державних підприємствах і в комерційних організаціях, де отримують досвід у в галузі забезпечення комунікації та інформації комп’ютерної обробки текстів природною мовою, використання інформаційно-пошукових та інформаційно-довідкових систем, забезпечення перекладу та ефективного зв’язку з громадськістю.

Артикул: 035.10B Категорія: Позначка:

Опис

Назва освітньої програми  Прикладна та комп’ютерна лінгвістика
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем

61002 м. Харків,
вул. Пушкінська, 79/2
НТУ “ХПІ”, навчальний корпус У-5,
4 поверх, аудиторія 403

Телефони:
707-64-60 (завідувач кафедри)
707-63-60 (викладацька)

E-mail:
ikskafedra@ukr.net

В соціальних мережах:
facebook.com/kaf.iks

 

Завідувач кафедри Професор, доктор технічних наук Шаронова Наталія Валеріївна
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Основні предмети: Практичний курс англійської мови, Практичний курс німецької мови, Теорія та практика перекладу, Вступ до прикладної лінгвістики, Математичні основи лінгвістики, Основи програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, Структурна лінгвістика, Сучасні технології обробки текстових даних, Математичне моделювання в лінгвістиці, Автоматизований переклад, Автоматизована обробка одиниць природної мови
Характеристика освітньої програми Фахівець у галузі прикладної лінгвістики здатний мати уявлення про природну мову як про цілісне, системне багаторівневе явище, використовувати понятійний апарат прикладної лінгвістики, вільно володіти сучасною українською, англійською мовою у її літературній формі, аналізувати лексичні одиниці, їх походження та семантичну структуру, реалізовувати типові та сучасні математичні засоби  для побудови математичних моделей природної мови та лінгвістичних алгоритмів та технологій, самостійно проектувати, кодувати, налагоджувати, тестувати програми мовами Java та Python, із застосуванням інструментальних засобів розробляти компоненти програмних комплексів і баз даних та керувати ними, використовувати основні прийоми вирішення завдань обробки текстової та числової інформації, використовувати базові знання з математичних формалізмів щодо моделювання лінгвістичних відношень, зокрема теорії інтелекту, алгоритмів та логіко-лінгвістичніх числень.
Можливості працевлаштування Випускник може працювати на посадах інженерно-технічного персоналу в галузі забезпечення комунікації та інформації, а саме: інженера-перекладача, перекладача-референта, гіда-перекладача, інокореспондента, секретаря-перекладача, прожект-менеджера. консультанта, технічного письменника, співробітника із зв’язку з громадськістю в управлінських організаціях, виробничих, комерційних підприємствах та фірмах, в інформаційних та рекламних агентствах тощо.
Медіаконтент: https://youtu.be/PjPtG20YYOU

https://www.slideshare.net/OlgaKanishcheva/pl-rus-52092304

https://www.slideshare.net/Svetlana_ics/ics-department

О образовательной программе Прикладная лингвистика – специальность, направленная на решение практических задач в области языкознания, переводоведения и информационных технологий.Прикладная лингвистика ориентирована на студентов, которые стремятся стать специалистами в области иностранной филологии, глубоко владеть двумя иностранными языками (английским и немецким / французским), иметь фундаментальные знания в области переводоведения и лингвистики, а также быть специалистами по вопросам компьютерной обработки текстов на естественном языке, использования информационно-поисковых и информационно-справочных систем, обеспечивать перевод и эффективную связь с общественностью.
Короткое описание образовательной программы Во время учебы по специальности «Прикладная лингвистика» студенты получают фундаментальные знания английского, немецкого (французского) языков, теории и практики перевода, введения в прикладную лингвистику, математических основ лингвистики, основ программирования, структурной лингвистики, математического моделирования в лингвистике, автоматизированного перевода. Студенты проходят производственную практику на государственных предприятиях и в коммерческих организациях, где получают опыт в области обеспечения коммуникации и информации, компьютерной обработки текстов на естественном языке, использовании информационно-поисковых и информационно-справочных систем.
Название образовательной программ Прикладная и компьютерная лингвистика
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра интеллектуальных компьютерных систем

61002 г. Харьков,
ул. Пушкинская, 79/2
НТУ “ХПИ”, учебный корпус У-5,
4 этаж, аудитория 403

Телефоны:
707-64-60 (заведующая кафедрой)
707-63-60 (преподавательская)

E-mail:
ikskafedra@ukr.net

В социальных сетях:
facebook.com/kaf.iks

 

Заведующий кафедрой Профессор, доктор технических наук Шаронова Наталья Валерьевна
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Основные предметы: Практический курс английского языка, практический курс немецкого языка, Теория и практика перевода, Введение в прикладную лингвистику, Математические основы лингвистики, Основы программирования, Объектно-ориентированное программирование, Структурная лингвистика, Современные технологии обработки текстовых данных, Математическое моделирование в лингвистике , Автоматизированный перевод, Автоматизированная обработка единиц естественного языка
Характеристика образовательной программы Специалист в области прикладной лингвистики должен иметь представление о естественном языке как о целостном, системном многоуровневое явление, использовать понятийный аппарат прикладной лингвистики, свободно владеть современным украинским, английским языками, анализировать лексические единицы, их происхождение и семантическую структуру, реализовывать типовые и современные математические средства для построения математических моделей естественного языка и лингвистических алгоритмов и технологий, самостоятельно проектировать, кодировать, отлаживать, тестировать программы на языках Java и Python, с применением инструментальных средств, разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных и управлять ими, использовать основные приемы решения задач обработки текстовой и числовой информации, использовать базовые знания по математических формализмов по моделированию лингвистических отношений, в частности теории интеллекта, алгоритмов и логико-лингвистических исчислений.
Возможности трудоустройства Выпускник может работать на должностях инженерно-технического персонала в области обеспечения коммуникации и информации, а именно: инженера-переводчика, переводчика-референта, гида-переводчика, инокорреспондента, секретаря-переводчика, прожект-менеджера. консультанта, технического писателя, сотрудника по связи с общественностью в управленческих организациях, производственных, коммерческих предприятиях и фирмах, в информационных и рекламных агентствах.
Медиаконтент https://youtu.be/PjPtG20YYOU

https://www.slideshare.net/OlgaKanishcheva/pl-rus-52092304

https://www.slideshare.net/Svetlana_ics/ics-department

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

03 Гуманітарні науки

Спеціальність:

035 Філологія

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Прикладна лінгвістика (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.